Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Školstvo

Oznamy - školstvo

Výberové konanie - riaditeľ súkromného gymnáziaVytlačiť
 

Branislav Becher, Slatinské Lazy 42, 962 25 Slatinské Lazy

ako zriaďovateľ

Súkromného gymnázia, Gemerská cesta č.1, 984 01 Lučenec, IČO: 45024057

v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona  č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

VYHLASUJE VÝBEROVÉ KONANIE

na obsadenie pracovnej pozície riaditeľa gymnázia s termínom nástupu od 1. decembra 2018

Kvalifikačné predpoklady:

- vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa pre príslušný typ a druh školy podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z.,

  ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie

  pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov

- odborná a pedagogická spôsobilosť podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a

  odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

- min. 5 rokov pedagogickej praxe

- absolvovanie prvej atestácie

- aktívne ovládanie štátneho jazyka

- zdravotná spôsobilosť

Ostatné predpoklady:

- znalosť školskej legislatívy a problematiky riadenia školy

- občianska  a morálna bezúhonnosť

- riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti, flexibilita, zodpovednosť a spoľahlivosť

Požadované doklady a písomností (nevyhnutné pre účasť vo výberovom konaní):

- písomná žiadosť o účasť vo výberovom konaní

- štruktúrovaný životopis a motivačný list

- overená kópia dokladu o nadobudnutom vzdelaní (diplom) a o absolvovaní prvej atestácie

- doklad o pedagogickej praxi – min. 5 rokov

- výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace

- lekárske potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti pre výkon činnosti učiteľa a vedúceho

  pedagogického zamestnanca

- návrh koncepcie rozvoja školy (rozsah cca 4 strany A4)

- súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre účely výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o

  ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Špecifikácia výberového pohovoru (v prípade pozvania):

- prezentácia návrhu koncepcie rozvoja školy

- osobný pohovor s výberovou komisiou

Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní:

Termín ukončenia prijímania žiadostí: 26. októbra 2018 do 14,30 hod. Rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke alebo dátum potvrdenia o prevzatí s pečiatkou Súkromného gymnázia.

Termín a miesto výberového konania bude prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady oznámený písomne najmenej 7 kalendárnych dní pred jeho uskutočnením.

Miesto podania:

Súkromné gymnázium

Ing. Monika Sabóová

Gemerská cesta č.1, 984 01 Lučenec

Požadované doklady zašlite na uvedenú adresu v uzavretej obálke s označením „Výberové konanie na pozíciu riaditeľa  Súkromného gymnázia - NEOTVÁRAŤ“

Ďalšie informácie: tel. 0915 84 94 18

V Lučenci dňa 26.9.2018                                                                                                      Branislav Becher, zriaďovateľ


 
 

Voľné pracovné miesto - učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň) - anglický jazyk, slovenský jazyk a literatúraVytlačiť
 

Základná škola, Lučenec

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce

Ulica Vajanského 2844/47, Lučenec

Aprobácia

Anglický jazyk

Slovenský jazyk a literatúra

Termín nástupu: 27.8.2018

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 10.6.2018

Rozsah úväzku: 100%

Počet študentov školy: 568

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie

Vzdelanie podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z.

Ďalšie požiadavky

Pre zaradenie do výberového konania zašlite žiadosť, doklady o dosiahnutom vzdelaní, motivačný list a životopis na adresu školy - poštou alebo e-mailom najneskôr do 8.6.2018. Vybraných uchádzačov budeme pozývať na osobný pohovor e-mailom.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia

Základná škola

Ulica Vajanského 2844/47

98401 Lučenec

www.zsvajanlc.edu.sk

0474333794

Kontaktná osoba

Jana Kamenská

+421474333794


 
 

Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave prichádza s inovatívnymi zameraniamiVytlačiť
 

Štúdium na Vysokej škole ekonómie a manažmentu verejnej správy je od nového akademického roka 2017/2018 ešte atraktívnejšie. Škola v akreditovaných študijných programoch Verejná správa, Manažment malého a stredného podnikania či Ekonomika a manažment verejných služieb reaguje na požiadavky trhu. Študenti sa môžu v rámci študijných programov užšie špecializovať napríklad na digitálny marketing, personálny manažment a ľudské zdroje, či manažment start-upov.

„Pozorne sledujeme vývoj na trhu práce a vnímame prirodzený dopyt po vybraných profesiách. Aj preto sme sa rozhodli reagovať na požiadavky trhu a rozšírením ponuky v rámci študijných programov chceme poskytnúť našim študentom také vysokoškolské vzdelanie, ktoré im pomôže ľahšie sa uplatniť na trhu práce,“ hovorí Dr. h. c. prof. Ing. Viera Cibáková, CSc., rektorka VŠEMvs v Bratislave.

V rámci štúdia ekonómie a manažmentu sa študenti môžu profilovať na oblasť zdravotníctva, vzdelávania či cestového ruchu. Škola bude vychovávať aj nových odborníkov na oblasť verejného obstarávania, financovania verejných projektov či digitalizáciu verejnej správy. Škola poskytuje štúdium v akreditovaných študijných programoch v Bc. a Mgr. stupni s možnosťou absolvovať rigorózne konanie a tým získať titul PhDr. a v novom akademickom roku ponúka aj štúdium v anglickom jazyku v akreditovaných študijných programoch.

 

Prostredníctvom  programu ERASMUS+ môžu študenti VŠEMvs študovať na niektorej z 27

partnerských vysokých škôl v zahraničí. VŠEMvs poskytuje svojim študentom okrem atraktívnych študijných programov aj vynikajúce materiálno-technické vybavenie, ktorým škola disponuje. Súčasťou vysokej školy je GROWUP – startupové centrum, ktorého cieľom je pomáhať študentom realizovať ich podnikateľské nápady. Škola má vlastnú knižnicu, študenti majú k dispozícii modernú výpočtovú techniku a má vytvorený samostatný program športových a voľnočasových aktivít. Okrem toho má vysoká škola aj vlastné Kariérne centrum, ktorého hlavným poslaním je pomáhať študentom získať po ukončení štúdia, ale aj počas neho, atraktívne pracovné miesto a uplatniť sa na trhu práce. Zároveň poskytuje študentom kariérne poradenstvo a úzko spolupracuje s firmami pri nábore kvalifikovaných študentov a absolventov VŠ.

www.vsemvs.sk

Študijný program: Verejná správa

Akademický titul: Bakalár (Bc.), Magister (Mgr.), Doktor filozofie (PhDr.)

Možnosti štúdia: Denne, externe

Študijný program: Manažment malého a stredného podnikania

Akademický titul: Bakalár (Bc.), Magister (Mgr.), Doktor filozofie (PhDr.)

Možnosti štúdia: Denne, externe

Študijný program: Ekonomika a manažment verejných služieb

Akademický titul: Bakalár (Bc.)

Možnosti štúdia: Denne, externe

 

Miesto prvého kontaktu:

Gemerská cesta 1, 984 01 Lučenec,

e-mail: pavol.krizo@vsemvs.sk, tel.: +421 905 604 736

 


 
 

Deň detí s poruchami autistického spektra Vytlačiť
 

 Mesto Lučenec- KC Rapovská križovatka, Spoločenské centrum 3Pé Vás pozýva na

Deň detí s poruchami autistického spektra 

dátum: 2.6.2017

miesto: 3Pé Lučenec Sokolská 12

čas: 12.00-15.00

pripravené budú hry, diplomy pre účastníkov, občerstvenie a kopec zábavy

Tešíme sa na vás

kontakt: Vlasta 0908571233

Palino 0907169875


 
 
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka