Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Podnety a návrhy poslancov

 

 

Návrhy a podnety  poslancov zo zasadnutia mestského zastupiteľstva zo dňa

12.09.2019

 

 

JUDr. Endrödyová - v meste  Lučenec  sa  vytvára  coworkingové  centrum.,  požiadala  o pomoc  pri  hľadaní  vhodných  priestorov 

Ing. Olšiaková  - opýtala  sa  na víťazný  projekt  v rámci  participatívneho  rozpočtu,  jedná  sa o  altánok  na  Cintorínskej ulici.  V projekte sa uvádza , že ide  o altánok  s priemerom  6  m a hrúbkou  nosných  hranolov  17 cm  x  17 cm.   Suma  za  altánok  bola  4800,- €.   Jedným  z pravidiel participatívneho  rozpočtu  bol  podiel  predkladateľa  projektu   na jeho  realizácii   tzv.  dobrovoľnícka  činnosť.  Obyvatelia  Cintorínskej ulice  sa  zaviazali , že  podklady  pod  altánok  zrealizujú  svojpomocne.  Ing.  Ladoš  im  oznámil,  že podklady  bude  realizovať firma  SVOMA.  Opýtala  sa,  kto  a kedy  menil pravidlá  participatívneho  rozpočtu  mesta ? 

Ing.  Ladoš  -    bolo  spoločné  stretnutie  so  žiadateľom , kde  sa  dohodlo  ako  sa  to  bude  realizovať,  žiadateľ  s tým  súhlasil  a keď  realizujeme  stavby  musíme  splniť  legislatívne  procesy  stavby, z toho  dôvodu  konáme  v súlade  s týmito  podmienkami. 

Primátorka  - opýtala  sa ,  či  žiadatelia sú  vyrozumení,  resp.  či  nemajú námietky  ?

Ing. Ladoš -   nemajú  námietky

Ing.  Olšiaková  -  pán  Malatinec  mal  námietky  a navrhuje  zvolať  stretnutie a doriešiť

Ing.  Ladoš  -  s pánom  Malatincom  bolo  prerokované

Ing. Olšiaková  -  opýtala  sa  na prípravu projektovej  dokumentácie na  parkovisko  Adyho,  nakoľko  má informáciu  od  Ing. Ladoša,  že  uvedená  projektová  dokumentácia   sa  nezačala  ani  obstarávať.

Ing.  Ladoš   -  do  konca roka  sa  majú  vyčerpať  finančné  prostriedky  na zhotovenie  dokumentácie .  Je potrebné   preskúmať  aj  výzvy  z dôvodu  využitia  finančných  prostriedkov  z eurofondov.

Ing. Olšiaková  - opýtala  sa,  či  projekt na parkovisko   Adyho  bude  v tomto   roku ?

Primátorka  -  projekt   bude  v tomto  roku  zadaný

Ing. Olšiaková  -  dňa  4.4. 2019  požiadala   riaditeľka  ZŠ  Vajanského  o opravu asfaltového chodníka nachádzajúceho  sa  pred  areálom  školy.  Rodičia sa  sťažujú  na túto  situáciu.  

Primátorka  -  oprava  je  zaradená  na  tento  rok ,  ale  je potrebné  zvážiť  v akom  rozsahu   bude  prevedená 

Ing.  Ladoš  -  budeme odpovedať  písomne

Ing.  Olšiaková  -  požiadala  o zabezpečenie  kosenia  sídlisk  v 1.volebnom obvode    a zároveň  požiadala,  aby  rokovanie  mestského  zastupiteľstva  bolo  zverejnené  v mestských  novinách s interpeláciami  a podnetmi poslancov.

Ing.  Uličná  -  dnes  boli  schválené  zmeny  rozpočtu  mesta  Lučenec , kde suma 14 700 € bola schválená na rekonštrukciu  strechy  na  Denné  centrum  seniorov   v Opatovej.   Požiadala,  aby  sa  s realizáciu  nečakalo  a realizovalo  obratom.   Ďalej  upozornila, že  na stránke  mesta  je  zverejnený  neaktuálny  harmonogram  vysprávok  ciest.  Požiadala  o jej  aktualizáciu. 

V súvislosti  s jarmokom  poukázala  na mastné  fľaky  na  chodníkoch  po  stánkoch  s občerstvením,  kde  navrhuje  v budúcnosti  napr.  prekrytie chodníka  fóliou.  

Prednosta  -  v súvislosti  s opravou   strechy    na  Denné  centrum  seniorov  dodal,, že po  dnešnom  schválení  zmien  rozpočtu  sa  začnú  realizačné práce,  verejné  obstarávanie  na  dodávateľa  už prebehlo . 

JUDr.  Endrödyová – nadväzujúc  na podnet  pani  poslankyne  Ing. Uličnej   tiež  obdržala   podnety od  občanov , že  po  ukončení  Dní  mesta  došlo  k vylievaniu  použitého oleja  do  kanalizácie, k značnému  znečisteniu  chodníka,  taktiež  pri  odvážaní pivných  stanov  došlo k zničeniu  trávnika,  preto požiadala  zabezpečiť  zvýšený  dozor, aby  sa  zabránilo  ničeniu  verejného  priestranstva.  Ďalší podnet  sa týka  nebytového  priestoru  na  rohu ulíc  Jókaiho  a Kolonády .  Požiadala  zástupcov  SPOOL  a.s.  či  by  bolo  možné  vlastníka  osloviť resp.  riešiť  v súčinnosti  s mestom Lučenec a zároveň zvýšiť  bezpečnostné  opatrenia.   Znovu  apelovala  na  smetné  koše  pri  Energobloku, občania sa  sťažujú,  požiadala  o riešenie.   Zároveň  upozornila  na  dažďovú  vodu  na  Ul.Dr.  Herza.  Napriek  tomu,  že  kanalizácia  bola vyčistená  na oboch  stranách  ulice  stojí  voda.  Taktiež  sa opýtala  na  Ul. Moyzesovu ,  či  bolo  zvolané  stretnutie  s občanmi v zmysle petície   za  technické  riešenie  ulice

Primátorka  -   odpovedala   pani  poslankyni  na podnety.:  Ul.  Moyzesovu  vo  vzťahu  k stavebnému  konaniu    a účastníkov  konania  budeme  riešiť  vtedy, keď  bude  zaradená  do  rozpočtu  .  Čo  sa týka    podnetu  na  roku  ulíc  Jókaiho  a Kolonády,  nie  je  to  naše  územie  a nevieme  tam   premiestniť  kontajner. Vlastníci  boli  vyzvaní na  uzamykanie  kontajneru,  Dodala, že  sa  zmenili  vlastníci ,  riešime  právne  otázku  žalôb, riešime  právne  vysporiadanie  územia. 

Ing.  Móricová  -    Kolonáda  3 – 9  sú  naše bytové  domy,  ale  sú  neprávne  zapísané  na  Katastrálnom odbore,  máme  súdne  spory  s nájomníkmi,  ktorí  žiadajú  odpredať tieto   byty,  ale máme  tam  aj  byty  vo  vlastníctve  súkromných  osôb.    Dodala,  že  sa  menia  podiely  na  spoločných  priestoroch  pre  každého  vlastníka bytu  a taktiež  podiely  na pozemkoch.  

Ing.  Kramec  - navrhol ,  aby  sa  zásadne  zlepšila  funkčnosť  mobilnej aplikácie  mesta. Občan  by mal  možnosť  prostredníctvom  tejto  aplikácie  kontaktovať   útvary  mesta ako  aj mestskú políciu

Ing. Bérešová  -  mobilnú  aplikáciu  máme  spustenú, ale je zameraná  na  atraktivity  mesta. 

Zároveň je   tam možnosť prekliknutia  na  kalendár  podujatí.  Do  tejto  aplikácie  nie  je  možné  zahrnúť  všetko  o čom  hovoríte,   ale  budeme  hľadať riešenie

JUDr.  Oravec - v súvislosti s Lučenským  hodovaním poďakoval organizátorom.  Podľa  jeho  názoru sa  každý  rok  z jarmoku  viac presúva  na  pivný  fest  a hodovanie .   Mesto  Veľký Krtíš   pre  svojich  občanov  má  kartu  výhod  mesta , kde občania  majú  preukaz oprávňujúci na bezplatné  vstupy na   podujatia.  Predložil poslanecký  návrh , či  by  mesto  Lučenec  mohlo  mať  takúto  kartu  výhod.  

 

 

Návrhy a podnety poslancov zo zasadnutia mestského zastupiteľstva zo dňa 27.06.2019-odpoveď

JUDr. Endrödyová –

-Vzhľadom na to, že požiadavka uverejňovať príspevky v Mestských novinách sa dotýka oprávnenia všetkých poslancov mestského zastupiteľstva, pre zachovanie rovnosti pre všetkých poslancov má vytvorenie miesta na zverejňovanie príspevkov podliehať kolektívnemu rozhodovaniu orgánu mesta – mestskému zastupiteľstvu. Táto požiadavka môže byť prerokovaná a odsúhlasená v mestskom zastupiteľstve formou poslaneckého návrhu. 

-Slovenská inšpekcia životného prostredia vykonala v spoločnosti HANYX s.r.o., Novomeského 30, Lučenec v dňoch 6.10.2017 a 23.11.2017 operatívnu kontrolu zameranú na dodržiavanie ustanovení podľa zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v nadväznosti na ďalšie všeobecne záväzné právne predpisy odpadového hospodárstva za kontrolované obdobie od 01.07.2016 do 06.10.2017. Z vykonanej operatívnej kontroly bol vyhotovený protokol , v ktorom je uvedené , že spoločnosť HANYX s.r.o. Lučenec v kontrolovanom období vykonávala mobilný zber a prepravu komunálneho odpadu katalógové číslo 200101 v meste Lučenec bez uzatvorenej zmluvy s mestom Lučenec ,čím došlo k porušeniu §81 ods. 13 zákona č. 79/2015 Z.z. 

-Mesto Lučenec na jeseň minulého roka dalo na ul. Dr., Herza prečistiť dažďové puste . Po prečistení sa odvádzanie dažďových vôd zlepšilo .Uvedenú lokalitu budeme opätovne monitorovať a v prípade potreby opätovne zabezpečíme prečistenie predmetnej dažďovej kanalizácie. Ak sa aj po prečistení uvedený stav odvodnenia nezlepší , mesto Lučenec pristúpi k riešeniu realizácie ďalšej dažďovej vpuste v predmetnom úseku cesty.

-Čo sa týka lokality sídliska M. R. Štefánika, resp. Námestie Republiky 6-14, kde parkujú aj občania, ktorí idú do nemocnice, Mesto Lučenec navrhlo opatrenia na zlepšenie stavu spôsobom osadenia dopravného značenia na parkovisku, ktoré sa nachádza bezprostredne za bytovým domov Námestie Republiky 6-14. Uvedené riešenie bolo prejednávané na komisii dopravy, ktorá ho odporučila. V tomto čase mesto Lučenec predložilo požiadavku dopravného značenia na odsúhlasenie okresnému dopravnému inšpektorátu. V prípade odsúhlasenia ODI Lučenec ,mesto zabezpečí umiestnenie dopravného značenia

-Na základe Vašej požiadavky Vám zasielame plán verejných obstarávaní na rok 2019 a zasielame „Žiadosť o ex ante posúdenie dokumentov – odpoveď „

- Realizácia Ulice Moyzesa : pripomienky obyvateľov v prípade súladu s vyjadrením dopravnej komisie mesta Lučenec môže byť riešená „zmenou projektu pred dokončením“

Ing. Olšiaková –

-Na základe rokovania , v súvislosti so zaplavovaním a znečisťovaním Ulice mlynskej, s vlastníkom pozemku, ktoré sa uskutočnilo dňa 22.07.2019, boli prijaté nasledovné riešenia na zamedzenú vyššie uvedenú situáciu :

-vlastník pozemku sa zaviazal na horizontálnom vytvorení vrstvených preorávok predmetného pozemku, vrátane „nespevnenej komunikácie“ tak, aby stekajúca voda bola zachytená a odvedená vytvoreným prehradením

- mesto Lučenec zabezpečí mechanickými zábranami vjazdu motorových vozidiel na „nespevnenú komunikáciu “, v spodnej časti

- mesto Lučenec vo vrchnej časti predmetného územia zabezpečí vyčistenie betónového priepustu s vyvedením na voľný terén

-Návrhy a podnety poslancov zo zasadnutia MsZ zo dňa 27.6.2019 ,rovnako ako aj informácia o budovaní prekrytých kontajnerových stanovíšť v meste Lučenec , boli uverejnené v mestských novinách č. 14.

-Mesto Lučenec pristúpilo ešte v roku 2014 k pilotnému projektu zhotovovania zastrešených a uzamykateľných smetných stanovíšť z dôvodu zvýšenia hygienických, estetických kritérií a čistoty. Zastrešené uzamykateľné stanovištia sa zhotovujú na základe došlých žiadostí od obyvateľov mesta a taktiež s prihliadnutím na komplexné revitalizácie lokalít. Od roku 2014 do roku 2018 bolo vybudovaných celkom 38 zastrešených uzamykateľných kontajnerových stanovíšť. V roku 2019 v zmysle schváleného rozpočtu prebieha príprava ďalších stanovíšť (zhotovovanie oceľových konštrukčných prvkov a úprava spevnených plôch). Prebieha príprava ďalších stanovíšť s návrhom na umiestnenie polo podzemných kontajnerov. Harmonogram a lokality, v ktorých budú vybudované uzamykateľné kontajnerové stanovištia budú zverejnené v najbližších mestských novinách.

-Na základe Vašej požiadavky Vám zasielame plán verejných obstarávaní na rok 2019.

Mgr. Kramec –

-Mesto Lučenec už na jeseň 2018 začalo s prípravou podkladov verejného obstarávania na služby v meste ako cestnú dopravu, starostlivosť o zeleň, cintoríny. Následne po vytvorení nového mestského zastupiteľstva bol začatý proces verejných obstarávaní. Mesto tieto obstarávania zabezpečuje prostredníctvom externe spôsobilých osôb. Uvedené postupy, ktoré vykonávajú spôsobilé osoby, musia byť vyhotovené v súlade so všetkými právnymi predpismi zákona o verejnom obstarávaní. Zároveň v záujme transparentnosti mesto predložilo pripravené podklady pre verejné obstarávanie na vyjadrenie kontrolným orgánom. Verejné obstarávania trvajú štandardne cca  3 - 4 mesiace.

V tomto období sa v meste vykonáva 2., resp. 3. kosba. Kosba je vykonávaná vlastnými kapacitami (strojné a personálne) a čiastočne dodávateľsky.

-V MŠ Štvrť M.R. Štefánika sú 4 sociálne zariadenia s WC, z toho 3 boli zmodernizované a zrekonštruované, vo štvrtej boli vymenené WC. Hygienické zariadenia sú v prevádzkyschopnom stave, pravidelne kontrolované RÚVZ.

(postupne sa obnovujú  hygienické zariadenia vo všetkých MŠ podľa stupňa naliehavosti). 

-O nadstavbe  strechy nebolo uvažované.  Zvyšovanie poschodí je nevhodné pre pohyb detí vo veku do 6 rokov. Okrem toho budova, MŠ je  v spoluvlastníctve s OÚ Banská Bystrica,

ktorý vlastní 1/3 budovy -  je tu Špeciálna materská škola,  mesto Lučenec  je 2/3 vlastník. Spoluvlastníctvo by komplikovalo financovanie nadstavby. Strecha bola niekoľkokrát opravovaná a pri veľkých dažďoch sa vytvárajú “mapy” na omietke.

V telocvični bola omietka opravená pred niekoľkými dňami , nakoľko sa do nej

od septembra presťahuje 1 trieda z MŠ Rúbanisko II.V technickej časti nad kuchyňou sa pri nepriaznivom počasí vyskytuje priesak vody ale  v súlade s hygienickými normami

pre kuchyňu sa tu pravidelne maľuje, aby sa zabránilo vzniku plesní. Strecha bola už opravovaná.    Vzhľadom na vyššie uvedené sa pri tvorbe rozpočtu v MŠ na najbližšie roky neuvažuje o nadstavbe strechy.

 -K  MŠ Štvrť M.R. Štefánika sú dovážané deti aj deti s telesným postihnutím – do špeciálnej MŠ, okrem toho sú do MŠ dovážané potraviny, vyvážaný odpad, takže ulica pred MŠ by mala byť obojsmerná.

Ing. Arch. Siláči PhD. –

-Na základe vyjadrenia zamestnanca spoločnosti SPOOL a.s. Lučenec, p. Majoroša bola odoslaná žiadosť o zrušenie stránky administrátorovi Facebooku , z dôvodu prevádzkovania stránky osobami, ktoré  kúpalisko neprevádzkujú, ani na ňom nepracujú.

- Gemerská cesta : mesto Lučenec vyzve správcu komunikácie na prijatie takých opatrení, ktoré zabezpečia zníženie nehodovosti na danej komunikácii

MUDr. Pelč –

-Ul. Štefánika : na základe spracovanej PD schválenej v rámci stavebného konania zainteresovanými ( dopravný inšpektorát, komisia dopravy a pod. ) bude realizovaná po výbere dodávateľa stavby . V súčasnej dobe prebieha VO na dodávateľa stavby podľa zákona 343/2005 zákona o VO

-Ul. Vermontova – v súčasnom období bude zabezpečené vyčistenie a kontrola dažďových vpustí na predmetnej ulici a na ulici Novohradskej

Šurik –

Vyjadrenie v predmetnej veci Vám bude zaslané po preskúmaní možnosti realizácie v rámci rozpočtu mesta Lučenec.

Návrhy a podnety  poslancov zo zasadnutia mestského zastupiteľstva zo dňa

27.06.2019

Ing. Olšiaková  -   obyvatelia  Mlynskej ulice v zastúpení  Ing.  Šufliarskej sa obrátili o pomoc  na  mesto  Lučenec  už  v roku  2017  v súvislosti  so zaplavovaním  a znečisťovaním  ulice.  Bolo im odpovedané,  že  mesto  Lučenec vyzve majiteľa  parcely  k riešeniu  odvodnenia a z dôvodu  zatápania  miestnej  komunikácie.  Majiteľ  na výzvu  do  dnešného  dňa  nereagoval. Obyvatelia už  sa  niekoľkokrát  obrátili  na mesto Lučenec so  svojou  požiadavkou. Opýtala  sa ,  či  je  to  dostatočné  riešenie v  tejto  záležitosti?

Prednosta - odpovedal  na podnet. Niekoľkokrát bol vlastník pozemku  vyzvaný a  mesto  navrhovalo stretnutia na vyriešenie uvedeného  problému.  Zajtra  je  dohodnutý  termín  spoločného  rokovania a o záveroch  rokovania bude písomne informovaná  aj  pani  poslankyňa  Ing. Olšiaková  aj  obyvatelia  Ulice  mlynskej

Ing  Ladoš  -   dodal,  že na  mesto   boli  predložené  aj  iné  požiadavky  občanov, ktoré  boli  splnené  a  pred  nehnuteľnosťou  Ing.  Šufliarskej  bol  vybudovaný  chodník  so  zeleným  pásom

MUDr.  Pelč  - bol  oslovený  občanmi  štvrť  M.R.Štefánika,  ktorí sa  tešia na  rekonštrukciu  11-21  s možnosťami  parkovacích  miest,  nakoľko  ich  trápi  nedostatok  parkovacích  miest.  Upozornil  na  situáciu  v parkovaní  smerom  na  materskú  škôlku, kde  s a občania  dotazujú  prečo  mesto  nezvolalo  jednanie  s obyvateľmi bytového  domu,  vedľa  ktorého  je  veľká asfaltová  plocha  nevyužitá  a  na ktorej  by  bolo  možné  riešiť  parkovanie.  Navrhujú  zvolať  jednanie  vytvoriť  rampu  a urobiť  jednosmernú  cestu. Druhý  podnet  sa  týkal  Ulice  Lermontovovej, kde  pri poslednom  výdatnom  daždi boli  vytopené  bytové  domy  a pivnice.  Podľa  názoru občanov  problémom  je  nefunkčná  kanalizácia  v oblasti  Novohradskej  ulice

Ing. Ladoš  -  odpovedal  na  podnet  občanov   Štvrť  M.R. Štefánika, kde v tejto  lokalite mesto  urobilo  viacero  stavieb, ktoré  sa  týkali  zlepšenia  hlavne parkovania  a prepojenia plynulosti  premávky,  teda  je  to  vybudovanie  parkoviska  medzi  kotolňou  a materskou škôlkou   aj  s prepojovacou  komunikáciou,  boli  tam  navýšené  počty  parkovacích miest,  ďalej  pred  bytovým  domom  16-21  tiež  sa plánuje  rozšírenie  parkovacích miest.  Pri  bytovom  dome  1-8  je  to  spevnená  plocha  pre  peších  a neodporúča  tam  riešiť  parkovanie

Primátorka  -  uvedenú  požiadavku  môžu  zaslať  občania na  mesto  a bude  to  prerokované,  ale  vopred  je  potrebné  to  prerokovať  na  domovej  schôdzi

Ing.  Ladoš  -  čo  sa týka  druhého  podnetu  musí  to  pozrieť,  aký  je tam  problém

Primátorka  -  uvedená  lokalita  je  súčasťou projektu  rekonštrukcie  ulíc,  ale  je  potrebné  zistiť  stav

Ing.arch.Siláči -  predložil  požiadavku ,  aby  mesto  vstúpilo  do  rokovania  so  správcom  cestnej  komunikácie  Gemerská  cesta,  aj  v súvislosti  s jej  technickým  stavom    a zároveň,  aby  spolu  hľadali  opatrenia  na  riešenie  bezpečnosti  na uvedenej  cestnej  komunikácii.

Ing. Ladoš  - uvedená  požiadavka  už  bola  prerokovaná  na komisii  dopravy  a cestných  komunikácií a podnet bol predložený  na  Slovenskú správu  ciest,  aby  aplikovali  opatrenia  na zvýšenie  bezpečnosti  ciest.  V odpovedi  uvádzajú , že  v tomto   roku  budú  realizované  opatrenia   na  bezpečnosť  ciest. 

JUDr.  Endrödyová -  na  predchádzajúcom   zasadnutí  mestského  zastupiteľstva  predložila  návrh , aby  bol  do programu  „rokovania  zaradený  bod    „možnosť  rozhodnúť  poslancom o tom,  aby  dostali  priestor  v mestských   novinách.  Nakoľko  uvedený  bod   nebol  zaradený do  programu  opätovne  požiadala ,  aby  do  najbližšieho  programu  zasadnutia bol  tento  bod  zaradený.  Na  predchádzajúcom  zasadnutí  bolo  konštatované, že poslanci  majú  možnosť  s občanmi sa stretávať v kanceláriách  I. kontaktu,  ale ak poslanec chce  zorganizovať  stretnutie  tak  musí  tým občanom  dať  vedieť. Od  začiatku  roka  o to  žiadala a bolo jej  odpovedané, že  to  nie  je  v súlade  s mestskými  novinami.  Ďalší  podnet  sa  týkal  Ul. Dr.  Herza kde v roku  2018  bola prečistená  kanalizácia, ale  počas  daždivého  počasia  tam  stojí  pás  vody  za  všetkými  vozidlami, ktorá  tam  parkujú.    Požiadala  o riešenie  problému.

Na  sídlisku M.R.,Štefánika   je plánovaná    rekonštrukcia  a rozšírenie  parkovacích  miest,  ale  sa  opýtala  na  vnútroblok,  ktorý  využívajú  občania,  ktorí  idú  do  nemocnice a parkujú tam.  Občania  sa  sťažujú  na  tento  stav.  Opýtala  sa,  či  má  mesto  v pláne  riešiť  tento vnútroblok.

V súvislosti  s predchádzajúcim  bodom programu  sa opýtala na  výsledok  kontroly.Zároveň  dodala,  že  čo  sa týka  „žltej  dodávky“  porovnala  letáčiky  a podľa  jej názoru nie je pravda  že,  MEPOS  Lučenec ponúka   viac  ako  ponúkala  firma  HANYX s.r.o. Lučenec.  Podľa  jej  informácií  mala  všetky  potrebné   povolenia  a  doklady,  ale  mesto  s ňou  odmietlo  uzatvoriť  zmluvu.  Požiadala o vysvetlenie a dala  na zváženie  uvedenú službu  vrátiť do  mesta.

Primátorka  -  pani poslankyni  bude  odpovedané  písomne.  Čo  sa týka   podnetu  na parkovanie  na  M.R.Štefánika  niektorí  občania majú  záujem  o riešenie  parkovania, ale  niektorí  nechcú  tam  parkovanie, preto je potrebné, aby  sa  väčšina  vyjadrila.

Ing. Bérešová -  „aby  sa zachovala rovnosť  uverejňovania  príspevkov  v mestských  novinách  malo  by  to  byť schválené  v mestskom  zastupiteľstve  a do  mestského  zastupiteľstva  by  sa  to  malo  dostať  ako Váš  poslanecký  návrh, preto  ste  to  v programe  nenašli.  Zároveň  by  bolo potrebné  sa  dohodnúť  aj  na podmienkach,  ako  často  by  ste  chceli  príspevky  zverejniť“.

Mgr. Kramec –požiadal o zvýšenie  intenzity  kosenia  v meste,   ďalej  poukázal  na znečistené  kanalizácie  v meste,    navrhuje  preventívne  čistenie  cestnej  komunikácie aj kanalizácie. Ďalší podnet  sa týka  materskej  škôlky  na  M.R.Štefánika, kde  je potrebná  rekonštrukcia kúpeľne  pre  deti   a  niekoľko  rokov  aj  rekonštrukcia strechy.   V súvislosti  s tým  navrhuje  odborne posúdiť  možnosť  rekonštruovať  strechu  formou  sedlovej  strechy  a zároveň  vytvoriť  podkrovné  priestory  a tým zvýšiť  kapacitu  škôlky. Posledný  návrh  sa týka parkovania  na  M.R.Štefánika,  kde  navrhuje  odborne posúdiť  vytvorenie  jednosmernej ulice 

Primátorka  -  plán udržateľnej mobility na ktorom  začíname  pracovať  rieši  aj  dynamickú  aj  statickú  dopravu. Dodala,  že  v súčasnosti  riešime  materskú  škôlku  na Rúbanisku  II  cez  fondy  vo  výške  viac  ako  800 000,-€. Pokiaľ  bude výzva  je  možné  pripraviť  projektovú  dokumentáciu  na  riešenie    podkrovia  na  rozšírenie  kapacity  škôlky. 

Ing. Olšiaková  - požiadala,  aby  mesto  v najbližších mestských  novinách  zverejnilo  harmonogram  a lokality  v ktorých  sa v tomto  roku  vybudujú uzamykateľné  kontajnerové  stanovištia. Zároveň  nakoľko  sa   občania  dotazujú  na  to,  aký  systém  je zavedený  pri  budovaní stanovíšť, žiada o vysvetlenie postupu budovania uzamykateľných  kontajnerových  stanovíšť  a zverejnenie  v najbližších  mestských  novinách.  Poznamenala, že  vnútroblok  na  Adyho  ulici   je  zdevastovaný, poukázala  na basketbalové  ihrisko,  žiadala  vedenie  mesta  o urýchlené  riešenie  situácie.  Opýtala sa, v akom  štádiu  je  vypracovanie  projektovej  dokumentácie.  Zároveň žiada,  aby  celý  priebeh  mestského  zastupiteľstva  s návrhmi, podnetmi  a interpeláciami   bol  zverejnený  v najbližších  mestských   novinách. 

Primátorka  -  vnútroblok  Hurbanova je  zrekonštruovaný, zostáva  tam zrekonštruovať plochu  basketbalového   ihriska , kde  sa občania  nevedia  dohodnúť či  má  zostať  basketbalové ihrisko  alebo  plocha  na parkovanie.  Čo  sa týka parkovania  na Adyho 5,  projektová  dokumentácia  sa  pripravuje  v cykloch .  Ďalej   smetné  stanovištia  a stojiská  idú  v režime  tak, ako  si  ich občania odsúhlasujú  na  domových schôdzach. 

Ing.  Ladoš  -  v mestských  novinách  priebežne  uverejňujeme  články  o kontajnerových  stanovištiach

Primátorka  -  uverejniť  v mestských  novinách  všetky  žiadosti  o kontajnerové  stanovištia  s časovým  sledom,  samostatne  za  jednotlivé  roky  čo  sa  vybudovalo  a zámer   na  tento  rok. 

Ing.  Olšiaková  - pozvala  všetkých poslancov  na  detské  ihrisko  sídliska  Adyho   a Hurbanovej  ulice

Ing.  Ladoš  -  boli  tam  zrekonštruované  chodníky na  Vajanského  ulici,    vybudovalo  detské  ihrisko,  rozširovali  sa parkovacie  plochy,  vybudovali  sa polopodzemné  kontajnerové  stanovištia

Ing. arch.  Siláči  -  upozornil na  facebookovú  stránku  SPOOL-  kúpalisko, kde  sa  uvádzajú  všetky  kontaktné  údaje, ale  SPOOL  a.s.  Lučenec ju  neprevádzkuje.  Požiadal  vedenie  SPOOL  a.s.  aby  vyzvali  administrátora  stránky na  doriešenie  vzniknutých  nedostatkov

Primátorka  -  požiadala  aplikáciu  rozšíriť  o naše mestské  organizácie 

Šurik -  opýtal  sa  za  asfalovú  plochu    na  Rúbanisku  3/5,  nakoľko  v zimných  mesiacoch  sa  tam  plánuje    v spolupráci  s mestom  verejné  klzisko

Primátorka  -  v meste  máme  tri lokality, kde  je potrebné  plochy  vyasfaltovať

Pani primátorka  dodala,  že  návrhy  a podnety vždy  vedú  k tomu,  aby  sa  našlo  spoločné  riešenie  v prospech občanov . Všetkým  nám ide o to,  aby  sme    robili  dobre,  zodpovedne   a prinášali pre  ľudí  dobré  riešenia.

 

 

 

 

 

 

Návrhy a podnety  poslancov zo zasadnutia mestského zastupiteľstva zo dňa

07.05.2019

 

JUDr.  Endrődyová – požiadala  vedenie  mesta  o spoluprácu  v súvislosti s iniciatívou, ktorá  vznikla  na území  mesta o založení  cooworkingového  centra.  Veľmi  by uvítala, keby  sa  tejto iniciatíve vyšlo v ústrety. Druhý podnet sa týkal odpovede,  ktorú obdržala  na  interpeláciu   týkajúcu  sa  zverejňovania príspevkov poslancov v mestských  novinách. Bolo  jej odpovedané, že to  podlieha  schváleniu v mestskom zastupiteľstve.  Predložila návrh a požiadala o jeho  zaradenie do programu ďalšieho  zasadnutia ohľadne možnosti zverejňovať svoje príspevky v mestských novinách ako aj informovať svojich voličov o návrhoch a podnetoch, ktoré predkladajú . Ďalší podnet sa týkal čistoty cestných komunikácií v meste a práce s vysávačom  lístia.  Požiadala  o zabezpečenie  čistoty  v meste.

Primátorka  -  mesto  má informáciu  o založení  cooworkingového  centra,  bol  vykonaný  prieskum na  poskytnutie  priestorov

Ing.  Ladoš -  odpovedal pani poslankyni, že oddelenie životného prostredia pripravilo  predbežný harmonogram  strojného čistenia  mestských komunikácií, ktorý  bol  zverejnený  na  web  stránke  mesta  a v súlade  s harmonogramom  sa  zabezpečuje 

MUDr.  Mahmoud  -  na  sociálnych  sieťach sa  objavujú  správy, že  v mestských  lesoch  sa kradne.  V minulosti  ako  aj  v súčasnosti  prebiehajú  rôzne  kontroly, ale  požiadal  o vyjadrenie  konateľa

p.Melicher – „neviem  či  niekto  narážal na  drevo  vyrúbané a uložené  pri   zimnom  štadióne,  ktoré  nepochádza  z mestských  lesov. V okolí  mestských  lesov  je  niekoľko  súkromných  objektov, ktoré prevádzajú ťažbu dreva a vyvážajú drevo po ceste z mestských lesov“. Poznamenal, že ťažba dreva z mestských lesov prebieha na polovičný  výkon. Pripravuje správu v ktorej bude hodnotiť  starostlivosť  o mestské  lesy  nielen  za  rok  2018,  ale  za  celé  uplynulé obdobie. Zároveň zdôraznil, že  je potrebné  dodržiavať  Plán  starostlivosti o les.

Mgr.  Baculík  -  na  poslednom zasadnutí  dozornej  rady  mestských  lesov  prerokovali  Plán  lesného  hospodárstva, ťažba  dreva  prebieha  na  50 %. Zdôraznil, že  Plán  lesného  hospodárstva  nie  je  len na to,  aby  sa  drevo  ťažilo, ale  aj o starostlivosti  o les. 

Ing. Uličná -  požiadala  vedenie  mesta , aby zabezpečilo kontrolu  existujúcich  osadených  kamier. Poznamenala, že keď na základe podnetov z Ulice tkáčškej na „aktivity“  neprispôsobivých občanov sa riešili  incidenty  a  ako  dôkazový  materiál  mal  byť  použitý  kamerový  záber,  bolo  konštatované, že  zábery  sú  nepoužiteľné,  lebo  kamery  sú  zle  nastavené.

Primátorka   -  sú  tam  dve  kamery smerom na  Ulicu  záhradnícku a továrenskú.

Ing.  Uličná  - uvedenú  informáciu  má  z februárového  stretnutia  s občanmi,  kde  im to  bolo  takto  vysvetlené

Bc.  Tuček  -  podľa  jeho  názoru  je to  neoficiálna  informácia,  resp.  názor  člena  hliadky  nakoľko on  nemá  žiadnu  informáciu..  Na  Ulici  tkáčskej  sú  dve  kamery,  jedna otočná  a druhá  statická  a pokrývajú  celú  ulicu. Nemá  vedomosť  o tom, že  občania  by  žiadali  výstupy  z týchto  kamier.  Dodal, že  na  mestskej polícii  je  stála  služba  a aj  chránená  dielňa, ktorá  je  zameraná  len na kamerový  systém.

Ing.arch.Václavíková -  v súvislosti  s podnetom  občanov  Ulice  záhradníckej  požiadala   o riešenie vo  veci  opravy  výtlkov na  cestnej  komunikácii.   Sú  tam  veľké  jamy  a  cez  uvedený  úsek  chodia  deti  do  školy  na  Ul.  Vajanského. Zároveň požiadala o opravu  cestnej komunikácie  Ul.krátka

Ing. Ladoš  -  Ulica  Wagnerova je  zaradená  na  vyhotovenie  projektovej  dokumentácie,  vybavenie inžinierskej činnosti,  stavebného  povolenia a po schválení  v rozpočte zrealizovanie  stavby.

Ing.Balážová PhD. – pozvala  všetkých   poslancov   na  prezentáciu  projektov súvisiacich   s  participatívnym  rozpočtom,   ktorá  sa  uskutoční  na Radnici  dňa  14.5.2019.  Zároveň  požiadala o sprístupnenie WIFI  signálu  v rokovacej  sále. 

JUD.  Endrődyová – osobne  si  myslí, že  téma  mestských  lesov  je  v základe  nepochopená  tým, že  odzneli vyjadrenia, že  ako sa  v lesoch  hospodári  a občania  vidia  množstvo  vyrúbaných  stromov. Bola  podaná  petícia, ktorú  podpísalo  vyše  3200  obyvateľov.  Petíciou  vyjadrili  občania  svoj  názor, že  nechcú, aby  sa  v mestských  lesoch  ťažilo.  Vysvetľovať , že  sa  ťaží  na  50 %  alebo  v súlade  s Plánom   je irelevantné vo vzťahu  k požiadavke  týchto  občanov. Zúčastnila  sa  rokovania  s hlavnou  kontrolórkou  ohľadne  spomínanej petície , kde  bola  prednesená  požiadavka  v ktorom  území  občania  si  neželajú,  aby  bol    hospodársky  les.  Zákon  pozná  pojem  lesy  osobitného  určenia,  kde  sa  neťaží.  Občania  úsek od kúpeľov  až  po  Koháryho  dolinu  využívali  na rekreáciu ,  šport  a oddych, teda  by mali  byť  lesy osobitného určenia.  Do  dnešného  dňa  však mesto  neuzavrelo  túto  petíciu  a preto  dala  na  zváženie,  či  by  nebolo potrebné  vrátiť  sa  k tejto  petícii  a časť  mestských  lesov  nemali  prehlásiť  za  lesy  osobitného  určenia.

JUDr.  Oravec   - dodal, že  riešenie  lesov  osobitného  určenia  by  určite  trošku upokojilo  situáciu,  nakoľko  viac  ako  tri  tisíc  občanov  vyjadrilo  svoju  vôľu  touto  petíciou.   Poznamenal,  že  postráda  na  web  stránke  mestských  lesov   elementárne informácie pre občanov, ako  napríklad  telefónny kontakt  na  konateľa. 

Melicher -  máme  74  ha  lesov  osobitného určenia .  Nie je  pravda,  že  sa tam ťažiť  nemôže.  Môže,  ale  iným spôsobom.  Bolo  dohodnuté  na  dozornej  rade, že  74  ha  je  vyhlásených    za  lesy  osobitného  určenia. K nej  sa  vyčlenilo  ďalšie  územie,  čo  je  zväčšenie  o viac ako  100  %.   V súčasnosti  máme  cca  170 až 180 ha  lesov  osobitného  určenia.   Dodal, že  všetky  výchovné   zásahy  sme   povinný  robiť  zo  zákona.

JUDr.  Endrődyová  - opýtala  sa,  či   územie  od  kúpeľov  po  Koháryho  dolinu  je  považované  za  lesy  osobitného  určenia ?

Melicher-  územie  od  kúpeľov  po  Koháryho  dolinu  nie  sú  lesy  osobitného  určenia

Primátorka  -  rešpektujeme  názor  občanov ,  ale  musíme  rešpektovať  aj  zákon, ktorý  hovorí  ako sa  máme  správať  k mestským  lesom.  Ak  niekto  povie , že  chce  konkrétny úsek  na  lesy  osobitného  o určenia, mesto  sa  musí  k tomu postaviť  odborne,  či  tento  úsek je práve  ten, ktorý  by  mohol  byť  lesom osobitného  určenia.

JUDr.  Endrődyová -  navrhuje komunikovať  s občanmi, resp.  cez  mestské  noviny    občanom  vysvetliť   riešenie  tejto  petície

Mgr. Baculík -  to  je téma, ktorá   hýbe  celým Slovenskom.  Je  treba  rozlišovať  mestské  lesy,  štátne  lesy  a súkromné.  Ako občan  mesta denne  navštevuje  mestské  lesy.  Vyslovil pochvalu  konateľovi  mestských  lesov

 

 

 

 

 

 

Na  zasadnutí   mestského  zastupiteľstva  dňa  7.3.2019  neboli   predložené  návrhy  a podnety poslancov.

 

Návrhy a podnety  poslancov zo zasadnutia mestského zastupiteľstva zo dňa

25.01.2019

JUDr.  Oravec -   reagoval  na  sťažnosti  a podnety  občanov  Rúbaniska  II.  Poznamenal   že v rámci   rozpočtu  na  rok  2019  bolo deklarované  rozšírenie  verejného  osvetlenia .  V tejto  súvislosti   požiadal  o vybudovanie  osvetlenia  pri  bloku  A, zo  strany  dvojprúdovej  cesty.   Je  tam  niekoľko  stoviek  bytov.

Ing.  Olšiaková  - na  zasadnutí  mestského  zastupiteľstva   dňa  23.10.2018   sa  dotazovala   na  stav  ohľadne  verejného  obstarávania  na  projektovú  dokumentáciu  na  krytú   plaváreň Bolo jej  odpovedané, že  verejná  súťaž  bola  zrušená.  Dňa  5.12.2018  pani  primátorka  podpísala  zmluvu  o dielo  s Ing. Petrom  Kúdelom s celkovou  cenou  diela  58 200  €,  za  vypracovanie  projektovej  dokumentácie,  územné   rozhodnutie   a dokumentáciu  pre  stavebné  povolenie  na  stavbu  Krytá  plaváreň Lučenec.  Je pre ňu  zarážajúce, že  zhotoviteľ  sa zaväzuje  doručiť  dielo:  projektovú  dokumentáciu  pre  územné  rozhodnutie  do  4.12.2018  a projektovú  dokumentáciu   pre  stavebné  povolenie  do   20.12.2018,  čiže  ešte  pred  podpisom  zmluvy, ktorá  bola  5.12.2018. Požiadala vedenie  mesta o predloženie dokumentácie  pre územné  rozhodnutie  a stavebné  povolenie na  Krytú  plaváreň,  ktorá  by  tohto  času  mala  byť hotová.

Ing. Kolimárová -  v decembri  2018  prebehlo  verejné  obstarávanie   aj  podpísanie zmluvy,  ale  podpísanie zmluvy  bolo  podmienené  práve  kontrolou  verejného  obstarávania. Predtým,  ako  sa  zmluva  podpísala,  všetko bolo  zaslané  na  Úrad  vlády  celé  verejné  obstarávanie  na kontrolu. Kontrola  prebehla,  bola schválená   a následne  sa podpísala   zmluva.  Medzitým  sa podpísal  aj  dodatok  č.  1  vzhľadom k tomu, že  Úrad  vlády  nám vyšiel  v ústrety  a povolil  čerpanie  v priebehu  roka  2019.  Celé  čerpanie  finančných  prostriedkov  muselo  byť  riešené  v roku  2018 ,  ale  sme  požiadali  o výnimku  a  Úrad  vlády  povolil  čerpanie  na  rok  2019.  Do  29.3.2019  musí  odovzdať  PD  k stavebnému  povoleniu. 

Ing.  Olšiaková  -  považuje  za  potrebné,  aby  jej  doručili  v elektronickej  podobe  celé  verejné  obstarávanie aj  s výsledkami  z kontroly.  Aj  ďalšie  verejné obstarávanie,  ktoré  prebehlo, kde  sa  zaviazal  Ing. Kúdela  podať  projektovú  dokumentáciu  pre  územné  rozhodnutie  a stavebné povolenie.  Podľa  nej v zmluve  sú  základné  chyby , ktoré  by  mali  byť  penalizované.

Primátorka  - „ skúsme  hovoriť  o faktoch.  Všetky dokumenty zašleme  a  môžeš  si  prezrieť   a zaujať  k tomu  stanovisko,  ale  neprejudikujme  veci  a nedostávajme  mesto  do  situácie  ktorá  nie  je  pravdivá.“

Ing.  Olšiaková  -  poznamenala  nasledovné:  dodávateľ   dodá  do  4.12. 2018 projekt  pre  územné rozhodnutie  krytej  plavárne  a  zmluva  bola  podpísaná   dňa 5.12.2018  tak podľa  nej  to  po  právnej  stránke  nie  je  dobré

Ing.. Kolimárová  -  „dňa  5.12.2018  sme obdržali  výsledok  kontroly.  Nebolo  možné  zo  strany  mesta  Lučenec podpísať  skôr  zmluvu  než  bol  zaslaný  oficiálny  výsledok  kontroly.   V čase,  keď  sme  vedeli  kto  je  víťaz,  sme  ho  upozornili  na  termín,  že  ten  termín  nebudeme  môcť  meniť  vzhľadom k tomu,  že  sme   takto  zmluvu  predložili  Úradu  vlády. Projektanta  sme  upozornili ,  že  musí  pracovať  na  prvej časti  projektu  tak,  aby ju  vedel  čo  najskôr  po  podpísaní zmluvy  odovzdať.  Čo  sa týka  druhej  časti,  v čase  platnosti  zmluvy   sme uzavreli  s ním  dodatok ,  že  tú druhú  časť  môže  predložiť  do 29. marca  2019.

Ing.  Olšiaková  -  požiadala  o predloženie  PD  pre  územné  rozhodnutie  a o zaslanie zmluvy  elektronicky  aj  poslancom, ktorí  o to majú  záujem.

Primátorka  - zmluva je  zverejnená na  internetovej  stránke  mesta,  ale  môžeme poslať emailom.

Ing. Olšiaková  -  dňa  11.9.2018  bola  podpísaná  zmluva  o dielo  so  zhotoviteľom na    PD  pre  stavebné  povolenie  na  revitalizáciu Tuhárskeho  námestia.  Rozsah  dokumentácie  mal  byt  vypracovaný   v troch častiach.  A to  vypracovať  vizualizáciu  do  6  týždňov  od  podpísania  zmluyy  t.j.  do  23.10.2018,  ďalej  vypracovať  a dodať  PD  pre  územné  rozhodnutie do  20.11.2018 a dodať  PD   a dokumentáciu  výkaz  výmer  a položkovitého  rozpočtu  stavby. Požiadala  celkovú  dokumentáciu  o verejnom  obstarávaní  aj  vizualizáciu a  projekt  pre územné  rozhodnutie. 

Zároveň  ešte  požiadala   o zaslanie  PD  na  tematický  zábavný  park   a tiež  proces  verejného  obstarávania 

Primátorka  -  v zastupiteľstvách  by  sme  mali  riešiť  strategické  veci  preto požiadala,  že  ak  majú poslanci  záujem  o takéto veci  odporúča  systém  ako  v ostatných  mestách   že poslanci  si  môžu pozrieť všetky  dokumenty  na  mestskom  úrade. 

Odpoveď  na  návrhy a podnety poslancov zo zasadnutia mestského zastupiteľstva zo dňa 25.01.2019

 

JUDr. Oravec

Mesto Lučenec každoročne zabezpečuje zvyšovanie počtu svetelných bodov v meste. Uvedená požiadavka na rozšírenie osvetlenia pri bloku A je zaradená do realizačného zámeru mesta, ktorý sa týka ďalšieho rozširovania vetiev vereného osvetlenia v meste.

 

Ing. Olšiaková

            Vážená pani poslankyňa touto cestou Vám na Vaše vyžiadanie zo dňa 25.01.2019 – zasadnutie MsZ zasielame Vami požadované podklady:

VÝZVA: Obnova Tuhárskeho námestia – vypracovanie projektovej dokumentácie

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk: Krytá plaváreň Lučenec

Zmluva o dielo: Vypracovanie projektovej dokumntácie pre územné rozhodnutie (DÚR) a dokumentácie pre stavebné povolenie (DSP) pre stavbu: Krytá plaváreň Lučenec

Zmluva o dielo: Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie: „Obnova Tuhárskeho námestia“

 

Návrhy a podnety  poslancov zo zasadnutia mestského zastupiteľstva zo dňa

15.01.2019

 

JUDr.  Oravec -  požiadal  zástupcov SPOOL   a.s.  Lučenec,  aby  popracovali  na web  stránke  spoločnosti.  Poukázal  na  neaktuálne  informácie a opätovne   žiadal  zverejniť  a doplniť  nové  aktuálne informácie 

MUDr.  Mahmoud – do platnosti vstúpil nový zákon o prevádzke vozidiel  v cestnej premávke, ktorý priniesol zmenu  aj  v povinnosti  čistenia  chodníkov.  Od  občanov  obdržal  podnety, kde  poukazujú  na  to,  že   mesto  nezabezpečuje  čistenie  chodníkov. Opýtal  sa na  možnosti  plnenia  zákona  v podmienkach  mesta

Primátorka  -  informácia   pre občanov  bola  uverejnená  v mestských  novinách,  ako  je  situácia zadefinovaná  v operačnom  pláne

Prednosta  - povinnosť čistenia chodníkov  bola v zmysle  nového  zákona  zverená  do  starostlivosti  miest a obcí.  Pre  informáciu  uviedol, že  na zimnú  údržbu  na  čistenie  chodníkov  v meste    je  navýšenie  rozpočtu  o cca  150  000,-€. Plán údržby  a harmonogram  čistenia  cestných  komunikácií  bol predložený  na  schválenie  do komisie. Máme pripravený  a rozpracovaný  plán   na  rokovanie  so  správcami  jednotlivých   bytových  domov. 

MUDr.  Pelč  -  pokladá  za  nešťastný  zákon,  nakoľko  ukladá  mestu  povinnosť  starať  sa o chodníky. Nerozumie  tomu,   prečo  majitelia  rodinných  domov  majú iný vzťah k čisteniu  chodníkov,  ako  občania  bývajúci  v bytových  domoch. Podľa  jeho  názoru  by  mali  byť  občania  tak uvedomelí,  aby  pomáhali  mestu pri zabezpečovaní  čistenia  chodníkov

Ing. arch. Siláči  PhD. – tlmočil  vyjadrenie  občanov  volebného  obvodu  č.  4 -  spokojnosť  s odpratávaním  snehu.  Informoval  o projekte,  ktorý  bol  spustený  v meste  Ružomberok  s názvom  „Adoptuj  si  svoju  ulicu“   a predložil návrh,  aby  sa zvážila  možnosť  takéhoto  projektu  aj  v našom meste

Primátorka -  o tomto  projekte máme  informácie,  už  sme  to  na pracovnom  stretnutí   riešili  po  právnej  stránke,  sú  tam otázniky  vo  vzťahu  k dohodám,  ale  považujeme  to  za  možné  riešenie.

Prednosta  -  uvedený  model  je  realizovaný  aj  v iných   mestách 

Ing. arch. Václavíková  -  vyjadrila  svoj  názor   k uvedenému  zákonu.  Ako  príklad  uviedla,  že  ak  niekto  pracuje  do  16,00  hod.  a pred  jeho  domom  si  v priebehu dňa niekto  zlomí  nohu,  kto  bude zodpovedný  ?     

Primátorka  -  podľa  jej názoru  by  mali občania  viac  participovať  na  problematike  riešenia  verejných  vecí

Odpovede   na návrhy podnety poslancov zo zasadnutia mestského zastupiteľstva zo dňa 15.01.2019

JUDr. Oravec

Vedenie spoločnosti SPOOL a.s. Lučenec pripraví návrhy na aktualizovanie svojej web stránky spoločnosti SPOOL a.s. Lučenec v termíne v prvej polovici roku 2019.

 

MUDr. Mahmoud

            Mesto Lučenec v náväznosti na zmenu zákona o prevádzke vozidiel cestnej dopravy vo veci čistenia chodníkov prijalo nasledovné opatrenia:

do plánu zimnej údržby mestských komunikácií zaradilo, po schválení Komisiou dopravy a údržby miestnych komunikácií, zabezpečenie čistenia chodníkov v meste

v rozpočte mesta zabezpečilo na výkon tejto činnosti finančné krytie

požiadalo spoločnosť Svoma s.r.o. Lučenec o obstaranie takých údržbových prostriedkov, ktoré zabezpečia zimnú údržbu chodníkov

vstúpilo do rokovania so spoločnosťou SPOOL a.s. Lučenec a správcami bytových domov vo veci zmluvného zabezpečenia čistenia chodníkov v lokalitách príslušných k bytovým domom v meste Lučenec

 

MUDr. Pelč

            Mesto Lučenec v náväznosti na zmenu zákona o prevádzke vozidiel cestnej dopravy vo veci čistenia chodníkov prijalo nasledovné opatrenia:

do plánu zimnej údržby mestských komunikácií zaradilo, po schválení Komisiou dopravy a údržby miestnych komunikácií, zabezpečenie čistenia chodníkov v meste

v rozpočte mesta zabezpečilo na výkon tejto činnosti finančné krytie

požiadalo spoločnosť Svoma s.r.o. Lučenec o obstaranie takých údržbových prostriedkov, ktoré zabezpečia zimnú údržbu chodníkov

vstúpilo do rokovania so spoločnosťou SPOOL a.s. Lučenec a správcami bytových domov vo veci zmluvného zabezpečenia čistenia chodníkov v lokalitách príslušných k bytovým domom v meste Lučenec

Ing. arch. Siláči PhD.

Mesto Lučenec v náväznosti na zmenu zákona o prevádzke vozidiel cestnej dopravy vo veci čistenia chodníkov prijalo nasledovné opatrenia:

do plánu zimnej údržby mestských komunikácií zaradilo, po schválení Komisiou dopravy a údržby miestnych komunikácií, zabezpečenie čistenia chodníkov v meste

v rozpočte mesta zabezpečilo na výkon tejto činnosti finančné krytie

požiadalo spoločnosť Svoma s.r.o. Lučenec o obstaranie takých údržbových prostriedkov, ktoré zabezpečia zimnú údržbu chodníkov

vstúpilo do rokovania so spoločnosťou SPOOL a.s. Lučenec a správcami bytových domov vo veci zmluvného zabezpečenia čistenia chodníkov v lokalitách príslušných k bytovým domom v meste Lučenec

 

Ing. arch.Václavíková

Mesto Lučenec v náväznosti na zmenu zákona o prevádzke vozidiel cestnej dopravy vo veci čistenia chodníkov prijalo nasledovné opatrenia:

do plánu zimnej údržby mestských komunikácií zaradilo, po schválení Komisiou dopravy a údržby miestnych komunikácií, zabezpečenie čistenia chodníkov v meste

v rozpočte mesta zabezpečilo na výkon tejto činnosti finančné krytie

požiadalo spoločnosť Svoma s.r.o. Lučenec o obstaranie takých údržbových prostriedkov, ktoré zabezpečia zimnú údržbu chodníkov

vstúpilo do rokovania so spoločnosťou SPOOL a.s. Lučenec a správcami bytových domov vo veci zmluvného zabezpečenia čistenia chodníkov v lokalitách príslušných k bytovým domom v meste Lučenec

 


 

 

Návrhy a podnety  poslancov zo zasadnutia mestského zastupiteľstva zo dňa

23.10.2018

 

MUDr. Pelč -  opätovne  požiadal  o možnosť  zakúpenia  priemyselného  vysávača na  lístie.  Predložil  návrh,  či  mesto  neuvažuje v budúcnosti  so separovaním odpadu v cintoríne. Ďalej  požiadal o zabezpečenie  mobilných  záchodov  do  cintorína počas  sviatkov

Primátorka  -  požiadavky  zabezpečíme

Ing. Balážová  PhD. – požiadala, aby  v rámci  rozpočtu  na  rok  2019    bola  vyčlenená  čiastka vo výške minimálne  30 tis. €  na participatívny  rozpočet

JUDr. Ilčík -  v jarných mesiacoch  dával podnet  na  rekonštrukciu  parkovacích  priestorov  na  Rúbanisku  III. pred  kanceláriou  I. kontaktu.  Požiadal o zapracovanie do  rozpočtu  a zabezpečenie  realizácie rekonštrukcie   parkoviska.  Oceňuje   realizáciu  polopodzemných  kontajnerových  stanovíšť na Rúbanisku III a navrhuje  pokračovať  v zabezpečení  ďalších  stanovíšť.  Požiadal, aby  sa  do ďalšieho  volebného  obdobia  zaradila  rekonštrukcia cestnej  komunikácie  od  kruhovej  križovatky  smerom  na Rúbanisko,  nakoľko uvedená  cestná  komunikácia  je  v zlom  stave  a patrí  k najfrekventovanejším cestám v meste.

Primátorka -  celkovú  rekonštrukciu  cesty  Novomeského  máme  pripravené  v programovom  rozpočte.  Rekonštrukcia  sa  bude  realizovať na  etapy  a bude  sa  zvažovať  aj  technológia. Na  rekonštrukciu  parkoviska  pripravujeme  projektovú  dokumentáciu a zároveň sa  bude  riešiť  aj  chodník.   Čo  sa  týka  polopodzemných  kontajnerových  stanovíšť,  v súčasnosti  riešime  4 lokality  a máme  vytipované  ďalšie lokality.

Mgr. Baculík -  opýtal  sa na plnenie  akčných plánov  :??

Ing.Kolimárová  -  Úrad  vlády  SR  schválil  pre menej  rozvinuté  okresy  Akčné  plány, kde  v rámci  akčných plánov  bolo  možné  získať  finančné  prostriedky.  Pre mesto  Lučenec   boli  doposiaľ schválené  tri  projekty,  jeden  je  už  realizovaný. Jedná  sa o projekt  Rozšírenie  komunitného  centra, kde  mesto  získalo  finančné  prostriedky  na  projektovú  dokumentáciu.  Tento  projekt  je zrealizovaný.  Ďalší  projekt  je  Plaváreň.   Mesto  Lučenec získalo   finančné prostriedky na vykrytie  nákladov  na  projektovú dokumentáciu v roku 2018   a v roku 2019 čiastočnú  úhradu nákladov  pri  realizácii  diela,  teda  vybudovanie  nového  parkoviska,   na  prístupovú  komunikáciu,  inžinierske  siete  a na  konečnú úpravu  terénu.   Ďalším projektom  je  mestská  tržnica,  kde  sme  získali  finančné  prostriedky  na    projektovú  dokumentáciu, v roku 2018    a v roku 2019  sú  schválené  nevyhnutné  náklady  na opravu,  teda  oprava  strechy,  kúrenia.  Mesto  predložilo žiadosti, kde prebieha  schvaľovací  proces.    Jedná  sa o predstaničné  námestie, kde  mesto  žiadalo o poskytnutie  finančných prostriedkov  na  projektovú  dokumentáciu.   Projekt  je  v schvaľovacom konaní, popri  tom sme  žiadali   aj na  cyklistické  chodníky,  smerom  do  Vidinej  zostala  časť, ktorá  je  finančne   nevykrytá , na ktorú  mesto  žiadalo  regionálny  príspevok.  Ďalším projektom  je  Priemyselný  park,    mesto  sa už  uchádzalo  o finančné  prostriedky  na dobudovanie  obchvatu, ktorý  by  z celej  priemyselnej  zóny  odvádzal  nákladnú  dopravu  smerom  k Fabianke . Mesto  žiadalo  finančné  prostriedky  na  technickú  infraštruktúru    a na  výkup  pozemkov.  Poslednou  žiadosťou  bolo  zriadenie  Centra  integrovanej  zdravotnej  starostlivosti,  kde  pre mesto  Lučenec  a Fiľakovo    boli  schválené  finančné prostriedky  a teraz  sa  mesto  Lučenec  uchádza  o získanie  regionálneho  príspevku na  toto  centrum. Pôsobili  by  tu  lekári  nasledovných  odborov:  pediater,  všeobecný lekár  a gynekológ.   Na  dobudovanie  tohto  centra  je  možné    podať  žiadosť  a získať  ďalšie  finančné  prostriedky   s 5  %  spolufinancovaním  mesta. 

MUDr.  Pelč  -opýtal  sa,  či  sa  tam plánuje  aj  jednodňová  chirurgia ?

Ing.  Kolimárová   -  odpovedala, že  jednodňová  chirurgia  je  jedna  z vedľajších  služieb  tohto  centra  a bude  predmetom  ďalšieho  rokovania. 

MUDr. Mahmoud  -  opýtal  sa  na  aktuálny  stav Tuhárskeho  námestia ?

Prednosta – čo sa týka revitalizácie Tuhárskeho  námestia  prebehla  verejná  súťaž na spoločnosť  na  projektovú  dokumentáciu.   Projektová dokumentácia  prvej  časti  obsahuje vizualizáciu, v druhej časti bude spracovaná projektová dokumentácia  na  územné  rozhodnutie   a v tretej časti  bude  spracovaná  projektová dokumentácia  na   stavebné  povolenie.  V objekte  bude  lezecká  stena,  veľa  zelene, lavičky. 

Primátorka  -  k vizualizácii  budeme znovu zvolávať  občanov,  aby  sa  mohli  vyjadriť

 

 

 

Návrhy a podnety  poslancov zo zasadnutia mestského zastupiteľstva zo dňa

11.09.2018

 

Ing.  Balážik -  požiadal o riešenie  Ulice  mierovej, nakoľko  je  v dezolátnom  stave  a  zároveň  aj  chodníky.  Predložil  požiadavku  občanov, aby  rastlinný  odpad  bol  vyvážaný  naďalej  v tomto  režime  až  do  polovice  októbra. 

Primátorka -  podnet  postúpi  Ing.  Fekiačovej,  ktorá  prerokuje  požiadavky občanov  s firmou  MEPOS  o predĺženie  lehoty  na vývoz  biomasy

Ing.  Uličná  -  predložila  požiadavku,  že  o projekt  školského  autobusu   majú  záujem aj  rodičia detí z Dolnej  Slatinky

Primátorka  -  skúšobne prebieha  pilot  školského  autobusu  pre  deti  z Rapovskej   križovatky.  Dodala, že  v roku 2016  mesto ponúkalo  uvedenú  možnosť  pre  všetky  základné  školy,  ale  nebol  záujem.  Môžeme  to  znovu  prehodnotiť  a zvážiť  či  bude  výhodnejší  školský  autobus  resp.  riešiť  cez  prímestskú  linku,  nakoľko  sa jedná  o 8  detí.

MUDr.  Mahmoud  -  predložil  požiadavku  občanov  ohľadne pravidelného  odvozu  BRKO  v mesiacoch  september a  október , nakoľko je  viac  trávy,  zelene,  občania  žiadajú ponechať  vývoz  v tomto  režime

JUDr.  Oravec -  na  predchádzajúcom   zasadnutí  mestského  zastupiteľstva   predložil  požiadavku na  zverejnenie  plánu nastávajúceho  výrubu  v mestských  lesoch  na  rok  2018.  Vzhľadom k tomu, že   sa  web  stránke  uvedené  údaje  nie  sú,  požiadal o ich zverejnenie.   O túto  tému  je  vysoký  spoločenský  záujem, preto  žiada  o zverejnenie  údajov. 

Melicher -  mapový podklad  bol  zverejnený,  čo  sa  týka  výšky  ťažby  je  zverejnená  v zápisnici  z dozornej  rady  a  je  na  úrovni  cca  30  %  z ročnej  ťažby. 

Odpovede  na  návrhy a podnety poslancov   zo  zasadnutia  mestského  zastupiteľstva  dňa  11.9.2018:

Odpoveď pre   Ing. Balážika:

Mesto Lučenec pravidelne zabezpečuje opravu výtlkov na miestnej komunikácii v rámci bežnej údržby. Taktiež v tomto období zabezpečuje súvislejšiu opravu cesty pri tzv. „Deska bare“ formou pokládky súvislého asfaltového krytu. V budúcnosti Mesto Lučenec plánuje dať vyhotoviť projektovú dokumentáciu na komplexnú rekonštrukciu Ulice mierova (t.j. cesta, chodníky, parkovanie, osvetlenie, ...) v úseku od Ulice kpt. Nálepku po Zvolenskú cestu.

Rastlinný dopad bude v termíne od 10.09.2018 do 26.10.2018 vyvážaný v cykle 1 x týždenne.

 

Odpoveď  pre Ing. Uličnú

Podľa údajov z evidencie obyvateľov je v časti mesta Lučenec Dolná Slatinka evidovaných 13 detí vo veku plnenia povinnej školskej dochádzky (6-15 rokov).

Zo šetrenia v rodinách a údajov ZŠ podľa stavu k 15.9.2018 bolo zistené, že do škôl z tejto časti mesta dochádzajú len 3 žiaci:

Kalaš Ervín – nar. 2005 ZŠ L. Novomeského

Kalašová Miriam - nar. 2010 ZŠsMŠ Ul.Bratrícka

Kalašová Soňa – nar. 2008 ZŠsMŠ Ul.Bratrícka

Podľa vyjadrenie matky uvedených detí pani Zdeny Karásovej, pričom Mesto Lučenec je osobitným príjemcom rodičovského príspevku z dôvodu záškoláctva jej detí a mestský úrad OŠSVKaŠ s ňou intenzívne pracuje, deti dochádzajú do školy bežným linkovým autobusom, spolu so staršou sestrou súrodencov Vandou, ktorá chodí na odborné učilište v Lučenci.

Ostatných 12 detí vo veku plnenia povinnej školskej dochádzky v tejto časti mesta nežijú, majú tu len evidovaný trvalý pobyt.

Z uvedeného dôvodu neuvažujeme nad školským autobusom.

 

 

Odpoveď pre  MUDr. Mahmouda:   

Rastlinný dopad bude v termíne od 10.09.2018 do 26.10.2018 vyvážaný v cykle 1 x týždenne.

Odpoveď  pre  JUDr.  Oravca:

Na stránke mesta je zverejnený mapový podklad, kde v súčasnosti prebieha výchovná úmyselná ťažba +50 (tzv. prebierka). Tú sme povinný vykonať podľa plánu starostlivosti o les. Možnosť ročnej ťažby je 4594 m3. Za 1-8/2018 sme vyrúbali 1595,91 m3, čo predstavuje iba 34,74 %. Do  konca  roka  2018  sa   v JPRL  555,556  ešte  vyrúbe  336 m3  drevnej  hmoty,  čo  predstavuje   spolu  2206,23 m3   v percentuálnom  vyjadrení  48,02 %..   Podrobnejšie údaje  sú  zverejnené  na  stránke  mesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Návrhy a podnety  poslancov zo zasadnutia mestského zastupiteľstva zo dňa

24.04.2018

 

PaedDr. Lauko – predložil  návrh  na základe   podnetov  od  občanov,  či  by  bolo  možné  na  sobáše  využívať  priestory  sály  Fénix,  sú  reprezentatívnejšie  ako  sobášna  miestnosť

Primátorka – uzavretie manželstva  sa vykonáva  v sobášnej  sieni  na  prízemí  Radnice,  ale aj  vo  veľkej sále  Fénix na  1.poschodí

JUDr.  Ilčík -  požiadal o rýchlejšie, kvalitnejšie  a intenzívnejšie  čistenie mesta Lučenec.  Poznamenal, že  mesto  je  zahltené  po krajniciach zimným posypom a občania  na to  poukazujú.

Ing. arch. Václavíková – už  niekoľkokrát  poukázala  na neošetrené tri  topole, dva  sa nachádzajú  pred  areálom  Súkromného  gymnázia  a jeden  v areály,  požiadala  o riešenie.  

Zároveň sa  opýtala  na  spoločnosť CESTY SK, ktorá  prisľúbila, že  do konca  roka  2017  vybuduje  obaľovacie  centrum v Priemyselnom parku  ?

Ing. Kolimárová – spoločnosť  CESTY SK Košice ako  aj iné  firmy, ktoré  prejavili  záujem   o priestor  v Priemyselnom parku  boli vyzvané, či ich ponuka  naďalej platí.  Spoločnosť  CESTY SK Košice uvažujú nad možnosťou,  ktorú  im mesto  ponúklo. Ponúkli  sme  náhradný  pozemok, ku ktorému by  sa  mali vyjadriť.

Odpovede   na podnety  poslancov:

JUDr. Ilčík

Miestne komunikácie sú toho času strojne vyčistené. Mesto Lučenec vyzvalo príslušných správcov ciest I., II. a III.. triedy k ich vyčisteniu. V súčasnosti je väčšina uvedených ciest vyčistených. 

Ing. arch Václavíková

Požiadavka na orezávku predmetných topoľov, ktoré sa nachádzajú pred areálom Súkromného gymnázia a jeden priamo v areály, bola spoločnosti Ecofemina Lučenec predložená koncom roka 2017. Následná orezávka bola naplánovaná na 20. – 21. týždeň roku 2018 vzhľadom k poveternostným podmienkam.

 

 

 

 

 

Návrhy a podnety  poslancov zo zasadnutia mestského zastupiteľstva zo dňa

13.02.2018

 

MUDr. Pelč  -    predložil návrh, aby  sa   pri  mestskom zastupiteľstve  zriadila   komisia  na  prešetrenie  bilbordov  v meste.  Úlohou  komisie  by  bolo  zmapovať, ktoré  bilbordy  máme  v meste,  ktoré  platia prenájom,  ktoré  sú  cudzie a navrhnúť  riešenie na  postupné zníženie  ich počtu.  

Ing. Balážová  PhD. – vzhľadom k   novele  zákona  o obecnom  zriadení , od  1.4.2018  platí zmena  v odmeňovaní  poslancov  mestského  zastupiteľstva.  Navrhuje  vytvoriť  pracovnú  komisiu, ktorá  by  pripravila  uvedený  materiál. 

MUDr.  Pelč -  navrhuje  za  jeho  klub  Ing. Uličnú  a Ing.  arch. Václavíkovú

Z poslaneckého  zboru  ďalej  boli  navrhnutí  nasledovní  poslanci:  Ing.  Dedinská,  Ing.  Balážová  PhD.,  Ing. Olšiaková,  MUDr.  Mahmoud,  MUDr.  Pelč.

JUDr.  Ilčík -  pripomienkoval  zlý  stav  budovy Novohradskej  knižnice,  ktorá  je  majetkom  VUC  Banská  Bystrica.  Požiadal  poslancov, aby  na  zasadnutí zastupiteľstva  Banskobystrického  samosprávneho  kraja  predložili  podnet  na  riešenie  stavu  uvedenej  budovy.  Budova  sa  nachádza  v centre  mesta  a je  potrebné  zrekonštruovať  jej  fasádu. Zároveň  poukázal  na  ďalšie  budovy v centre  mesta,  kde  navrhuje  vyzvať  majiteľov, aby  zabezpečili opravu  svojich  nehnuteľností. 

MUDr. Pelč – v minulom  volebnom  období  pracoval  ako  podpredseda  komisie  kultúry  a podľa  jeho  názoru  za  posledné  obdobie   do  nášho  mesta bolo uvoľnených viac finančných prostriedkov,  či  už na budovu  Novohradskej knižnice  alebo  na  budovu Novohradského múzea a galérie.  Na  budove  knižnice  sa  vymenili  okná   smerom  k  Masarykovej  ulice, plánujú   sa  vymeniť  ďalšie okná.  Informoval, že  2,5  roka  bola  zastupiteľstvom schválená čiastka 260  000,-€  na   výmenu  strechy, ale   vtedajší predseda  BBSK  to nepodpísal.   Dodal, že na  najbližšom  zasadnutí  zastupiteľstva  by  sa  malo  rozhodnúť  o schválení  a uvoľnení  finančných  prostriedkov  na   opravu   strechy budovy  Novohradskej knižnice. 

MUDr.  Mahmoud  -  pripomienkoval  stav  cestných  komunikácií  v meste. V rozpočte  mesta  boli  schválené  cestné komunikácie  a chodníky, ktorých  rekonštrukcia  bude prebiehať  tento  rok,  preto  sa  opýtal,  či je  možné  začať  skôr  s opravami  cestných  komunikácií  a chodníkov ?

Ing.  Hámorník  - komisia  dopravy  sa  zaoberá  tým,  aby  boli  vysprávky   čo  najkvalitnejšie  a čo  najskôr  realizované,  ale    najprv  musí  byť  ukončená  zimná  údržba  a potom    podľa  počasia  je  možné  začať s vysprávkami.   Na  tento  rok  bolo  schválených  viac  finančných  prostriedkov na  rekonštrukciu  cestných  komunikácií  a chodníkov,  čo  pozitívne hodnotí.

Odpovede  na  podnety  poslancov zo zasadnutia mestského zastupiteľstva dňa 13.02.2018

MUDr. Pelč

Mesto Lučenec prenajíma svoje pozemky na umiestnenie bilboardov pre 7 subjektov, nájomné zmluvy, resp. zoznam prenajímateľov a počtov bilboardov vieme komisii poskytnúť.

MUDr. Mahmoud

      Nakoľko, v tomto období, prebieha zimná údržba miestnych komunikácií a chodníkov, mesto Lučenec prioritne zabezpečuje výkon zimnej údržby. Avšak, s ohľadom na stav, že výrobne asfaltu v tomto období nie sú v prevádzke, mesto Lučenec zabezpečuje opravy kritických výtlkov aj v zimnom období (december, január, február, ...)  studenou asfaltovou zmesou „Canader mix.“

Mesto Lučenec začalo už v mesiaci január aj s realizáciami investičných stavieb, ako napr. rekonštrukcia Ulice železničná. V tomto období sa zhotovuje aj ďalšia investičná stavba, Revitalizácia Ulice továrenská.

 

 


 

Návrhy a podnety poslancov rok 2017

 

 

Návrhy a podnety  poslancov zo zasadnutia mestského zastupiteľstva zo dňa

12.12.2017

 

JUDr. Ilčík  -  na  mestský  úrad bola  doručená  požiadavka   občanov  Rúbanisko  III.  na  realizáciu  priechodu pre  chodcov.  Požiadal, aby bola  vykonaná  obhliadka  aj  za  účasti  členov  komisie  dopravy  a životného  prostredia , kde  by  sa spoločne  rozhodlo o určení  miesta  priechodu pre  chodcov

Primátorka  - žiadosť  bola  doručená

MUDr.  Mahmoud  -  predložil  požiadavku občanov  na  Ulici  vinohradníckej,  je  to  nová  ulica, kde výstavba  domov pokračuje a občania prosia  o možnosť zabezpečenia  verejného  osvetlenia    ako  aj  spevnenia  chodníkov. 

Primátorka-  ak  máme  na  mysli  nový  developerský  projekt,  to  rieši  ten  ktorý  predával  tieto  pozemky,   a pokiaľ  máme  na mysli  cestu,  ktorá  je pod  developerským projektom    budeme  riešiť  ako  podnet  občanov.

Odpoveď  na podnet zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Lučenci dňa  12.12.2017

JUDr.  Ilčík :

Na základe  predmetného  návrhu  bude  daná  požiadavka  predložená  po  vykonanej  obhliadke zainteresovaných na komisiu  dopravy  a životného prostredia

Odpoveď  na podnet zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Lučenci dňa  12.12.2017

MUDr.  Mahmoud

 

Po preverení majetkovo-právnych vzťahov predmetného územia  vedenie  mesta Lučenec navrhne  ďalší postup  riešenia úseku uvedenej  časti komunikácie. 

 

Návrhy a podnety  poslancov zo zasadnutia mestského zastupiteľstva zo dňa

24.10.2017

 

MUDr.  Pelč  - poďakoval  za  orezanie  topoľov.  Pripomienkoval  „skládky smetí“  v mestskom  cintoríne.  Požiadal  o súčinnosť  Správu  cintorína, aby upozornili občanov na túto  skutočnosť. Zároveň  predložil  návrhy  do  rozpočtu mesta. Občania  Štvrti  M.R.Štefánika 16-21  poukazujú na  zlý  stav  cestnej komunikácie,  resp.  v rámci  rekonštrukcie  navrhujú vytvoriť  nové parkovacie miesta a riešiť osvetlenie.

Prednosta -  je  to  v štádiu  spracovania  projektovej  dokumentácie

MUDr.  Pelč  -  na  Ul.  Novohradskej  34-40,   Ul.  Mieru  40 – 54 občania žiadajú  opravu  chodníkov

Primátorka -  bude  to riešené  v rámci  rozpočtu, aby sa mohlo  začať  s rozsiahlou   rekonštrukciou  chodníkov. 

Ing.arch. Václavíková – z domových  schôdzí  sa  vyhotovujú  zápisnice,  ktoré  sú preposielané  všetkým poslancom  mestského zastupiteľstva ako  aj  na  mestský úrad.  Opýtala  sa,  či sa uvedené podnety  zaraďujú  do  plánu opráv.  Navrhuje, aby  na tieto  podnety  bolo  odpovedané písomne.  Občania  Adyho  ulice  požadujú   vytvorenie  nových parkovacích miest. Ďalej  upozornila  na  zvýšený výskyt padania  konárov  zo  stromov  v mestskom cintoríne. Predložila  návrh  na  rozpočet  na  rok  2018 a  v Opatovej   navrhuje  riešiť  parkovacie   miesta

Mgr. Olšiak – poukázal  na  výtlky  na  chodníku  na  Ul.  L.  Svobodu .  Požiadal  chodníky  opravovať v komplexnejšej miere.  Na Ul.  Majakovského, Čajkovského,  Hviezdoslavova ulice  občania trpia  intenzitou dopravy.  Navrhuje,  aby sa tieto  ulice  vyfrézovali  od poškodeného  asfaltu   a uložil nový  asfalt.  Poznamenal,  že na  písomné  návrhy  do  rozpočtu mesta   nedostal  odpovede.  Poznamenal, že v  Centre voľného času  prebieha rekonštrukcia  miestností a poukázal  na  nezrovnalosti . Požiadal  hlavnú  kontrolórku o prevedenie kontroly rozpočtu  nad  uvedenou  rekonštrukciou

Primátorka -  navrhuje  preskúmať rozpočet,   zadanie  prác  a v prípade,  že uvedené  práce  ešte  neboli  odovzdané,  budeme  dbať  na  to,  aby  boli  v súlade  s efektívnosťou  a bezpečnosťou. 

Ing.  Uličná  - predložila  opakovanú  požiadavku  obyvateľov  Opatovej  o zriadenie  pobočky  Slovenskej  pošty  v  Opatovej

JUDr.  Ilčík  -  vzhľadom  k tomu, že  pán poslanec  PaedDr. Lauko ukončil  členstvo  v Predstavenstve  SPOOL a.s.  opýtal  sa,  či  sa  bude  voliť   nový  člen.

Primátorka  -  na  najbližšom  zasadnutí  mestského  zastupiteľstva  sa bude  voliť  nový  člen  do  Predstavenstva  SPOOL

Návrhy a podnety poslancov zo zasadnutia mestského zastupiteľstva zo dňa 24.10.2017 - odpoveď

 

 

MUDr. Pelč

      Mestský úrad Lučenec v súčasnej dobe zadal spracovanie projektovej dokumentácie priestoru Štvrte M. R. Štefánika - vybudovanie detského ihriska, oddychovej zóny, kde sa bude zároveň riešiť aj verejné osvetlenie. Oprava cestnej komunikácie, vrátane parkovacích miest, je riešená spracovaním projektovej dokumentácie a bude zaradená do návrhu rozpočtu mesta na roky 2018, 2019, 2020.

      Návrh opravy chodníkov na Ulici novohradskej, Ulici mieru bude zaradený do návrhu rozpočtu mesta v nasledujúcich obdobiach.

Ing. arch. Václavíková

      Podnety a požiadavky z domových schôdzí sa zaraďujú do plánu opráv v závislosti od schváleného rozpočtu mesta na dané obdobie.

      Požiadavky občanov Ulica Adyho budú riešené v rámci riešenia vnútrobloku Ulica Adyho (uzamykateľné kontajnerové stanovištia, detské ihrisko, parkovacie miesta).

      Mesto Lučenec, v rámci revitalizácie mestskej časti Opatová - „VILLAGIO“, bude v roku 2018 realizovať úpravu a rozšírenie parkovacích miest v tejto oblasti.

Mgr. Olšiak

      Mesto Lučenec, v nadväznosti na stavebný zákon, môže opravy v komplexnejšie miere riešiť cez administratívny proces  vydania stavebného povolenia. Jednotlivé dielčie opravy realizuje mesto v závislosti od schváleného rozpočtu.

      Mesto Lučenec, na základe tohto podnetu, zabezpečilo kontrolu pri realizácii stavebných úprav v Centre voľného času, stavebný dozor Ing. Ottmár. Stavebné úpravy nie sú ukončené (prebieha ich realizácia). Hlavná kontrolórka pripravuje realizáciu kontroly rozpočtu predmetnej rekonštrukcie.

Ing. Uličná

      Mesto Lučenec požiada opätovne Slovenskú poštu o zriadenie pobočky v mestskej časti Opatová.

 

      Ukončením členstva, p. poslanca PaedDr. Lauka, v Predstavenstve SPOOL, a. s., bude dovolený do predstavenstva nový člen.

 

Návrhy a podnety  poslancov zo zasadnutia mestského zastupiteľstva zo dňa

07.09.2017

 

Ing. Hámorník - požiadal o zverejnenie harmonogramu, podľa  ktorého   v jednotlivých mestských  častiach  budú vybudované  kontajnerové  stanovištia.  Na Rúbanisku III  na  bytovej  schôdzi odznela  požiadavka, aby sa tam  vybudovalo  kontajnerové  stanovište. Občania žiadajú o informáciu, aby vedeli v ktorých  lokalitách sa  budú  budovať takéto  stanovištia a aby  boli  parciálne  rozdelené podľa  jednotlivých  lokalít a volebných obvodov  v meste. Harmonogram žiada zverejniť  v mestských  novinách.

Mgr. Olšiak – prvý návrh sa týka prechodu  z Vajanského  ulice  na Fiľakovskú  cestu. V súčasnosti je prechod zatvorený. Vzhľadom k tomu, že Mesto  sa zaviazalo  uvedený chodník spravovať, resp. prevádzkovať navrhuje vybudovať  prenosné  technické  zariadenie,  ktoré  bude  chrániť   chodcov  pred  padajúcou omietkou. Ďalší  návrh  sa  týka Základnej  školy  M.R.Štefánika, ktorá  sa  úspešne  uchádzala  o projekt. Dostala možnosť zamestnať asistentov, školského psychológa  a sociálneho pedagóga.  Riaditeľka  školy  žiadala   Mesto  o spolufinancovanie  projektu   vo výške  12 600,-€,  kde  predložila  dve  varianty: 1.  variant  je  100 %  spolufinancovanie  Mesta  a 2.variant  je  70 %  spolufinancovanie  Mesta.   Mesto  odpovedalo,  že  bude  spolufinancovať  vo výške 50 %.  Vzhľadom k  tomu,  že  uvedená  suma  je  rozpísaná  na  obdobie  4  rokov,  predložil  návrh  vedeniu  Mesta,  aby  zvážila  svoju odpoveď  a schválila  variantu  č. 1.

Mgr. Baculík -  berie  na  vedomie  predložený  návrh

MUDr.  Mahmoud  -  poukázal  na  nespokojnosť  občanov  s výtlkmi  v meste,  poznamenal, že výtlky  sa  začnú  robiť  pozde

Ing. Ladoš  -  keď  začínajú  pracovať  obaľovačky, ktoré  vyrábajú  asfaltové  zmesi,   začína  sa  s opravou  výtlkov, aj  v tomto  roku  sa  začalo  s opravou  výtlkov  v mesiaci  máj

JUDr. Ilčík -  požiadal, aby sa  do plánu  rekonštrukcií  na budúci rok zaradilo aj  parkovisko,  ktoré  sa  nachádza  na Rúbanisku , pred  bytovým domom L7 , hrana  chodníka je  vysoká,  poškodzujú  sa  vozidlá, sú  tam  panely,  občania  sa  sťažujú.

Mgr. Baculík -  podnet berie  na  vedomie 

Odpoveď  na návrhy a podnety poslancov zo zasadnutia mestského zastupiteľstva zo dňa 07.09.2017 ::

Ing. Hámorník

      Článok ohľadom kontajnerových stanovíšť bude uverejnený v najbližšom vydaní Mestských novín, dňa 13.10.2017. Súčasne bude uverejnený aj tohtoročný harmonogram zhotovenia prekrytých uzamykateľných stanovíšť.

 

Mgr. Olšiak

      Mesto Lučenec, oddelenie stavebného poriadku, investícií a stratégie v nehnuteľnosti na rohu Ulice Vajanského a  Fiľakovskej cesty vykonalo opakovane, viackrát, štátny stavebný dohľad za účelom odstránenia stavu stavby, ktorá ohrozuje verejnosť - chodcov, ktorí predmetný chodník, prechádzajúci časťou objektu, využívajú. Objekt je v nevyhovujúcom technickom stave. Po vykonaní štátneho stavebného dohľadu boli vlastníci vyzvaní k vykonaniu udržiavacích, prípadne rekonštrukčných prác. Nakoľko väčšinový vlastník odmieta spolupracovať, jednak s ostatnými spoluvlastníkmi objektu, ako aj so stavebným úradom, na základe stanoviska právnika JUDr. Gombalu boli menšinoví spoluvlastníci odkázaní k riešeniu vlastníckych  vzťahov na príslušný súd.

      Odpoveď k projektu ZŠ M. R. Štefánika je uvedená v prílohe.

 

MUDr. Mahmoud

      Výtlky sa robia priebežne počas celého roka v súlade so schváleným rozpočtom mesta. Mesto zabezpečuje, v zimných mesiacoch, vyspravovanie kritických výtlkov na miestnych komunikáciách studenou asfaltovou zmesou, Kanader mix. Po spustení výrobní asfaltov, tzv. obaľovačiek, sa v priebehu roka zabezpečujú opravy výtlkov teplou asfaltovou zmesou.

 

JUDr. Ilčík

      Vaša požiadavka na rekonštrukciu parkoviska, ktoré sa nachádza na Rúbanisku pred bytovým domom L7, bude zaradená do zoznamu investičných akcií.

 

 

Prílohy

1) Žiadosť o spolufinancovanie mzdových nákladov v projekte „V základnej škole úspešnejší“

 

 

Návrhy a podnety  poslancov zo zasadnutia mestského zastupiteľstva zo dňa

20.06.2017

 

JUDr.  Ilčík – časť  obyvateľov  Rúbaniska  III  podala petíciu  s požiadavkou na opravu  asfaltového ihriska, ktorý je poškodený.  Požiadal  o možnosť  riešenia,  aby  ihrisko mohli  využívať  deti  a zároveň prosí na ihrisko umiestniť basketbalový  kôš.

Primátorka  - odpovedala  na podnet.  Z volebného obvodu  na  Rúbanisku  III  bola  doručená   požiadavka  Ing.  Hámorníka  na  rekonštrukciu  vnútrobloku.  Prebiehajú  rokovania  s občanmi,  či  majú  záujem o asfaltové  ihrisko.  Zvolávame  verejné  zhromaždenie  obyvateľov ,  aby  sa  mohli  vyjadriť.  V súčasnosti  sa  neuvažuje  o dvoch  asfaltových  ihriskách  s basketbalovým  košom.  Zatiaľ  ostáva  táto  otázka otvorená.

JUDr. Ilčík -  poznamenal, že nehovoril  o vybudovaní  nového ihriska.  Ihrisko  tam  stojí,  ale  asfalt  je poškodený.    

Mgr. Baculík  -  s pánom  Kováčom rokoval  a požiadal  ho, aby  svoju  žiadosť  postúpil   na  prerokovanie  do komisie.  

Ing. Balážik – predložil  požiadavku  obyvateľov Novohradskej  ulice  a Ulice mieru  na  úpravu chodníkov a zaradenie  žiadosti   do návrhu  rozpočtu na  rok  2018.

Ing. Uličná  -  predložila  podnet  ohľadne  zelene  v mestských  cintorínoch.   Jedná  sa o gaštany,  ktoré  sú  dlhodobo  napadnuté  škodcami.  Požiadala vedenie  mesta, aby pri  tvorení  rozpočtu  na  budúci  rok sa  počítalo  s náhradnou  zeleňou  v cintoríne.    Navrhuje  vytvoriť  systematický plán  náhradnej  výsadby. 

MUDr.  Mahmoud  -  požiadal  o kosenie v okolí  Ulice  I.P.Pavlova.  Zároveň  požiadal o riešenie  požiadaviek  OZ  JUH,  kde  cez  Ulice  Puškinova,  I.P.Pavlova  a Mocsáryho  prechádza  ťažká  technika.

Mgr. Baculík - Mesto zabezpečuje  kosbu  ulíc,  ale  najprv   prebieha  kosenie v centre  mesta  a následne   sa prechádza podľa  harmonogramu   na  ďalšie  lokality.

Ing. Olšiaková  - opýtala  sa  na rekonštrukciu  bytovky  na  Komenského  ulici 

Ing.  Kolimárová - odpovedala  na podnet. Výmena okien  bola  realizovaná  z rozpočtu  mesta,  žiadosť  je odovzdaná, čakáme  na  vyjadrenie

Ing.  Olšiaková  -  v lokalite  Ulice  Adyho  je  umiestnená  prenosná  stavba, ktorá  už  rok  neplní  svoju  funkciu  a zaberá  verejné  priestranstvo. 

Lörinčíková  -   oslovili  ju občania  z Rúbaniska, čakali  na  zber  papiera, ale  nikto  z Meposu  neprišiel

Ing.  Paholík -  od  1.1.2016  vstúpil  do platnosti nový zákon  o odpadoch.  Od  1.7.2017  vznikli  nové  pojmy  ako  je  OZV -  Organizácia  zodpovednosti  s výrobcami.  MEPOS  robí  komplexné  služby na  území   mesta  a vykonáva  aj  zber  triedeného  odpadu.  Čo  sa týka  zberu  novinového  papiera, pri  zbere  došlo k sklzu  triedeného  odpadu  a z toho  dôvodu  meškali  niekde  až  hodinu.

PaedDr.  Lauko  - v súčasnosti  prebieha  stavebné  konanie  s rekonštrukciou  bloku  A na  Fándlyho  ulici.  Všetci  obyvatelia    ulice  žiadajú, aby  sa  na  Fándlyho  ulici, kde  sa  vytvorí  37  nových  bytov  a parkovisko  sa  panelová  cesta  zrekonštruovala,  aby  bola  zaradená  do  plánu  na  rekonštrukciu  cestných  komunikácií. 

 

Návrhy a podnety  poslancov zo zasadnutia mestského zastupiteľstva zo dňa

25.04.2017

Ing. Olšiaková – vyslovila  podporu  k žiadosti  obyvateľov  Ulice  Špitálska a obyvateľov 1. volebného obvodu   ohľadne    rekonštrukcie miestnych komunikácií a chodníkov.  Zároveň  požiadala rokovanie  s firmou  Družstvo  Budúcnosť,  nakoľko  naďalej  zaberajú  verejné  priestranstvo  a objekt   je  nevyužívaný.    

Prednosta – odpovedal  pani  poslankyni Ing.  Olšiakovej. S vedením spoločnosti  Družstvo  Budúcnosť  bolo zvolané  rokovanie. Spoločnosť  podmienky zmluvy  plní,  hľadajú  možnosti  obsadenia  objektu a nemajú  dôvod  predčasne  ukončiť  nájomnú  zmluvu.

MUDr. Pelč -  pripomienkoval  označenie  pred  budovou  Galerie a  opravu chodníka, kde  spadla dôchodkyňa.  Na  Tehelnej ulici  je  Autobazár,  sú  tam len  vraky  a psy,  požiadal o  riešenie

Primátorka -  uvedený  stav bude  zmonitorovaný

Prednosta  -  schody  pri  OC  Galeria  sú  vyznačené,  chodník  sa bude  riešiť v rámci údržby

MUDr. Slivka  -  tlmočil požiadavku občanov  Ulice  Adyho.  Vo  vnútrobloku  je  jedna  lavička v blízkosti budovy, občania  sa sťažujú počas  letných  mesiacov  na opakované porušovanie nočného kľudu a žiadajú odstrániť  lavičku.  V súvislosti  s jarnou  údržbou  cestných  komunikácií  pripomienkoval vysokú  prašnosť.

Primátorka - požiadala zvolať domovú schôdzu a prijať uznesenie s podpismi  občanov,  že  majú  záujem  odstrániť lavičku. Zároveň  dodala, že  očakáva od občanov,  aby  si  nielen pred  chodníkom upratali, ale  podieľali sa na  skrášlení aj ďalších priestorov okolia.  

Lőrinčíková  -  informovala  o požiadavke spoločnosti  HANYX  Lučenec, ktorá podala  na  Mesto  Lučenec  žiadosť a bola  zamietnutá.  Nakoľko občania  boli  s touto  službou  spokojní už  6  rokov  požiadala o možnosť  riešenia.  

Prednosta - so zástupcami  spoločnosti  HANYX  Lučenec mal  rokovanie.  Spoločnosť vykonávala svoju činnosť bez  zmluvného  vzťahu.  Na  Mesto Lučenec predložili  návrh  nájomnej  zmluvy,  ktorý bol  zamietnutý.  Mesto  Lučenec túto činnosť  občanom zabezpečuje prostredníctvom spoločnosti MEPOS  Lučenec.   

Primátorka -  máme záujem na tom, aby pokračoval  výkup  papiera, aby si občania  našli  benefit,  ale  je  nutné  upraviť  zmluvné  vzťahy tak,  aby  boli legálne.  V súčasnosti  prebieha  rokovanie  medzi  MEPOS  Lučenec  a HANYX  Lučenec.  Uvedenú  službu  chceme ďalej  občanom  mesta  prevádzkovať. 

MUDr. Pelč - je chvályhodné, že občania separujú  papier, podľa jeho názoru  nevytvárajme  prekážky a nerušme  to,  čo je  dobré  a zabehnuté. 

Primátorka - budeme trvať na tých istých podmienkach, ktoré doteraz boli  poskytované

Ing.  Uličná - požiadala  o zverejnenie štúdie  riešenia  revitalizovaného  námestia  v Opatovej  v mestských novinách. Taktiež  sa opýtala  v akom štádiu  riešenia  sú práce na  výmene  vlajkoslávy  na  Námestí  republiky.  Požiada o riešenie.

Primátorka – pracuje  sa  na  výmene vlajkoslávy

Ing. Olšiaková -  poďakovala  vedeniu  mestských  novín za   umiestnenie  na  5.mieste

Ing. Dedinská - požiadala kolegov poslancov, aby sa pravidelne zúčastňovali  poslaneckého  prieskumu. Zároveň  poznamenala, že poznámky  k stavu  miestnych komunikácií  a chodníkov  je  možné  vzniesť  na poslaneckom grémiu resp.  na komisii 

 

 

 

Návrhy  a podnety  poslancov zo  zasadnutia  mestského  zastupiteľstva  dňa  14.2.2017

Ing. Olšiaková  - požiadala  Mesto  Lučenec, aby vyzvalo  Družstvo  Budúcnosť  s ktorým  má uzatvorenú  nájomnú  zmluvu do  decembra 2018 podľa umiestnenia dočasnej  stavby  na Adyho  ulici slúžiacej  ako predajňa potravín.  Upozornila, že  stavba  zaberá  verejné  priestranstvo a obchod nie je  v prevádzke.

MUDr.  Pelč -  zúčastnil  sa  domovej  schôdze   vlastníkov  bytov  na  Bernolákovej  ulici č. 1/7  a v krátkosti  informoval  s požiadavkami občanov  tejto  lokality.  Písomnú žiadosť  občanov  doručí na  mestský  úrad.

Ing.  Uličná -    vyslovila   pochvalu  na  nový  dizajn  mestských  novín

Ing.  Balážik -  zúčastnil  sa  domovej  schôdze  vlastníkov  bytov  na  Partizánskej  ulici.    Nakoľko  občania  svoje  požiadavky  už  doručili   na  Mesto  Lučenec  požiadal    o ich  riešenie.  Taktiež  sa  zúčastnil  domovej  schôdze  vlastníkov  bytov  na  Námestí  republiky  č. 2.  Požiadavky  občanov  doručí  prednostovi  MsÚ.

Odpoveď  na  návrhy  a podnety  poslancov  zo  zasadnutia  MsZ  zo  dňa  14.2.2017:

Návrhy a podnety poslancov zo zasadnutia mestského zastupiteľstva zo dňa 14.02.2017 - odpoveď

 

Na základe podnetov poslancov na zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 14.02.2017 Vám dávame nasledovné stanovisko:

Ing. Olšiaková 

Mesto Lučenec zvolalo pracovné stretnutie s Družstvom Budúcnosť, ktoré sa bude konať dňa 17.03.2017 o 09:00 hod. na MsÚ v Lučenci.

MUDr. Pelč

Mesto Lučenec obdržalo dňa 13.02.2017 požiadavky občanov, lokalita Ulica A.  Bernoláka 1, 3, 5, 7. Kontrolu v predmetnej lokalite vykonali, dňa 13.03.2017, Ing. Ladoš a Ing. Kiapeš.

Ing. Balážik

Mesto Lučenec odoslalo dňa 17.02.2017 odpoveď na požiadavky občanov, lokalita Ulica partizánska (viď. príloha 1, Príloha 2).

 


 

Podnety a návrhy poslancov zo zasadnutia dňa 14.01.2016

 

Zasadnutie  dňa  25.10.2016

MUDr.Slivka -  predložil požiadavky  obyvateľov Ulice  Arm. .Gen. .L. Svobodu č.1,3,5. V zmysle záverov domovej schôdze majú  požiadavku o vybudovanie uzamykateľného kontajnerového stanovišťa a opravu verejných komunikácií  chodníka  pred  bytovým  domom. 

MUDr.  Pelč  -  požiadal, aby sa v spolupráci s mestskou  resp.  štátnou políciou dohliadlo na premávku pri mestskom cintoríne. V hlavných  sviatočných  dňoch,  aby pred mestským  cintorínom  bola riadená premávka, aby sa pravou stranou išlo do  cintorína a ľavou  stranou z  cintorína

JUDr.  Ilčík – upozornil  na   chátrajúci  stav budovy  Reduty  a jej okolia,  podchod  sa  stáva sídlom bezdomovcov. Pred pán dňami pes bezdomovca napadol pani v podchode, ktorá na následky šoku a zranení umrela. Požiadal o rokovanie  s majiteľom  budovy, upozornenie  na nedostatky a hliadkovanie  mestskou  políciou  hlavne vo  večerných  hodinách

JUDr.  Oravec -  požiadal o doriešenie  záležitostí  vybudovania  smetných  stanovíšť  na  Rúbanisku II. blok  D a E . Obhliadka bola vykonaná, ale občania  zatiaľ márne  čakajú  na  smetné  stanovištia, sú  nespokojní, je  to  neudržateľný  stav. Druhý podnet  sa týka  priestorov  medzi  garážami,  nakoľko    je  tu obdobie  dažďov.  Tretí  podnet,  je zo  záverov  bytovej  schôdze na Rúbanisku  II blok E, ktorú organizovalo  SBD. Občania žiadajú  vybudovanie  smetných  stanovíšť,  deratizáciu  okolia  a riešiť  odvodňovací  žľab  ku  bloku  F.

Primátorka -  odpovedala,  že  za  neporiadok si  môžeme  sami,  sami  ho  vytvárame.  Vyzvala  všetkých občanov,  aby  každý  pred  svojim prahom  urobil poriadok a aby  sme  boli  dôslední  a upozorňovali  ostatných.  Podotkla, že  Mesto  začalo v roku  2012  realizovať  pilotné  projekty,  z ktorých boli  realizované  tri. Finančné prostriedky v rozpočte  mesta  na  uvedené projekty neboli  čerpané na inú oblasť. Dodala, že určenie poradia  je podľa  časového  doručenia  žiadostí. Žiadosti občanov, ktorí  majú záujem   prefinancovať   časť nákladov  z údržby v rámci bytového domu, môžu  byť  zaradené  skôr.

JUDr.  Oravec -  predložená  fotografia je  reálny obraz  stavu  ráno o 7,10 hod.  Čo sa týka poriadia  stanovíšť,  začiatkom roka  2015 osobne žiadal o vybudovanie  smetných  stanovíšť.  Bolo mu  odpovedané, že  v roku  2016  budú  realizované

Lorinčíková -  požiadala,   aby  Mesto  viac  informovalo občanov  o vážnych témach, ako je  napríklad zmena  zriaďovateľa školy, nakoľko na  facebooku sa šíria  nepravdivé informácie

Ing. Uličná -  občania Opatovej sa tešia, že sa začalo  s realizáciou  kanalizácie  a vodovodu na  Ul.  Jegorovovej,  nevedia však, že  napojenie  týchto  sietí  vyúsťuje na  Továrenskú ulicu, kde je všetko  rozkopané.  Občania  sa  dotazujú, preto  požiadala,  či  by  bolo  možné  dať  krátku informáciu  do  mestských novín.

 

 

 

Zasadnutie zo dňa 6.9.2016

Ing. Balážová PhD. – na  poslednom  zasadnutí  Komisie  regionálneho  rozvoja, medzinárodných  vzťahov, cezhraničnej  spolupráce,  cestovného  ruchu, podnikania, obchodu, informačných a komunikačných technológií sa  vzdal  členstva  Ing.  Jozef  Kukučka,  ktorý  sa  zamestnal  v Bratislave.  Požiadala  všetkých poslancov, ako aj poslanecké kluby o pripravenie  návrhu  na  obsadenie  uvoľneného miesta  v  komisii tak,  aby na najbližšom   zasadnutí  mestského  zastupiteľstva  bolo  možné  zvoliť  nového  člena komisie.  Návrhy  prosí  predložiť   v termíne  do  15.10.2016  tajomníčke  komisie.  Ďalej  požiadala o možnosť  zasielania  odpovedí  na interpelácie  všetkým poslancom mestského zastupiteľstva /emailom/

Primátorka -  je  možné  vykonať  zmenu  rokovacieho poriadku a interpelácie  budú  zasielané  všetkým poslancom

MUDr.  Pelč – poznamenal, že poslancom  VÚC  Banská  Bystrica  sú zasielané odpovede na interpelácie emailom

JUDr. Ilčík -  na  zasadnutiach  mestského  zastupiteľstva  sú  predkladané  podnety  a pripomienky  poslancov  a nakoľko  chýba  spätná  väzba  požiadal,  aby  poslancom  bola predložená  správa o riešení  podnetov  a pripomienok  poslancov.  Správu  žiada  zaslať  emailom  všetkým poslancom

Ing.  Uličná -  pripomienkovala  bezpečnosť  občanov, ktorí  prechádzajú  železničným priecestím  nad  Opatovou  smerom na  Dolnú  Slatinku.  V minulosti  Mesto  už  tento problém  riešilo oslovením  Slovenskej správy ciest Lučenec na vykonanie opatrení k bezpečnosti  cestujúcich.  Vzhľadom  k zvýšenej  frekvencii  motorových vozidiel  a zvýšenému počtu  podnetom od  občanov, požiadala,  aby  Mesto opätovne  vyzvalo  Slovenskú  správu ciest   Lučenec a požiadalo  o nápravu a riešenie  bezpečnosti  cestujúcich,  napr.  znížením  rýchlosti  resp.  vybudovaním prechodu pre  chodcov. 

 

Zasadnutie zo dňa 19.7.2016

MUDr. Pelč   - po  rozhovore  s pracovníkmi  stavebných  firiem, ktoré  realizovali  rekonštrukciu  dvoch  kultúrnych  pamiatok mesta navrhuje, aby  sa pri príležitosti  Oceňovania významných osobností mesta týmto  spoločnostiam bolo slávnostne poďakované

Primátorka – opýtala  sa,  akú  formu  poďakovania  navrhuje  v rámci  Vešobecne záväzného nariadenia mesta  Lučenec  10/2009

MUDr.  Pelč -  predložil poslanecký  návrh , aby  v rámci  Dnú  mesta  Lučenec 2016  bolo  verejne  týmto  stavebným  firmám poďakované,  spomenúť  menovite  stavebný  dozor  a ostatných, ktorí  sa  podieľali  na  rekonštrukcii kultúrnych pamiatok napr. pamätným listom.

JUDr.  Ilčík  -  nemá  pripomienku  k poďakovaniu, ale  podľa  jeho  názoru  uvedené  stavebné  firmy  za  svoju  prácu  mali  slušne  zaplatené

Primátorka – opýtala sa, či  pán poslanec  navrhuje  všeobecné poďakovanie ?

JUDr.  Ilčík -  navrhuje  poďakovať  sa  všetkým, ktorí  sa  pričinili o realizáciu  týchto pamiatok

MUDr.  Pelč  -  navrhuje poďakovať  ďakovným listom  v zmysle  Všeobecne záväzného nariadenia mesta  Lučenec  10/2009

Pani primátorka  dala hlasovať  za poslanecký  návrh MUDr. Pelča  v nasledovnom  znení :

Mestské zastupiteľstvo v Lučenci schvaľuje poslanecký  návrh  pána poslanca  MUDr.  Juraja  Pelča, aby v rámci  Dni mesta  Lučenec 2016, pri príležitosti Oceňovania významných osobností mesta bolo  stavebným firmám a ich prostredníctvom všetkým  zamestnancom, ktorí sa podieľali na  rekonštrukcii  dvoch významných kultúrnych pamiatok mesta -  Synagógy a Radnice, slávnostne poďakované  ďakovným listom v zmysle  Všeobecne záväzného nariadenia mesta  Lučenec č. 10/2009

Výsledok hlasovania č.6: za:  11 (Mgr. Pavol Baculík,  Ing. Pavol Balážik, MUDr. Ondrej Balco, Ing. Branislav  Hámorník,   Ing. Roman Konečný, PaedDr. Vojtech Lauko, MUDr. Zaher Mahmoud, MUDr. Juraj Pelč, MUDr. Rudolf Slivka, Ing.  Elena  Uličná , Ing. arch. Anna  Václavíková )

proti: 1  (JUDr. Jozef Oravec)

zdržali sa: 6   (Ing. Kvetoslava  Dedinská,  Mgr. Branislav Hrdlička, JUDr. Dušan Ilčík, Mgr.

Slavomír Olšiak, Ing. Rút Olšiaková,  PhDr. Martin Šebian PhD.)

 

JUDr.  Oravec -   predložil  dva podnety:  prvý sa týka  spoločnosti  BOVEX, ktorá  i napriek výzve o zabezpečenie  oplotenia   svojej  nehnuteľnosti  uvedenú výzvu nerešpektoval. Občania  tejto  lokality  mesta  sa  denne  stretávajú  s problémami  od  neprispôsobivých občanov, zdržiavajúcich sa  v priestoroch nehnuteľnosti stavebníka -  firmy  BOVEX.  Požiadal  vedenie mesta o zabezpečenie  uvedeného  objektu tak,  aby  nedochádzalo  k narušovaniu  bezpečnosti občanov mesta.  Druhý  podnet  sa týkal  stavu  opravenej cestnej  komunikácie  pri bloku  KLM  na  Rúbanisku III,  kde na základe podnetov občanov upozornil  na  nekvalitné  vysprávky  a požiadal o ich zabezpečenie tak, aby  občania boli  s touto službou spokojní

 

Zasadnutie zo dňa 21.6.2016

ng. arch. Václavíková - opýtala sa v súvislosti s úverom na Plaváreň AQUA S POOL, ktorá za  zostávajúcich 9 rokov predstavuje sumu cca 500 000, - €. Vzhľadom k tomu, že nie je predpoklad odpredať túto nehnuteľnosť v zmysle znaleckého posudku za cenu 505 000, - €, navrhuje ju odpredať za zníženú cenu.

Primátorka - zložitú situáciu si uvedomujeme všetci a hľadáme riešenia, ale zatiaľ o uvedenú budovu nie je žiadny záujem

Ing.arch.Václavíková – opýtala sa , aká je suma neplateného úveru ?

Ing.Móric – k 31.5.2016 zostatok úveru predstavuje čiastku 370 741,- € a úroky sú vo výške 1944,61 €. Dodal, že uvedený úver veľmi zaťažuje hospodárenie a.s. SPOOL

JUDr. Oravec– vzhľadom k tomu, že s a blíži koniec školského roka a cestnákomunikácia pri  Základnej škole M.R.Štefánika ana Ul. Júliusa Szabóa je vo veľmi zlom technickom stave požiadal vedenie Mesta, aby v čase letných prázdnin bola zabezpečená rekonštrukcia uvedenej cestnej komunikácie. Ďalej požiadal o zintenzívnenie hliadok mestskej polície na Rúbanisku III, v okolí bytov Q1, D ako aj pred prevádzkami medzi Rúbaniskom II a III

Ing. Korniet – ulica bola zmapovaná a je zaradená do harmonogramu opráv cestných kominukácií

Primátorka – do kancelárie I. kontaktu ako aj na vedenie mesta sa obracajú občania vo vzťahu k bezpečnosti a vyostrenej situácii v lokalitách Rúbanisko III, L7, Q a pred Poliklinikou kde je  neúnosná situácia, ktorá sa môže vyostrovať počas prázdnin. Boli prijaté opatrenia vo vzťahu k mestskej aj štátnej polícii pre bezpečnosť občanov .

Bc.Tuček - všetky pešie hliadky, ktoré idú do výkonu služby sú zameraé na Rúbanisko. V súvislosti s motohliadkovou činnosťou boli prijaté nasledovné opatrenia: v popoludňajších hodinách v čase od 15,00 do 18,00 hod. bude odstavené vozidlo a hliadka bude vykonávať pešie hlaidkovanie v lokalite pred predajňou Cent a priľahlými lokalitami ako aj centrálnej časti Rúbaniska III. Taktiež informoval o podnetoch občanov na dealerov predaja drog v oblasti Rúbaniska III. Všetky podnety boli  postúpené na OR PZ odbor kriminálnej polície v Lučenci

Mgr. Baculík – vzhľadom k neprítomnosti Ing. Balážovej predložil pripomienky občanov z Rúbaniska III . Uvedená lokalita je dlhodobo monitorovaná mestskou políciou. Mesto Lučenec vyzvalo vlastníka na oplotenie budovy a zabezpečenie zákazu vstupu na súkromný pozemok . Ďalšia požiadavka sa týka nákupu kamier. Mestská polícia má 16 kamier a ďalšie 2 kamery navrhuje zabezpečiť pre túto lokalitu. V závere požiadal o obnovenie Všeobecne záväzného nariadenia na zákaz používania alkoholických nápojov na verejných priestranstvách.

 

Zasadnutie zo dňa 19.4.2016

MUDr. Pelč - predložil podnet občanov zo Svätoplukovej ulice, kde občania poukazujú na veľký  výskyt potkanov a žiadajú o zabezpečenie deratizácie

Ing. Korniet - otázku Ulice Svätoplukova je potrebné vidieť v dvoch rovinách. Objekt je  na súkromnom pozemku a ani po niekoľkonásobnom upozornení majiteľa s uvedeným objektom nič neurobil. Mesto riešilo tento problém cez hliadkovanie políciou, následne pristúpilo k exekúcii. Po prvostupňovom súde došlo k odvolaniu majiteľa a v súčasnosti je to v riešení na Krajskom súde. Mesto zabezpečí deratizáciu územia.

JUDr. Oravec -  požiadal o zvýšenie intenzity vysprávok cestných komunikácií a chodníkov, týkajúcich sa hlavne Rúbaniska II, KLM blokov, vrátane parkoviska pri Poliklinike na Rúbanisku II., aby boli  riešené vo väčšom rozsahu. Druhý podnet sa týkal rozostavanej stavby na Rúbanisku II, ktorého vlastníkom je firma BOVEX. Občania sa sťažujú na neprispôsobivých obyvateľov. Požiadal, aby Mesto vyzvalo vlastníka o zjednanie nápravy. Zároveň požiadal mestskú políciu o zintenzívnenie hliadok hlavne na Rúbanisku II a Rúbanisku III.

Prednosta - k požiadavke zvýšenia intenzity vysprávok cestných komunikácií poznamenal, že vysprávky na Rúbanisku II a KLM bloky sú už vyznačené a pripravené na riešenie. Čo sa týka parkoviska na Rúbanisku II bola vykonaná ohliadka a požiadavka bola zaradená do harmonogramu vysprávok.

Ing. Uličná – požiadala o deratizáciu v časti Opatová, kde sú premnožené potkany

Primátorka - je to zaradené do harmonogramu

Lörinčíková – predložila podne t od MUDr. Findrovej v súvislosti s objektom internátu, kde sa združujú bezdomovci a neprispôsobivý občania. Žiada o riešenie.

Primátorka - objekt je v súkromnom vlastníctve, nie je majetkom Mesta, ale máme tam štátny stavebný dozor.

Prednosta – majiteľovi objektu bola zaslaná výzva s uložením pokuty, taktiež mestská polícia má zvýšenú kontrolu v objekte

Primátorka – poznamenala, že prebehli konania vo vzťahu k pokutám, ale odvolací orgán znížil výšku pokuty.

Mgr. Olšiak – k otázke nespevnených ulíc navrhuje vytvoriť a zverejniť harmonogram s predpokladanými rokmi, kedy by došlo k opravám týchto ulíc.

Primátorka - harmonogram máme pripravený, ale nie je finančné krytý, nakoľko rozpočet sa stále aktualizuje. Celkovo sa jedná o 11 ulíc. Harmonogram môžeme zverejniť.

MUDr. Mahmoud – informoval s podnetom občanov, ktorí žiadajú, aby sa harmonogram aktivačných prác rozšíril o práce medzi bytovými domami

Primátorka - v tomto roku bol navýšený počet aktivačných pracovníkov, budeme tento stav rozširovať za pomoci Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Lučenci.

 

Zasadnutie zo dňa 9.2.2016

MUDr. Pelč - v súvislosti s navrhovaným termínom otvorenia synagógy dňa 31.3.2016 sa opýtal, či by sa uvedený termín v budúcnosti mohol zachovať ako pamätný deň, ktorý by sme si každoročne pripomenuli spomienkovou slávnosťou

Primátorka - poslancom bude zaslaná pozvánka na spomienkovú slávnosť pri príležitosti spomienkovej udalosti dňa 31.3.2016. Slávnostné otvorenie synagógy sa uskutoční dňa 10.5.2016. Do tohto termínu máme záujem zrevitalizovať územie okolo synagógy. Dodala, že podľa dostupných historických dokumentov pamätným dňom Radnice by mohol byť dátum položenia základného kameňa Radnice dňa 12.6.1893, resp.. ukončenie stavby Radnice dňa 29.9.1894. Slávnostné otvorenie Radnice bude dňa 20.8.2016, ale spomienkovou slávnosťou chceme taktiež sprístupniť priestory Radnice pre poslanecký zbor.

JUDr. Ilčík - poukázal na dopravnú situáciu v meste, vysokú frekvenciu motorových vozidiel v uliciach mesta. Opýtal sa, prečo nie je zapnutá svetelná signalizácia na križovatkách v sobotu ? Požiadal o zabezpečenie zapnutia svetelnej signalizácie v sobotu aspoň dopoludnia. Taktiež požiadal o zvolanie rokovania s dopravnou políciou, aby v ranných resp. poobedňajších dopravných špičkách pomáhali usmerňovať dopravnú situáciu.

Primátorka - pripomienky budú prerokované na komisii dopravy a údržby miestnych komunikácií

Ing. Balážik - informoval o podnetoch občanov. V  Štvrti M.R.Štefánika občania požadujú vybudovanie uzamykateľného smetného stanovišťa, spevnenie chodníka a zabezpečenie verejného osvetlenia za budovou Divadla B.S. Timravy. Požiadal o riešenie. Ďalšia požiadavka sa týka vnútrobloku na Mierovej ulici. Posledný podnet sa týka požiadavky na opravu chodníka pred budovou Daňového úradu.

Primátorka - požiadavka na vybudovanie uzamykateľného smetného stanovišťa bude zaradená a riešená podľa poradia. Spevnenie chodníka sa bude riešiť. K požiadavke osvetlenia dodala, že uvedený pozemok nie je v majetku Mesta. Mesto malo zámer riešiť uvedený podnet umiestnením svetelných bodov za budovou Divadla B.S. Timravy, ktoré by osvetľovali park. Na Mierovej ulici Mesto zrevitalizovalo územie, stromy bol i obrezávané, riešili sa smetné stanovištia. Chodník pred budovou Daňového úradu je zaradený do harmonogramu na rok 2016.

Mgr. Olšiak - poukázal na nedostatočné osvetlenie priestoru na Lučenskej priehrade, drevený portál nie je osvetlený a v strede mostíka je položený betónový kvetináč. V noci je to neosvetlené. Požiadal o riešenie osvetlenia. Ďalšia pripomienka sa týkala podnetu občanov, či sa bude opravovať Námestie republiky v častiach, kde sú preliačiny.

Primátorka - v rámci pripraveného realizačného projektu na vybudovanie cyklotrasy v meste navrhuje túto etapu riešiť od Športovej ulice až po lesopark. Súčasťou projektu je aj ďalšia infraštruktúra, teda aj riešenie osvetlenia.

Ing. Uličná – pred niekoľkými rokmi bol odstránený kovový prístrešok zastávky vlakov v mestskej časti Opatová. Mesto v roku 2015 požiadalo o riešenie ŽSR, kde bolo oznámené, že tento rok plánujú vybudovať na 18 miestach prístrešky na zastávku vlakov, medzi ktoré je zaradená aj Opatová. Požiadala o možnosť znovu osloviť ŽSR a požiadať o prioritnejšie riešenie prístrešku.

Primátorka - opätovne požiadame o riešenie prístrešku v Opatovej.

Mgr. Hrdlička– opýtal sa, či Mesto plánuje rekonštrukciu resp. vybudovanie chodníkov na Fiľakovskej ceste. Občania poukazujú na nedostatok chodníkov v tejto lokalite.Zároveň upozornil na neprispôsobivých občanov, ktorí sa zdržujú v okolí synagógy. Jepotrebné túto situáciu monitorovať, aby nedošlo knarušeniu programu a osláv slávnostného otvorenia synagógy

Primátorka - rekonštrukcia synagógy je náš spoločný projekt. Do slávnostného otvorenia Mesto zrevitalizuje okolie synagógy. Zároveň sa budeme zaoberať aj otázkou neprispôsobivých občanov v tejto lokalite

Ing. Olšiaková - opýtala sa, či by bolo možné požiadať firmu, ktorá v meste prevádzkuje služby na vývoz komunálneho odpadu, aby zmonitorovala technický stav kontajnerov, nakoľko okrem vývozu komunálneho odpadu Mesto platí a j za prenájom kontajnerov. Poukázala na technický stav kontajnerov.

Primátorka - je to povinnosť firmy, s ktorou má Mesto uzavretú zmluvu o budúcej zmluve

Ing. arch. Václavíková - vo vzťahu k vecným bremenám poznamenala, že sú to väčšinou pozemky  vedľa cestných komunikácií, resp. pozemky pod chodníkmi. V budúcnosti pokiaľ Mesto bude mať záujem zrekonštruovať chodník, alebo vybudovať nový chodník bude potrebné požiadať o súhlas vlastníka, nakoľko budeme mať na týchto pozemkoch ťarchy. Požiadala túto skutočnosť zapracovať do zmlúv

 

Zasadnutie zo dňa 14.1.2016

JUDr.  Ilčík  -  informoval  s podnetom  občana ohľadne neprávne uvedeného  názvu  Ulice  Lermontovova

Primátorka -  uvedený  podnet  bol  zaslaný  aj  na  mestský úrad.  Odpoveď  bude  preposlaná  všetkým poslancom.


 

Návrhy  a  podnety  poslancov  zo  dňa  9.12.2014

MUDr. Slivka -  tlmočil  nespokojnosť občanov  na  Ulici Jesenského  a Vargovej , kde  Stredoslovenské  elektrárne zabezpečujú  opravu sieťových zariadení  a občania týchto ulíc  boli odpojení od  elektrickej  energie. Požiadal  o možnosť  riešenia  situácie  zo  strany  Mesta.  

Primátorka  - o uvedenom probléme  vieme. Žiadali  sme   Stredoslovenské  elektrárne o riešilo rekonštrukciu  svojich zariadení.  Je možné  požiadať  o vykonanie  opráv  v inom časovom termíne, ale  je v záujme  Mesta, aby   uvedená  rekonštrukcia  čo  najskôr prebehla.

MUDr. Balco – medzi poslancami prebehla  diskusia, že  spoločnosť  APOLLO  SR  s.r.o. nie je zaregistrovaná ,  nevyskytuje  sa  nikede  na internete.  Verí, že  Mesto má túto informáciu overenú

JUDr. Přibyl -  je to pravda, že  spoločnosť  nie je zaregistrovaná a zatiaľ sa nedá  nájsť na žiadnom portáli. Uvedená  spoločnosť  je založená  a v mene  spoločnosti  koná  konateľ  spoločnosti Ing. Kysela.    Na Mesto  Lučenec boli  doručené  hodnoverne overené listiny z Centrálneho  notárskeho registra – výpis z obchodného registra  materskej  spoločnosti a splnomcnenie na založenie tejto obchodnej  spoločnosti.

Krišta -  opýtal  sa  na názov  švajčiarskej  spoločnosti, ktorá  na Slovensku zakladá  svoju dcérsku spoločnosť

JUDr. Přibyl –  názov spoločnosti je  APOLLO  Consulting & Trading  AG.

Primátorka -  je možné  nahliadnúť  do originálnych  listín spoločnosti

Mgr. Grebáč -   v spolupráci  s Mestskou políciou  požiadal o zabezpečenie  priechodnosti chodníkov v niekttorých  častiach mesta, kde po rekonštrukcii  domu zanechávajú   odpad. Poznamenal, že  na Ulici mlynskej  je už mesiac   zablokovaný  chodník, je  tam sutina  z rekonštrukcie  rodinného domu. Ďalej  vzhľadom k nedostatku parkovacích miest  navrhuje riešiť parkovanie v meste  čiastočným  parkovaním na chodníku, ktoré  vyznačiť, resp.  tam kde  sa  nemôže  parkovať  na  chodníku  kontrolovať. Ako príklad uviedol  parkovanie  vozidiel pred servismi  pred  bývalou budovou Poľany.  Taktiež  požiadal  o zabezpečenie  vodorovného značenia   v časti Opatová , kde pri cestnej komunikácii  je  parkovisko.

Primátorka -   v rozpočte mesta je  naplánovaný  aj generel dopravy vo vzťahu k dynamike  a  taktiež budeme  riešiť  koncepčne statickú a dynamickp  dopravu v meste. Akým spôsobom sa bude táto otázka riešiť bude predmetom  odborných diskusií.

Návrhy   a podnety poslancov zo  dňa  21.10.2014

JUDr. Krokoš – vzhľadom k blížiacim sa  sviatkom Všetkých svätých požiadal o častejšie zametanie a čistotu v  mestskom  cintoríne.  Ďalej požiadal o zaradenie opravy Ulice  špitálskej  ako aj chodníkov  do rozpočtu  Mesta  na rok  2015

Ing.arch. Václavíková -  opýtala sa, či bola Športová hala už ukončená ?  Či stavebné práce boli  ukončené a protokolárne prevzaté ?  Vzhľadom k tomu, že  športová hala  je  energeticky náročná  budova, podľa jej informácií by tam mali byť  dva  kotle na vykurovanie objektu, zabezpečenie tzv. krídla zo sklobetónu a zabránenie úniku  tepla  cez plechovú bránu.

Uvedené práce mal realizovať  dodávateľ  stavby preto sa pýta, či to bolo zabezpečené.

Ing. Vasilová -  športová hala bola prevzatá , preberací protokol bol podpísaný,  kontrolovali sa všetky  vykonané  práce, ktoré boli zadefinované v zmysle kúpno-predajnej zmluvy. Boli tam aj závady, kde sú termíny určené na odstránenie.  Zateplenie zadnej  vchodovej brány   nebolo  predmetom rekonštrukcie. Je tam  vybudovaná  samostatná  kotolňa , v súčasnosti  sa ide  na tretinový  výkon vykurovania.

Ing.  Balážik -  vo vnútrobloku na  Novohradskej ulici  je peň, požiadal o jeho odstránenie

MUDr. Pelč – čo sa týka brány na športovej hale na základe konzultácie s pánom prednostom  sa má na  sklobetón položiť tzv. rám,  ktorý  nebude  tvoriť  sklo  ale  lexan a vzduch medzi  týmito materiálmi bude robiť telepnú  izoláciu.

Primátorka - na  podnet  pána poslanca  MUDr. Pelča  sa bude odpovedať písomne

Ing. Vasilová -  je tam  sklobetón, objekt je utesnený.  Dodala, že energetické  straty  sa  budú  vyhodnocovať počas prevádzky, ale je potrebné zistiť ako sa  objekt  bude  správať a následne  vykonať  opatrenia  na  zníženie nákladov.

Ing. arch. Václavíková - v čase, keď sa schvaľovala zmluva  o kúpe  športovej  haly,  opýtala  na  na  zasadnutí  mestského  zastupiteľstva,  či sa budú  meniť  aj okná, ich počet, aké  to budú okná a nedostala odpoveď. Podľa jej názoru  nemôžeme  teraz  hovoriť, že sa pokračuje podľa daného rozpočtu alebo podľa prác, lebo práce boli v predloženej správe veľmi stručne napísané.  Preto  s týmto  vystupuje,  aby sa  vedelo, že  tu nesedia  poslanci len zbytočne, lebo sa  niekoľkokrát  vytýkali  nedostatky ohľadne  zimného štadiónu. Bolo prisľúbené, že sa  doloží  tzv. ďalšie  krídlo na  sklobetón , ktoré  nie je  realizované.

Primátorka - na odpoveď pani poslankyne Ing.arch.Václavíkovej sa bude odpovedať písomne. Rekonštrukcia  haly  bola  vykonaná  v zmysle  kúpno-predajnej  zmluvy. Zodpovedá  štandardu, ktorý sme  od  haly  očakávali a urobíme všetko pre to, aby  náklady na jej prevádzku  boli  čo  najnižšie.  Pokiaľ  bude potrebné , prijmu  sa ďalšie opatrenia

Ing. Balážik – podľa jeho názoru  čas  ukáže  ako  sa bude hala  správať, aké  budú  náklady a následne  sa  prevádzka vyhodnotí na  zasadnutí  Predstavenstva  SPOOL  a.s.

Prednosta -   chce  sa vyvarovať  týmto  rozpravám  na  úrovni  rokovania  mestského  zastupiteľstva, aby  sme  sa  nepostavili  do polohy  projektantov  a nezačali  projektovať tak ako objekt  zimného  štadiónu  aj športovej  haly. Odborníci   majú  prevedené  výpočty ohľadne  primeraných investičných nákladov  na jej  prevádzku.

MUDr. Mičko -  pri  rozhodovaní o kúpe  športovej haly sa poslanci  pýtali  aké  budú náklady  na  prevádzku  haly,  vrátane  vykurovania, dostali  veľmi  stručnú  odpoveď  obsiahnutú  v dvoch  vetách predloženej správy.  Nikto  poslancom  nepovedal, aké  budú reálne  náklady na prevádzku  športovej  haly. Dodal, že ani  sa nezačala prevádzka  a už  sú tu  problémy,   nevieme  koľko  bude  stáť  vykuovanie,  aké  budú  tepelné  straty.  Opýtal  sa  pána poslanca  Ing. Balážika,  či  ako  podnikateľ  si  nepripraví  vopred  podnikateľský plán ? Mesto  nemá  navyše  peniaze a poslanci  odpoved  doposiaľ  nedostali,  ani  dnes,  lebo  sa  bude  odpovedať písomne,  a uvidí  sa  aké  budú  náklady  o pol  roka.  Podľa jeho  názoru  je to  nesprávny  postoj.

Primátorka – pokiaľ pán poslanec potreboval viac  informácii, vedenie  Mesta  bolo k dipozícii .  Podotkla, že  zatiaľ  zo  športovou  halou  nie  sú  žiadne  problémy.  Nepokladá  za  správne  vytvárať  nepravdivé informácie.  Projektant  v projekte vyčíslil  predbežné náklady na prevádzku objektu, ale zabezpečovali sa aj ďalšie opatrenia ohľadne  vykurovamia, aby sa  zamedzilo  stratám a úniku tepla z vnútorných priestorov. Dodala, že  nie je  možné  náklady odhadnúť na 100 % .  Poznamanela, že využitie  haly  je  maximálne, ale každý  šport  si  vyžaduje iný stupeň teploty v hale.  Požiadala, aby  sa v diskusii  neviedla rozprava  o tom, že  športová  hala je  zlá, lebo  nie  sú  presne vyčíslené náklady na jej prevádzku.

MUDr. Mičko -   nechce  polemizovať, ale prečo  poslanci  neobdržali  vyčíslenie nákladov od  projektanta, keď o to žiadali ?

Prednosta  - predpokladané  náklady  na spotrebu energií vyčíslené  boli  v spolupráci  s a.s. SPOOL  Lučenec a s projektantom, ktoré sa pohybovali  na úrovni  60 000 € až 70 000 € ročne.  S touto informáciou boli  poslanci  oboznámení.  Súčasný stav potvrdzuje, že náklady sú o dve tretiny nižšie.

Návrhy   a podnety poslancov zo  dňa  26.8.2014

Ing. Matuška – vzhľadom  k zdravotným ťažkostam nebola zaradená správa z kontroly na   dnešné rokovanie, preto v krátkosti informoval o vykonaných  kontrolách.

Ing. Balážik – zúčastnil sa stretnutia s občanmi na Ulici novohradskej, kde  sa riešili  problémy a podnety občanov (peň,  parkovanie,  dovoz  šotoliny) . Vzhľadom k tomu, že  uvedené pripomienky  neboli  doriešené, opýtal  sa pána prednostu v akom časovom intervale, by sa to mohlo dokončiť.

V súvislosti  s vybudovaním    chodníka  v Malej  Vsi  poznamenal, že  podľa jeho názoru je potrebné  brať  ohľad aj na to, ako je frekventovaný  chodník.  Do plánu investičných akcií  na  rok 2014, ako aj  do  rozpočtu mesta bola zahrnutá rekonštrukcia  chodníka na  Novohradskej ulici, ktorá je oveľa viac frekventovaná. Požiadal o informáciu ohľadne termínu začatia  rekonštrukcie  chodníka  na Novohradskej  ulici

Primátorka -  po  ukončení vybudovania chodníka v Malej Vsi,  bude  prebiehať  rekonštrukcia  chodníka na  Novohradskej ulici,  na  Športovej ulici  a na  Zvolenskej ulici

Prednosta –  zúčastnil  sa obhliadky, kde je  potrebné  riešiť  dažďové  vpuste, nakoľko   sú tam  len  tzv. kalové  jamy, kde  neodteká voda. Vysypanie štrkom bolo zabezpečené  a zostáva ešte  riešiť vykopanie  koreňa stromu.  Uvedené  práce  by sa mali zrealizovať  do začiatku  zimy.

Mgr. Baculík – požiadavka riešenia chodníka v Malej Vsi už bola predložená  v predchádzajúcom volebnom období. Predmetný  chodník  bolo potrebné riešiť, nakoľko touto trasou prechádzajú nielen občania z Malej  Vsi, ale  aj  cestujúci   z autobusovej  stanice.

Ing. Uličná – verejne sa  poďakovala  pánovi  Pellemu (podnikateľ  v oblasti  kamenárske  práce)  za sponzorský dar, ktorý venuje  pre Mesto Lučenec. Pán  Pelle  už v minulosti  vybudoval  v časti  mestského cintorína, kde je urnový  háj,  priestor   medzi  múrikom a chodníkom, kde občania môžu položiť  kvety a sviečky k svojim príbuzným.  Vzhľadom k tomu, že druhá časť nie je doriešená,  požiadala  pána podnikateľa, ktorý sponzorsky  a komplexne pre  mesto  Lučenec  vybuduje aj tento priestor.

JUDr. Krokoš -  pripomienkoval    nedostatky   v mestskom  cintoríne a žiadal venovať okoliu  chodníkov  a hrobov v cintoríne väčšiu pozornosť vzhľadom na blížiace sa  sviatky.

Ďalej pripomienkoval  vybavovanie  hrobového miesta, ktoré podľa jeho názoru  je  nevhodné pre starších  občanov.  Požiadal,  či by bolo možné uvedenú  evidenciu riešiť jednoduchším spôsobom.  Poďakoval  za  celú organizáciu  Lučenského  jarmoku.

Prednosta -    Mesto  sa  snažilo vylepšiť  vybavovanie  zmluvy  za hrobové miesta.  Zmluva  sa podpisuje  obratom a úhrada  v pokladni je  uprednostnená.

Ing. Matuška – zmena   spôsobu platenia  za hrobové miesta  vyšla  z útvaru  kontroly.   Na základe   vykonanej kontroly boli zistené  nedostatky, preto  bolo  vedeniu  Mesta  navrhnuté, aby platby  za hrobové miesta  sa realizovali v pokladni na Mestskom úrade.  

JUDr. Ilčík -  v mestských novinách  prebieha  anketa  ohľadne záujmu pozemkov  na výstavbu garáží. Opýtal sa, aký je záujem ?

V pláne investičných akcií  je  aj  rekonštrukcia  cestnej  komunikácie  na Rúbanisku III  za  bytovým domom L7. Opýtal  sa,  či  bude realizovaná  a v akej  časovej lehote ?

V súvislosti  s organizáciou  Lučenského jarmoku a Pivného festu za  poďakoval   všetkým  zamestnancom  mestského úradu za  prevedenú prácu.

Návrhy   a podnety poslancov zo  dňa  24.6.2014

Ing. arch. Václavíková  -  v súvislosti  s  materiálmi predkladanými na  zasadnutie  mestského zastupiteľstva požiadala o doplnenie ďalších parametrov, hlavne pri investičných  akciách

Návrhy  a  podnety  poslancov zo  dňa  18.2.2014
MUDr. Pelč -  upozornil,  že na Železničnej   ulici  pri Unicredit  banke  je spadnutá  kovová ochrana stromov. Požiadal o riešenie.  Ďalej poukázal  na  to, že  nakoľko v priestoroch autobusovej stanice  je zákaz  fajčenia , občania a cestujúci  fajčia  pri chodníku pri  bytovkách , kde je väčšie  množstvo  ohorkov  z cigariet.  Požiadal o zabezpečenie odpadkového koša.
Primátorka – v zmysle  zákona je  fajčenie na  verejných priestranstvách zakázané.  Smetný  kôš na smeti  bude  zabezpečený.
Ing. Barcaj -   pred  bytovým domom  v blízkosti  reštaurácie  Kalinovčan  sa  vybudoval nový chodník . Vzhľadom k tomu, že  zásobovacie vozidlá  zásobujú predajňu CBA  z prednej časti predajne a poškodzujú zeleň, požiadal o upozornenie majiteľa  CBA na správny spôsob zásobovania . Ďalší podnet  sa týkal  lokality  vnútrobloku na Ulici Osloboditeľov a Bottovej,  kde  vozidlá prevádzajúce rekonštrukciu,  parkujú  na chodníku.  Požiadal o upozornenie a zjednanie  nápravy.
Mgr. Grebáč  -  opýtal sa,  či sa našlo riešenie na zásobovanie rybníka v mestskom parku ?
Prednosta –  bolo zvolané pracovné  stretnutie  v mestskom parku, kde bolo nariadené prečistenie  prívodného  kanálu..

 

 


 
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka