Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Systém nakladania s KO

Popis systému nakladania s komunálnymi odpadmi vrátane triedeného zberu na území mesta Lučenec

Mesto Lučenec informuje občanov mesta Lučenec o spôsobe nakladania s komunálnymi odpadmi, ktoré vyprodukujú vo svojich domácnostiach:

Držitelia komunálneho odpadu sú povinní zbierať oddelene vytriedený odpad na jednotlivé zložky a umiestňovať ich nasledovne:

Zmesový komunálny odpad :

- pri rodinných domoch umiestňovať do 110 l alebo 120 litrových kontajnerov

z pozinkovaného plechu alebo plastu,

- pri bytových domoch do 1100 l kontajnerov z pozinkovaného plechu alebo plastu a tiež veľkoobjemových uzatvárateľných kontajnerov

- v okrajových častiach mesta Čurgov, Fabianka, Dolná Slatinka, Horná Slatinka, Ružová osada, Líškova osada, Vinica do veľkoobjemových kontajnerov

Zberné nádoby od rodinných a bytových domov sú vyvážané v zmysle platných harmonogramov .

 

Triedený zber komunálnych odpadov

V meste sa vykonáva triedený zber nasledovných zložiek komunálnych odpadov:

a) elektroodpad z domácností,

b) odpady z obalov a odpady z neobalových výrobkov ( papier, sklo, plasty, kovy),

c) použité prenosné batérie a akumulátory a automobilové batérie a akumulátory,

d) veterinárne lieky a humánne lieky nespotrebované fyzickými osobami a zdravotnícke pomôcky,

e) jedlé oleje a tuky z domácností,

f) šatstvo a textílie z domácností,

g) biologicky rozložiteľné odpady zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov,

 

Elektroodpad z domácností

Občan je povinný elektroodpad z domácnosti odovzdať:

- distribútorom prostredníctvom spätného odberu priamo v predajni elektrospotrebičov,

- na zbernom dvore, po preukázaní sa dokladom o trvalom pobyte na území mesta,

- prostredníctvom mobilného zberu v stanovený deň do pristaveného zberného auta,

- osobe oprávnenej na zber elektroodpadu .

Patria sem: napr. televízory, rádiá, počítačová, kancelárska a telekomunikačná technika, videá, diskmany, digitálne hodinky, variče, ohrievače, kávovary, práčky, elektromotory, ručné elektrické náradie atď.

Elektroodpad je zakázané ukladať do zberných nádob určených na komunálny odpad alebo vedľa nich a na verejné priestranstvá mesta.

 

Odpady z obalov a odpady z neobalových výrobkov papiera, skla, plastov, kovov

Papier a lepenka

Na separovanú zložku papier a lepenku sú určené :

- pri bytových domoch označené 1100 l kontajnery s modrým poklopom alebo modré zberné nádoby

- pri rodinných domoch modré vrecia alebo modré 120 litrové zberné nádoby.

Do zberných nádob :

patria : noviny, časopisy, zošity, knihy, listy, kancelársky papier, papierové vrecká, lepenka, krabice z tvrdého papiera, kartón, obálky, letáky, katalógy, telefónne zoznamy, plagáty, pohľadnice, zakladače, baliaci a krepový papier, papierový obal a pod.,

nepatria: plastové obaly, vrstvené obaly, voskový papier, papier s hliníkovou fóliou, obaly na mrazené potraviny, krabičky od cigariet, špinavý či mastný papier, kopírovací papier a pod.

Krabice resp. obaly z papiera musia byť poskladané a uložené do nádob na odpad tak, aby sa zmenšil ich objem a zaberali čo najmenej objemu nádoby.

 

Sklo

Na separovanú zložku sklo sú určené :

- pri bytových domoch označené 1100 litrové kontajnery so zeleným poklopom alebo zelené a 2000 litrové kontajnery

- pri rodinných domoch zelené vrecia alebo zelené 120 litrové zberné nádoby.

Do zberných nádob

patria : sklenené fľaše, nádoby, obaly a predmety zo skla, poháre, fľaštičky

od kozmetiky, črepy, okenné sklo, sklo z okuliarov a pod.,

nepatria : vrchnáky, korky, gumy, porcelán, keramika, zrkadlá, drôtové sklo, fľaše z umelej hmoty, časti uzáverov fliaš, žiarovka, žiarivka a pod.

Väčšie kusy skleneného odpadu ( napr. okenné tabule) je potrebné odovzdať v zbernom dvore.

 

Odpady z plastov

Na separovanú zložku plast sú určené :

- pri bytových domoch označené 1100 litrové kontajnery so žltým poklopom alebo žlté zberné nádoby ,

- pri rodinných domoch žlté vrecia alebo žlté 120 litrové zberné nádoby.

Do týchto zberných nádob je potrebné ukladať aj obaly z viacvrstvových kombinovaných materiálov.

Do zberných nádob

patria : plastové obaly a plastové výrobky ako číre a farebné fólie, tašky, vrecká, vedrá a fľaštičky od kozmetických a čistiacich prípravkov, vrecká od mlieka, prepravky fliaš, fľaše od nápojov, sirupov, rastlinných olejov, obaly od sladkostí, tégliky od jogurtov a rôzne plastové nádobky a hračky, penový polystyrén, poháriky z automatov a iné plastové nádobky, vodoinštalačné a elektroinštalačné rúrky, obaly kozmetických výrobkov, plastové okná a nábytok, kovové tuby od pást, obaly zo sprejov, hliníkový obal, konzervy, oceľové plechovky, viacvrstvové obaly od mlieka, smotany a iných mliečnych výrobkov, ovocných štiav a džúsov, vína, avivážnych prostriedkov,

nepatria: znečistené obaly chemikáliami a olejmi, hrubo znečistené plasty (zeminou, farbami), podlahové krytiny, guma, molitan, kovy hrubo znečistené zvyškami jedla, farbami a rôznymi chemickými látkami a pod.

Väčšie kusy plastového odpadu je potrebné odovzdať v zbernom dvore.

 

Odpady z kovov

Na separovanú zložku kov sú určené :

- pri bytových domoch označené 1100 litrové kontajnery so žltým poklopom alebo žlté ,

- pri rodinných domoch žlté vrecia alebo žlté 120 litrové zberné nádoby.

Do zberných nádob okrem plastov

patria : kovové vrchnáky z fliaš a pohárov, kovové tuby od pást, obaly zo sprejov, hliníkový obal, konzervy, oceľové plechovky,

nepatria: znečistené obaly, kovy hrubo znečistené zvyškami jedla, farbami a rôznymi chemickými látkami.

Zozbierané zložky zo zberných nádob určených na zber plastov, kovov a viacvrstvových materiálov sú následne roztriedené.

Väčšie kusy kovového odpadu je potrebné odovzdať v zbernom dvore.

Odpady z papiera, plastov, skla a kovov je okrem zavedeného systému triedeného zberu komunálneho odpadu na území mesta možné odovzdať aj v zbernom dvore.

 

Použité batérie a akumulátory

Občania sú povinní odovzdať použité batérie a akumulátory:

- do nádob výrobcu, tretej osoby umiestnených na území mesta, ako aj na predajných miestach u distribútora batérií a akumulátorov alebo na iných zberných miestach zriadených v súlade so zákonom o odpadoch,

- na zbernom dvore,

- prostredníctvom mobilného zberu

- osobe oprávnenej na zber použitých batérií a akumulátorov.

Do skupiny použitých batérií a akumulátorov patria automobilové batérie, batérie do hodiniek, hračiek, prenosných personálnych počítačov a iných elektrozariadení a pod.

 

Veterinárne liekov a humánne lieky nespotrebované fyzickými osobami

Držiteľ veterinárnych liekov a humánnych liekov nespotrebovaných fyzickými osobami je povinný odovzdať ich do verejných lekární, ktoré sú povinné ich zhromažďovať.

 

Jedlé oleje a tuky z domácností

Na území mesta občania musia jedlé oleje a tuky z domácností odovzdať :

- na zbernom dvore, po preukázaní sa dokladom o trvalom pobyte na území mesta

- prostredníctvom mobilného zberu v stanovený deň do pristaveného zberného auta.

Zhromažďovanie odpadu sa uskutočňuje v deň jeho odvozu a to priamo do pristaveného vozidla na dohodnutom mieste . Oleje a tuky sa odovzdávajú v plastových fľašiach s funkčným uzáverom, ktoré si občania zabezpečujú samostatne.

 

Objemný odpad

Objemný odpad z domácností je komunálny odpad, ktorý nie je možné pre jeho veľký rozmer alebo hmotnosť umiestniť do klasickej nádoby na zmesový odpad alebo príslušnej nádoby na triedený zber. Medzi objemný odpad patrí : nábytok, staré okná, dvere, koberce, sanitárne vybavenie ( WC misa, umývadlo, vaňa), plechové rúry, ak sú súčasťou komunálneho odpadu a podobne.

Mesto zabezpečuje podľa potreby, najmenej dvakrát do roka (na jar a na jeseň) zber a prepravu objemného odpadu v meste prostredníctvom veľkoobjemových kontajnerov.

Od bytových domov Mesto zabezpečuje zber objemného odpadu v rámci kalendárového zberu v termíne 1 krát za 2 týždne. Harmonogram zberu objemného odpadu je uverejnený na webovom sídle Mesta.

Mesto zabezpečuje zber objemného odpadu na zbernom dvore.

 

Odpad s obsahom škodlivín

Mesto zabezpečuje dvakrát do roka zber a prepravu oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok na účely ich zhodnotenia alebo zneškodnenia.

Mesto zabezpečuje informovanosť obyvateľov o zbere nebezpečného odpadu vopred osobitným oznamom, pričom využije všetky možnosti informačného systému mesta na webovom sídle mesta www.lucenec.sk, v mestských novinách, letákmi doručenými do domácností.

Do skupiny odpadov s obsahom škodlivín patria: rozpúšťadlá, staré farby, lepidlá, živice, laky, kyseliny, zásady, fotochemické látky, pesticídy a chemické prípravky na ošetrovanie rastlín a drevín, priemyselné hnojivá, detergenty (pracie prášky, čistiace prostriedky), drevo obsahujúce nebezpečné látky, handry znečistené olejom, farbami, obaly znečistené nebezpečnými látkami a pod.

 

Zberný dvor

Zberný dvor je umiestnený v oplotenom areáli v lokalite Fiľakovská cesta – areál firmy MEPOS, s. r. o.

Fyzická osoba, ktorá je poplatníkom v meste a preukáže sa dokladom totožnosti môže na zbernom dvore odovzdať:

- bezplatne oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu – papier a lepenku, plasty, sklo, kovy a viacvrstvové kombinované materiály v rozsahu ustanovenom v tomto VZN

- bezplatne objemný odpad, biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad, drevo bez obsahu škodlivín, jedlé oleje a tuky, elektroodpad v rozsahu ustanovenom v tomto VZN

- drobný stavebný odpad, za ktorý bude pôvodcovi určený miestny poplatok na základe odváženia a odovzdania na zbernom dvore. Miestny poplatok bude vyrubený Mestom Lučenec.

Odpady je možné odovzdať na zbernom dvore počas prevádzkových hodín:

v pondelok, utorok, štvrtok, piatok v čase od 7:30 do 15:30 hod.,

v stredu od 7:30 do 17:30 hod.,

v sobotu každý nepárny týždeň od 8:00 do 13:00 hod.

Každý návštevník zberného dvora je povinný najmä :

- ohlásiť sa na vrátnici zberného dvora, kde sa preukáže dokladom totožnosti,

- ukladať odpad do vyznačených nádob s dôrazom na separáciu podľa pokynov zamestnancov zberného dvora tak, aby bol čo najviac minimalizovaný( nábytok rozložiť, sklenenú výplň z dverí oddeliť a pod. ) svojpomocne, vo vlastnej réžii a na vlastné nebezpečenstvo,

- na vjazd návštevníka do zberného dvora použiť osobné motorové vozidlo max. nosnosti do 3,5 t a s prívesným vozíkom max. objemu 1 m³.

Zberný dvor nie je oprávnený odoberať odpadové pneumatiky. Občania sú povinní pneumatiky bezplatne odovzdať priamo distribútorovi pneumatík bez podmienky viazania na kúpu novej pneumatiky.

 

Drobný stavebný odpad

Drobný stavebný odpad sa odovzdáva na zbernom dvore v meste .

Zber drobného stavebného odpadu sa uskutočňuje formou množstvového zberu. Výška poplatku za množstvový zber drobných stavebných odpadov je určená vo všeobecne záväznom nariadení o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad vo výške 0,015 € za jeden kilogram drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín.

K drobnému stavebnému odpadu, ktorý vyprodukujú občania, patria zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc, keramiky a pod.

Zakazuje sa ukladať drobný stavebný odpad do nádob určených na zmesový komunálny odpad alebo do priestoru vyhradeného pre zberné nádoby.

 

Zber textilu

Zber textilu, odevov a obuvi prebieha celoročne do označených špeciálnych kontajnerov, ktoré sú umiestnené na území mesta.

Do špeciálnych kontajnerov na textil patria:

- šatstvo (všetky druhy odevov, prikrývky, deky, posteľná bielizeň),

- topánky (topánky iba v pároch, nezničené),

- doplnky k oblečeniu (čiapky, šály a pod.)

 

Biologicky rozložiteľný komunálny odpad

- Biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad v časti individuálnej bytovej výstavby, ak si držiteľ nezabezpečí jeho zhodnotenie na svojej nehnuteľnosti, sa odváža traktorom v určených termínoch. Odpad musí byť roztriedený na konáre a bylinné zvyšky t.j. lístie, tráva, bylinný odpad zo záhrad. Konáre musia byť upravené na dĺžku 1 m.

- Harmonogramy zberu biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad sú zverejnené na webovom sídle mesta www.lucenec.sk

- Biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad môžu občania mesta Lučenec odovzdať bezplatne pri zabezpečení vlastnou dopravou v kompostárni, ktorá sa nachádza v lokalite Dolná Slatinka.

- Pri odovzdaní odpadu do kompostárne sú občania povinní preukázať sa platným občianskym preukazom.

- Biologicky rozložiteľné komunálne odpady zo záhradkárskych osád nachádzajúcich sa na území mesta Lučenec, ak si nezabezpečia ich zhodnotenie na pozemkoch záhradkárskych osád sú užívatelia záhradiek povinní odpady odviesť do kompostárne na vlastné náklady. Pri dovezení odpadu sú povinní sa preukázať dokladom o vlastníctve alebo nájme záhradky. Odpad v kompostárni bude prevzatý bezplatne.

- Je zakázané ukladať biologický odpad zo záhrad a parkov do zberných nádob na komunálny odpad na iné miesta než na to určené alebo ho spaľovať.


 
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka