Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Prevencia

 

                                                           

    Bc Dana DOMOKOVÁ

   preventista Mestskej políci

 

 

 

Preventívne projekty a akcie

 

Novinové články

  

 

Zákon:

      Dňa 3.12.2008 bol schválený zákon 583/2008 Z.z. o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti, ktorý ustanovuje organizáciu a pôsobnosť orgánov verejnej moci v oblasti prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnnosti v SR.

 

Základné pojmy z prevencie kriminality

 

Prevencia kriminality – pod týmto pojmom sa rozumie cieľavedomé, plánovité, koordinované a komplexné pôsobenie na príčiny a podmienky, ktoré vyvolávajú alebo umožňujú kriminalitu a inú protispoločenskú činnosť, s cieľom ich predchádzania, potláčania a zamedzovania. K prevencii kriminality je potrebné pristupovať v kontexte prevencie iných sociálno-patologických javov.

Sociálna prevencia – je všeobecnou prevenciou všetkých sociálno-patologických javov a jej podstatou je vytváranie priazniávých spoločenských podmienok v oblasti ekonomickej, sociálnej, kultúrnej, výchovnovzdelávacej, v oblasti zamestnanosti, podmienok využitia voľného času, duchovný rozvoj, socializáciu. Ide o vytváranie takých podmienok, aby sa človek nestal páchateľom trestného činu, alebo aby v páchaní trestnej činnosti nepokračoval.

Situačná prevencia – je orientovaná na ochranu verejného poriadku, bezpečnosti, zdravia, života a majetku. Jej úlohou je sťažiť potenciálnemu páchateľovi spáchať trestný čin alebo iný delikt a zároveň zvyšuje pravdepodobnosť odhalenia reálneho páchateľa.

Prevencia viktimácie – je špecificky oriantovaná prevencia kriminality, ktorá je zameraná na to, aby sa človek nestal obeťou trestného činu.

Sociálna, situačná prevencia a prevencia viktimácie sa môžu realizovať podľa:

1.vývoja kriminálneho problému

primárna prevencia – všeobecné preventívne pôsobenie na ľudí, situáciu a objekty
sekundárna prevencia – je orientovaná na rizikové osoby, u ktorých sa predpokladá, že sa môžu
stať páchateľmi alebo obeťami trestnej činnosti
terciárna prevencia - súvisí s konkrétnym páchateľom a možnosťou recidívy trestnej činnosti, vo vzťahu k obetiam
sociálnou, zdravotníckou, psychologickou a právnou pomocou s cieľom ich psychickej stabilizácie a sociálnej
reintegrácie

2.rozsahu, šírky, resp. veľkosti cieľového objektu

širokoplošná – realizovaná v celoštátnom alebo regionálnom meradle
skupinová, komunitná – v rámci mesta, obce, komunity alebo cieľovej skupiny
individuálna – zameraná na konkrétny objekt

3.časovej pôsobnosti na objekt prevencie

jednorázová – forma jednorázovej intervencie, aktivity, poradenstava
krátkodobá – pôsobenie niekoľko dní, týždňov
strednodobá - pôsobenie viac mesiacov, prípadný dohľad nad ním
dlhodobá - mnohoročné a nepretržité pôsobenie

Princípy prevencie

Princíp jednoty represie a prevencie
Princíp ústavnosti a zákonnosti prevencie
Princíp aktuálnosti a objektívnosti prevencie
Princíp koordinácie prevencie
Princíp inštitucionálneho a personálneho zabezpečenia prevencie
Princíp širokej účasti občanov na prevencii
Princíp finančného zabezpečenia prevencie
Princíp komplexnosti prevencie
Princíp plánovitosti a cielenosti prevencie
Princíp vedeckosti prevencie
Princíp medzinárodnej spolupráce v prevencii
Princíp sústavnosti prevencie

      V zmysle zákona je každý povinný podľa svojich možností a schopností konať tak, aby predchádzal alebo zamedzil vzniku a šíreniu kriminality a inej protispoločenskej činnosti.

 

Projekty v oblasti prevencie

Správaj sa normálne

Mestská polícia je zapojená do projektu Správaj sa normálne, ktorý vypracovali odborníci polície holandského policajného inštitútu Rotterdam-Rijnmound. Projekt je pre piatakov základných škôl, kde počas školského roka preberú postupne desať tém, ktoré sú zamerané predovšetkým na prevenciu kriminality. Prednášky sa týkajú práce polície, problematiky krádeží, násilia, bezpečného používania pyrotechnických výrobkov, či nebezpečenstva užívania legálnych aj nelegálnych drog. Žiaci sa oboznámia s nebezpečnstvom hazardných hier a výherných automatov , preberú základné pravidlá cestnej premávky pre chodcov a bicyklistov a hodina sa venuje aj téme rasizmu. K projektu sú vypracované farebné pracovné listy, na ktorých deti dopĺňajú odpovede na otázky súvisiace s danou témou, riešia tajničky, vedú diskusiu a pod. Po absolvovaní hodiny každý žiak dostane ako darček nálepku a na konci školského roka osvedčenie o absolvovaní projektu.

Mestská polícia vykonáva besedy aj na stredných školách, väčšinou na tému Alkohol ,fajčenie a marihuana, Domáce násilie a Trestný zákon, Právny systém a VZN mesta Lučenec a Obchodovanie s ľuďmi.

 

Deň otvorených dverí

Viackrát v roku organizujeme Deň otvorených dverí pre žiakov základných škôl, kde žiaci prídu priamo na pracovisko mestskej polície, s cieľom lepšieho spoznania práce mestskej polície a bližšieho nadviazania kontaktov s mládežou, ktorá podľa štatistík najčastejšie pácha priestupky práve v oblasti vandalizmu a ničenia majetku mesta a občanov.
Veliteľ hliadky na konkrétnom príklade ukáže mládeži ako hliadka pracuje v teréne a spolu s veliteľom smeny im predstavia prácu s Pultom centrálnej ochrany po prijatí poplachu. Deti sa vždy podrobne zaujímajú o prácu s mestským kamerovým systémom, kde postupne prejdú všetky ulice , ktoré je možné pomocou troch kamier sledovať . Príslušníci MsP na konkrétnych prípadoch poukazujúi na rôzne formy vandalizmu a porušovania verejného poriadku, ktoré pomocou kamier doriešili a páchateľa chytili. Potom žiakom člen cyklohliadky povie o úlohách a výhodách tejto špecifickej hliadky a na záver si deti vyskúšajú spojenie pomocou vysielačiek a prezrú vybavenie služobného auta s majákom.

 

 

AKO  SPRÁVNE  A  BEZPEČNE  TELEFONOVAŤ

 

Pre deti aj dospelých

 

1. Požiadaj rodičov, aby ťa naučili správne telefonovať aj z verejných automatov
2. Priamo do telefónu si ulož čísla rodičov alebo iných príbuzných, doma maj tieto čísla napísané          napr. v kalendári alebo v nejakom poznámkovom bločku
3. V telefóne maj uložené núdzové telefónne čísla na políciu, hasičov, záchrannú zdravotnú službu,        aj tieto čísla si doma napíš
4. Ak ti nehrozí nebezpečenstvo, tieto čísla nikdy nezneužívaj
5. Keď si doma sám a zazvoní telefón, stačí ak povieš PROSÍM, nemusíš sa predstaviť. Volajúci má      vedieť komu telefonuje.
6. Ak niekto volá opakovane, žiada tvoje meno alebo iné onformácie, alebo uvedie že ide o omyl,            alebo sa vôbec neozve, informuj o tom rodičov. Môže to byť potencionálny zlodej.
7. Do telefónu cudzej osobe nehovor kto je doma, kedy sa rodičia vrátia, aj keď bude volajúci tvrdiť,       že tvojich rodičov dobre pozná. Povedz nech zavolá neskôr, pretože rodičia sú teraz  zaneprázd-         není. Alebo nech nechásvoje meno a telefónne číslo a oni mu zavolajú naspäť. Nezabudni                 informovať rodičov.

8. Ak odmietne telefonujúci povedať svoje telefónne číslo, okamžite polož a hneď zavolaj rodičom a     informuj ich o tom.
9. Ak si ohrozený, snaž sa najskôr dostať na bezpečné miesto a až potom telefonuj o pomoc.                 Ukľudni sa a povedz stručne, jasne a zruzumiteľne:

 

                                   kto si a odkiaľ voláš

                                   čo sa stalo – požiar, dopravná nehoda, krádež, napadnutie, bitka

                                   kde sa stalo – ulica, číslo domu alebo iný orientačný bod

                                   nezaves slúchadlo alebo nezruš hovor skôr ako ti to povedia – môžu mať ešte

                                                           ďalšie otázky alebo ti poradia čo máš robiť

 

 

Telefónne čísla

 

112 – koordinačné stredisko záchranného systému

150 – Hasičský a záchranný zbor

155 -  Zdravotná záchranná služba

158 – Policajný zbor SR

159 – Mestská polícia

18300 – Horská záchranná služba

0850 111 313 – linka záchrany – ak si svedkom alebo účastníkom náhlej nehody, dostaneš 

                                                     inštrukcie ako postupovať kým prídu záchranári

 

 

ČO SI  TREBA  VŚÍMAŤ  A  NAHLÁSIŤ  NA  POLÍCIU

 

vandalizmus a osoby, ktoré ničia cudzí majetok
výtržníctvo, osoby ktoré ubližujú druhým, ohrozujú a obťažujú občanov
šikanovanie
podomových obchodníkov
ak sa niekto podozrivo zaujíma o zaparkované autá vo vašom okolí alebo skúša otvoriť dvere bytového domu hoci tam nebýva
ak vidíte osobu vnikajúcu do neobývaného domu, bytu
ak vidíte osobu ako nesie veci ,ktoré môžu pochádzať z trestnej činnosti, najmä krádeží
ak počujete podozrivé zvuky, rozbíjanie skla, praskanie dreva
ak vidíte podozrivé osoby prespávajúce v pivniciach, pijúcu alebo fetujúcu mládež

 

 

Niekoľko odkazov na užitočné stránky:


Šikanovanie - www.prevenciasikanovania.sk

Alkohol, drogy a iné návykové látky - www.infodrogy.sk

Bezpečný internet - www.bezpecnenainternete.sk

Stop pedofilom - www.stoppedofilom.sk

Obchodovanie s ľuďmi - www.iom.sk

 

Bc. Dana Domoková
pracovník prevencie


 


 
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka