Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Školstvo

Oznamy - školstvo

Zápis detí do prvého ročníka šk. r. 2019/2020Vytlačiť
 

Zápis  detí  do  prvého  ročníka  základných  škôl  na  školský  rok 2019/2020  sa  na  všetkých  školách  v  zriaďovateľskej  pôsobnosti mesta  Lučenec

uskutoční v termíne od 1. apríla 2019 do 10. apríla 2019

Postup pri zápise  dieťaťa do prvého ročníka musí byť v súlade s § 20 Zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Upozorňujeme, že zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky podľa § 20 ods. 2) citovaného zákona.

Pri zápise je potrebné rešpektovať:

 1. Zápisu sa zúčastní zákonný zástupca dieťaťa (obaja rodičia, opatrovník, ...) s dieťaťom, ktoré sa narodilo v období od 01.09.2012 do 31.08.2013. Na žiadosti o prijatie do 1. ročníka musí byť písomný súhlas oboch zákonných zástupcov vyjadrený podpisom.

V prípade že dieťaťu bol v minulom školskom roku udelený odklad/opakovaný odklad povinnej školskej dochádzky, je potrebné ísť s dieťaťom znovu na zápis (aj keď navštevuje nultý ročník v základnej škole) – jedná sa o deti narodené pred dátumom 01.09.2012 (t.j. 31.08.2019 a skôr).

Ak zákonný zástupca chce zapísať dieťa do školy v zahraničí a trvalý pobyt zostáva na území SR, je povinný zapísať dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v škole („kmeňová škola“) na území SR, kde mu bude následne udelené povolenie na štúdium v zahraničí.

 1. Zákonný zástupca je povinný predložiť pre zistenie osobných údajov svoj občiansky preukaz a rodný list dieťaťa. Podľa § 20 ods. 4) a § 11 ods. 6) školského zákona je zákonný zástupca povinný poskytnúť škole pri zápise nasledovné údaje:
 1. o deťoch: meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu (prípadne miesto pobytu, kde sa obvykle zdržiava), rodné číslo, štátnu príslušnosť, národnosť,
 2. o zákonných zástupcoch: meno a priezvisko a miesto trvalého pobytu; adresu miesta, kde sa zákonný zástupca obvykle zdržiava, ak sa nezdržiava na adrese trvalého pobytu a kontakt na účely komunikácie.

Prednostne sa na školu zapisujú deti patriace do školského obvodu podľa trvalého bydliska dieťaťa v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta Lučenec č. 5/2016 o určení školských obvodov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Lučenec.

 1. Ak rodič vyberie školu pre svoje dieťa mimo školského obvodu do ktorého patrí, riaditeľ školy ho zapíše len ak má voľné miesto. V takomto prípade radíme rodičom podať žiadosť písomnou formou.
 2.  Zapísať deti, ktorých trvalé bydlisko je mimo školských obvodov mesta Lučenec, je možné tiež len na voľné miesta, a to spravidla vo výnimočných a závažných dôvodoch. Aj v tomto prípade odporúčame podať písomnú žiadosť.
 3. Ak sa rodič nemôže z opodstatnených dôvodov dostaviť na zápis v uvedenom termíne, dohodne si s riaditeľom školy náhradný termín a to najneskôr do 17.04.2019.
 1. V prípade nejasností kontaktujte riaditeľov príslušných škôl alebo Školský úrad, Novohradská č. 1, Lučenec telefonicky na čísle 047/430 72 25 alebo e-mailom na adresu: ingrid.kudlakova@lucenec.sk

 

Zriaďovateľ: mesto Lučenec:

Základná škola, Ulica Vajanského 2844/47, Lučenec

telefón: 047 45 12 692

mobil: 0915 816 587

e-mail: skola@zsvajanlc.edu.sk

web: www.zsvajanlc.edu.sk

facebook: @zsvajanskeholc

riaditeľka školy: Mgr. Jana Kamenská

Zápis do 1.ročníka sa uskutoční v dňoch: 8. - 9. apríla 2019 od 1400 do 1700 hod.

Deň otvorených dverí: 20.3.2019 (streda)

V školskom roku 2019/2020  otvárame prvácke triedy s posilnením výuky anglického jazyka a bežné triedy.

Čo Vám ponúkame v našej škole:

 • posilnené vyučovanie cudzích jazykov
 • nádherný zdravý zelený areál podporujúci vzťah k prírode
 • nadštandardné materiálne vybavenie tried, odborných učební a športového areálu školy
 • škola úspešne zapojená v projektoch: medzinárodný projekt - Erasmus+IT Akadémia,  Zdravá škola, Ovocie do škôl, Digiškola, Školské prírodné záhrady - Záhrada, ktorá učí, Modré školy a iné
 • pobyty v európskych mestách partnerských škôl
 • rozvoj dopravnej výchovy na vlastnom dopravnom ihrisku
 • v bežnom vyučovaní využívanie počítačov, notebookov, tabletov a interaktívnych tabúľ s pripojením na internet v každej triede
 • anglicky hovoriaceho lektora počas celého školského roka
 • vyučovanie metódou CLIL
 • projektové vyučovanie a ročníkové prezentácie žiakov aj v cudzích jazykoch
 • popredné umiestnenia našich žiakov v literárnych, jazykových, vedomostných a športových súťažiach, nielen na úrovni okresnej, ale aj celoslovenskej
 • výuku prírodovedných predmetov s využívaním vybudovaného náučného chodníka, ekotried,  jazierok, zelenej strechy
 • upevňovanie ľudových tradícií a zvyklostí nášho regiónu
 • plavecký výcvik, školu v prírode pre žiakov 1. stupňa a lyžiarsky výcvik pre žiakov 2. stupňa
 • školského psychológa a školského špeciálneho pedagóga
 • kvalitné, zdravé stravovanie vo vlastnej školskej jedálni s ponukou desiaty a obeda výberom z dvoch hlavných jedál so zeleninovými šalátmi
 • školský klub detí v prevádzke od 600 do 1700 hod. so všestrannou výchovnou činnosťou v siedmich oddeleniach
 • viac ako 50 záujmových krúžkov podľa výberu dieťaťa – napr. jazykový, šachový, spevácky, tanečný, rozhlasový, redakčný v školskom časopise Bzučoviny, výtvarný, Maškrtníček, loptové hry a mnohé iné
 • možnosť výuky anglického jazyka v popoludňajších hodinách v súkromnej jazykovej škole v našich priestoroch
 • rozvoj športového talentu v zrekonštruovaných telocvičniach, na multifunkčnom ihrisku a trávnatých ihriskách v areáli školy, popoludní v športových a tanečných kluboch so zameraním na futbal, džudo, stolný tenis a hip-hop

Na zápis prichádza dieťa v sprievode oboch rodičov, alebo zákonný zástupca predloží „Vyhlásenie zákonných zástupcov dieťaťa“ – možné prevziať na web stránke alebo osobne. Zákonní zástupcovia detí si prinesú občianske preukazy, rodný list dieťaťa a 8 € na predpisové zošity. Naša škola vytvorí pre vzdelávanie Vášho dieťaťa tie najlepšie podmienky.

Vaše dieťa pripravujeme na úspešnú budúcnosť. Ďakujeme za dôveru.

Základná škola, Haličská cesta 1493/7, Lučenec

Základná škola Haličská cesta 1493/7, Lučenec Vás pozýva na zápis do 1.ročníka v dňoch :

8. - 9. apríla 2019, od 13.00 do 17.00 hod. v malej budove na prízemí v zadnom areáli školy.

Na zápis je potrebné prísť spolu s dieťaťom, doniesť si preukaz totožnosti zákonných zástupcov a rodný list dieťaťa.

V školskom roku 2019/2020 otvárame dve triedy 1. ročníka.

Podrobnejšie informácie k zápisu nájdete na našej webovej stránke: www.zshal7.edupage.org

Poloha školy: nájdete nás v blízkosti mestského parku, neďaleko centra mesta v rozsiahlom areáli plnom zelene a oddychových častí.

Prečo si vybrať našu školu ?        ,, Sme dobrá škola, do ktorej chodia deti rady. "

Niečo o nás:

-sme škola rodinného typu v bezpečnom prostredí s priateľskou a ústretovou atmosférou k žiakom ako aj k ich rodičom

-prihliadame na individuálne potreby každého nášho žiaka, rozvíjame jeho potenciál a záujmy v jeho najlepšej oblasti, individuálny  rozvoj a potreby žiakov sledujeme a podporujeme

-ústretová spolupráca s rodičmi, internetová žiacka knižka, elektronická kontrola dochádzky žiakov dohliada na ich bezpečnosť

-v procese vzdelávania využívame inovatívne metódy a formy práce  (Hocus & Lotus – zážitková angličtina, CLIL – niektoré predmety vyučované v ang. jazyku od 1.ročníka, Hejného metóda - matematika hrou, rozšírené vyučovanie pre intelektovo nadaných žiakov – Delfíniky, programovanie s robotom Emilom a iné)

-moderné počítačové učebne, triedy vybavené najnovšími interaktívnymi tabuľami, jazykové učebne a relaxačné učebne pre žiakov so špecifickými výchovno-vzdelávacími potrebami

-na škole pôsobí špeciálny pedagóg, úspešne pracujeme a individuálne integrujeme všetkých žiakov,  ktorí to potrebujú k úspešnému zvládnutiu vyučovacieho procesu

-podpora asistentov učiteľa a asistentov žiaka priamo na vyučovacích hodinách od 1.ročníka

-vytvárame triedy s rozšíreným vyučovaním predmetov pre nadaných žiakov podľa ich potrieb (rozšírená matematika, encyklopedické čítanie, rozvíjame prezentačné zručnosti detí, tvorba projektov z prírodovedy, vlastivedy)

-realizujeme individuálnu integráciu intelektovo nadaných žiakov (potreba diagnostikovania v CPPPaP v Lučenci) formou rozšíreného vzdelávania v skupine, v samostatnej špecializovanej učebni pre nadaných žiakov

-možnosť priberania žiakov do skupín aj počas školského roka na základe absolvovania diagnostiky a zistenia úrovne rozumového nadania žiaka psychológom

-máme najviac vyškolených pedagógov pre potreby uskutočňovania individuálnej integrácie intelektovo nadaných žiakov, špecializovaný pedagóg úzko spolupracuje so psychológom ako aj s rodičmi, čo je dôležité a prospešné pre tento typ žiakov,

-od 6.ročníka možnosť výberu druhého cudzieho jazyka (ruský jazyk, nemecký jazyk)

-pedagógovia využívajú množstvo moderných výukových programov k zvýšeniu atraktivity učenia ako sú napr.: Fenomény sveta (výukové videá o prírode, fyzike, chémii...), digiškola, englishone – zaujímavo a atraktívne spracované motivačné učivá k jednotlivým témam, zábavné metodické materiály a interaktívne programy k výuke angličtiny, možnosť používania tabletov v skupinách atď.

-krásny zelený školský areál s multifunkčným ihriskom, bežeckou tartanovou dráhou a veľkým asfaltovým ihriskom pre športové vyžitie žiakov

-trávnaté plochy s množstvom zelene a oddychových zón pre relax po vyučovaní a pestrú činnosť detí aj v poobedňajších hodinách v Školskom klube Slniečko

-ŠKD v prevádzke od 6.30 – 17.00 hod., ranný školský klub v prevádzke denne od 7.00 hod. aj pre žiakov 5.ročníka

-ponúkame množstvo zmysluplných a atraktívnych záujmových krúžkov pre žiakov 1. a 2. stupňa napr. Strelecký a CO obrana (majstri Slovenska 2018), florballový, relaxačno-kreatívne krúžky, Tancuj Zumbu, folklórny súbor Medulienka, redakčný – tvorba školského časopisu Haličák, Mladý záchranár (sme jediná škola v okrese s DEFIBRILÁTOROM umiestneným v priestoroch školy), Kuchtík, Moderný tanec, rôzne počítačové a programovacie záujmové krúžky...

-pestré doplnkové aktivity počas školského roka:  Škola v prírode (2. - 3. roč.), Lyžiarsky výcvik (8. roč.), Plavecký výcvik (4. roč.), exkurzie po Slovensku ako aj do zahraničia (Londýn, Paríž), výchova ku kultúre – návšteva divadelných predstavení v slovenských divadlách

-stravovanie žiakov je zabezpečené v školskej výdajnej jedálni, ktorej súčasťou je aj zdravý školský bufet, Breikomat na mlieko

Na všetkých nových žiakov sa teší kolektív ústretových, aktívnych a kvalifikovaných pedagógov ZŠ Haličská cesta 1493/7.

Rodičov a predškolákov radi privítame na nasledovných aktivitách školy:

Týždeň otvorených dverí: od 25.3. - 28.3. 2019 (pon.-štvr.)

Predškoláčik: aktivita v poobedňajších hodinách - učiteľ- predškoláčik - rodič (info na stránke)

Informácie k zápisu aj osobne u riaditeľky školy Mgr. A. Novodomskej alebo zástupkyne riaditeľky pre 1. st. PaedDr. G. Šagátovej alebo na tel. číslach: 0902 333 791, 0911 170 043, 047 333 791

e-mail: novodomskazshal@gmail.com, sagatovazshal@gmail.com

ZŠ M. R. Štefánika, Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec

 • Čas a miesto zápisu: 8. – 9.4.2019 (pondelok a utorok) od 13:00 do 17:00 hod. v triedach na prvom poschodí pavilónu A.

Deň otvorených dverí: 30.3.2019 (sobota) 8.30 - 12.00 hod.

kontaktná osoba: Mgr. Gabriela Aláčová (riaditeľka ZŠ, 0911650189, alacova@zsstefanikalc.sk)

 • Čo ponúkame:
 • rozšírené vyučovanie matematiky a prírodovedných predmetov od 5. ročníka,
 • ako Škola s regionálnou výchovou – podpora regionálnej výchovy od 1. ročníka,
 • podpora športu a hokejových talentov otváraním bežných tried so športovou prípravou od 5. ročníka,
 • výučba anglického jazyka od 1. ročníka,  možnosť výberu nemeckého alebo ruského jazyka od 7. ročníka,
 • hodiny informatiky od 2. ročníka,
 • korčuliarsky, plavecký výcvik, lyžiarsky výcvik, organizovanie škôl v prírode, výletov, exkurzií, letných táborov
 • činnosť školského špeciálneho pedagóga, školského psychológa, sociálneho pedagóga a 7 asistentiek učiteľa,
 • individuálny prístup pre žiakov so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami a podpora nadaných žiakov,
 • v prípade záujmu rodičov možnosť otvoriť špeciálnu triedu pre žiakov s autizmom na II. stupni
 • podpora preventívnych aktivít,
 • odborné učebne s modernými informačno-komunikačnými technológiami, moderný športový multifunkčný areál, k dispozícii je školský pozemok, hrnčiarska dielňa i učebňa regionálnej výchovy,
 • pestrá ponuka krúžkovej činnosti napr. športové, tvorivé, umelecké krúžky, Včelársky krúžok, šachový krúžok, tanečný a iné),
 • činnosť školského parlamentu,
 • činnosť školského klubu detí až do 17.00 hod.

Ponúkame Vám kvalitnú prípravu Vašich detí na budúce povolanie, bezpečné miesto, celodennú starostlivosť a podnetné tvorivé inovatívne prostredie. Výsledky kvalitnej práce našich pedagógov sa odrážajú aj vo výborných výsledkoch žiakov vo všetkých typoch olympiád a súťaží a v uplatnení absolventov. Ďakujeme za prejavenú dôveru!

Základná škola Ladislava Novomeského, Rúbanisko II 3079, 984 03  Lučenec

Škola sídli na Rúbanisku, najväčšom lučeneckom sídlisku. Od roku 1977 vzdeláva žiakov najmä z tejto lokality. Medzi Lučenčanmi je známa pod prívlastkom športová. Na pohybe si zakladáme dodnes. K športu sme pridali dôraz na cudzie jazyky a informatiku, či svet techniky.

V súčasnosti vzdelávame 452 žiakov v 22 triedach.

Pre ročníky 1. - 4. ponúkame celodennú starostlivosť. Škola, Školský klub detí (ŠKD), Záujmové útvary. Rodičia nemusia putovať po celom meste. Od rána do neskorého popoludnia je o ich deti postarané. Je to aj vďaka tomu, že u nás sídlia a trénujú – atletický klub Redox, judo Klub Katsudo, Klub pohybu – gymnastika, ŠK Novohrad – futbal.

Od budúceho školského roka sa bude u nás trénovať aj basketbal chlapcov a dievčat ročníkov 1. - 2. pod záštitou klubu Akapo Lučenec.

K celodennej starostlivosti prispieva aj rozmanitosť záujmových útvarov už od 1. ročníka.

ŠKD je v činnosti od 6,30 do 7,30 hod. a potom popoludní do 17,00 hod.

Žiaci dopoludnia využívajú svoje triedy, s modernými metódami a formami vyučovania získavajú nové poznatky, učia sa analyzovať, ale aj spájať vedomosti do celku, okrem toho využívajú odborné učebne s IKT technológiami, služby vynikajúcich pedagógov a tímu odborných zamestnancov.

V budúcom školskom roku 2019/2020 chceme otvoriť 3 triedy prvého ročníka.

V 1. ročníku ponúkame: - vyučovanie anglického jazyka alebo nemeckého jazyka

 • blokové a skupinové vyučovanie
 • 3. hod. telesnej a športovej výchovy
 • rozvoj počítačových zručností
 • tímovosť
 • dôraz na rozvoj osobnosti dieťaťa a jeho individuality

Zápis: Tešíme sa na Vás v dňoch: 8. - 9. apríla 2019 od 14,00 do 17,00 hodiny.

Kontaktné údaje a bližšie informácie na: www.zslnlc.sk, tel. č.: 047/43 33 793, e-mail: zslnlc@gmail.com

Základná škola s materskou školou, Ulica bratrícka 355/19, Lučenec

 • vyučovací jazyk - slovenský
 • zápis: 8. a 9. apríl 2019, od 13.30 do 17.00 hod. v budove školy, v triede 1.ročníka na poschodí
 • 10. apríl 2019 od 8.30 do 13.30 hod. – zápis do špeciálnej triedy – žiaci s pervazívnymi vývinovými poruchami – autizmus
 • kontakt: Ul. bratrícka 355/19, Lučenec; tel.: 4333789, mobil: 0911 890076, kontaktná osoba: Mgr. Andrea Novotná, riaditeľka školy, novotnamgr@gmail.com, https://zsbratlc.webnode.sk/
 • facebook: ZŠ s MŠ, Bratrícka 355/19, Lučenec – Opatová
 • Prečo si vybrať našu školu?

Sme školou pre každého, v ktorej vytvárame miesto pre rozvoj – rast žiaka, ako celostnej, jedinečnej osobnosti, rozvíjame telo aj ducha, učíme ho zdravo žiť, aktívne pracovať, spolupracovať, spolunažívať, tvoriť... aby zanechal svoju vlastnú stopu...

 • Čo je pre nás dôležité?

• Aby každý žiak mohol zažiť pocit úspechu, uznanie, pocit, že je jedinečnou bytosťou.

• Aby vedel pracovať na dosiahnutí spoločného cieľa.

• Aby chcel spoznávať a tým si zabezpečovať sebarozvoj.

• Aby zvládol dodržiavať dohodnuté pravidlá – znak vyspelej kultúry školy.

• Aby mal žiak školu rád a bola preňho miestom, kde zmysluplne trávi čas.

 • U nás sa každý žiak:
 • aktívne učí a tvorivo realizuje,
 • učí v blokoch,
 • rozvíja technické zručnosti v dielničke s pracovnými stolmi a ateliérom,
 • vedie k využívaniu textu ako univerzálneho nástroja vzdelávania,
 • učí kriticky myslieť a poznávať svet v globálnych skúsenostiach,
 • snaží pestovať potrebné pracovné návyky a sociálne zručnosti,
 • vedie k pestovaniu sebaúcty, orientuje na zvládnutie úlohy,
 • vedie k zodpovednosti za vlastné učenie.

Sme štátnou školou rodinného typu, jedinečná v našom meste, v domácom prostredí s priateľskou a bezstresovou atmosférou s menším počtom žiakov v triedach, ponúkame tiež vzdelávanie žiakov s autizmom v dvoch špeciálnych triedach,

- vzdelávanie je garantované vysokým nasadením, tvorivým prístupom a odbornosťou našich certifikovaných pedagógov,

- výborné podmienky pre športové aktivity vo vlastnej telocvični i v areáli školy (zrekonštruované basketbalové ihrisko, nové detské ihrisko) s využívaním najnovších cvičebných náradí a pomôcok (futbal, florbal, basketbal, bedminton, ping-pong, ...),

- vyučovanie u nás prebieha podľa individuálnych potrieb dieťaťa v súčinnosti so špeciálnym pedagógom a psychológom, ponúkame logopedickú starostlivosť priamo na škole,

- vo vyučovaní využívame inovatívne metódy i s využitím IKT,

- počas vyučovania žiaci využívajú modernú školskú knižnicu,

- rozšírené vyučovanie anglického jazyka inovatívnymi metódami už od 1. ročníka ZŠ,

- rozmanitá krúžková činnosť podporujúca talent i záujmy dieťaťa – futbal, florbal, tanec, spev, divadlo, výtvarné techniky, tvorivé dielne, školský časopis,

- kreatívne kurzy pre žiakov aj ich rodičov, množstvo mimoškolských akcií a aktivít - nie len pre žiakov ZŠ a deti MŠ, ale aj pre ich rodičov, starých rodičov a priateľov školy,

- Školský klub detí s množstvom zaujímavých aktivít hravou formou (návštevy rôznorodých podujatí – galéria, knižnica, výstavy, cukráreň, park ...) - 06.30 - 07.45 hod., 11.40 -16.30 hod.,

- stravovanie detí v školskej jedálni s vlastnou kuchyňou zameranou na racionálnu zdravú výživu s mliečnym a ovocným programom – dbáme nie len o zdravé, ale aj chutné stravovanie (desiata, obed).

Zároveň Vás srdečne pozývame na "Deň otvorených dverí" - dňa 29. marca 2019 od 9.00 hod. do 15.00 hod., príďte a zažite atmosféru našej "ŠKOLY S ÚSMEVOM"

Nebojme sa spýtať a rozprávať sa o tom, čo nás zaujíma.

Aj štátna škola dokáže ponúknuť viac

ZŠ s MŠ J. Kármána s vyučovacím jazykom maďarským

Kármán József Alapiskola és Óvoda

Ul. J.Kármána 25/5, Lučenec

Tel: 047/4333792

ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM oznamuje, že slávnostný zápis do 1. ročníka sa uskutoční dňa 1. apríla 2019 od 14.30 hod. v budove školy s pestrým programom a občerstvením.

„Dve najcennejšie veci, ktoré môžeme dať našim deťom, sú korene a krídla“

Čo to znamená?

 • vzdelávať sa v materinskom jazyku v škole, ktorá podľa hodnotenia je najlepšou školou s vyučovacím jazykom maďarským v Banskobystrickom kraji
 • celodenné vzdelávanie s modernou vyučovacou metódou, pomocou interaktívnych tabúľ
 • naučiť sa tri jazyky
 • získať zahraničné výmenné pobyty pre najlepších žiakov
 • získať počítačové zručnosti
 • navštevovať 9 záujmových krúžkov rôzneho zamerania

 

A Kármán József Alapiskola és Óvoda igazgatósága értesíti a szülőket, hogy az elsősök ünnepélyes beíratkozására 2019 áprlis 1-jén 14.30 órakor kerül sor az iskola

Ráday Termében.

„A két legfontosabb, amit gyermekeinknek adhatunk: gyökerek és szárnyak”.

Ez mit jelent?

 • anyanyelvi oktatást a Besztercebányai kerület legjobb magyar tannyelvű iskolájában,
 • külön figyelmet garantáltan kis létszámú osztályban,
 • megtanulni három nyelven folyékonyan kommunikálni
 • oktatást játékosan új módszertani segédeszközökkel, interaktív táblák segítségével,
 • külföldi cserediák-programban való részvételt
 • a számítógép használatának tökéletes elsajátítását,
 • délutáni foglalkozást 9 választható szakkörben,

 

Cirkevný zriaďovateľ:

Cirkevná základná škola sv. Jána Bosca, T. G. Masaryka 9, 984 01  Lučenec

Riaditeľstvo školy oznamuje rodičom budúcich prvákov, že zápis žiakov do 1. ročníka na školský rok 2019/2020 sa uskutoční 1. a 2. apríla 2019 (pondelok a utorok) v triedach prvého stupňa v čase od 13,00 hod. do 16,30 hod.

Na zápis je potrebné prísť s dieťaťom, priniesť občiansky preukaz rodiča a rodný list dieťaťa.

Naša škola je jedinou cirkevnou základnou školou v regióne Novohrad

a nachádza sa v centre mesta Lučenec.

Kontakt: tel.: 047/4333787, e-mail: skola@czslc.sk, web: www.czslc.sk

Škola má svoje špecifiká a kladie dôraz na niektoré oblasti výchovy a vzdelávania, ktoré sú odlišné od ostatných škôl:

Škola odporuje a prehlbuje prirodzený záujem žiakov o objavovanie nových poznatkov a neznámych zákonitostí, motivuje ich primeranými postupmi a formami k sústavnej potrebe vzdelávať sa v duchu kresťanských hodnôt; učí žiakov objektívne hodnotiť iných aj seba, vedie ich k zodpovednosti za svoje konanie, prácu a zdravie; pozitívnou motiváciou posilňuje snahu žiakov prekonať a odstraňovať nedostatky vo svojom vzdelávaní a vedomostiach; zosúlaďuje požiadavky školy a rodiny kladené na žiakov vzájomnou a otvorenou informovanosťou a má neustále na zreteli formovanie osobnosti žiaka v malom kolektíve rodinného charakteru.

Sme jedinečná škola v regióne, lebo:

- k žiakom pristupujeme individuálne, a tak na škole vládne pozitívna rodinná atmosféra,

- uprednostňujeme zážitkové a projektové vyučovanie pred klasickým spôsobom výučby,

- disponujeme modernými multimediálnymi učebňami,

- angličtinu vyučujeme už od 1. ročníka, nemecký jazyk od 7. ročníka, konverzáciu anglického jazyka vedieme inovačnými metódami,

- naši žiaci sú výborne hodnotení v rôznych olympiádach, súťažiach, turnajoch a dosahujú nadpriemerné študijné výsledky,

- pod „jednou strechou“ u nás nájdete aj umeleckú školu, naši žiaci sú zvýhodnení platením polovičného školného,

- žiaci našej školy dostávajú komplexnú starostlivosť podporovanú asistentmi učiteľa, sociálnym pedagógom a špeciálnym pedagógom,

- nadaní a talentovaní žiaci sú podporovaní a vedení k rozvíjaniu svojich silných stránok,

- žiaci sa pravidelne zúčastňujú plaveckého, korčuliarskeho a lyžiarskeho výcviku, školy v prírode, rôznych exkurzií, výletov po Slovensku a do zahraničia,

- majú možnosť navštevovať rôzne záujmové krúžky športového alebo spoločenskovedného charakteru,

- škola úzko spolupracuje s CPPPaP, Mestskou knižnicou, Mestským múzeom, či s Novohradským osvetovým strediskom

- škola neustále aktualizuje a zlepšuje podmienky výchovy a vzdelávania zapájaním sa do projektov: Renovabis, Zelená škola a mnohé iné.

 

Súkromný zriaďovateľ:

Súkromná základná škola s materskou školou DSA

Námestie Kubínyiho 42/6, 984 01 Lučenec

Vážení rodičia, milí predškoláci!

Srdečne Vás a Vaše školopovinné deti pozývame na zápis do prvého ročníka, ktorý sa uskutoční 01.04.2019 – 02.04.2019 v čase od 13:00 – do 17:00 hod. v budove školy na Námestí Kubínyiho v Lučenci.

Zápisu sa zúčastňujú deti, ktoré k 1.9.2019 dovŕšia 6 rokov a deti, ktoré mali odloženú školskú dochádzku o 1 rok. Na zápis je potrebné doniesť preukaz totožnosti zákonného zástupcu a rodný list dieťaťa.

Informácie k zápisu: osobne v škole u riaditeľky školy Mgr. Lenky Dymovej, zástupkyne riaditeľky školy Mgr. Janky Brodnianskej alebo na telefónnom čísle 047/4512034, aj na našej webovej stránke www.zskubinyiho.edupage.org

Naša základná škola má bohatú históriu v rámci vzdelávania  a výchovy žiakov. Prešla rozsiahlou rekonštrukciou. V interiéri budovy sa okrem vynovených tried nachádzajú moderné odborné učebne vybavené počítačovou technikou a interaktívnymi tabuľami.

Od 1.09.2017 sa zmenil zriaďovateľ, ktorým je Spoločnosť Deutsch – Slowakische Akademien, a.s.  Zmena zriaďovateľa predstavuje výrazný zásah do fungovania školy.

Najlepším žiakom školy chceme poskytnúť výmenné pobyty do Nemecka pre 2. stupeň.

Budúcim prvákom ponúkame:

 • rozšírené vyučovanie cudzích jazykov anglický jazyk, nemecký jazyk od 1. ročníka,
 • zrekonštruované triedy s modernou IKT technikou,
 • pri nástupe do prvého ročníka každý žiak dostane učebné pomôcky zdarma,
 • komunikáciu vyučujúceho prvého ročníka cez internetovú žiacku knižku,
 • pravidelná informácia o činnosti detí na emailové adresy rodičov – forma Newsletter,
 • najlepším žiakom 1. stupňa jednodňový relaxačný pobyt Novolandia Rapovce,
 •    špecializované učebne s najmodernejšími učebnými pomôckami a počítačmi,
 • multimediálnu knižnicu s pestrým knižným fondom,
 • individuálnu starostlivosť o deti so špecifickými poruchami učenia v spolupráci so špeciálnym pedagógom,
 • volejbalové ihrisko s umelou trávou v areáli školy, športový areál s tartanovou bežeckou dráhou,
 • pobyt dieťaťa v školskom klube detí  s množstvom akcií,
 • infrasaunu pre deti ŠKD na posilnenie imunity,
 • zdravý spôsob stravovania v školskej jedálni,
 • veľký výber záujmových krúžkov s jazykovým, počítačovým, športovým

a umeleckým zameraním,

 • školu v prírode a plavecký výcvik na prvom stupni,
 • kultúrne podujatia, karnevaly, výchovné koncerty, exkurzie.

 

Zápisu sa môžu zúčastniť aj deti, ktoré budú povinnú školskú dochádzku absolvovať v zahraničí, ale chcú sa stať kmeňovými žiakmi našej školy. V prípade záujmu poskytneme konzultácie a preskúšanie z povinného učiva.

Súkromná základná škola

Gemerská cesta č. 1 Lučenec

Sme Súkromná základná škola s vyučovacím jazykom slovenským sídliaca v mestskej časti Opatová na Gemerskej ceste č. 1. Opakovane dosahujeme výborné výsledky v celoslovenskom testovaní žiakov piateho ročníka.

V školskom roku 2019/2020 otvárame v 1. ročníku dve triedy. Srdečne pozývame rodičov a ich školopovinné detičky na zápis do 1. ročníka, ktorý sa uskutoční v dňoch 5. apríla 2019 (v piatok) od 14:00 hod. do 18:00 hod. a 6. apríla 2019 (v sobotu) od 14:00 hod. do 18:00 hod. na prízemí v budove školy.

Sme škola, ktorá Vám ponúka:

 • kvalitné vzdelávanie
 • jedinečnú rodinnú atmosféru
 • príjemné esteticky upravené triedy
 • hľadanie a rozvíjanie potenciálu v každom dieťati
 • integrovanú a skupinovú formu vyučovania žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
 • úzku spoluprácu s rodinou
 • vyučovanie anglického jazyka od 1. ročníka
 • vyučovanie metódou CLIL od 3. ročníka (prepojenie výučby anglického jazyka a iného vyučovacieho predmetu)
 • druhý cudzí jazyk od 4. ročníka (na výber nemecký a ruský jazyk)
 • rozmanitú činnosť v školskom klube detí počas celého roka
 • krúžkovú činnosť rôzneho zamerania
 • možnosť navštevovania Súkromnej základnej umeleckej školy v tej istej budove (hudobný, výtvarný, literárno-dramatický a tanečný odbor)
 • prípravu žiakov 5. ročníka na prijímacie skúšky na osemročné gymnázium
 • nezabudnuteľné zážitky zo školských akcií, výletov, exkurzií, plaveckého výcviku, či školy v prírode
 • ročníkové školné 240,- eur (20,- eur mesačne)

Zároveň Vás pozývame na Deň otvorených dverí dňa 20.3.2019 od 8:00 hod. do 15:00 hod. a na Zábavné dopoludnie na SZŠ dňa 23.3.2019 od 9:00 hod. do 12:00 hod. v budove školy.

Kontakt: PaedDr. Mária Pálešová, t. č. 0907 309 755, e-mail: palesova@sgymlc.sk

Webová stránka: www.szslc.sk


 
 

Výberové konanie - riaditeľ ZŠ M. R. Štefánika, Haličská cesta 1191/8, LučenecVytlačiť
 

Mesto Lučenec

vyhlasuje

v zmysle § 3 a § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme

výberové konanie na funkciu riaditeľa/riaditeľky:

Základnej školy M. R. Štefánika, Haličská cesta 1191/8, Lučenec

(plnoorganizovaná ZŠ s roč. 1.- 9.)

Predpokladaný nástup: 1. júl 2019

Platové podmienky: určené podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v spojení s prílohou č.4 v nadväznosti na zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa nariadenia vlády č. 388/2018, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Požadované predpoklady:

            Uchádzač musí spĺňať predpoklady na výkon pedagogickej činnosti podľa § 6 ods.1 a vedúceho pedagogického zamestnanca podľa § 34 ods. 2 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

 • kvalifikačné predpoklady - vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v požadovanom študijnom odbore podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
 • dosiahnutie kariérového stupňa „pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou“,
 • najmenej päť rokov výkonu pedagogickej činnosti,
 • bezúhonnosť,
 • zdravotná spôsobilosť,
 • ovládanie štátneho jazyka.

Iné predpoklady:

 • znalosť školskej legislatívy a problematiky riadenia školy,
 • znalosť v oblasti pracovno-právnych a ekonomických vzťahov,
 • osobnostné a morálne predpoklady.

Zoznam požadovaných dokladov:

 1. žiadosť o účasť vo výberovom konaní,
 2. overené kópie dokladov o splnení kvalifikačných predpokladov,
 3. overená kópia dokladu o absolvovaní 1. atestácie (1. kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady),
 4. potvrdenie o dĺžke výkonu pedagogickej činnosti,
 5. profesijný životopis,
 6. písomný návrh koncepcie rozvoja základnej školy,
 7. preukázanie zdravotnej (telesnej a duševnej) spôsobilosti. 

Miesto predkladania žiadostí o účasť vo výberovom konaní:  Mesto Lučenec, Mestský úrad, Ul. novohradská č.1, 984 01  Lučenec  

Termín ukončenia prijímania žiadostí:  25.03.2019 do 12.00 hod. - poštou alebo osobne do kancelárie prvého kontaktu MsÚ v Lučenci

Zalepenú obálku s požadovanými dokladmi označte nápisom : „VÝBEROVÉ KONANIE na riaditeľa Základnej školy M. R. Štefánika, Haličská cesta 1191/8, Lučenec – NEOTVÁRAŤ“

Termín a miesto výberového konania oznámi výberová komisia prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú stanovené podmienky, najmenej 7 dní pred termínom jeho konania.


 
 

Výberové konanie - riaditeľ Centra voľného času, Ul. mieru 1702/39, LučenecVytlačiť
 

Mesto Lučenec

vyhlasuje

v zmysle § 3 a § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme

výberové konanie na funkciu riaditeľa/riaditeľky

Centra voľného času, Ulica mieru 1702/39, Lučenec

Predpokladaný nástup: 1. júl 2019

Platové podmienky: určené podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v spojení s prílohou č.4 v nadväznosti na zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa nariadenia vlády č. 388/2018, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Požadované predpoklady:

            Uchádzač musí spĺňať predpoklady na výkon pedagogickej činnosti podľa § 6 ods.1 a vedúceho pedagogického zamestnanca podľa § 34 ods. 2 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

 • kvalifikačné predpoklady - požadované vzdelanie pre vychovávateľa podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady  a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
 • dosiahnutie kariérového stupňa „pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou“,
 • najmenej päť rokov výkonu pedagogickej činnosti,
 • bezúhonnosť,
 • zdravotná spôsobilosť,
 • ovládanie štátneho jazyka.

Iné predpoklady:

 • znalosť školskej legislatívy a problematiky riadenia školského zariadenia,
 • znalosť v oblasti pracovno-právnych a ekonomických vzťahov,
 • osobnostné a morálne predpoklady.

Zoznam požadovaných dokladov:

 1. žiadosť o účasť vo výberovom konaní,
 2. overené kópie dokladov o splnení kvalifikačných predpokladov,
 3. overená kópia dokladu o absolvovaní 1. atestácie (1. kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady),
 4. potvrdenie o dĺžke výkonu pedagogickej činnosti,
 5. profesijný životopis,
 6. písomný návrh koncepcie rozvoja centra voľného času,
 7. preukázanie zdravotnej (telesnej a duševnej) spôsobilosti.

Miesto predkladania žiadostí o účasť vo výberovom konaní: Mesto Lučenec, Mestský úrad, Ul. novohradská 1, 984 01 Lučenec

Termín ukončenia prijímania žiadostí:  25.03.2019 do 12.00 hod. - poštou alebo osobne do kancelárie prvého kontaktu MsÚ v Lučenci.

            Obálku s požadovanými dokladmi označte nápisom „VÝBEROVÉ KONANIE na riaditeľa Centra voľného času, Ulica mieru 1702/39, Lučenec – NEOTVÁRAŤ“.

Termín a miesto výberového konania oznámi výberová komisia prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú stanovené podmienky, najmenej 7 dní pred termínom jeho konania.


 
 

Výberové konanie - riaditeľ materskej školy: MŠ, Ul. partizánska 273/19, Lučenec; MŠ, Štvrť M. R. Štefánika 407/12, Lučenec; MŠ, Rúbanisko I 2870/16, Lučenec; MŠ, Rúbanisko II 2872/39, LučenecVytlačiť
 

Mesto Lučenec

vyhlasuje

v zmysle § 3 a § 4 zákona č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 5 zákona č.552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme

výberové konanie

na funkciu riaditeľa/riaditeľky

Materskej školy, Ul. Partizánska 273/19, Lučenec

Materskej školy, Štvrť M. R. Štefánika 407/12, Lučenec

Materskej školy, Rúbanisko I 2870/16, Lučenec

Materskej školy, Rúbanisko II 2872/39, Lučenec

Predpokladaný nástup: 1. júl 2019

Platové podmienky: Funkčný plat v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v spojení s prílohou č. 4. Nariadenie vlády č. 388/2018, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Požadované predpoklady:

            Uchádzač musí spĺňať predpoklady na výkon pedagogickej činnosti podľa § 6 ods.1 a vedúceho pedagogického zamestnanca podľa § 34 ods. 2 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

 • kvalifikačné predpoklady – požadované vzdelanie pre učiteľa materskej školy podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
 • najmenej päť rokov výkonu pedagogickej činnosti,
 • dosiahnutie kariérového stupňa „pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou“,
 • bezúhonnosť,
 • zdravotná spôsobilosť,
 • ovládanie štátneho jazyka.

Iné predpoklady:

 • znalosť školskej legislatívy a problematiky riadenia školy,
 • znalosť v oblasti pracovno-právnych a ekonomických vzťahov,
 • osobnostné a morálne predpoklady.

Zoznam požadovaných dokladov:

 • žiadosť o účasť vo výberovom konaní,
 • overené kópie dokladov o splnení kvalifikačných predpokladov,
 • overená kópia dokladu o absolvovaní 1. atestácie,
 • potvrdenie o dĺžke výkonu pedagogickej činnosti,
 • profesijný životopis,
 • písomný návrh koncepcie rozvoja materskej školy,
 • preukázanie zdravotnej (telesnej a duševnej) spôsobilosti.

Miesto predkladania žiadostí o účasť vo výberovom konaní:  Mesto Lučenec, Mestský úrad, Ul. novohradská 1, 984 01 Lučenec.

Termín ukončenia prijímania žiadostí:  25.03. 2019 do 12.00 hod. – poštou alebo osobne do kancelárie prvého kontaktu MsÚ v Lučenci. Obálku s požadovanými dokladmi označte nápisom „VÝBEROVÉ KONANIE na riaditeľa MŠ, (konkrétne adresa MŠ), Lučenec – NEOTVÁRAŤ“.

Termín a miesto výberového konania oznámi výberová komisia prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú stanovené podmienky najmenej 7 dní pred termínom jeho konania.


 
 

Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave prichádza s inovatívnymi zameraniamiVytlačiť
 

Štúdium na Vysokej škole ekonómie a manažmentu verejnej správy je od nového akademického roka 2017/2018 ešte atraktívnejšie. Škola v akreditovaných študijných programoch Verejná správa, Manažment malého a stredného podnikania či Ekonomika a manažment verejných služieb reaguje na požiadavky trhu. Študenti sa môžu v rámci študijných programov užšie špecializovať napríklad na digitálny marketing, personálny manažment a ľudské zdroje, či manažment start-upov.

„Pozorne sledujeme vývoj na trhu práce a vnímame prirodzený dopyt po vybraných profesiách. Aj preto sme sa rozhodli reagovať na požiadavky trhu a rozšírením ponuky v rámci študijných programov chceme poskytnúť našim študentom také vysokoškolské vzdelanie, ktoré im pomôže ľahšie sa uplatniť na trhu práce,“ hovorí Dr. h. c. prof. Ing. Viera Cibáková, CSc., rektorka VŠEMvs v Bratislave.

V rámci štúdia ekonómie a manažmentu sa študenti môžu profilovať na oblasť zdravotníctva, vzdelávania či cestového ruchu. Škola bude vychovávať aj nových odborníkov na oblasť verejného obstarávania, financovania verejných projektov či digitalizáciu verejnej správy. Škola poskytuje štúdium v akreditovaných študijných programoch v Bc. a Mgr. stupni s možnosťou absolvovať rigorózne konanie a tým získať titul PhDr. a v novom akademickom roku ponúka aj štúdium v anglickom jazyku v akreditovaných študijných programoch.

 

Prostredníctvom  programu ERASMUS+ môžu študenti VŠEMvs študovať na niektorej z 27

partnerských vysokých škôl v zahraničí. VŠEMvs poskytuje svojim študentom okrem atraktívnych študijných programov aj vynikajúce materiálno-technické vybavenie, ktorým škola disponuje. Súčasťou vysokej školy je GROWUP – startupové centrum, ktorého cieľom je pomáhať študentom realizovať ich podnikateľské nápady. Škola má vlastnú knižnicu, študenti majú k dispozícii modernú výpočtovú techniku a má vytvorený samostatný program športových a voľnočasových aktivít. Okrem toho má vysoká škola aj vlastné Kariérne centrum, ktorého hlavným poslaním je pomáhať študentom získať po ukončení štúdia, ale aj počas neho, atraktívne pracovné miesto a uplatniť sa na trhu práce. Zároveň poskytuje študentom kariérne poradenstvo a úzko spolupracuje s firmami pri nábore kvalifikovaných študentov a absolventov VŠ.

www.vsemvs.sk

Študijný program: Verejná správa

Akademický titul: Bakalár (Bc.), Magister (Mgr.), Doktor filozofie (PhDr.)

Možnosti štúdia: Denne, externe

Študijný program: Manažment malého a stredného podnikania

Akademický titul: Bakalár (Bc.), Magister (Mgr.), Doktor filozofie (PhDr.)

Možnosti štúdia: Denne, externe

Študijný program: Ekonomika a manažment verejných služieb

Akademický titul: Bakalár (Bc.)

Možnosti štúdia: Denne, externe

 

Miesto prvého kontaktu:

Gemerská cesta 1, 984 01 Lučenec,

e-mail: pavol.krizo@vsemvs.sk, tel.: +421 905 604 736

 


 
 

Deň detí s poruchami autistického spektra Vytlačiť
 

 Mesto Lučenec- KC Rapovská križovatka, Spoločenské centrum 3Pé Vás pozýva na

Deň detí s poruchami autistického spektra 

dátum: 2.6.2017

miesto: 3Pé Lučenec Sokolská 12

čas: 12.00-15.00

pripravené budú hry, diplomy pre účastníkov, občerstvenie a kopec zábavy

Tešíme sa na vás

kontakt: Vlasta 0908571233

Palino 0907169875


 
 
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka