Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Participatívny rozpočet

Výzva na podávanie návrhov projektov participatívneho rozpočtu
mesta Lučenec pre rok 2019

Mesto Lučenec v zmysle Pravidiel participatívneho rozpočtu schválených uznesením MsZ č. 56/2019 zo dňa 7.3.2019 vyhlasuje Výzvu na podávanie návrhov projektov participatívneho rozpočtu mesta Lučenec pre rok 2019 a stanovuje nasledovné podmienky:
Cieľom mesta je prostredníctvom participatívneho rozpočtu:                                                                                                                                                   
* zvýšiť záujem obyvateľov mesta o veci verejné, podporovať aktívny občiansky  prístup a účasť na verejných rozhodnutiach samosprávy   
* vytvoriť priestor pre aktivity a záujmy obyvateľov zameraných na zlepšenie života v meste.
Zameranie projektov:
* úprava verejného priestoru, zlepšenie životného prostredia a jeho zveľadenie,  
* voľnočasové aktivity zamerané na kultúrne a pohybové aktivity, záujmové a tvorivé aktivity, 
* komunitná infraštruktúra a aktivity na zlepšenie sociálnych väzieb medzi občanmi. 
Projekt musí spĺňať nasledovné podmienky:                                                                              a) mať verejnoprospešný charakter a jeho výsledok bude prístupný obyvateľom mesta,          b) je realizovateľný v rámci jedného kalendárneho roka,                                                        c) musí byť realizovaný na území mesta, na pozemkoch a majetku mesta Lučenec,              d) projekt nebol doteraz podporený z rozpočtu mesta,                                                              e) podiel predkladateľa na realizácii projektu, resp. dobrovoľnícka činnosť.       

Oprávnení žiadatelia
* fyzická osoba alebo skupina fyzických osôb starších ako 18 rokov,  
* občianske združenie alebo nezisková organizácia. 

Financovanie                                                                                                                                       Maximálna výška podpory pre jeden projekt je 5 000 eur a zahŕňa náklady na vlastnú realizáciu projektu vrátane potrebnej  dokumentácie. Maximálna suma určená na podporu predložených projektov v rámci vyčleneného participatívneho rozpočtu  je stanovená schváleným rozpočtom mesta Lučenec na rok 2019 spolu vo výške 30 000 €. 

Spôsob podania projektu  
* písomne na predpísanom formulári zverejnenom na stránke mesta www.lucenec.sk , formulár je k dispozícii v papierovej forme v kanceláriách prvého kontaktu MsÚ Lučenec, 
* projekt je možné podať osobne alebo poštou na adresu: Mesto Lučenec, Ulica novohradská č.1 , 984 01 Lučenec,  alebo elektronicky e-mailom na adresu podatelna@lucenec.sk

Predložené projekty musia obsahovať: 
* meno resp. názov; adresu resp. sídlo predkladateľa; telefonický a emailový kontakt, 
* názov projektu  a stručný popis projektu vrátane očakávaného výsledku, 
* predpokladaný rozpočet projektu; ak predkladateľ získal alebo sa uchádza o podporu na predkladaný projekt z iných zdrojov, je potrebné túto skutočnosť uviesť,
* uviesť rozsah dobrovoľníckej činnosti navrhovateľa pri realizácii projektu, 
* časový harmonogram prác v mesiacoch.  
  
Termín na predloženie  projektov  je do  20. apríla 2019                                                    

Harmonogram pre rok 2019
Vyhlásenie a zverejnenie výzvy na podávanie projektov –  15. marec 2019
Podávanie projektov žiadateľmi                                       - 20. apríl 2019
Verejná prezentácia projektov                                          - do 15. mája 2019
Hlasovanie o projektoch                                                   - do 31. mája 2019
Zverejnenie výsledkov rozhodovania                               - do 30.júna 2019    
Realizácia projektov                                                         - do 30. novembra 2019
Vyúčtovanie projektov                                                     - do 15. decembra 2019
Vyhodnotenie projektov                                                   - do 31. januára 2020  


V Lučenci, dňa 13.3.2019

                                                                                                   PhDr. Alexandra Pivková
                                                                                                  primátorka mesta Lučenec

 


 
Participatívne projekty- výzva 2019

 
Participativny rozpocet ziadosť

 
Participativny rozpocet ziadosť

 
Pravidlá participatívneho rozpočtu 2019

 
Pravidlá participatívneho rozpočtu 2019

 
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka