Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Školstvo

Oznamy - školstvo

Zápis detí do prvého ročníka šk. r. 2019/2020Vytlačiť
 

Zápis  detí  do  prvého  ročníka  základných  škôl  na  školský  rok 2019/2020  sa  na  všetkých  školách  v  zriaďovateľskej  pôsobnosti mesta  Lučenec

uskutoční v termíne od 1. apríla 2019 do 10. apríla 2019

Postup pri zápise  dieťaťa do prvého ročníka musí byť v súlade s § 20 Zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Upozorňujeme, že zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky podľa § 20 ods. 2) citovaného zákona.

Pri zápise je potrebné rešpektovať:

Zápisu sa zúčastní zákonný zástupca dieťaťa (obaja rodičia, opatrovník, ...) s dieťaťom, ktoré sa narodilo v období od 01.09.2012 do 31.08.2013. Na žiadosti o prijatie do 1. ročníka musí byť písomný súhlas oboch zákonných zástupcov vyjadrený podpisom.

V prípade že dieťaťu bol v minulom školskom roku udelený odklad/opakovaný odklad povinnej školskej dochádzky, je potrebné ísť s dieťaťom znovu na zápis (aj keď navštevuje nultý ročník v základnej škole) – jedná sa o deti narodené pred dátumom 01.09.2012 (t.j. 31.08.2019 a skôr).

Ak zákonný zástupca chce zapísať dieťa do školy v zahraničí a trvalý pobyt zostáva na území SR, je povinný zapísať dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v škole („kmeňová škola“) na území SR, kde mu bude následne udelené povolenie na štúdium v zahraničí.

Zákonný zástupca je povinný predložiť pre zistenie osobných údajov svoj občiansky preukaz a rodný list dieťaťa. Podľa § 20 ods. 4) a § 11 ods. 6) školského zákona je zákonný zástupca povinný poskytnúť škole pri zápise nasledovné údaje:

o deťoch: meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu (prípadne miesto pobytu, kde sa obvykle zdržiava), rodné číslo, štátnu príslušnosť, národnosť,

o zákonných zástupcoch: meno a priezvisko a miesto trvalého pobytu; adresu miesta, kde sa zákonný zástupca obvykle zdržiava, ak sa nezdržiava na adrese trvalého pobytu a kontakt na účely komunikácie.

Prednostne sa na školu zapisujú deti patriace do školského obvodu podľa trvalého bydliska dieťaťa v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta Lučenec č. 5/2016 o určení školských obvodov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Lučenec.

Ak rodič vyberie školu pre svoje dieťa mimo školského obvodu do ktorého patrí, riaditeľ školy ho zapíše len ak má voľné miesto. V takomto prípade radíme rodičom podať žiadosť písomnou formou.

 Zapísať deti, ktorých trvalé bydlisko je mimo školských obvodov mesta Lučenec, je možné tiež len na voľné miesta, a to spravidla vo výnimočných a závažných dôvodoch. Aj v tomto prípade odporúčame podať písomnú žiadosť.

Ak sa rodič nemôže z opodstatnených dôvodov dostaviť na zápis v uvedenom termíne, dohodne si s riaditeľom školy náhradný termín a to najneskôr do 17.04.2019.

V prípade nejasností kontaktujte riaditeľov príslušných škôl alebo Školský úrad, Novohradská č. 1, Lučenec telefonicky na čísle 047/430 72 25 alebo e-mailom na adresu: ingrid.kudlakova@lucenec.sk

 

Zriaďovateľ: mesto Lučenec

Základná škola, Ulica Vajanského 2844/47, Lučenec

telefón: 047 45 12 692

mobil: 0915 816 587

e-mail: skola@zsvajanlc.edu.sk

web: www.zsvajanlc.edu.sk

facebook: @zsvajanskeholc

riaditeľka školy: Mgr. Jana Kamenská

Zápis do 1.ročníka sa uskutoční v dňoch: 8. - 9. apríla 2019 od 1400 do 1700 hod.

Deň otvorených dverí: 20.3.2019 (streda)

V školskom roku 2019/2020  otvárame prvácke triedy s posilnením výuky anglického jazyka a bežné triedy.

Čo Vám ponúkame v našej škole:

posilnené vyučovanie cudzích jazykov

nádherný zdravý zelený areál podporujúci vzťah k prírode

nadštandardné materiálne vybavenie tried, odborných učební a športového areálu školy

škola úspešne zapojená v projektoch: medzinárodný projekt - Erasmus+,  IT Akadémia,  Zdravá škola, Ovocie do škôl, Digiškola, Školské prírodné záhrady - Záhrada, ktorá učí, Modré školy a iné

pobyty v európskych mestách partnerských škôl

rozvoj dopravnej výchovy na vlastnom dopravnom ihrisku

v bežnom vyučovaní využívanie počítačov, notebookov, tabletov a interaktívnych tabúľ s pripojením na internet v každej triede

anglicky hovoriaceho lektora počas celého školského roka

vyučovanie metódou CLIL

projektové vyučovanie a ročníkové prezentácie žiakov aj v cudzích jazykoch

popredné umiestnenia našich žiakov v literárnych, jazykových, vedomostných a športových súťažiach, nielen na úrovni okresnej, ale aj celoslovenskej

výuku prírodovedných predmetov s využívaním vybudovaného náučného chodníka, ekotried,  jazierok, zelenej strechy

upevňovanie ľudových tradícií a zvyklostí nášho regiónu

plavecký výcvik, školu v prírode pre žiakov 1. stupňa a lyžiarsky výcvik pre žiakov 2. stupňa

školského psychológa a školského špeciálneho pedagóga

kvalitné, zdravé stravovanie vo vlastnej školskej jedálni s ponukou desiaty a obeda výberom z dvoch hlavných jedál so zeleninovými šalátmi

školský klub detí v prevádzke od 600 do 1700 hod. so všestrannou výchovnou činnosťou v siedmich oddeleniach

viac ako 50 záujmových krúžkov podľa výberu dieťaťa – napr. jazykový, šachový, spevácky, tanečný, rozhlasový, redakčný v školskom časopise Bzučoviny, výtvarný, Maškrtníček, loptové hry a mnohé iné

možnosť výuky anglického jazyka v popoludňajších hodinách v súkromnej jazykovej škole v našich priestoroch

rozvoj športového talentu v zrekonštruovaných telocvičniach, na multifunkčnom ihrisku a trávnatých ihriskách v areáli školy, popoludní v športových a tanečných kluboch so zameraním na futbal, džudo, stolný tenis a hip-hop

Na zápis prichádza dieťa v sprievode oboch rodičov, alebo zákonný zástupca predloží „Vyhlásenie zákonných zástupcov dieťaťa“ – možné prevziať na web stránke alebo osobne. Zákonní zástupcovia detí si prinesú občianske preukazy, rodný list dieťaťa a 8 € na predpisové zošity. Naša škola vytvorí pre vzdelávanie Vášho dieťaťa tie najlepšie podmienky.

Vaše dieťa pripravujeme na úspešnú budúcnosť. Ďakujeme za dôveru.

Základná škola, Haličská cesta 1493/7, Lučenec

Základná škola Haličská cesta 1493/7, Lučenec Vás pozýva na zápis do 1.ročníka v dňoch :

8. - 9. apríla 2019, od 13.00 do 17.00 hod. v malej budove na prízemí v zadnom areáli školy.

Na zápis je potrebné prísť spolu s dieťaťom, doniesť si preukaz totožnosti zákonných zástupcov a rodný list dieťaťa.

V školskom roku 2019/2020 otvárame dve triedy 1. ročníka.

Podrobnejšie informácie k zápisu nájdete na našej webovej stránke: www.zshal7.edupage.org

Poloha školy: nájdete nás v blízkosti mestského parku, neďaleko centra mesta v rozsiahlom areáli plnom zelene a oddychových častí.

Prečo si vybrať našu školu ?        ,, Sme dobrá škola, do ktorej chodia deti rady. "

Niečo o nás:

-sme škola rodinného typu v bezpečnom prostredí s priateľskou a ústretovou atmosférou k žiakom ako aj k ich rodičom

-prihliadame na individuálne potreby každého nášho žiaka, rozvíjame jeho potenciál a záujmy v jeho najlepšej oblasti, individuálny  rozvoj a potreby žiakov sledujeme a podporujeme

-ústretová spolupráca s rodičmi, internetová žiacka knižka, elektronická kontrola dochádzky žiakov dohliada na ich bezpečnosť

-v procese vzdelávania využívame inovatívne metódy a formy práce  (Hocus & Lotus – zážitková angličtina, CLIL – niektoré predmety vyučované v ang. jazyku od 1.ročníka, Hejného metóda - matematika hrou, rozšírené vyučovanie pre intelektovo nadaných žiakov – Delfíniky, programovanie s robotom Emilom a iné)

-moderné počítačové učebne, triedy vybavené najnovšími interaktívnymi tabuľami, jazykové učebne a relaxačné učebne pre žiakov so špecifickými výchovno-vzdelávacími potrebami

-na škole pôsobí špeciálny pedagóg, úspešne pracujeme a individuálne integrujeme všetkých žiakov,  ktorí to potrebujú k úspešnému zvládnutiu vyučovacieho procesu

-podpora asistentov učiteľa a asistentov žiaka priamo na vyučovacích hodinách od 1.ročníka

-vytvárame triedy s rozšíreným vyučovaním predmetov pre nadaných žiakov podľa ich potrieb (rozšírená matematika, encyklopedické čítanie, rozvíjame prezentačné zručnosti detí, tvorba projektov z prírodovedy, vlastivedy)

-realizujeme individuálnu integráciu intelektovo nadaných žiakov (potreba diagnostikovania v CPPPaP v Lučenci) formou rozšíreného vzdelávania v skupine, v samostatnej špecializovanej učebni pre nadaných žiakov

-možnosť priberania žiakov do skupín aj počas školského roka na základe absolvovania diagnostiky a zistenia úrovne rozumového nadania žiaka psychológom

-máme najviac vyškolených pedagógov pre potreby uskutočňovania individuálnej integrácie intelektovo nadaných žiakov, špecializovaný pedagóg úzko spolupracuje so psychológom ako aj s rodičmi, čo je dôležité a prospešné pre tento typ žiakov,

-od 6.ročníka možnosť výberu druhého cudzieho jazyka (ruský jazyk, nemecký jazyk)

-pedagógovia využívajú množstvo moderných výukových programov k zvýšeniu atraktivity učenia ako sú napr.: Fenomény sveta (výukové videá o prírode, fyzike, chémii...), digiškola, englishone – zaujímavo a atraktívne spracované motivačné učivá k jednotlivým témam, zábavné metodické materiály a interaktívne programy k výuke angličtiny, možnosť používania tabletov v skupinách atď.

-krásny zelený školský areál s multifunkčným ihriskom, bežeckou tartanovou dráhou a veľkým asfaltovým ihriskom pre športové vyžitie žiakov

-trávnaté plochy s množstvom zelene a oddychových zón pre relax po vyučovaní a pestrú činnosť detí aj v poobedňajších hodinách v Školskom klube Slniečko

-ŠKD v prevádzke od 6.30 – 17.00 hod., ranný školský klub v prevádzke denne od 7.00 hod. aj pre žiakov 5.ročníka

-ponúkame množstvo zmysluplných a atraktívnych záujmových krúžkov pre žiakov 1. a 2. stupňa napr. Strelecký a CO obrana (majstri Slovenska 2018), florballový, relaxačno-kreatívne krúžky, Tancuj Zumbu, folklórny súbor Medulienka, redakčný – tvorba školského časopisu Haličák, Mladý záchranár (sme jediná škola v okrese s DEFIBRILÁTOROM umiestneným v priestoroch školy), Kuchtík, Moderný tanec, rôzne počítačové a programovacie záujmové krúžky...

-pestré doplnkové aktivity počas školského roka:  Škola v prírode (2. - 3. roč.), Lyžiarsky výcvik (8. roč.), Plavecký výcvik (4. roč.), exkurzie po Slovensku ako aj do zahraničia (Londýn, Paríž), výchova ku kultúre – návšteva divadelných predstavení v slovenských divadlách

-stravovanie žiakov je zabezpečené v školskej výdajnej jedálni, ktorej súčasťou je aj zdravý školský bufet, Breikomat na mlieko

Na všetkých nových žiakov sa teší kolektív ústretových, aktívnych a kvalifikovaných pedagógov ZŠ Haličská cesta 1493/7.

Rodičov a predškolákov radi privítame na nasledovných aktivitách školy:

Týždeň otvorených dverí: od 25.3. - 28.3. 2019 (pon.-štvr.)

Predškoláčik: aktivita v poobedňajších hodinách - učiteľ- predškoláčik - rodič (info na stránke)

Informácie k zápisu aj osobne u riaditeľky školy Mgr. A. Novodomskej alebo zástupkyne riaditeľky pre 1. st. PaedDr. G. Šagátovej alebo na tel. číslach: 0902 333 791, 0911 170 043, 047 333 791

e-mail: novodomskazshal@gmail.com, sagatovazshal@gmail.com

ZŠ M. R. Štefánika, Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec

Čas a miesto zápisu: 8. – 9.4.2019 (pondelok a utorok) od 13:00 do 17:00 hod. v triedach na prvom poschodí pavilónu A.

Deň otvorených dverí: 30.3.2019 (sobota) 8.30 - 12.00 hod.

Kontakt: Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec, telefón: 047/4333648, e-mail: zsstefanikalc@gmail.com, web:  www.zsstefanikalc.edupage.org

kontaktná osoba: Mgr. Gabriela Aláčová (riaditeľka ZŠ, 0911650189, alacova@zsstefanikalc.sk)

Čo ponúkame:

rozšírené vyučovanie matematiky a prírodovedných predmetov od 5. ročníka,

ako Škola s regionálnou výchovou – podpora regionálnej výchovy od 1. ročníka,

podpora športu a hokejových talentov otváraním bežných tried so športovou prípravou od 5. ročníka,

výučba anglického jazyka od 1. ročníka,  možnosť výberu nemeckého alebo ruského jazyka od 7. ročníka,

hodiny informatiky od 2. ročníka,

korčuliarsky, plavecký výcvik, lyžiarsky výcvik, organizovanie škôl v prírode, výletov, exkurzií, letných táborov

činnosť školského špeciálneho pedagóga, školského psychológa, sociálneho pedagóga a 7 asistentiek učiteľa,

individuálny prístup pre žiakov so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami a podpora nadaných žiakov,

v prípade záujmu rodičov možnosť otvoriť špeciálnu triedu pre žiakov s autizmom na II. stupni, 

podpora preventívnych aktivít,

odborné učebne s modernými informačno-komunikačnými technológiami, moderný športový multifunkčný areál, k dispozícii je školský pozemok, hrnčiarska dielňa i učebňa regionálnej výchovy,

pestrá ponuka krúžkovej činnosti napr. športové, tvorivé, umelecké krúžky, Včelársky krúžok, šachový krúžok, tanečný a iné),

činnosť školského parlamentu,

činnosť školského klubu detí až do 17.00 hod.

Ponúkame Vám kvalitnú prípravu Vašich detí na budúce povolanie, bezpečné miesto, celodennú starostlivosť a podnetné tvorivé inovatívne prostredie. Výsledky kvalitnej práce našich pedagógov sa odrážajú aj vo výborných výsledkoch žiakov vo všetkých typoch olympiád a súťaží a v uplatnení absolventov. Ďakujeme za prejavenú dôveru!

Základná škola Ladislava Novomeského, Rúbanisko II 3079, 984 03  Lučenec

Škola sídli na Rúbanisku, najväčšom lučeneckom sídlisku. Od roku 1977 vzdeláva žiakov najmä z tejto lokality. Medzi Lučenčanmi je známa pod prívlastkom športová. Na pohybe si zakladáme dodnes. K športu sme pridali dôraz na cudzie jazyky a informatiku, či svet techniky.

V súčasnosti vzdelávame 452 žiakov v 22 triedach.

Pre ročníky 1. - 4. ponúkame celodennú starostlivosť. Škola, Školský klub detí (ŠKD), Záujmové útvary. Rodičia nemusia putovať po celom meste. Od rána do neskorého popoludnia je o ich deti postarané. Je to aj vďaka tomu, že u nás sídlia a trénujú – atletický klub Redox, judo Klub Katsudo, Klub pohybu – gymnastika, ŠK Novohrad – futbal.

Od budúceho školského roka sa bude u nás trénovať aj basketbal chlapcov a dievčat ročníkov 1. - 2. pod záštitou klubu Akapo Lučenec.

K celodennej starostlivosti prispieva aj rozmanitosť záujmových útvarov už od 1. ročníka.

ŠKD je v činnosti od 6,30 do 7,30 hod. a potom popoludní do 17,00 hod.

Žiaci dopoludnia využívajú svoje triedy, s modernými metódami a formami vyučovania získavajú nové poznatky, učia sa analyzovať, ale aj spájať vedomosti do celku, okrem toho využívajú odborné učebne s IKT technológiami, služby vynikajúcich pedagógov a tímu odborných zamestnancov.

V budúcom školskom roku 2019/2020 chceme otvoriť 3 triedy prvého ročníka.

V 1. ročníku ponúkame: - vyučovanie anglického jazyka alebo nemeckého jazyka

blokové a skupinové vyučovanie

3. hod. telesnej a športovej výchovy

rozvoj počítačových zručností

tímovosť

dôraz na rozvoj osobnosti dieťaťa a jeho individuality

Zápis: Tešíme sa na Vás v dňoch: 8. - 9. apríla 2019 od 14,00 do 17,00 hodiny.

Kontaktné údaje a bližšie informácie na: www.zslnlc.sk, tel. č.: 047/43 33 793, e-mail: zslnlc@gmail.com

Základná škola s materskou školou, Ulica bratrícka 355/19, Lučenec

vyučovací jazyk - slovenský

zápis: 8. a 9. apríl 2019, od 13.30 do 17.00 hod. v budove školy, v triede 1.ročníka na poschodí

10. apríl 2019 od 8.30 do 13.30 hod. – zápis do špeciálnej triedy – žiaci s pervazívnymi vývinovými poruchami – autizmus

kontakt: Ul. bratrícka 355/19, Lučenec; tel.: 4333789, mobil: 0911 890076, kontaktná osoba: Mgr. Andrea Novotná, riaditeľka školy, novotnamgr@gmail.com, https://zsbratlc.webnode.sk/

facebook: ZŠ s MŠ, Bratrícka 355/19, Lučenec – Opatová

Prečo si vybrať našu školu?

Sme školou pre každého, v ktorej vytvárame miesto pre rozvoj – rast žiaka, ako celostnej, jedinečnej osobnosti, rozvíjame telo aj ducha, učíme ho zdravo žiť, aktívne pracovať, spolupracovať, spolunažívať, tvoriť... aby zanechal svoju vlastnú stopu...

Čo je pre nás dôležité?

• Aby každý žiak mohol zažiť pocit úspechu, uznanie, pocit, že je jedinečnou bytosťou.

• Aby vedel pracovať na dosiahnutí spoločného cieľa.

• Aby chcel spoznávať a tým si zabezpečovať sebarozvoj.

• Aby zvládol dodržiavať dohodnuté pravidlá – znak vyspelej kultúry školy.

• Aby mal žiak školu rád a bola preňho miestom, kde zmysluplne trávi čas.

U nás sa každý žiak:

aktívne učí a tvorivo realizuje,

učí v blokoch,

rozvíja technické zručnosti v dielničke s pracovnými stolmi a ateliérom,

vedie k využívaniu textu ako univerzálneho nástroja vzdelávania,

učí kriticky myslieť a poznávať svet v globálnych skúsenostiach,

snaží pestovať potrebné pracovné návyky a sociálne zručnosti,

vedie k pestovaniu sebaúcty, orientuje na zvládnutie úlohy,

vedie k zodpovednosti za vlastné učenie.

Sme štátnou školou rodinného typu, jedinečná v našom meste, v domácom prostredí s priateľskou a bezstresovou atmosférou s menším počtom žiakov v triedach, ponúkame tiež vzdelávanie žiakov s autizmom v dvoch špeciálnych triedach,

- vzdelávanie je garantované vysokým nasadením, tvorivým prístupom a odbornosťou našich certifikovaných pedagógov,

- výborné podmienky pre športové aktivity vo vlastnej telocvični i v areáli školy (zrekonštruované basketbalové ihrisko, nové detské ihrisko) s využívaním najnovších cvičebných náradí a pomôcok (futbal, florbal, basketbal, bedminton, ping-pong, ...),

- vyučovanie u nás prebieha podľa individuálnych potrieb dieťaťa v súčinnosti so špeciálnym pedagógom a psychológom, ponúkame logopedickú starostlivosť priamo na škole,

- vo vyučovaní využívame inovatívne metódy i s využitím IKT,

- počas vyučovania žiaci využívajú modernú školskú knižnicu,

- rozšírené vyučovanie anglického jazyka inovatívnymi metódami už od 1. ročníka ZŠ,

- rozmanitá krúžková činnosť podporujúca talent i záujmy dieťaťa – futbal, florbal, tanec, spev, divadlo, výtvarné techniky, tvorivé dielne, školský časopis,

- kreatívne kurzy pre žiakov aj ich rodičov, množstvo mimoškolských akcií a aktivít - nie len pre žiakov ZŠ a deti MŠ, ale aj pre ich rodičov, starých rodičov a priateľov školy,

- Školský klub detí s množstvom zaujímavých aktivít hravou formou (návštevy rôznorodých podujatí – galéria, knižnica, výstavy, cukráreň, park ...) - 06.30 - 07.45 hod., 11.40 -16.30 hod.,

- stravovanie detí v školskej jedálni s vlastnou kuchyňou zameranou na racionálnu zdravú výživu s mliečnym a ovocným programom – dbáme nie len o zdravé, ale aj chutné stravovanie (desiata, obed).

Zároveň Vás srdečne pozývame na "Deň otvorených dverí" - dňa 29. marca 2019 od 9.00 hod. do 15.00 hod., príďte a zažite atmosféru našej "ŠKOLY S ÚSMEVOM"

Nebojme sa spýtať a rozprávať sa o tom, čo nás zaujíma.

Aj štátna škola dokáže ponúknuť viac

ZŠ s MŠ Jozefa Kármána s vyučovacím jazykom maďarským - Kármán József Alapiskola és Óvoda

Ul. J.Kármána 25/5, Lučenec

Tel: 047/4333792

ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM oznamuje, že slávnostný zápis do 1. ročníka sa uskutoční dňa 1. apríla 2019 od 14.30 hod. v budove školy s pestrým programom a občerstvením.

„Dve najcennejšie veci, ktoré môžeme dať našim deťom, sú korene a krídla“

Čo to znamená?

vzdelávať sa v materinskom jazyku v škole, ktorá podľa hodnotenia je najlepšou školou s vyučovacím jazykom maďarským v Banskobystrickom kraji

celodenné vzdelávanie s modernou vyučovacou metódou, pomocou interaktívnych tabúľ

naučiť sa tri jazyky

získať zahraničné výmenné pobyty pre najlepších žiakov

získať počítačové zručnosti

navštevovať 9 záujmových krúžkov rôzneho zamerania

 

A Kármán József Alapiskola és Óvoda igazgatósága értesíti a szülőket, hogy az elsősök ünnepélyes beíratkozására 2019 áprlis 1-jén 14.30 órakor kerül sor az iskola

Ráday Termében.

„A két legfontosabb, amit gyermekeinknek adhatunk: gyökerek és szárnyak”.

Ez mit jelent?

anyanyelvi oktatást a Besztercebányai kerület legjobb magyar tannyelvű iskolájában,

külön figyelmet garantáltan kis létszámú osztályban,

megtanulni három nyelven folyékonyan kommunikálni

oktatást játékosan új módszertani segédeszközökkel, interaktív táblák segítségével,

külföldi cserediák-programban való részvételt

a számítógép használatának tökéletes elsajátítását,

délutáni foglalkozást 9 választható szakkörben,

 

Cirkevný zriaďovateľ

Cirkevná základná škola sv. Jána Bosca, T. G. Masaryka 9, 984 01  Lučenec

Riaditeľstvo školy oznamuje rodičom budúcich prvákov, že zápis žiakov do 1. ročníka na školský rok 2019/2020 sa uskutoční 1. a 2. apríla 2019 (pondelok a utorok) v triedach prvého stupňa v čase od 13,00 hod. do 16,30 hod.

Na zápis je potrebné prísť s dieťaťom, priniesť občiansky preukaz rodiča a rodný list dieťaťa.

Naša škola je jedinou cirkevnou základnou školou v regióne Novohrad

a nachádza sa v centre mesta Lučenec.

Kontakt: tel.: 047/4333787, e-mail: skola@czslc.sk, web: www.czslc.sk

Škola má svoje špecifiká a kladie dôraz na niektoré oblasti výchovy a vzdelávania, ktoré sú odlišné od ostatných škôl:

Škola odporuje a prehlbuje prirodzený záujem žiakov o objavovanie nových poznatkov a neznámych zákonitostí, motivuje ich primeranými postupmi a formami k sústavnej potrebe vzdelávať sa v duchu kresťanských hodnôt; učí žiakov objektívne hodnotiť iných aj seba, vedie ich k zodpovednosti za svoje konanie, prácu a zdravie; pozitívnou motiváciou posilňuje snahu žiakov prekonať a odstraňovať nedostatky vo svojom vzdelávaní a vedomostiach; zosúlaďuje požiadavky školy a rodiny kladené na žiakov vzájomnou a otvorenou informovanosťou a má neustále na zreteli formovanie osobnosti žiaka v malom kolektíve rodinného charakteru.

Sme jedinečná škola v regióne, lebo:

- k žiakom pristupujeme individuálne, a tak na škole vládne pozitívna rodinná atmosféra,

- uprednostňujeme zážitkové a projektové vyučovanie pred klasickým spôsobom výučby,

- disponujeme modernými multimediálnymi učebňami,

- angličtinu vyučujeme už od 1. ročníka, nemecký jazyk od 7. ročníka, konverzáciu anglického jazyka vedieme inovačnými metódami,

- naši žiaci sú výborne hodnotení v rôznych olympiádach, súťažiach, turnajoch a dosahujú nadpriemerné študijné výsledky,

- pod „jednou strechou“ u nás nájdete aj umeleckú školu, naši žiaci sú zvýhodnení platením polovičného školného,

- žiaci našej školy dostávajú komplexnú starostlivosť podporovanú asistentmi učiteľa, sociálnym pedagógom a špeciálnym pedagógom,

- nadaní a talentovaní žiaci sú podporovaní a vedení k rozvíjaniu svojich silných stránok,

- žiaci sa pravidelne zúčastňujú plaveckého, korčuliarskeho a lyžiarskeho výcviku, školy v prírode, rôznych exkurzií, výletov po Slovensku a do zahraničia,

- majú možnosť navštevovať rôzne záujmové krúžky športového alebo spoločenskovedného charakteru,

- škola úzko spolupracuje s CPPPaP, Mestskou knižnicou, Mestským múzeom, či s Novohradským osvetovým strediskom

- škola neustále aktualizuje a zlepšuje podmienky výchovy a vzdelávania zapájaním sa do projektov: Renovabis, Zelená škola a mnohé iné.

 

Súkromný zriaďovateľ

Súkromná základná škola s materskou školou DSA

Námestie Kubínyiho 42/6, 984 01 Lučenec

Vážení rodičia, milí predškoláci!

Srdečne Vás a Vaše školopovinné deti pozývame na zápis do prvého ročníka, ktorý sa uskutoční 01.04.2019 – 02.04.2019 v čase od 13:00 – do 17:00 hod. v budove školy na Námestí Kubínyiho v Lučenci.

Zápisu sa zúčastňujú deti, ktoré k 1.9.2019 dovŕšia 6 rokov a deti, ktoré mali odloženú školskú dochádzku o 1 rok. Na zápis je potrebné doniesť preukaz totožnosti zákonného zástupcu a rodný list dieťaťa.

Informácie k zápisu: osobne v škole u riaditeľky školy Mgr. Lenky Dymovej, zástupkyne riaditeľky školy Mgr. Janky Brodnianskej alebo na telefónnom čísle 047/4512034, aj na našej webovej stránke www.zskubinyiho.edupage.org

Naša základná škola má bohatú históriu v rámci vzdelávania  a výchovy žiakov. Prešla rozsiahlou rekonštrukciou. V interiéri budovy sa okrem vynovených tried nachádzajú moderné odborné učebne vybavené počítačovou technikou a interaktívnymi tabuľami.

Od 1.09.2017 sa zmenil zriaďovateľ, ktorým je Spoločnosť Deutsch – Slowakische Akademien, a.s.  Zmena zriaďovateľa predstavuje výrazný zásah do fungovania školy.

Najlepším žiakom školy chceme poskytnúť výmenné pobyty do Nemecka pre 2. stupeň.

Budúcim prvákom ponúkame:

rozšírené vyučovanie cudzích jazykov anglický jazyk, nemecký jazyk od 1. ročníka,

zrekonštruované triedy s modernou IKT technikou,

pri nástupe do prvého ročníka každý žiak dostane učebné pomôcky zdarma,

komunikáciu vyučujúceho prvého ročníka cez internetovú žiacku knižku,

pravidelná informácia o činnosti detí na emailové adresy rodičov – forma Newsletter,

najlepším žiakom 1. stupňa jednodňový relaxačný pobyt Novolandia Rapovce,

   špecializované učebne s najmodernejšími učebnými pomôckami a počítačmi,

multimediálnu knižnicu s pestrým knižným fondom,

individuálnu starostlivosť o deti so špecifickými poruchami učenia v spolupráci so špeciálnym pedagógom,

volejbalové ihrisko s umelou trávou v areáli školy, športový areál s tartanovou bežeckou dráhou,

pobyt dieťaťa v školskom klube detí  s množstvom akcií,

infrasaunu pre deti ŠKD na posilnenie imunity,

zdravý spôsob stravovania v školskej jedálni,

veľký výber záujmových krúžkov s jazykovým, počítačovým, športovým

a umeleckým zameraním,

školu v prírode a plavecký výcvik na prvom stupni,

kultúrne podujatia, karnevaly, výchovné koncerty, exkurzie.

 

Zápisu sa môžu zúčastniť aj deti, ktoré budú povinnú školskú dochádzku absolvovať v zahraničí, ale chcú sa stať kmeňovými žiakmi našej školy. V prípade záujmu poskytneme konzultácie a preskúšanie z povinného učiva.

Súkromná základná škola

Gemerská cesta č. 1 Lučenec

Sme Súkromná základná škola s vyučovacím jazykom slovenským sídliaca v mestskej časti Opatová na Gemerskej ceste č. 1. Opakovane dosahujeme výborné výsledky v celoslovenskom testovaní žiakov piateho ročníka.

V školskom roku 2019/2020 otvárame v 1. ročníku dve triedy. Srdečne pozývame rodičov a ich školopovinné detičky na zápis do 1. ročníka, ktorý sa uskutoční v dňoch 5. apríla 2019 (v piatok) od 14:00 hod. do 18:00 hod. a 6. apríla 2019 (v sobotu) od 14:00 hod. do 18:00 hod. na prízemí v budove školy.

Sme škola, ktorá Vám ponúka:

kvalitné vzdelávanie

jedinečnú rodinnú atmosféru

príjemné esteticky upravené triedy

hľadanie a rozvíjanie potenciálu v každom dieťati

integrovanú a skupinovú formu vyučovania žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

úzku spoluprácu s rodinou

vyučovanie anglického jazyka od 1. ročníka

vyučovanie metódou CLIL od 3. ročníka (prepojenie výučby anglického jazyka a iného vyučovacieho predmetu)

druhý cudzí jazyk od 4. ročníka (na výber nemecký a ruský jazyk)

rozmanitú činnosť v školskom klube detí počas celého roka

krúžkovú činnosť rôzneho zamerania

možnosť navštevovania Súkromnej základnej umeleckej školy v tej istej budove (hudobný, výtvarný, literárno-dramatický a tanečný odbor)

prípravu žiakov 5. ročníka na prijímacie skúšky na osemročné gymnázium

nezabudnuteľné zážitky zo školských akcií, výletov, exkurzií, plaveckého výcviku, či školy v prírode

ročníkové školné 240,- eur (20,- eur mesačne)

Zároveň Vás pozývame na Deň otvorených dverí dňa 20.3.2019 od 8:00 hod. do 15:00 hod. a na Zábavné dopoludnie na SZŠ dňa 23.3.2019 od 9:00 hod. do 12:00 hod. v budove školy.

Kontakt: PaedDr. Mária Pálešová, t. č. 0907 309 755, e-mail: palesova@sgymlc.sk

Webová stránka: www.szslc.sk.


 
 

Zápis detí do materskej školy na školský rok 2019/2020Vytlačiť
 

Čo treba vedieť pred zápisom do materskej školy...

Do materskej školy sa prijímajú deti pre nasledujúci školský rok alebo priebežne, pokiaľ je kapacita voľná. Miesto a termín podávania žiadostí pre nasledujúci školský rok zverejní riaditeľ po dohode so zriaďovateľom na budove materskej školy a na  inom verejne dostupnom mieste.

Vo všetkých materských školách v  zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Lučenec sa zápis detí uskutoční v termíne: od 24.04.2019 do 25.04.2019. V  tomto termíne, v  čase od 8.00 - do 11.00 hodiny sa konajú aj Dni otvorených dverí (dieťa v spoločnosti rodiča si môže prezrieť priestory, porozprávať sa s pani učiteľkami, kamarátmi...).

Informácie pre rodičov:.

Žiadosť o prijatie do materskej školy na nasledujúci školský rok vyžiada zákonný zástupca dieťaťa v  materskej škole, o ktorú má záujem. Tlačivo „Žiadosť o prijatie“ je k dispozícii aj na internetovej stránke mesta Lučenec www.lucenec.sk, v  sekcii Školstvo. Tiež tu nájdete zoznam a opis všetkých materských škôl v  zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Lučenec s  priloženou fotodokumentáciou. Povinnou súčasťou tlačiva „Žiadosť o prijatie“ je potvrdenie od všeobecného lekára pre deti a dorast o  zdravotnom stave a údaj o povinnom očkovaní dieťaťa. Do materskej školy sa spravidla prijímajú deti od troch do šiestich rokov. Výnimočne možno do materskej školy prijať aj dieťa od dvoch rokov veku, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky, predovšetkým kapacitné podmienky. Riaditeľ materskej školy však nesmie pri prijímaní uprednostniť deti mladšie ako tri roky pred prijatím starších detí. Deti mladšie ako tri roky môžu byť prijaté aj v Detských jasliach, Jókaiho 13 v Lučenci. Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku, deti s odloženým začiatkom školskej dochádzky a s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky. Riaditeľka materskej školy je povinná vydať rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa do materskej školy. Z dôvodu ľahšej adaptácie dieťaťa možno prijať dieťa na čas adaptačného pobytu, v  ktorom zákonný zástupca privádza dieťa do materskej školy postupne na jednu hodinu, dve a najviac štyri hodiny. Podľa požiadaviek rodičov materská škola zabezpečuje výchovnú starostlivosť detí počas celého dňa. Výška príspevku za pobyt dieťaťa v  materskej škole a stravovanie je stanovená v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta Lučenec č.3/2008 v znení noviel.

Gabriela Sarvašová, Školský úrad

Zoznam materských škôl so spoločným zriaďovateľom mestom Lučenec pôsobiacich v meste Lučenec s ich krátkou charakteristikou

Materská škola, Rúbanisko II 2872/39, Lučenec

Riaditeľka: Mgr. Jana Košťálová   tel.  047/43 33 783

Prevádzka: 6:00 – 16:30 hod.

E-mail: ms.rubanisko2@lucenec.sk

vyučovací jazyk – slovenský

V tejto materskej škole sa DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ A ZÁPIS DO MATERSKEJ ŠKOLY NEBUDE KONAŤ!

Odôvodnenie:

Materská škola bude v rekonštrukcii cca jeden rok. Termín zahájenia realizácie stavebných prác sa predpokladá v kalendárnom roku 2019, ale presné termíny ešte nie sú známe. Predpokladaný termín ukončenia prác je 08/2020. Celý rozsah prác je zameraný na zníženie energetickej náročnosti materskej školy, teda ide  takmer o kompletnú rekonštrukciu celého objektu.

Rekonštrukcia sa týka: zateplenia obvodového plášťa, strešného plášťa, výmeny výplní otvorov, rampy pre imobilných, zdravotechniky, elektroinštalácie, vzduchotechniky, vykurovania ...

Z týchto dôvodov objekt nebude môcť byť v prevádzke počas rekonštrukcie. Deti, ktoré navštevujú materskú školu budú mať zabezpečené náhradné priestory, kde naďalej bude prebiehať výchovno - vzdelávacia činnosť.

Zápis bude prebiehať v nasledovných materských školách:

Materská škola Rúbanisko I  2870/16 Lučenec

Riaditeľka: Mgr. Eva Balážiková         tel.: 047/4333776, 0907778561

E - mail: ms.rubanisko1@lucenec.sk

vyučovací jazyk - slovenský

počet tried: 6 tried

Prevádzka: 6:30 – 17:00 hod.

Ponúkame:

-           školský vzdelávací program Školička plná pohybu a zábavy, ktorý využíva interaktívne zážitkové učenie a učenie vlastnou skúsenosťou. Do popredia kladie dieťa, vývinový prístup k výchove a vzdelávaniu v súlade s individuálnymi osobitosťami. Program je zameraný na rozvoj pohybovej schopnosti a telesnej zdatnosti detí

-           upevňovanie ľudových tradícií hudobno-tanečným súborom Lúčik

-           základy počítačovej gramotnosti a prácu  na interaktívnych tabuliach (v štyroch triedach)

-           oboznamovanie s anglickým jazykom - krúžkovou formou

-           logopedickú starostlivosť

-           realizujeme rozšírený pohybový program o prvky Lali – jogy, projekt zdravé chrbátiky, kurz korčuľovania, v spolupráci so ZŠ L.Novomeského a v jej priestoroch športovo-pohybový krúžok,

-           každodenne využívame vlastnú telocvičňu

-           2 triedy najmladších detí sú vybavené čističkami vzduchu

-           materská škola disponuje vlastnou kuchyňou a jedálňou

-           krásny, zatrávnený a zalesnený školský dvor, poskytuje deťom možnosť športových aktivít ako loptové hry, softenis, floorbal,  bicyklovanie, kolobežkovanie, vozenie sa na odrážadlách, hry na preliezkach, hojdačkách, v zimných mesiacoch spúšťanie sa na klzákoch ... Každá trieda má k dispozícii vlastné pieskovisko. V rámci spolupráce  využívame športový areál ZŠ L. Novomeského

-           máme dobrú spoluprácu s rodičmi a Rodičovské združenie je občianskym združením, ktoré ako príjemca 2% z daní  používa finančné prostriedky aj na dovybavenie školského dvora a na realizáciu športových podujatí

-           organizujeme každoročne športové podujatia, hudobnú súťaž "Malý slávik" v rámci MŠ v meste, školu v prírode, korčuliarsky kurz, školu v prírode, triedne ekoprojekty  a iné aktivity v rámci ročných období

-           počas mesiaca jún ponúkame adaptáciu novoprijatých detí v spoločných hrách na školskom dvore

Materská škola, Ulica partizánska  273/19, Lučenec

Riaditeľka: Mgr. Iveta Lekeňová    tel. 047/43 33 780

Prevádzka: 6:30 – 16:30 hod.

E-mail: ms.partizanska@lucenec.sk

vyučovací jazyk - slovenský

Materská škola sa nachádza v strede mesta a je šesť triedna, má samostatnú školskú jedáleň.  Okolie tvorí veľký areál plný zelene, bylinkové záhony, skalka, záhradka s ovocným krovím, náučný a pocitový chodník. Súčasťou budovy je aj samostatná telocvičňa, terasa, kočikáreň. Dvor je využitý aj ako dopravné ihrisko, na betóne sú namaľované farebné skákalky. Moderné bezpečné preliezačky a veľké detské športové ihrisko obohacujú život detí pri pobyte vonku.  Budova je zrekonštruovaná  a interiér tried je vytvorené na báze bezprašnosti.

Prečo Śkolský vzdelávací program: „ Šantivé slniečka“?

Deti v MŠ:

  • sú veselé a majú radi zábavu, sú zvedavé, hravé, šikovné a zručné,
  • sú kamaráti, športovci, maliari, speváci, tanečníci, ochranári,
  • proste šantivé slniečka , ktoré sa vo svete nestratia  a stále sa tešia na nové poznatky a prekvapenia, objavovania o živote

V Školskom vzdelávacom programe materskej školy sa realizuje športové, technické a environmentálne zameranie, nakoľko problematika zdravého životného štýlu , absencia športu a environmentálnej výchovy, technických zručností naďalej pretrváva. Na materskej škole prebieha projekt „ Technická škôlka“, priebežné projekty: ČK, CPPPaP, „Eko - dni“, Tanečná škola: Štefana Chleba, spevokol: Lienky, práca s PC a IT, Angličtina hravou formou, pobyt v Škole  v  prírode, kurz korčuľovania a plávania, sánkovačka, tvorivé dielne s rodičmi, zážitkové učenie, oberačka na vidieku, na farme, turistika, výlety a exkurzie, regionálne aktivity – ( turistika po okolí, hrady, zámky, ...) a tradície ( Lucia, páračky, besedy,...). Poslaním materskej školy je získavať poznatky, vedomosti a pripravovať deti na úspešný vstup do  Základnej školy, do života, formovať intelektuálne schopnosti deti predškolského veku vzhľadom na individuálnu osobitosť a vekovú primeranosť. Deti sú vedené k dodržiavaniu etických, humánnych princípov a základov zdravého životného štýlu prostredníctvom športových, technických a environmentálnych aktivít. Týmto je materská škola  otvorenou inštitúciou pre deti, rodičov,  partnerov a širokú verejnosť s pestrou ponukou  výchovno- vzdelávacej činnosti.

Materská škola, Štvrť M. R. Štefánika 407/12, Lučenec

Riaditeľka: Mgr. Dagmar Horáčiková   tel. 047/43 33 779

Prevádzka:  6:30  -   16:30 h.

E-mail: ms.stefanika@lucenec.sk

vyučovací jazyk – slovenský

Zameranie materskej školy - dopravná a environmentálna výchova

Štvortriedna materská škola pavilónového typu s kapacitou 95 detí je umiestnená v strede mesta s možnosťou parkovania v blízkosti MŠ v bezprašnom prostredí. Disponuje  veľkým areálom s množstvom stromov ,zelene, preliezkami, hojdačkami a  pieskoviskami. Na školskom dvore je  vybudované dopravné ihrisko, kde sa deti učia základom dopravnej výchovy, environmentálny a pocitový chodník. V školskom  areáli  sa nachádzajú  dva altánky, ktoré slúžia deťom na hry a vzdelávacie aktivity.

Všetky triedy sú vybavené interaktívnymi tabuľami. Súčasťou materskej školy je aj samostatná jedáleň a telocvičňa. Výchova a vzdelávanie prebieha v súlade so Štátnym vzdelávacím programom a  Školským vzdelávacím programom- S Bezpečkom bezpečne. V materskej škole realizujeme krúžok anglického jazyka. V zimnom období ponúkame deťom Školu v prírode. Počas roka realizujeme rôzne aktivity : napr. prechádzku jesennou prírodou do zvieracej obory, výchovné koncerty, Mikulášsku noc, karneval, Deň matiek, bábkové divadlá, vynášanie Moreny, výtvarnú súťaž, Vianočnú granulku, Vianočné dielničky s rodičmi, Deň mlieka a zdravej výživy, rozlúčku s predškolákmi atď. V rámci environmentálnej výchovy pracujeme s deťmi vo vlastnej záhradke, kde pestujú kvety a bylinky. V spolupráci s Centrom špeciálno-pedagogického poradenstva ponúkame individuálne výchovné poradenstvo a saunovanie detí. V materskej škole sa poskytuje logopedická starostlivosť.

 

Materská škola, Ul. Dr. Herza 375/5,  Lučenec

Riaditeľka: PaedDr.  Iveta Filčíková    tel.: 047/43 33 771

Prevádzka: 6:30 – 16:30 hod.

E-mail: ms.herza@lucenec.sk

vyučovací jazyk - slovenský

Sme štvortriedna materská škola. Deťom a rodičom je k dispozícii bezbariérový vstup do MŠ, sú k dispozícii štyri samostatné dvory bezpečne oddelené od ruchu mesta zeleňou, s príslušnou výbavou pre pohybový rozvoj detí.  Ciele a poslanie výchovy a vzdelávania v našom školskom vzdelávacom programe pre predprimárne vzdelávanie „ŠTVORLÍSTOK“ vychádza z cieľov stanovených v Štátnom vzdelávacom programe pre cieľovú skupinu – deti v MŠ – predprimárne vzdelávanie a cieľov stanovených pedagogickým kolektívom. Ponúkame: krúžok nemeckého a anglického jazyka. projekt Škola podporujúca zdravie, projekt regionálna výchova a podprojekt „Stará škola“, tanečný krúžok. Deti, ktoré majú rok pred plnením povinnej školskej dochádzky sú zaradené do projektového programu „Budem prváčik“, ktorý sa zameriava na rozvoj kultúrnej gramotnosti. Našou snahou je naše projekty neustále resp. každoročne obohacovať o nové prvky na základe vízie našej MŠ, ktorá je orientovaná na deti a na školu ako celok.

Základná škola s materskou školou Józsefa Kármána s vyučovacím jazykom maďarským - Kármán József Alapiskola és Óvoda

Adresa:  Ul. Begova 26/13, 984 01 Lučenec,

Tel. 0919 343 649, E-mail: mskarmana@gmail.com

Riaditeľ ZŠ s MŠ: Mgr. Péter Csúsz

Zástupca riaditeľa pre materskú školu: Bc. Judita Gyetvai

Prevádzka: 6:30 – 16:30 hod.

Názov školského vzdelávacieho programu materskej školy: Detská záhrada

Motto MŠ: Každý, kto si myslí, že súčasne s jahodami dozrieva všetko ovocie, nevie nič o hrozne.“ (Paracelsus)

Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským už vo svojom názve zahŕňa rôznorodosť, odlišnosť. Vlastné zameranie ŠkVP materskej školy obohacuje výchovu a vzdelávanie o multikultúrnu výchovu, slovenský jazyk a anglický jazyk.

Našou víziou je v deťoch vzbudiť záujem o spoznávanie seba samého, vlastnej kultúry, spôsobu života, ako i kultúry iných národov. Chceme deti viesť k tolerancii, k poznaniu a rešpektovaniu rozličných kultúr a k utváraniu prosociálneho správania bez predsudkov a bariér k ľuďom rôznych kultúr a k akceptovaniu odlišnosti v najširšom slova zmysle. Kladenie základov systematickej multikultúrnej výchovy v predprimárnom vzdelávaní rešpektuje neopakovateľnú hodnotu každého dieťaťa, neprehliadnuteľnú hodnotu skupiny detí ako prirodzeného prostredia pre dieťa. Základy budúcej systematickej multikultúrnej výchovy realizujeme hlavne hrovými a zážitkovými metódami práce s deťmi.

 

Az óvoda igazgatója: Mgr. Csúsz Péter

Az óvodáért felelős helyettes: Bc. Gyetvai Judit

Az óvodai program címe: Gyermekkert

Mottó: „Aki azt képzeli, hogy minden gyümölcs ugyanakkor érik meg, mint a szamóca, az semmit sem tud a szőlőről.” (Paracelsus)

A magyar tanítási nyelvű óvoda már nevében is hordozza a sokféleséget, s a különbözőséget. Az óvoda kulturális gazdagsága a sokszínűségében rejlik. Az óvodai programunk célja, hogy a multikulturális nevelés alapelveit betartva, felkeltsük a gyermekekben az érdeklődést önmaguk, saját kultúrájuk iránt, akárcsak más nemzetek életmódjuk, kultúrájuk iránt. Szeretnénk gyermekeinknek megtanítani a tolerancia alapjait, megismertetni és tisztelni a különböző hagyományokat, szokásokat.  Az óvodai nevelést elsősorban a játék, és az élményszintű tanulás módszereivel valósítjuk meg, a gyermekeknek biztosítjuk a szlovák és angol nyelvű oktatását.

 

Základná škola s materskou školou, Ulica bratrícka 355/19, Lučenec

Riaditeĺka ZŠ s MŠ: Mgr. Andrea Novotná      tel.: 047/43 33 789, 0911 890 074

Prevádzka 6:30 – 16:30 hod.

Zástupca riaditeľky pre MŠ: Mgr. Adriana Kurišová

E-mail: mszsopatova@hotmail.com

vyučovací jazyk - slovenský

Sme MŠ rodinného typu, jedinečná v našom meste, v domácom prostredí s priateľskou a bezstresovou atmosférou. Poskytujeme výchovu a vzdelávanie aj pre deti od 2 rokov veku, s celodennou výchovou a vzdelávaním. Disponujeme výbornými podmienkami pre športové aktivity vo vlastnej telocvični i v areáli školy (zrekonštruované basketbalové ihrisko, nové detské ihrisko). Vo výchovno-vzdelávacích aktivitách využívame inovatívne metódy s využitím IKT. MŠ je obklopená priestrannými trávnatými plochami, s modernými preliezačkami, hojdačkami a veľkou trampolínou. ZŠ poskytuje MŠ plne vybavenú telocvičňu a školskú knižnicu. Prezentujeme sa vo výtvarných, hudobných, športových súťažiach a rozvíjame výtvarné, hudobné a športové talenty. Navštevujeme mestský park, Novohradskú knižnicu a rôzne divadelné predstavenia, organizujeme výlety po Slovensku. Navštevujeme školu v prírode, nakoľko naša MŠ má environmentálne zameranie. Upevňujeme u detí ľudové tradície, zúčastňujeme sa a zároveň aj poriadame kultúrne podujatia, kde sa stretávajú celé rodiny. MŠ úzko spolupracuje s logopédom a pedagogicko-psychologickou poradňou. ZŠ s MŠ poskytuje priestory pre možnosť výučby anglického jazyka (HOCUS-LOTUS)aj pre deti MŠ. Každoročne sa zúčastňujeme zimných aktivít - kurzu korčuľovania. Úzko spolupracujeme so ZŠ popoludňajšie aktivity- rozvoj grafomotoriky a matematických predstáv, anglický jazyk, rozvoj bádateľských schopností, ktoré predškoláci absolvujú priamo v ZŠ a DIELNIČKE.  Máme veľa spoločných aktivít, čím zabezpečujeme bezstresový prechod predškolákov do 1. ročníka.

Základná škola s materskou školou so súkromným zriaďovateľom

Súkromná základná škola s materskou školou DSA, Námestie Kubínyiho 42/6, Lučenec

Riaditeľka SZŠ s MŠ DSA : Mgr. Lenka Dymová    tel. 047/43 28 919

Prevádzka: 6:30 – 16:30 hod.

Zástupca riaditeľa pre materskú školu: Ivana Sychra Bartošová

E-mail: mskubiny.lc@gmail.com

vyučovací jazyk - slovenský

Materská škola je 5 triedna a poskytuje výchovu a vzdelávanie pre deti od 2 rokov.

Sídli na Ul. osloboditeľov v samostatnej budove s telocvičňou, jedálňou, dvomi priestrannými dvormi, veľkými preliezkami, pieskoviskami a dopravným ihriskom namaľovaným na betóne, na ktorom sa deti môžu voziť na odrážadlách, kolobežkách. K základnej škole s materskou školou patrí aj telovýchovný areál s tartanovou dráhou a umelým trávnikom, ktorý využíva materská škola aj v zimnom období. Filozofia výchovy detí je zahrnutá do školského vzdelávacieho programu „Čarovná škôlka“.

Deťom je poskytovaná odborná logopedická starostlivosť, spolupráca s CPPPaP, športový krúžok- DSAtletáčik, spevácky krúžok a krúžok anglického jazyka, nemeckého jazyka. Deti sa venujú aj tanečným vystúpeniam – mažoretky. Vďaka krúžkom , ktoré poskytujeme sa zapájame do rôznych športových súťaží, speváckych, výtvarných.

V priestoroch materskej školy sa nachádza infrasauna, v ktorej deti posilňujú svoju imunitu. Naša materská škola organizuje školy v prírode, korčuliarky kurz, lyžiarsky výcvik aj plavecký výcvik.

Každoročne sa organizujú rôzne výlety, exkurzie, turistiky do okolia.

Udržujeme ľudové tradície ( vynášanie Moreny, stavanie Mája, pochovávanie basy.).

Vo výchovno vzdelávacom procese využívame inovatívne metódy s využitím IKT ( máme dve interaktívne tabule )

Materská škola úzko spolupracuje aj zo základnou školou. Pripravujú spoločné akcie, podujatia, aktivity, vďaka čomu je pre deti prechod z materskej školy do základnej školy plynulejší. 

Výhodou materskej školy je, že je spojeným právnym subjektom so základnou školou.

Špeciálne materské školy – zriaďovateľ: Okresný úrad Banská Bystrica

Deťom so špeciálnymi výchovno–vzdelávacími potrebami je venovaná odborná starostlivosť v Špeciálnej materskej škole s organizačnou zložkou Centrom špeciálno-pedagogického poradenstva Štvrť M. R. Štefánika 12 v Lučenci a v Špeciálnej materskej škole internátnej, ktorá je organizačnou zložkou Spojenej školy internátnej K. Supa 48 v Lučenci.:

Špeciálna materská škola s organizačnou súčasťou Centrom špeciálno-pedagogického poradenstva, Štvrť M. R. Štefánika 12 v Lučenci

Riaditeľka: PaedDr. Elena Herédy  tel.047/43 32 237, mobil 0915 823 485

Prevádzka: 6:30 – 16:00 hod.

E-mail: dic-lc@mail.t-com.sk

Špeciálna materská škola v strede mesta, s celodennou a poldennou výchovou a vzdelávaním. Poskytuje predprimárne vzdelávanie v špeciálnych triedach pre deti so zdravotným znevýhodnením.

Individuálny výchovno-vzdelávací program sa orientuje na základné informácie o dieťati a vplyve jeho diagnózy na výchovno-vzdelávací proces, požiadavky pre úpravu prostredia triedy, modifikáciu obsahu vzdelávania, aplikáciu špeciálnych vzdelávacích postupov, špecifikácie organizácie a foriem vzdelávania, požiadavky zabezpečujúce kompenzačné pomôcky a špeciálne učebné pomôcky, zabezpečenie servisu rôznych odborníkov pod jednou strechou. Materská škola tiež poskytuje svojim klientom denne rehabilitačnú starostlivosť, ktorú vykonáva fyzioterapeut.

Špeciálna materská škola internátna, Karola Supa 48 Lučenec

Riaditeľka: PhDr. Lenka Hricová tel.047/43 31 459

Prevádzka: 7:00 – 16:30 hod.

Zástupca riaditeľa pre materskú školu: Mgr. Zdenka Cirjaková

E-mail: zsisplc@pobox.sk

web: www.zsisplc.edupage.org

Špeciálna materská škola je organizačnou zložkou Spojenej školy internátnej. Poskytuje poldennú, celodennú, aj týždennú výchovu a vzdelávanie.

Nachádza sa v príjemnom prostredí na kraji mesta s moderným detským ihriskom a pieskoviskom. Triedy sú zariadené novým funkčným nábytkom. Deti sa vzdelávajú podľa školského vzdelávacieho programu Šikovné jazýčky, ktorý je zameraný na rozvoj komunikačnej schopnosti stimulačnými rozvíjajúcimi programami - Tréningom fonematického uvedomovania podľa Eľkonina, Laheyovej modelom vývinu reči. Predmatematickú gramotnosť rozvíjame matematikou podľa Hejného. Stimulovaním motorických zručností korigujeme vývinovú nezrelosť u všetkých zdravotne znevýhodnených detí. Každé dieťa s diagnózou autizmu má vypracovaný individuálny vzdelávací program, podľa edukačno - hodnotiaceho profilu dieťaťa s poruchou autistického spektra. Deti majú k dispozícii logopedické učebne, učebňu rytmicko-pohybovej výchovy, počítačovú miestnosť, telocvičňu, psychomotorickú miestnosť a miestnosť s interaktívnou tabuľou.

Denne sa deťom poskytuje individuálna logopedická intervencia kvalifikovanými logopédkami. Poskytujeme komplexnú psychologickú diagnostiku a terapiu. V triedach je maximálny počet 10 detí. Prijímanie detí do špeciálnej materskej školy internátnej je k 1. septembru školského roka na základe predchádzajúceho špeciálnopedagogického -logopedického vyšetrenia a psychologického vyšetrenia. Prijímame deti s chybami reči, deti nehovoriace, deti sluchovo postihnuté, deti s kochleárnym implantátom, deti s diagnózou autizmu, vrátane detí s odkladom povinnej školskej dochádzky. Prijatie počas školského roka je možné len v prípade voľnej kapacity.


 
 

Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave prichádza s inovatívnymi zameraniamiVytlačiť
 

Štúdium na Vysokej škole ekonómie a manažmentu verejnej správy je od nového akademického roka 2017/2018 ešte atraktívnejšie. Škola v akreditovaných študijných programoch Verejná správa, Manažment malého a stredného podnikania či Ekonomika a manažment verejných služieb reaguje na požiadavky trhu. Študenti sa môžu v rámci študijných programov užšie špecializovať napríklad na digitálny marketing, personálny manažment a ľudské zdroje, či manažment start-upov.

„Pozorne sledujeme vývoj na trhu práce a vnímame prirodzený dopyt po vybraných profesiách. Aj preto sme sa rozhodli reagovať na požiadavky trhu a rozšírením ponuky v rámci študijných programov chceme poskytnúť našim študentom také vysokoškolské vzdelanie, ktoré im pomôže ľahšie sa uplatniť na trhu práce,“ hovorí Dr. h. c. prof. Ing. Viera Cibáková, CSc., rektorka VŠEMvs v Bratislave.

V rámci štúdia ekonómie a manažmentu sa študenti môžu profilovať na oblasť zdravotníctva, vzdelávania či cestového ruchu. Škola bude vychovávať aj nových odborníkov na oblasť verejného obstarávania, financovania verejných projektov či digitalizáciu verejnej správy. Škola poskytuje štúdium v akreditovaných študijných programoch v Bc. a Mgr. stupni s možnosťou absolvovať rigorózne konanie a tým získať titul PhDr. a v novom akademickom roku ponúka aj štúdium v anglickom jazyku v akreditovaných študijných programoch.

 

Prostredníctvom  programu ERASMUS+ môžu študenti VŠEMvs študovať na niektorej z 27

partnerských vysokých škôl v zahraničí. VŠEMvs poskytuje svojim študentom okrem atraktívnych študijných programov aj vynikajúce materiálno-technické vybavenie, ktorým škola disponuje. Súčasťou vysokej školy je GROWUP – startupové centrum, ktorého cieľom je pomáhať študentom realizovať ich podnikateľské nápady. Škola má vlastnú knižnicu, študenti majú k dispozícii modernú výpočtovú techniku a má vytvorený samostatný program športových a voľnočasových aktivít. Okrem toho má vysoká škola aj vlastné Kariérne centrum, ktorého hlavným poslaním je pomáhať študentom získať po ukončení štúdia, ale aj počas neho, atraktívne pracovné miesto a uplatniť sa na trhu práce. Zároveň poskytuje študentom kariérne poradenstvo a úzko spolupracuje s firmami pri nábore kvalifikovaných študentov a absolventov VŠ.

www.vsemvs.sk

Študijný program: Verejná správa

Akademický titul: Bakalár (Bc.), Magister (Mgr.), Doktor filozofie (PhDr.)

Možnosti štúdia: Denne, externe

Študijný program: Manažment malého a stredného podnikania

Akademický titul: Bakalár (Bc.), Magister (Mgr.), Doktor filozofie (PhDr.)

Možnosti štúdia: Denne, externe

Študijný program: Ekonomika a manažment verejných služieb

Akademický titul: Bakalár (Bc.)

Možnosti štúdia: Denne, externe

 

Miesto prvého kontaktu:

Gemerská cesta 1, 984 01 Lučenec,

e-mail: pavol.krizo@vsemvs.sk, tel.: +421 905 604 736

 


 
 

Deň detí s poruchami autistického spektra Vytlačiť
 

 Mesto Lučenec- KC Rapovská križovatka, Spoločenské centrum 3Pé Vás pozýva na

Deň detí s poruchami autistického spektra 

dátum: 2.6.2017

miesto: 3Pé Lučenec Sokolská 12

čas: 12.00-15.00

pripravené budú hry, diplomy pre účastníkov, občerstvenie a kopec zábavy

Tešíme sa na vás

kontakt: Vlasta 0908571233

Palino 0907169875


 
 
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka