Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Profil verejného obstarávateľa

INFORMÁCIA O ZADANÍ ZÁKAZIEK NA OBSTARANIE TOVAROV, SLUŽIEB A PRÁC

v súlade s §9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov

 

P. č. Deň zverejnenia Predmet zákazky Dohodnutá cena zákazky (v € bez DPH) Termín zadania zákazky (uzavretia zmluvného vzťahu)
1 16.9.2013 Dodávka a montáž umelého osvetlenia multifunkčného ihriska ZŠ Haličská 7 5 487,60 3.9.2013
2 24.9.2013 Realizácia verejného obstarávania na projekt Borhyho ulica - Lučenec a rekonštrukcia Ulice Jegorovovej - Lučenec - poskytnutie služby zahrňujúcej výkon činnosti verejného obstarávania za účelom výberu dodávateľa stavebných prác. 9 890,- 27.9.2013
3 24.9.2013 Projekt: "Vzdelávaním k motivácii seniorov k aktívnemu starnutiu" - zabezpečenie poradenských služieb k obstarávaniu 2 150,- 27.9.2013
4 23.8.2013 Mesto Lučenec vyhlasuje výzvu na spracovanie a predloženie cenových ponúk na dodávku a montáž exteriérových, analógových, otočných a statickej kamery ktoré bude súčasťou kamerového systému Mesta Lučenec. 6930,92 4. 9. 2013
5 5.11.2013 Stavebné práce - „Výmena okien na MŠ Herza č. 5 Lučenec“ 9748,67 8.11.2013
6 14.11.2013 Dodávka a výmena plynových kotlov - mestská tržnica 5 106,74 20.11.2013
7 22.11.2013 Dodávka Notebookov - 2 ks 1097,50 26.11.2013
8 2.12.2013 Výmena okien a dverí na MŠ Štefánika 12, Lučenec 29956,47

05.12.2013

9 4.12.2013 Zameranie a vyhotovenie dokumentácie skutočného stavu - Tržnica Lučenec 2900 9.12.2013
10 4.12.2013 Výkon technického dozoru na stavbe Prestavba objektu na bytový dom Rúbanisko 3, Lučenec 3400 9.12.2013
11 6.12.2013 Dodávka Notebookov 3235,50 11.12.2013
12 6.12.2013 Poskytovanie poradenskej činnosti pri zabezpečení verejného obstarávania a zabezpečenie procesu verejného obstarávania.
"Elektronizácia služieb mesta Lučenec"
3 990,00 12.12.2013
13 15.12.2013 Dataprojektory vrátane inštalácie, kabeláže - MŠ 2803,33 19.12.2013
14 26.02.2014 Vypracovanie územnoplánovacej dokumentácie "Územný plán mesta Lučenec" 17800,00 3.3.2014
15 03.03.2014 Vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok (NFP) vrátane povinných príloh - ROP-3.1-2013/1 (Synagóga) 1194,00 07.03.2014
16 03.03.2014 Poskytovanie poradenskej činnosti pri zabezpečení verejného obstarávania a zabezpečenie procesu verejného obstarávania pre projekt "Prestavba synagógy na multikultúrne priestory" financovaného z ROP. 1194,00 07.03.2014
17 11.04.2014 AUTOCAD 2014 LT 1135,00 14.04.2014
18        
19        
20        
21        
22        

 

Poznámky:
Platí pre predpokladanú hodnotu zákazky, ktorá je rovnaká alebo vyššia ako 1000 € /rok , alebo počas trvania zmluvy, ak je zmluva  uzavretá na dlhšie obdobie ako 1 kalendárny  rok. Zverejnenie je povinné najmenej 3 pracovné dni pred jej zadaním, v prípade časovej tiesni najneskôr v deň zadania. Verejný obstarávateľ  je  do dňa nasledujúceho po dni zriadenia elektronického úložiska na ÚVO, oprávnený splniť povinnosť uverejnenia informácií a dokumentov, ktoré sa uverejňujú v PROFILE, uverejnením na jeho  webovom sídle.
Pod zadaním zákazky sa rozumie uzavretie zmluvy, vystavenie objednávky alebo nákup v hotovosti.


 
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka