Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Primátorka mesta

Primátorkou mesta Lučenec je PhDr. Alexandra Pivková

Kontakt : 047 4307220, e-mail : primatorka@lucenec.sk

Ulica Novohradská č. 1, 3. poschodie, č. dv. 414
 

 (Štatút Mesta Lučenec §15

1) Primátorka mesta je predstaviteľom a najvyšším výkonným orgánom Mesta, ktorého volia obyvatelia mesta v priamych voľbách. Funkčné obdobie sa končí zložením sľubu novozvoleného primátora.
2) Primátorka je štatutárnym orgánom mesta. Primátorka môže rozhodovaním o právach a právom chránených záujmov alebo povinnostiach fyzických osôb alebo právnických osôb v oblasti verejnej správy písomne poveriť zamestnanca Mesta. Poverený zamestnanec Mesta rozhoduje v mene Mesta v rozsahu vymedzenom v písomnom poverení.
3) Primátorka
a) zvoláva a vedie zasadnutia mestského zastupiteľstva a mestskej rady, ak tento Štatút neustanovuje inak,
b) vykonáva mestskú správu,
c) zastupuje Mesto navonok vo vzťahu k štátnym orgánom ,právnickým a fyzickým osobám,
d) vydáva pracovný poriadok , organizačný poriadok mestského úradu a poriadok odmeňovania zamestnancov Mesta; informuje mestské zastupiteľstvo o vydaní a o zmenách organizačného poriadku mestského úradu,
e) rozhoduje vo všetkých veciach správy Mesta, ktoré nie sú zákonom, týmto štatútom alebo
iným rozhodnutím mestského zastupiteľstva vyhradené mestskému zastupiteľstvu,
f) uschováva mestskú pečať a mestskú vlajku a používa mestské insígnie,
g) podpisuje všeobecne záväzné nariadenia Mesta a uznesenia mestského zastupiteľstva a mestskej rady.
4) Primátorka môže pozastaviť výkon uznesenia mestského zastupiteľstva ak sa domnieva, že odporuje zákonu alebo je pre mesto zjavne nevýhodné tak, že ho nepodpíše v lehote najneskôr do 10 dní od jeho schválenia mestským zastupiteľstvom. Primátorka prerokuje uznesenie mestského zastupiteľstva pred jeho pozastavením v mestskej rade. Uznesením mestskej rady však nie je viazaná. Pozastavenie výkonu uznesenia sa nevzťahuje na uznesenie o vyhlásení miestneho referenda o odvolaní primátorky a na uznesenie o voľbe a odvolaní hlavného kontrolóra.
5) Ak bol výkon uznesenia mestského zastupiteľstva pozastavený, môže mestské zastupiteľstvo toto uznesenie trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých poslancov potvrdiť; ak mestské zastupiteľstvo uznesenie nepotvrdí do dvoch mesiacov od jeho schválenia, uznesenie stráca platnosť. Výkon potvrdeného uznesenia primátorka nemôže pozastaviť.
6) Mesto môže právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie uložiť pokutu do
6 638 eur , ak
a) poruší nariadenie,
b) neudržuje čistotu a poriadok na užívanom pozemku alebo na inej nehnuteľnosti, a tým naruší vzhľad alebo prostredie mesta, alebo ak znečistí verejné priestranstvo alebo odkladá veci mimo vyhradených miest,
c) nesplní v určenej lehote bez vážneho dôvodu povinnosť uloženú primátorom poskytnúť osobnú
pomoc alebo vecnú pomoc počas odstraňovania a pri odstraňovaní následkov živelnej pohromy alebo
pri inej mimoriadnej udalosti.
7)Spôsob ukladania pokuty upravuje § 13 ods. 10) zákona o obecnom zriadení.
8) Primátorka mesta:
a) je povinná dodržiavať povinnosti, obmedzenia a zákazy uvedené v čl. 4 ústavného zákona,
b) nesmie vykonávať funkcie, zamestnania a činnosti, ktoré sú nezlučiteľné s funkciou primátorky podľa Ústavy Slovenskej republiky a zákona o obecnom zriadení ; ak takúto funkciu, zamestnanie alebo činnosť vykonáva, musí ju do 30 dní od zloženia sľubu skončiť alebo vykonať zákonom ustanovený právny úkon smerujúci k ich skončeniu ( ak vykonáva takúto funkciu, zamestnanie alebo činnosť ku dňu nadobudnutia účinnosti ústavného zákona, tak ju musí skončiť alebo vykonať zákonom ustanovený právny úkon smerujúci k ich skončeniu),
c) nesmie byť štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, členom riadiaceho, kontrolného alebo dozorného orgánu právnickej osoby, ktorá bola zriadená na výkon podnikateľskej činnosti okrem valného zhromaždenia a členskej schôdze; tento zákaz sa nevzťahuje na jeho zastupovanie ak ide o zastupovanie Mesta v orgánoch právnických osôb s majetkovou účasťou Mesta, alebo ak sa za členstvo v tomto orgáne neposkytuje finančná odmena,
d) je povinná na rokovaní mestského zastupiteľstva, ako aj iných orgánov Mesta, na ktorých sa zúčastní a na ktorých vystúpi v úvode svojho vystúpenia oznámiť, že ide o rokovanie o veci, na ktorej má osobný záujem alebo ide o vec, z ktorej má majetkový prospech politická strana alebo hnutie, ktorej je členom, ak mu je táto skutočnosť známa,
e) podať do 30 dní od zloženia sľubu a počas výkonu funkcie primátorky mesta podávať vždy do
31.marca komisii za predchádzajúci rok písomné oznámenie v rozsahu podľa čl.7 ústavného zákona,
f) je povinná v období jedného roka od skončenia výkonu funkcie primátorky mesta dodržiavať zákazy a obmedzenia podľa čl.8 ods.1 ústavného zákona,
g) podať komisii do 30 dní po uplynutí jedného roka odo dňa skončenia výkonu funkcie primátorky písomné oznámenie podľa čl.8 ods.5 a 6 ústavného zákona.
9) Primátorka si prehlbuje vedomosti potrebné na výkon funkcie primátorky.
10) Zánik mandátu primátorky mesta je upravený v § 13a zákona o obecnom zriadení a v čl. 11 ods. 2 ústavného zákona.
11) Primátorka je povinná bezodkladne písomne oznámiť Mestu skutočnosti podľa § 13a ods.1 písm. d),g) a k) zákona o obecnom zriadení.

 


 
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka