Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Oznamy

Všeobecné

Návrhy VZN na zasadnutie MsZVytlačiť
 

Návrh nariadení, o ktorom má rokovať obecné zastupiteľstvo, zverejnilo mesto Lučenec vyvesením návrhov na úradnej tabuli. Návrhy nariadení sú zverejnené aj na webovom sídle obce v tej istej lehote

Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

 

 

 


 
 

Propozície 4. ročníka výtvarnej súťaže Petrohrad očami detíVytlačiť
 

Primátorka mesta Lučenec PhDr. Alexandra Pivková vyhlasuje  4. ročník výtvarnej súťaže „ Petrohrad očami detí “pod patronátom GUBERNÁTORA MESTA SANKT  PETERBURGU Alexandra Dmitrijeviča Beglova 

          Poslaním súťaže je upriamiť pozornosť súťažiacich na Petrohrad ako na  mesto celosvetového  významu, druhé najvýznamnejšie po Moskve, ekonomické, priemyselné, vedecké a kultúrne centrum, dopravný uzol ležiaci na severozápade Ruska, administratívne centrum. Petrohrad je najsevernejším z veľkých svetových miest  Žije tu cca 5 miliónov obyvateľov.  Je jedným z najkrajších  miest na svete  označované aj ako Benátky severu . Mesto založil roku 1703 Peter I.  Vznešený výzor Petrohradu predstavuje architektonické skvosty, široké a rovné ulice, priestranné námestia, sady a parky, rieky, množstvo kanálov, mosty, ozdobné ploty, monumentálne a dekoratívne sochy. Historické jadro mesta patrí do zoznamu Svetového dedičstva UNESCO.                                               

                                                                     PODMIENKY ÚČASTI

        Súťaže sa môžu zúčastniť žiaci ZŠ, ZUŠ , SŠ , jednotlivci a kolektívy. Súťažiaci ľubovoľnou výtvarnou technikou môžu stvárniť mesto Petrohrad.

Vítané sú rôzne techniky, ako kresba, maľba, perokresba, akvarel,  kombinované techniky, grafika : linorez, linoryt, drevorez, drevoryt, suchá ihla a pod. 

Súťažné práce formátu najviac A3  zašle škola, alebo  jednotlivec do 15.11. 2019 na adresu: 

Mestský úrad                                                                                                           oddelenie  školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu                                                  Bc. Renáta Libiaková Peržeľová                                                                                      Ulica novohradská  č. 1                                                                                                      984 01 L u č e n e c                                                                                                   Slovenská republika                                                                                                           Tel. číslo : 0421/ 047/4307232                                                                                          Obálku označte heslom      „  súťaž Petrohrad očami detí “.                                     Výstava  bude sprístupnená v priestoroch  radnice mesta Lučenec v decembri 2019.  Vybraných 50 prác  bude vystavených   v meste Petrohrad. 

Každá práca okrem signatúry na prednej strane má byť na rube označená týmito údajmi:

a/ meno autora                                                                                                                       b/ veková kategória                                                                                                                c/ meno vyučujúceho                                                                                                            d/ adresa školy                                                                                                                       e/ pečiatka školy                                                                                                                    f/ dátum vyhotovenia                                                                                                              g/ názov diela                                                                                                                                     Prosíme, aby údaje o autorovi boli vypísané čitateľne.   

Do súťaže budú zaradené len originálne práce. Práce, s ktorými sa súťažiaci už zúčastnili iných súťaží, odborná porota vyradí! Budú vyradené i práce, ktoré tematicky nespĺňajú kritéria súťaže.

VEKOVÉ   KATEGÓRIE                                                            

   I.  kat.  ZUŠ      I                   / 6      -    10 rokov/

   II. kat.  ZUŠ      II                 / 11    -    15 rokov/

  III. kat.  ZŠ        1     -  4 ročník

  IV. kat.  ZŠ         5    -   7 ročník

   V. kat.  ZŠ         8    -   9 ročník

  VI. kat.  Stredné školy / aj stredné školy s umeleckým zameraním/

VYHODNOTENIE  SÚŤAŽE

        Súťažné práce vyhodnotí odborná porota, ktorú ustanoví organizátor. Okrem prvých troch cien v každej kategórii, porota môže udeliť aj mimoriadne ceny. Organizátori si vyhradzujú právo niektorú z cien neudeliť, alebo zvýšiť počet cien. Výsledky súťaže budú uverejnené v tlači. Účastníci, ktorým odborná porota udelí niektorú z cien, budú pozvaní na slávnostnú vernisáž , kde si prevezmú ceny a diplomy. 

ZÁVEREČNÉ   USTANOVENIA

        Práce ostávajú k dispozícii vyhlasovateľovi súťaže, nevracajú sa  a organizátori ich využijú podľa vlastného uváženia. Organizátori si vyhradzujú právo reprodukovať práce v tlači v záujme propagácie.

Súťažiaci zaslaním výtvarnej práce do súťaže súhlasí  so spracovaním  osobných údajov pre účely súvisiace s organizovaním a propagáciou uvedeného podujatia v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Pokiaľ je Súťažiaci dieťa, má menej ako 16 rokov, súhlas so spracovaním jeho osobných údajov zaslaním výtvarnej práce do súťaže poskytuje nositeľ rodičovských práv a povinností.  

Náležitosti súhlasu so spracovaním osobných údajov:                                        Organizátor: Mesto Lučenec, Mestský úrad ,  Novohradská ul. č. 1, Lučenec                Doba uchovávania osobných údajov: v zmysle archivačného poriadku. Organizátor po splnení účelu spracúvania osobných údajov bez zbytočného odkladu zabezpečí likvidáciu osobných údajov pokiaľ to osobitný zákon nevyžaduje inak. Organizátor zabezpečí primeranú úroveň ochrany osobných údajov, bude spracúvať osobné údaje len v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.

Práva Súťažiaceho k jeho osobným údajom:

  • súhlas so spracovaním osobných údajov môže Súťažiaci kedykoľvek bezplatne odvolať písomnou formou na adrese Organizátora,
  • Súťažiaci  má právo požadovať od Organizátora prístup k jeho osobným údajom a právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov,
  • Súťažiaci má právo obhajovať svoje práva prostredníctvom zodpovednej osoby alebo podaním podnetu na šetrenie, sťažnosti, dozornému orgánu; na Slovensku Úradu na ochranu osobných údajov v zmysle §100 zákona č.: 18/2018 Z. z.

 
 

Rozpis a harmonogram prác aktivačných pracovníkov na mesiac jún 2019.Vytlačiť
 

                   Pracovná doba aktivačných pracovníkov od 8,00 – do 12,00                                                                                                                                                                       

Koordinátor: Kováč Tibor                                                                                          

Dátum:                                  Počet aktivač.prac.           Lokalita:       

03.06.2019/pondelok/        /14/                                       Ul.továrenská, tkáčska, potočná, záhradná, Jegorovova, Opatová vrch, Horná Slatinka k autobusovej zastávke kopec pri Fabianke

04.06.2019/utorok/            /20/                                        Ul. Vansovej, maloveská, cintorín Opatová a Malá Ves, Dolná Slatinka po kaštiel, Horná  Slatinka k autobusovej zastávke, Ul. Rázusa od nadjazdu po Slovan, Ul. Čajkovského

05.06.2019/streda/                /18/                                    Ul. Daxnerova, bratrícka, J. Jiskru parašutistov, kláštorná, cintorín Opatová, Dolná Slatinka

06.06.2019/štvrtok/           /21/                                        Opatová sídlisko, Gemerská cesta, okolie Autocentrum Bystriansky, Čurgov, Dolná Slatinka, Fiľakovská od Meposu po kopec pri Fabianke

07.06.2019/piatok/            /11/                                        Ul.Jiráskova, Gemerská cesta, Forstinger okolie, podjazdy Opatová, Čurgov, Dolná Slatinka

10.06.2019/pondelok/         /14/                                      Ul.továrenská, tkáčska, potočná, záhradná, Jegorovova, Opatová vrch, Horná Slatinka k autobusovej zastávke kopec pri Fabianke

11.06.2019/utorok/            /20/                                        Ul. Vansovej, maloveská, cintorín Opatová a Malá Ves, Dolná Slatinka po kaštiel, Horná  Slatinka k autobusovej zastávke, Ul. Rázusa od nadjazdu po Slovan, Ul. Čajkovského

12.06.2019/streda/                /18/                                    Ul. Daxnerova, bratrícka, J. Jiskru parašutistov, kláštorná, cintorín Opatová, Dolná Slatinka

13.06.2019/štvrtok/           /21/                                        Opatová sídlisko, Gemerská cesta, okolie Autocentrum Bystriansky, Čurgov, Dolná Slatinka, Fiľakovská od Meposu po kopec pri Fabianke

14.06.2019/piatok/            /11/                                        Ul.Jiráskova, Gemerská cesta, Forstinger okolie, podjazdy Opatová, Čurgov, Dolná Slatinka

17.06.2019/pondelok/         /14/                                      Ul.továrenská, tkáčska, potočná, záhradná, Jegorovova, Opatová vrch, Horná Slatinka k autobusovej zastávke kopec pri Fabianke

18.06.2019/utorok/            /20/                                        Ul. Vansovej, maloveská, cintorín Opatová a Malá Ves, Dolná Slatinka po kaštiel, Horná  Slatinka k autobusovej zastávke, Ul. Rázusa od nadjazdu po Slovan, Ul. Čajkovského

19.06.2019/streda/              /18/                                       Ul. Daxnerova, bratrícka, J. Jiskru parašutistov, kláštorná, cintorín Opatová, Dolná Slatinka

20.06.2019/štvrtok/           /21/                                        Opatová sídlisko, Gemerská cesta, okolie Autocentrum Bystriansky, Čurgov, Dolná Slatinka, Fiľakovská od Meposu po kopec pri Fabianke

21.06.2019/piatok/            /11/                                        Ul.Jiráskova, Gemerská cesta, Forstinger okolie, podjazdy Opatová, Čurgov, Dolná Slatinka

24.06.2019/pondelok/                      /14/                                        Ul.továrenská, tkáčska, potočná, záhradná, Jegorovova, Opatová vrch, Horná Slatinka k autobusovej zastávke kopec pri Fabianke

25.06.2019/utorok/            /20/                                        Ul. Vansovej, maloveská, cintorín Opatová a Malá Ves, Dolná Slatinka po kaštiel, Horná  Slatinka k autobusove zastávke, Ul. Rázusa od nadjazdu po Slovan, Ul. Čajkovského

26.06.2019/streda/              /18/                                       Ul. Daxnerova, bratrícka, J. Jiskru parašutistov, kláštorná, cintorín Opatová, Dolná Slatinka

27.06.2019/štvrtok/           /21/                                        Opatová sídlisko, Gemerská cesta, okolie Autocentrum Bystriansky, Čurgov, Dolná Slatinka, Fiľakovská od Meposu po kopec pri Fabianke

28.06.2019/piatok/            /11/                                        Ul.Jiráskova, Gemerská cesta, Forstinger okolie, podjazdy Opatová, Čurgov, Dolná Slatinka

 

Koordinátor:  Bartoš Ladislav       

Dátum:                                 Počet aktivač.prac.           Lokalita:   

03.06.2019/pondelok/       /2/                                          Ul. osloboditeľov, Ul. Adyho, Fiľakovská cesta po Mepos

04.06.2019/utorok/            /2/                                          Ul. Vajanského, Tuhárske námestie

05.06.2019/streda/             /2/                                          Fiľakovská cesta po kopec Fabianka

06.06.2019/štvrtok/           /3/                                          Ul. osloboditeľov, Ul. Adyho, Fiľakovská cesta po Mepos

07.06.2019/piatok/            /2/                                          Ul. Vajanského, Tuhárske námestie

10.06.2019/pondelok/       /2/                                          Ul. osloboditeľov, Ul. Adyho, Fiľakovská cesta po Mepos

11.06.2019/utorok/            /2/                                          Ul. Vajanského, Tuhárske námestie

12.06.2019/streda/             /2/                                          Fiľakovská cesta po kopec Fabianka

13.06.2019/štvrtok/           /3/                                          Ul. osloboditeľov, Ul. Adyho, Fiľakovská cesta po Mepos

14.06.2019/piatok/            /2/                                          Ul. Vajanského, Tuhárske námestie

17.06.2019/pondelok/       /2/                                          Ul. osloboditeľov, Ul. Adyho, Fiľakovská cesta po Mepos

18.06.2019/utorok/            /2/                                          Ul. Vajanského, Tuhárske námestie

19.06.2019/streda/             /2/                                          Fiľakovská cesta po kopec Fabianka

20.06.2019/štvrtok/           /3/                                          Ul. osloboditeľov, Ul. Adyho, Fiľakovská cesta po Mepos

21.06.2019/piatok/            /2/                                          Ul. Vajanského, Tuhárske námestie

24.06.2019/pondelok/       /2/                                          Ul. osloboditeľov, Ul. Adyho, Fiľakovská cesta po Mepos

25.06.2019/utorok/            /2/                                          Ul. Vajanského, Tuhárske námestie

26.06.2019/streda/             /2/                                          Fiľakovská cesta po kopec Fabianka

27.06.2019/štvrtok/           /3/                                          Ul. osloboditeľov, Ul. Adyho, Fiľakovská cesta po Mepos

28.06.2019/piatok/            /2/                                          Ul. Vajanského, Tuhárske námestie

 

Koordinátor:  Korová Terézia       

Dátum:                                 Počet aktivač.prac.           Lokalita:   

03.06.2019/pondelok/       /10/                                        Ul. Komenského, cintorín Lučenec, Ul. cintorínska, járkova, lúčna, Husova

04.06.2019/utorok/            /12/                                        Ul. Komenského, cintorín Lučenec, Ul. cintorínska, járkova, lúčna, Husova

05.06.2019/streda/             /13/                                       Ul. Komenského, cintorín Lučenec, Ul. cintorínska, járkova, lúčna, Husova

06.06.2019/štvrtok/           /13/                                        Ul. Komenského, cintorín Lučenec, Ul. cintorínska, járkova, lúčna, Husova

07.06.2019/piatok/            /8/                                          Ul. Komenského, cintorín Lučenec, Ul. cintorínska, járkova, lúčna, Husova

10.06.2019/pondelok/       /10/                                        Ul. Komenského, cintorín Lučenec, Ul. cintorínska, járkova, lúčna, Husova

11.06.2019/utorok/            /12/                                        Ul. Komenského, cintorín Lučenec, Ul. cintorínska, járkova, lúčna, Husova

12.06.2019/streda/             /13/                                       Ul. Komenského, cintorín Lučenec, Ul. cintorínska, járkova, lúčna, Husova

13.06.2019/štvrtok/           /13/                                        Ul. Komenského, cintorín Lučenec, Ul. cintorínska, járkova, lúčna, Husova

14.06.2019/piatok/            /8/                                          Ul. Komenského, cintorín Lučenec, Ul. cintorínska, járkova, lúčna, Husova

17.06.2019/pondelok/       /10/                                        Ul. Komenského, cintorín Lučenec, Ul. cintorínska, járkova, lúčna, Husova

18.06.2019/utorok/            /12/                                        Ul. Komenského, cintorín Lučenec, Ul. cintorínska, járkova, lúčna, Husova

19.06.2019/streda/             /13/                                       Ul. Komenského, cintorín Lučenec, Ul. cintorínska, járkova, lúčna, Husova

20.06.2019/štvrtok/           /13/                                        Ul. Komenského, cintorín Lučenec, Ul. cintorínska, járkova, lúčna, Husova

21.06.2019/piatok/            /8/                                          Ul. Komenského, cintorín Lučenec, Ul. cintorínska, járkova, lúčna, Husova

24.06.2019/pondelok/       /10/                                        Ul. Komenského, cintorín Lučenec, Ul. cintorínska, járkova, lúčna, Husova

25.06.2019/utorok/            /12/                                        Ul. Komenského, cintorín Lučenec, Ul. cintorínska, járkova, lúčna, Husova

26.06.2019/streda/             /13/                                       Ul. Komenského, cintorín Lučenec, Ul. cintorínska, járkova, lúčna, Husova

27.06.2019/štvrtok/           /13/                                        Ul. Komenského, cintorín Lučenec, Ul. cintorínska, járkova, lúčna, Husova

28.06.2019/piatok/            /8/                                          Ul. Komenského, cintorín Lučenec, Ul. cintorínska, járkova, lúčna, Husova

 

Koordinátor: Oláh Karol                   

Dátum:                                 Počet aktivač.prac.           Lokalita:

03.06.2019/pondelok/       /8/                                          Rúbanisko III.- celé sídlisko, križovatka pri Zimnom štadióne-smer kúpalisko a prístupová cesta na priehradu, pláž na priehrade, altánok pri kúpeľoch

04.06.2019/utorok/            /6/                                          Rúbanisko II. – ul. Budovateľov,  Ajax – okolie

05.06.2019/streda/             /9/                                          Rúbanisko III. – čistenie kontajnerových stanovíšť

06.06.2019/štvrtok/           /7/                                          Rúbanisko III. – okolie Tržnice, CBA, Ekumenického kostola

07.06.2019/piatok/            /6/                                      Rúbanisko II. – ul. Budovateľov,  Ajax – okolie, križovatka pri Zimnom štadióne-smer kúpalisko a prístupová cesta na priehradu, pláž na priehrade, altánok pri kúpeľoch

10.06.2019/pondelok/       /8/                                          Rúbanisko III.- celé sídlisko, križovatka pri Zimnom štadióne-smer kúpalisko a prístupová cesta na priehradu, pláž na priehrade, altánok pri kúpeľoch

11.06.2019/utorok/            /6/                                          Rúbanisko II. – ul. Budovateľov,  Ajax – okolie

12.06.2019/streda/             /9/                                          Rúbanisko III. – čistenie kontajnerových stanovíšť

13.06.2019/štvrtok/           /7/                                          Rúbanisko III. – okolie Tržnice, CBA, Ekumenického kostola

14.06.2019/piatok/            /6/                                      Rúbanisko II. – ul. Budovateľov,  Ajax – okolie, križovatka pri Zimnom štadióne-smer kúpalisko a prístupová cesta na priehradu, pláž na priehrade, altánok pri kúpeľoch

17.06.2019/pondelok/       /8/                                          Rúbanisko III.- celé sídlisko, križovatka pri Zimnom štadióne-smer kúpalisko a prístupová cesta na priehradu, pláž na priehrade, altánok pri kúpeľoch

18.06.2019/utorok/            /6/                                          Rúbanisko II. – ul. Budovateľov,  Ajax – okolie

19.06.2019/streda/             /9/                                          Rúbanisko III. – čistenie kontajnerových stanovíšť

20.06.2019/štvrtok/           /7/                                          Rúbanisko III. – okolie Tržnice, CBA, Ekumenického kostola

21.06.2019/piatok/            /6/                                      Rúbanisko II. – ul. Budovateľov,  Ajax – okolie, križovatka pri Zimnom štadióne-smer kúpalisko a prístupová cesta na priehradu, pláž na priehrade, altánok pri kúpeľoch

24.06.2019/pondelok/       /8/                                          Rúbanisko III.- celé sídlisko, križovatka pri Zimnom štadióne-smer kúpalisko a prístupová cesta na priehradu, pláž na priehrade, altánok pri kúpeľoch

25.06.2019/utorok/            /6/                                          Rúbanisko II. – ul. Budovateľov,  Ajax – okolie

26.06.2019/streda/             /9/                                          Rúbanisko III. – čistenie kontajnerových stanovíšť

27.06.2019/štvrtok/           /7/                                          Rúbanisko III. – okolie Tržnice, CBA, Ekumenického kostola

28.06.2019/piatok/            /6/                                      Rúbanisko II. – ul. Budovateľov,  Ajax – okolie, križovatka pri Zimnom štadióne-smer kúpalisko a prístupová cesta na priehradu, pláž na priehrade, altánok pri kúpeľoch

 

Koordinátor:   Oláhová Zdeňka                

Dátum:                                 Počet aktivač.prac.           Lokalita:

03.06.2019/pondelok/       /4/                                Rúbanisko II. - vnútroblok od Kazačku k dvojprúdovke a Haličskej ceste, Okružná ulica

04.06.2019/utorok/            /4/                                Rúbanisko II. - vnútroblok od Kazačku k dvojprúdovke a Haličskej ceste, Okružná ulica

05.06.2019/streda/             /5/                                          Rúbanisko II. - vnútroblok od Kazačku k dvojprúdovke a Haličskej ceste, Okružná ulica

06.06.2019/štvrtok/           /6/                                          Autobus.zastávky pri LIDL 2x, okolie Slovnaftu pri Hypernove, prístupová cesta k STOP-SHOPu smerom k Parnému mlynu chodník pri SPTŠ smerom k Hypernove, Ul.športová k Zimnému štadiónu

07.06.2019/piatok/            /4/                                          Rúbanisko II. - vnútroblok od Kazačku k dvojprúdovke a Haličskej ceste, Okružná ulica

10.06.2019/pondelok/       /4/                                Rúbanisko II. - vnútroblok od Kazačku k dvojprúdovke a Haličskej ceste, Okružná ulica

11.06.2019/utorok/            /4/                                Rúbanisko II. - vnútroblok od Kazačku k dvojprúdovke a Haličskej ceste, Okružná ulica

12.06.2019/streda/             /5/                                          Rúbanisko II. - vnútroblok od Kazačku k dvojprúdovke a Haličskej ceste, Okružná ulica

13.06.2019/štvrtok/           /6/                                          Autobus.zastávky pri LIDL 2x, okolie Slovnaftu pri Hypernove, prístupová cesta k STOP-SHOPu smerom k Parnému mlynu chodník pri SPTŠ smerom k Hypernove, Ul.športová k Zimnému štadiónu

14.06.2019/piatok/            /4/                                          Rúbanisko II. - vnútroblok od Kazačku k dvojprúdovke a Haličskej ceste, Okružná ulica

17.06.2019/pondelok/       /4/                                Rúbanisko II. - vnútroblok od Kazačku k dvojprúdovke a Haličskej ceste, Okružná ulica

18.06.2019/utorok/            /4/                                Rúbanisko II. - vnútroblok od Kazačku k dvojprúdovke a Haličskej ceste, Okružná ulica

19.06.2019/streda/             /5/                                          Rúbanisko II. - vnútroblok od Kazačku k dvojprúdovke a Haličskej ceste, Okružná ulica

20.06.2019/štvrtok/           /6/                                          Autobus.zastávky pri LIDL 2x, okolie Slovnaftu pri Hypernove, prístupová cesta k STOP-SHOPu smerom k Parnému mlynu chodník pri SPTŠ smerom k Hypernove, Ul.športová k Zimnému štadiónu

21.06.2019/piatok/            /4/                                          Rúbanisko II. - vnútroblok od Kazačku k dvojprúdovke a Haličskej ceste, Okružná ulica

24.06.2019/pondelok/       /4/                                Rúbanisko II. - vnútroblok od Kazačku k dvojprúdovke a Haličskej ceste, Okružná ulica

25.06.2019/utorok/            /4/                                Rúbanisko II. - vnútroblok od Kazačku k dvojprúdovke a Haličskej ceste, Okružná ulica

26.06.2019/streda/             /4/                                          Rúbanisko II. - vnútroblok od Kazačku k dvojprúdovke a Haličskej ceste, Okružná ulica

27.06.2019/štvrtok/           /6/                                          Autobus.zastávky pri LIDL 2x, okolie Slovnaftu pri Hypernove, prístupová cesta k STOP-SHOPu smerom k Parnému mlynu chodník pri SPTŠ smerom k Hypernove, Ul.športová k Zimnému štadiónu

28.06.2019/piatok/            /4/                                          Rúbanisko II. - vnútroblok od Kazačku k dvojprúdovke a Haličskej ceste, Okružná ulica

 

Koordinátor:   Markovičová Eva                

Dátum:                                 Počet aktivač.prac.           Lokalita:

03.06.2019/pondelok/       /7/                                          Rúbanisko I.- vnútrobloky, okolie škôlky, CBA, ZŠ Novomeského

04.06.2019/utorok/            /6/                                          LIDL, Poliklinika

05.06.2019/streda/             /7/                                          Gorkého, Smetanovo námestie, štvrť Malinovského a okolie, Ul. Novomeského

06.06.2019/štvrtok/           /7/                                          Ul. Jánošíkova, okolie pri garážoch za hasičskou zbrojnicou

07.06.2019/piatok/            /5/                                          Rúbanisko II. – dvojprúdovka + svahy

10.06.2019/pondelok/       /7/                                          Rúbanisko I.- vnútrobloky, okolie škôlky, CBA, ZŠ Novomeského

11.06.2019/utorok/            /6/                                          LIDL, Poliklinika

12.06.2019/streda/             /7/                                          Gorkého, Smetanovo námestie, štvrť Malinovského a okolie, Ul. Novomeského

13.06.2019/štvrtok/           /7/                                          Ul. Jánošíkova, okolie pri garážoch za hasičskou zbrojnicou

14.06.2019/piatok/            /5/                                          Rúbanisko II. – dvojprúdovka + svahy

17.06.2019/pondelok/       /7/                                          Rúbanisko I.- vnútrobloky, okolie škôlky, CBA, ZŠ Novomeského

18.06.2019/utorok/            /6/                                          LIDL, Poliklinika

19.06.2019/streda/             /7/                                          Gorkého, Smetanovo námestie, štvrť Malinovského a okolie, Ul. Novomeského

20.06.2019/štvrtok/           /7/                                          Ul. Jánošíkova, okolie pri garážoch za hasičskou zbrojnicou

21.06.2019/piatok/            /5/                                          Rúbanisko II. – dvojprúdovka + svahy

24.06.2019/pondelok/       /7/                                          Rúbanisko I.- vnútrobloky, okolie škôlky, CBA, ZŠ Novomeského

25.06.2019/utorok/            /6/                                          LIDL, Poliklinika

26.06.2019/streda/             /7/                                          Gorkého, Smetanovo námestie, štvrť Malinovského a okolie, Ul. Novomeského

27.06.2019/štvrtok/           /7/                                          Ul. Jánošíkova, okolie pri garážoch za hasičskou zbrojnicou

28.06.2019/piatok/            /5/                                          Rúbanisko II. – dvojprúdovka + svahy

 

Koordinátor: Markovič Jozef          

Dátum:                                 Počet aktivač.prac.           Lokalita:

03.06.2019/pondelok/       /5/                                          Ul.novohradská, mieru, zvolenská – Tesco

04.06.2019/utorok/            /8/                                          Ul.Štúrova, mieru, okolie Hviezdy, Dukelských hrdinov

05.06.2019/streda/             /7/                                          Ul. Rázusa, Erenburgova, Ul. mieru, Ul. Lehára

06.06.2019/štvrtok/           /8/                                          Ul.zvolenská, Nám.republiky, okolie Hviezdy, Ul. Partizánska

07.06.2019/piatok/            /7/                                          Ul.Kuzmányho, železničná, Dukelských hrdinov

10.06.2019/pondelok/       /5/                                          Ul.novohradská, mieru, zvolenská – Tesco

11.06.2019/utorok/            /8/                                          Ul.Štúrova, mieru, okolie Hviezdy, Dukelských hrdinov

12.06.2019/streda/             /7/                                          Ul. Rázusa, Erenburgova, Ul. mieru, Ul. Lehára

13.06.2019/štvrtok/           /8/                                          Ul.zvolenská, Nám.republiky, okolie Hviezdy, Ul. Partizánska

14.06.2019/piatok/            /7/                                          Ul.Kuzmányho, železničná, Dukelských hrdinov

17.06.2019/pondelok/       /5/                                          Ul.novohradská, mieru, zvolenská – Tesco

18.06.2019/utorok/            /8/                                          Ul.Štúrova, mieru, okolie Hviezdy, Dukelských hrdinov

19.06.2019/streda/             /7/                                          Ul. Rázusa, Erenburgova, Ul. mieru, Ul. Lehára

20.06.2019/štvrtok/           /8/                                          Ul.zvolenská, Nám.republiky, okolie Hviezdy, Ul. Partizánska

21.06.2019/piatok/            /7/                                          Ul.Kuzmányho, železničná, Dukelských hrdinov

24.06.2019/pondelok/       /5/                                          Ul.novohradská, mieru, zvolenská – Tesco

25.06.2019/utorok/            /8/                                          Ul.Štúrova, mieru, okolie Hviezdy, Dukelských hrdinov

26.06.2019/streda/             /7/                                          Ul. Rázusa, Erenburgova, Ul. mieru, Ul. Lehára

27.06.2019/štvrtok/           /8/                                          Ul.zvolenská, Nám.republiky, okolie Hviezdy, Ul. Partizánska

28.06.2019/piatok/            /7/                                          Ul.Kuzmányho, železničná, Dukelských hrdinov

 

Koordinátor: Botoš Pavel                             

Dátum:                                 Počet aktivač.prac.           Lokalita:

03.06.2019/pondelok/       /14/                                        Tržnica, Ul. Masarykova, MsÚ, Prior, ÚP, Zlatá ulička, Výstavisko, Ul. Petöfiho, Námestie republiky

04.06.2019/utorok/            /18/                                        Tržnica, Ul. Masarykova, MsÚ, Prior, Rapovská križovatka, Kubínyiho nám., Ul. Rádayho, Ul. Kármána, Námestie republiky

05.06.2019/streda/             /17/                                        Tržnica, Ul. Masarykova, MsÚ, Prior, ÚP, Zlatá ulička, Výstavisko, Ul. Petöfiho, Námestie republiky

06.06.2019/štvrtok/           /17/                                        Tržnica, Ul. Masarykova, MsÚ, Prior,  Rapovská križovatka, M.R.Štefánika, Ul. Herzova, Ul. Komenského po Herza, Námestie republiky

07.06.2019/piatok/            /11/                                        Tržnica, Ul. Masarykova, MsÚ, Prior, ÚP, Zlatá ulička, Výstavisko, Ul. Petöfiho, Námestie republiky

10.06.2019/pondelok/       /14/                                        Tržnica, Ul. Masarykova, MsÚ, Prior, ÚP, Zlatá ulička, Výstavisko, Ul. Petöfiho, Námestie republiky

11.06.2019/utorok/            /18/                                        Tržnica, Ul. Masarykova, MsÚ, Prior, Rapovská križovatka, Kubínyiho nám., Ul. Rádayho, Ul. Kármána, Námestie republiky

12.06.2019/streda/             /17/                                        Tržnica, Ul. Masarykova, MsÚ, Prior, ÚP, Zlatá ulička, Výstavisko, Ul. Petöfiho, Námestie republiky

13.06.2019/štvrtok/           /17/                                        Tržnica, Ul. Masarykova, MsÚ, Prior,  Rapovská križovatka, M.R.Štefánika, Ul. Herzova, Ul. Komenského po Herza, Námestie republiky

14.06.2019/piatok/            /11/                                        Tržnica, Ul. Masarykova, MsÚ, Prior, ÚP, Zlatá ulička, Výstavisko, Ul. Petöfiho, Námestie republiky

17.06.2019/pondelok/       /14/                                        Tržnica, Ul. Masarykova, MsÚ, Prior, ÚP, Zlatá ulička, Výstavisko, Ul. Petöfiho, Námestie republiky

18.06.2019/utorok/            /18/                                        Tržnica, Ul. Masarykova, MsÚ, Prior, Rapovská križovatka, Kubínyiho nám., Ul. Rádayho, Ul. Kármána, Námestie republiky

19.06.2019/streda/             /17/                                        Tržnica, Ul. Masarykova, MsÚ, Prior, ÚP, Zlatá ulička, Výstavisko, Ul. Petöfiho, Námestie republiky

20.06.2019/štvrtok/           /17/                                        Tržnica, Ul. Masarykova, MsÚ, Prior,  Rapovská križovatka, M.R.Štefánika, Ul. Herzova, Ul. Komenského po Herza, Námestie republiky

21.06.2019/piatok/            /11/                                        Tržnica, Ul. Masarykova, MsÚ, Prior, ÚP, Zlatá ulička, Výstavisko, Ul. Petöfiho, Námestie republiky

24.06.2019/pondelok/       /14/                                        Tržnica, Ul. Masarykova, MsÚ, Prior, ÚP, Zlatá ulička, Výstavisko, Ul. Petöfiho, Námestie republiky

25.06.2019/utorok/            /18/                                        Tržnica, Ul. Masarykova, MsÚ, Prior, Rapovská križovatka, Kubínyiho nám., Ul. Rádayho, Ul. Kármána, Námestie republiky

26.06.2019/streda/             /17/                                        Tržnica, Ul. Masarykova, MsÚ, Prior, ÚP, Zlatá ulička, Výstavisko, Ul. Petöfiho, Námestie republiky

27.06.2019/štvrtok/           /17/                                        Tržnica, Ul. Masarykova, MsÚ, Prior,  Rapovská križovatka, M.R.Štefánika, Ul. Herzova, Ul. Komenského po Herza, Námestie republiky

28.06.2019/piatok/            /11/                                        Tržnica, Ul. Masarykova, MsÚ, Prior, ÚP, Zlatá ulička, Výstavisko, Ul. Petöfiho, Námestie republiky

 

Rozpis prác: čistenie daných lokalít od odpadkov, smetí a nánosov, zametanie, hrabanie, orezávky živých plotov a kríkov a dočisťovanie po orezávkach , hrabanie opadaného lístia na verejných priestranstvách, v zimnom období odstraňovanie snehovej pokrývky na priechodoch pre chodcov a autobusových zastávkach, posyp a odstraňovanie ľadu zo zľadovatelých plôch. Telefonický kontakt: MsÚ

Lučenec, oddelenie dopravy  ŽP 4307209.V rozpise môžu nastať prípadné zmeny podľa výskytu operatívnych stavov alebo nepriaznivého počasia alebo pri výskyte kalamitných  stavov a počas akcií organizovaných mestom Lučenec

 

 

Správca parku: Gorelík Robert                      

Dátum:                                 Počet aktivač.prac.           Lokalita:

03.06.2019/pondelok/       /11/                                        areál parku, parkovisko pri parku

04.06.2019/utorok/            /13/                                        areál parku, parkovisko pri parku, B.Nemcovej-živý plot

05.06.2019/streda/             /9/                                          areál parku, parkovisko pri parku

06.06.2019/štvrtok/           /8/                                          areál parku, parkovisko pri parku, B.Nemcovej-živý plot

07.06.2019/piatok/            /7/                                          areál parku, parkovisko pri parku

10.06.2019/pondelok/       /11/                                        areál parku, parkovisko pri parku

11.06.2019/utorok/            /13/                                        areál parku, parkovisko pri parku, B.Nemcovej-živý plot

12.06.2019/streda/             /9/                                          areál parku, parkovisko pri parku

13.06.2019/štvrtok/           /8/                                          areál parku, parkovisko pri parku, B.Nemcovej-živý plot

14.06.2019/piatok/            /7/                                          areál parku, parkovisko pri parku

17.06.2019/pondelok/       /11/                                        areál parku, parkovisko pri parku

18.06.2019/utorok/            /13/                                        areál parku, parkovisko pri parku, B.Nemcovej-živý plot

19.06.2019/streda/             /9/                                          areál parku, parkovisko pri parku

20.06.2019/štvrtok/           /8/                                          areál parku, parkovisko pri parku, B.Nemcovej-živý plot

21.06.2019/piatok/            /7/                                          areál parku, parkovisko pri parku

24.06.2019/pondelok/       /11/                                        areál parku, parkovisko pri parku

25.06.2019/utorok/            /13/                                        areál parku, parkovisko pri parku, B.Nemcovej-živý plot

26.06.2019/streda/             /9/                                          areál parku, parkovisko pri parku

27.06.2019/štvrtok/           /8/                                          areál parku, parkovisko pri parku, B.Nemcovej-živý plot

28.06.2019/piatok/            /7/                                          areál parku, parkovisko pri parku

Rozpis prác: čistenie daných lokalít od odpadkov, smetí a nánosov, zametanie, hrabanie, hrabanie opadaného lístia, pomoc pri čistení ohrád v zoo kútiku, pomoc pri údržbe a opravách na zariadeniach v parku ako sú lavičky a zariadenia nachádzajúce sa na detskom ihrisku v parku, pomoc pri čistení a dezinfekcii fontány v parku, pomoc pri orezávkach a vypiľovaní poškodených stromov, pomoc pri udržiavaní čistoty a poriadku počas kultúrno-spoločenských a športových akcií konaných Mestom Lučenec v areáli Mestského parku v Lučenci, v zimnom období čistenie asfaltových chodníkov od snehovej pokrývky.

Telefonický kontakt: MsÚ Lučenec, oddelenie dopravy  ŽP 4307209.V rozpise môžu nastať prípadné zmeny podľa výskytu operatívnych stavov alebo nepriaznivého počasia alebo pri výskyte kalamitných  stavov a počas akcií organizovaných mestom Lučenec.

 

Rozpis čistenia ulíc – soboty, nedele, sviatky – ruční zametači v čase od 7,00 – do 12,00 hod. alebo podľa potreby

Lokality:     

Sobota

Bartoš, Korová, Mirga, Koky - Vajanského ulica od ZŠ-zastávka SAD, okolie Tržnice, Kubínyiho námestie, Osloboditeľov, Rádayho, Fiľakovská cesta smerom k Bille, L. Svobodu, 

Botoš P., Botoš J., Kováčová, Kováč R. – Masarykova ulica po MsÚ, Zlatá ulička po Úrad práce, ulica Kármána po ulicu Artézskych prameňov, ulica Jókaiho po ulicu železničnú ulica Dr. Vodu po ulicu Moyzesa

Markovič, Knisa, Rendek, Mikóczi,– Masarykova ulica od MsÚ smerom k NsP, Námestie republiky, Železničná ulica po stanicu, ulica Jókaiho od ulice železničnej po ulicu novohradskú, Novohradská ulica po kino APOLLO, ulica Dukelských hrdinov po Kaufland

Kováč, Banga  - Lučenec časť Opatová

Markovičová, Poliaková - M. Gorkého, časť Malinovského, Novomeského, okolie ZŠ, Rúbanisko I. – zastávky, okolie Polikliniky

Oláh, Oláhová, Oláh ml., Berky – Rúbanisko II., III. – zastávky, Rúbanisko III. – chodník od AMBRYpo CBA, okolie Ekumenického kostola, priehrada

 

Nedeľa, sviatky

Bartoš, Korová, Mirga, Koky - Vajanského ulica od ZŠ-zastávka SAD, okolie Tržnice, Kubínyiho námestie, Osloboditeľov, Rádayho, Fiľakovská cesta smerom k Bille, L. Svobodu, 

Botoš P., Botoš J., Kováčová, Kováč R.– Masarykova ulica po MsÚ, Zlatá ulička po Úrad práce, ulica Kármána po ulicu Artézskych prameňov, ulica Jókaiho po ulicu železničnú ulica Dr. Vodu po ulicu Moyzesa

Markovič, Knisa, Rendek, Mikóczi,– Masarykova ulica od MsÚ smerom k NsP, Námestie republiky, Železničná ulica po stanicu, ulica Jókaiho od ulice železničnej po ulicu novohradskú, Novohradská ulica po kino APOLLO, ulica Dukelských hrdinov po Kaufland

Kováč, Banga  - Lučenec časť Opatová

Markovičová, Poliaková - M. Gorkého, časť Malinovského, Novomeského, okolie ZŠ, Rúbanisko I. – zastávky, okolie Polikliniky

Oláh, Oláhová, Oláh ml., Berky – Rúbanisko II., III. – zastávky, Rúbanisko III. – chodník od AMBRY po CBA, okolie Ekumenického kostola, priehrada

 

01.06.2019:   Mirga, Koky, Mikóczi, Kováč R., Banga, Poliaková, Berky, Oláh ml., Botoš J.,

                      Markovič + aktivační pracovníci 3

02.06.2019:   Mirga, Koky, Mikóczi, Kováč R., Banga, Poliaková, Berky, Oláh ml., Botoš J., Knisa

                      

08.06.2019:  Bartoš, Korová,  Markovič, Knisa, Rendek, Kováč T., Markovičová, Oláh,

                      Oláhová, Botoš P. , Kováčová + aktivační pracovníci 3

09.06.2019:   Bartoš, Korová,  Markovič, Knisa, Rendek, Kováč T., Markovičová, Oláh,

                      Oláhová, Botoš P. , Kováčová

 

15.06.2019:   Mirga, Koky, Mikóczi, Kováč R., Banga, Poliaková, Berky, Oláh ml., Botoš J.,

                      Rendek + aktivační pracovníci 3

16.06.2019:   Mirga, Koky, Mikóczi, Kováč R., Banga, Poliaková, Berky, Oláh ml., Botoš J., Markovič

                       

22.06.2019:   Bartoš, Korová,  Markovič, Knisa, Rendek, Kováč T., Markovičová, Oláh,

                      Oláhová, Botoš P. , Kováčová + aktivační pracovníci 3

23.06.2019:   Bartoš, Korová,  Markovič, Knisa, Rendek, Kováč T., Markovičová, Oláh,

                      Oláhová, Botoš P. , Kováčová

 

29.06.2019:   Mirga, Koky, Mikóczi, Kováč R., Banga, Poliaková, Berky, Oláh ml., Botoš J.,

                      Knisa + aktivační pracovníci 3

30.06.2019:   Mirga, Koky, Mikóczi, Kováč R., Banga, Poliaková, Berky, Oláh ml., Botoš J., Rendek

                       

Správca parku: Robert Gorelík, ručný zametač: Ladislav Matúz

čistenie parku, chov zvierat každá sobota, nedeľa, sviatky + 3 aktivační pracovníci


 
 

PREDBEŽNÝ HARMONOGRAM OPRÁV VÝTLKOV NA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÁCH V MESTE LUČENEC PRE ROK 2019Vytlačiť
 

Termín vysprávok: 15. - 18. týždeň

 

Miestne komunikácie v rámci dopravného okruhu - Ul. B. Němcovej, Lúčna, Garbiarska,         Husova, M. Rázusa 

Novohradská, Jókaiho, kpt. Nálepku, F. Lehára, Športová

Bernoláka, Duk.Hrdinov, Smetanovo námestie, Gorkého, L. Novomeského, Budovateľov, Okružná, MRO,   

Dr. Vodu, Moyzesa, Štvrť M.R. Štefánika, Dr. Herza, Olbrachtova, Sokolská

Komenského, Cintorínska, Pivničný rad

Osloboditeľov, Bottu, L. Svobodu, Banšella, Hviezdoslavova, Majakovského,

Rádayho, Čajkovského, Begova

Nejedlého, Mieru, Sládkovičova, Erenburga, Kuzmányho, J. Kráľa, Nová, Lermontova

                   

 

Termín vysprávok: 19. - 22. týždeň

 

Rúbanisko I., II., III

Hurbanova, Jesenského, Adyho, Kmeťa, Vargu, Tótha, Tajovského, Pavlova, Špitálska

Fándlyho, Martinčeka, Chalúpku, Tolstého, Szabóa, Dobšinského, D. Matejovie,

Dostojevského, Nešpora, Robotnícka, Kollára, Krasku

Svätoplukova, Ľ. Štúra, Palackého, Jánošíkova, Kukučínova

Šafárika, Baráková, Garbiarska, Mlynská, Parková, Modré zeme

Šoltésovej, Jarná, Letná, Benku

 

Termín vysprávok: 23. - 26. týždeň

                              

K.Supa, Alexyho, Gagarinova, Kukorelliho, Študenská, Nógradyho, Kvetná,  M. Bella,

Malinovského, Tehelná, Maróthyho, B. S. Timravy

Štvrť za Tuhárskym nám. - Mocsáryho, Puškina,  Francisciho, Slovenskej republiky rád, Mládežnícka , Wolkrova, Wagnera, Poľná

Skladištná, Opatová - Továrenská, Záhradná, K. Borhyho, Potočná, Revolučná, Tkáčska, Petényiho, D. Mikovíniho

Malá Ves - Maloveská, Hlavná, Sadová, Jasná, Zámocká, Tichá, Úzka, Slnečná, T. Vansovej

J. Perlitziho, J. Jiskru, Parašutistov, Daxnerova, Bratrícka, Kláštorná, Jiráskova, Parný mlyn,

záhradky, cesta do Kúpeľov, Čárda

 

 

V prípade nepriaznivého počasia sa časový harmonogram môže posunúť.

Rozsah opráv výtlkov bude určený vyznačením priamo na tvare miesta v týždňových intervaloch po jednotlivých lokalitách.

 

V Lučenci, dňa 30.05.2019                                                                                Mesto Lučenec
 


 
 

Pozor na zmenu organizácie dopravy v lokalite ulíc Majakovského, HviezdoslavovaVytlačiť
 

Mesto Lučenec oznamuje obyvateľom mesta, že dňom 1. apríla 2019 bude v lokalite ulíc Majakovského, Hviezdoslavova, Rádayho upravená organizácia dopravy.

Miestne komunikácie budú zjednosmernené (viď. obr.). Mesto Lučenec k vyššie uvedenému kroku pristúpilo z dôvodu zvýšenia plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky a na základe Generelu dopravy, podnetov občanov, stanoviska komisie dopravy a Okresného dopravného inšpektorátu v Lučenci. Veríme, že uvedenou úpravou sa zlepší statická doprava v predmetnej lokalite, a taktiež zníži počet kolíznych bodov na miestnych komunikáciách uvedeného úseku ciest. Záverom opätovne upozorňujeme na už realizované úpravy v organizácii dopravy v lokalite štvrte Osloboditeľov a L. Svobodu a rešpektovanie nového dopravného značenia.

Text: Róbert Ladoš

Poznámka

Keďže sa nám v poslednom vydaní Mestských novín č. 6 podarilo zameniť obrázok k tomuto článku, touto cestou sa redakcia Mestských novín ospravedlňuje autorovi oznámenia Róbertovi Ladošovi, ako aj našim čitateľom.

hvieydoslavova.JPG

 


 
 

MFFK Febiofest 2019 Vytlačiť
 

Počas MFFK Febio 2019 uvedieme na veľkom plátne provokatívnu komédiu "Oni s Silvio" (27.3) talianskeho režiséra Paola Sorrentiniho o miliardárovi a predsedovi vlády Silviovi Berlusconim, ktorý sa preslávil predovšetkým excentrickým spôsobom života.  Druhým titulom bude kontroverzný film Klérus (28.3), o osudoch troch katolíckych kňazov. 


 
 

Pozor na zmenu organizácie dopravy v lokalite OsloboditeľovVytlačiť
 

Mesto Lučenec oznamuje obyvateľom mesta, že dňom 18.3.2019 bude v lokalite štvrte Osloboditeľov  a L. Svobodu upravená organizácia dopravy. Miestne komunikácie budú zjednosmernené (viď. obr.).

Mesto Lučenec k vyššie uvedenému kroku pristúpilo z dôvodu zvýšenia plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky a na základe Generelu dopravy, podnetov občanov, stanoviska komisie dopravy a Okresného dopravného inšpektorátu v Lučenci.

Veríme, že uvedenou úpravou sa zlepší statická doprava v predmetnej lokalite a taktiež zníži počet kolíznych bodov na miestnych komunikáciách  uvedeného úseku ciest.

Záverom oznamujeme, že v najbližšom období budeme informovať o ďalšej úprave organizácie dopravy v lokalite ulíc Majakovského, Hviezdoslavova.

Bez názvu.JPG


 
 

HARMONOGRAM STROJNÉHO JARNÉHO ČISTENIA KOMUNIKÁCIÍ V MESTE LUČENEC PRE ROK 2019 Vytlačiť
 


 
 

TERMÍNY JARMOKOV V ROKU 2019Vytlačiť
 

Mesto Lučenec oznamuje termíny:

Lučenecký jarmok            22.-23.8.2019 (ŠTVRTOK, PIATOK)

Pivný festival                    22.-24.8.20109 (ŠTVROK, PIATOK, SOBOTA)


 
 

Wifi pre Teba v meste LučenecVytlačiť
 

informovanost.jpg

Mesto Lučenec bolo úspešné v rámci dopytovo-orientovaného projektu s názvom

Wifi pre Teba v meste Lučenec.

Opis projektu:

Projekt rieši vybudovanie WiFi prístupových bodov v meste Lučenec na miestach komunitného života, ktoré poskytnú bezplatné pripojenie všetkým občanom a návštevníkom mesta k internetu.

Predpokladané umiestenie prístupových bodov bude na uvedených miestach:

1. Námestie Republiky, 984 01 Lučenec

2. Kubínyiho námestie, 984 01 Lučenec

3. Rúbanisko II, 984 01 Lučenec pri kamenných kvetoch

Všetky prístupové body sa budú identifikovať  ako "WiFi pre Teba" a po úspešnom pripojení sa každému užívateľovi zobrazí ako uvítacia stránka mesta Lučenec - www.lucenec.sk.

Názov a sídlo prijímateľa: Mesto Lučenec, Novohradská 1, 984 01 Lučenec

Miesto realizácia projektu: Mesto Lučenec

Max. výška poskytnutého NFP:  4 275,00 €

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra nájdete na www.opii.gov.sk .

www.mindop.sk, www.eufondy.sk


 
 

Podpora opatrovateľskej služby v meste LučenecVytlačiť
 

oplz+eu_na sirku.png

                                                      

Mesto Lučenec bolo úspešné v rámci dopytovo-orientovaného projektu Podpora opatrovateľskej služby v meste Lučenec. Prostredníctvom projektu plánuje mesto zabezpečiť poskytovanie opatrovateľskej služby pre osoby odkázané na opatrovateľskú službu v celom svojom území. Z hľadiska zotrvania klienta v jeho prirodzenom domácom prostredí, ako aj z finančnej dostupnosti bude pre občanov Lučenca prínosom prechod z inštitucionálnych služieb na terénne a komunitné služby poskytované klientovi v jeho domácom prostredí.

Začiatok realizácie: 04/2019. Ukončenie: 05/2021.

Schválená výška NFP: 452 010,00 €.ia mpsvr sr.png

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

www.esf.gov.sk, www.employment.gov.sk, www.ia.gov.sk


 
 

Výzva č. 1/2019 k predkladaniu žiadostí o udelenie značky Regionálny produkt NOVOHRADVytlačiť
 

 logo_novohrad_regionalnyprodukt_cmyk.jpg

Dňom 01.03.2019 vyhlásilo združenie právnických osôb Región Neogradiensis tretiu výzvu k predkladaniu žiadostí o udelenie značky "Regionálny produkt NOVOHRAD". Celé znenie výzvy a dokumenty potrebné k podaniu žiadosti o udelenie regionálnej značky sú zverejnené na webovej stránke www.produktnovohrad.sk

 

Vyplnenú žiadosť je potrebné zaslať na kontaktnú adresu uvedenú vo výzve v termíne do 29.03.2019.

O značku sa môžu uchádzať remeselnící, ľudoví umelci, SHR, živnostníci, ľudoví výrobcovia, firmy, organizácie so sídlom alebo s prevádzkou v regióne Novohrad (územnú pôsobnosť značky tvorí príloha výzvy). Typ výrobku alebo jednotne definovanej skupiny výrobkov, kde všetky výrobky zhodne plnia kritériá uvedené v žiadosti:

  • remeselné (drevo a kameň, keramika, sklo, kov, drevo, slama, textil, vlna, čipka, koža, iné....)
  • potraviny a poľnohospodárske produkty (pekárenské, cukrárenské, mliekarenské, mäsové, víno, liehoviny a nápoje, zo záhrady, z farmy, iné,...)
  • prírodné produkty (kvetiny, bylinky, huby, lesné ovocie, med, čaje, iné, ...

 

Podpísané žiadosti  o udelenie značky  vrátane všetkých relevantných príloh sa predkladajú v kancelárii  Región Neogradiensis, z. p. o.,  Ulica novohradská č.1, 984 01 Lučenec. Žiadosti sú prijímané v tlačenej forme v 1 vyhotovení.Vyplnenú žiadosť s prílohami je možné zaslať aj poštou na adresu: Región Neogradiensis, z. p. o.,  Ulica novohradská č. 1, 984 01 Lučenec. Na obálku je potrebné uviesť aj text „Výzva č. 1/2019 k predkladaniu žiadostí o udelenie značky "Regionálny produkt NOVOHRAD – žiadosť“.

 

Výberová komisia bude zasadať v týždni od 02.04.2019 do 05.04.2019. Maximálne do 10 dní od zasadnutia komisie bude žiadateľovi oznámený výsledok. ( Certifikačná komisia menovaná predsedníčkou združenia Región Neogradiensis z .p. o. má 7 stálych členov a 2 externých členov - odborníkov, podľa zamerania aktuálnej výzvy).


 
 

Chcete byť informovaní o odstávke elektriny?Vytlačiť
 

Vážení občania,

v súvislosti s plánovanými odstávkami dodávok elektrickej energie v našom meste Vám dávame do pozornosti, že spoločnosť Stredoslovenská distribučná, a.s. Vám ponúka bezplatnú aplikáciu Webkontakty. Táto aplikácia je prístupná na web stránke www.ssd.sk. Prihlásením sa (zaregistrovaním sa v predmetnej aplikácii) máte možnosť kontroly a nastavenia svojich kontaktov pre vyrozumievanie v prípadoch plánovaného obmedzenia alebo prerušenia distribúcie elektrickej energie. Prihlásením sa získate možnosť samostatne aktualizovať a dopĺňať kontakty pre vyrozumievanie.

Informácie o plánovaných odstávkach elektriny v meste Lučenec Vám poskytujeme aj prostredníctvom mestského rozhlasu a webovej stránky mesta Lučenec v časti Informácie – Odstávky elektriny.


 
 

V škole pribudne vďaka projektu nová jazyková učebňaVytlačiť
 

logo EÚ region.rozvoj.jpglogo_IROP.pnglogo_sk_ Ministerstvo podohos..png

 

     Školský rok 2018/2019 je pre Základnú školu M. R. Štefánika v Lučenci významný aj z dôvodu úspešnosti realizácie projektu pod názvom „Skvalitnenie vzdelávania žiakov Základnej školy M. R. Štefánika Lučenec prostredníctvom zriadenia jazykovej učebne a dovybavenia školskej knižnice“ v celkovej výške finančných prostriedkov 24 635,13 €, ktorý je realizovaný zo zdrojov EÚ v rámci Integrovaného regionálneho operačného rámca a Ministerstva pôdohospodárstva SR.

     Výsledkom projektu bude nová moderná jazyková učebňa pre skvalitnenie výučby cudzích jazykov. K sprievodným aktivitám patrí realizácia troch cudzojazyčných krúžkov a štyroch projektov eTwinning. V oblasti vzdelávania sa realizuje interné vzdelávanie pod názvom Cudzojazyčné projekty eTwinning a pre komunitu pedagógov nášho regiónu to bude metodický deň zameraný na vzájomné odovzdávanie si skúseností z realizácie medzinárodných jazykových projektov.

    Ďalšou oblasťou, ktorá je realizáciou projektu skvalitnená, je podpora rozvoja čitateľskej gramotnosti. Modernizácia sa týka dovybavenia už existujúcej školskej knižnice o 2 ks PC zostavy, 4 tablety, dataprojektor, plátno ako aj o doplnenie knižného fondu o tituly vo výške 1 500€.  Počas školského roka škola zrealizuje zaujímavé podujatia ako Odpoludnia s poéziou, v mesiaci október 2018 sme sa už zapojili do aktivít Slovenskej pedagogickej knižnice „O najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice“ a „Záložka do školy spája slovenské školy“. O oblasť tvorivého písania sa stará krúžok Školský časopis.

    Rozvoj žiackych kompetencií kráča ruka v ruke s kvalitou pedagogického zboru ako aj s modernizáciou materiálno – technického vybavenia školy. Z tohto dôvodu sa ZŠ M. R. Štefánika v Lučenci bude snažiť byť úspešná v realizácii podobných projektov zameraných na modernizáciu tried a odborných učební.

TEXT: Mgr. Aláčová Gabriela - riaditeľka školy


 
 

Jedinečná publikácia „Ján Jiskra z Brandýsa a Bitka pri Lučenci“je už v predaji Vytlačiť
 

Kto bol Jan Jiskra z Brandýsa? Kde sa konala Bitka pri Lučenci?To všetko sa dozviete v jedinečnej publikácii od autora Jozefa Klindu: Ján Jiskra z Brandýsa a Bitka pri Lučenci. 
Knihu vydalo mesto Lučenec a aj napriek rozsiahlosti (472 strán a 1722 obrázkov, erbov a máp) ju ponúkame vo výhodnej cene 25 €. Zakúpiť si ju môžete v Mestskom informačnom centre, Ulica Dr. Herza 1, Lučenec.

Kniha Bitka pri Lučenci.jpg

 


 
 

EURÓPSKY TÝŽDEŇ MOBILITY A ŠPORTU V LUČENCI Od 16. do 22. septembra MHD ZDARMAVytlačiť
 

Európsky týždeň mobility a športu prebieha každý rok od 16. do 22. septembra a umožňuje mestám či obciam vyskúšať si alternatívy trvalo udržateľnej dopravy. Motivovaním jednotlivcov, aby si volili udržateľné spôsoby dopravy, ako sú verejná hromadná doprava, chodenie či cyklistika, môžeme znížiť emisie uhlíka, zlepšiť kvalitu ovzdušia a urobiť z mestských častí príjemnejšie miesta pre život a prácu. Téma 2018 je „KOMBINUJ A CHOĎ!“.

Tak ako vlani, aj tento rok sa mesto Lučenec zaregistrovalo do vyhláseného celoslovenského podujatia s tým, že k mobilite v našom meste ešte pribudne slovko ŠPORT.

Organizátori z mesta Lučenec a ich spoluorganizátori s radosťou potvrdzujú informáciu, že po minuloročnej účasti olympijského víťaza z Rio de Janeiro Mateja Tótha bude ambasádorom všetkých aktivít človek, ktorý sa narodil s detskou mozgovou obrnou a pustil sa do športovania za účelom pomôcť ľuďom s rovnakým hendikepom - Peter Káčer.

Program Európskeho týždňa mobility a športu

21. septembra 2018 (piatok)

Námestie republiky Lučenec

9:00 Slávnostné otvorenie podujatia.

9:15 Prvý vstup basketbalovej pyramídy a aerobic s choreografkou a cvičiteľkou Monikou Kramecovou (deti materských škôl, žiaci I. stupňa základných škôl).

9:15 - 12:00 Propagácia športových klubov a občianskych združení v areáli námestia. Športovci mestských klubov budú deťom predvádzať svoj druh športu s možnosťou si osobne vyskúšať náročnosť športového odvetvia, prípadne aj získať informácie o klube a prihlásiť sa za člena.

9:15 - 12:00 Propagácia vozového parku SAD Lučenec, a.s. Prehliadka najstaršieho a najnovšieho autobusu.

10:00 Úspešný novohradský strongman (silák) Milan Šuľan - železný muž, sa chystá odtiahnuť po ukončení basketbalovej pyramídy na 20 metrov autobus Slovenskej autobusovej dopravy Lučenec, a.s. značky IRISBUS.

10:30 Druhý vstup basketbalovej pyramídy a aerobic s choreografkou a cvičiteľkou Monikou Kramecovou (deti materských škôl, žiaci I. stupňa základných škôl).

11:00 Štart propagačnej cyklistickej jazdy ulicami mesta žiakov základných a stredných škôl s Petrom Káčerom.

Poznámka

V prípade nepriaznivého počasia sa podujatie uskutoční v športovej hale Arena.

 

Zimný štadión Lučenec

11:00 Exhibičný zápas hokejového tímu vysokoškolských študentov ÚMB Hockey team Banská Bystrica, úspešného účastníka Európskej univerzitnej hokejovej ligy EUHL.

 

23. septembra 2018 (nedeľa)

Bicyklové podujatie rodičov s deťmi. štart 10:00 Oxygen Café - CIEĽ Reštaurácia Biela labuť v mestskom parku.

 

Počas týždňa mobility a športu bude MHD ZDARMA

Aj tohto roku mesto Lučenec v spolupráci so Slovenskou autobusovou dopravou Lučenec, a.s. zabezpečilo počas týždňa od 16. do 22. septembra mestskú hromadnú dopravu zdarma!

 


 
 

V meste pribudli ďalšie nové detské ihriskáVytlačiť
 

P1180921.JPGVo štvrtok 13. septembra vo vnútrobloku Ul. J. M. Hurbana a vo vnútrobloku Ul. L. Svobodu slávnostne otvorili nové detské ihriská.

Na otvorení boli prítomní zástupcovia mesta Lučenec. „Odovzdávame obyvateľom, ale hlavne našim deťom ďalšie detské ihriská a vidíme, že to prijímajú veľmi pozitívne. Myslím si, že je samozrejmosťou pri bytových domoch budovať nielen chodníky a cesty, ale starať sa aj o to, aby rodiny s deťmi mohli zmysluplne tráviť čas na bezpečných a pekných ihriskách,“ povedala primátorka Alexandra Pivková. Nové detské ihriská budú plniť športovo-oddychovú funkciu. Hracie prvky sú určené pre deti od 3 do 12 rokov. Do areálu ihrísk nainštalovali visiacu hojdačku, kolotoč, kombinovanú zostavu, preklápaciu hojdačku, tabuľu na kreslenie, informačnú tabuľu. Boli umiestnené aj nové lavičky a odpadkové koše.

V najbližšom období ešte pribudnú aj ďalšie prvky na detské ihriská, napr. pieskovisko, pružinové hojdačky, interaktívny panák, visiaca hojdačka s hniezdom. Všetky náklady nad rámec hradí mesto z vlastných zdrojov. Tento projekt finančne podporila Nadácia Veolia a Stredoslovenská prevádzková spoločnosť a.s.. Hodnota daru pre obidve ihriská je 20 000 eur.

NadaciaVEOLIA_logo_500x200.png

 


 
 

Projekt 100 v kine ApolloVytlačiť
 

Projekt 100 je filmová prehliadka pripravovaná Asociáciou slovenských filmových klubov v spolupráci so Slovenským filmovým ústavom, ktorý prebieha od septembra do februára. V septembri sme do kina Apollo vybrali  muzikál Moulin Rouge. Cenami ovenčený muzikál, v ktorom slovo „láska“ odznie viac ako 140-krát, si môžete pozrieť na plátne s 11 metrovou uhlopriečkou už 14. 9. o 17:00 hod. (vstupné 3 €).

Aktuálne informácie o dianí v kine Apollo nájdete na Facebook profile kina Apollo

Predpredaj: www.kultura.lucenec.sk

 

 


 
 
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka