Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Slobodný prístup k informáciám

Obsah povinného zverejňovania informácií v podmienkach Mesta Lučenec (zák.č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám)

SMERNICA o slobodnom prístupe k informáciám  

Prehľad predpisov, pokynov, inštrukcií podľa ktorých mesto Lučenec koná a rozhoduje alebo ktoré upravujú práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb vo vzťahu k mestu Lučenec

Úhrada nákladov za poskytovanie informácií

Sadzobník správnych poplatkov

Spôsob zriadenia mesta, jeho právomoci a kompetencie

a popis organizačnej štruktúry

     Mesto Lučenec vzniklo 1.1.1991 zo zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Mesto je  samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky; združuje osoby, ktoré majú na jeho území trvalý pobyt. Mesto je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami.

Mesto samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou mesta a jeho majetku, ak osobitný zákon takéto úkony nezveruje štátu alebo inej právnickej osobe alebo fyzickej osobe.

Na mesto možno zákonom preniesť niektoré úlohy štátnej správy, ak je ich plnenie týmto spôsobom efektívnejšie a racionálnejšie.

Samosprávu mesta vykonávajú obyvatelia obce

a) orgánmi mesta,

b) miestnym referendom,

c) zhromaždením obyvateľov obce.

Orgány mesta:

  1. primátor
  2. mestské zastupiteľstvo.

Mestské zastupiteľstvo zriaďuje podľa potreby svoje ďalšie orgány: mestskú radu, komisie, mestskú políciu a iné dočasné výkonné a kontrolné orgány a určuje im náplň činnosti.

Organizačné a administratívne veci mestského zastupiteľstva a primátora, ako aj orgánov mestského zastupiteľstva zabezpečuje mestský úrad.

                Miesto, čas a spôsob, akým možno získavať informácie

podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení neskorších zákonov v znení neskorších predpisov

 

     Každá právnická osoba alebo fyzická osoba má právo na prístup k informáciám, ktoré mesto Lučenec má k dispozícii, a ktoré je povinné sprístupňovať a zverejňovať.

Žiadateľ nemusí preukazovať žiaden dôvod alebo záujem, prečo informáciu potrebuje.

Nesprístupňujú sa informácie , ktoré podliehajú pod ust. § 8 až § 13 zákona č. 211/2000 Z.z. – Obmedzenie prístupu k informáciám.

 

Žiadosť o sprístupnenie informácií je možné podať:

  1. písomne  poštou na adresu: Mesto-Mestský úrad , Ulica novohradská 1, 984 01 Lučenec
  2. písomne v Kancelárii prvého kontaktu, MsÚ , Ulica novohradská 1, Lučenec, číslo dverí 158
  3. e-mailom na adresu : maria.sarova@lucenec.sk
  4. prípadne na e-mailovú adresu príslušných zamestnancov
  5. osobne – podľa obsahu podania na vecne príslušných útvaroch a oddeleniach Mestského úradu v stránkových hodinách:

pondelok :  od 8:00 hod. do  12:00 hod. ,  od 13.00 hod. do 15:30 hod.

utorok  : od 8:00 hod.  do 12:00 hod.

streda:  od 8:00 hod. do 12:00 hod.,  od 13:00 hod. do 16:30 hod.

štvrtok : od 8:00 hod. do 12:00 hod.

piatok : od 8:00 hod. do 12:00 hod., od 13:00 hod.  do 14:30 hod. 

  1. telefonicky : s predvoľbou 047/4307 + klapka zamestnanca
  2. faxom  : s predvoľbou 047/4326045
  3. iným technicky vykonateľným spôsobom.

Zo žiadosti musí byť zrejmé, ktorej povinnej osobe je určená, meno a priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa, jeho adresa pobytu alebo sídlo, ktorých informácií sa žiadosť týka a aký spôsob sprístupnenia žiadateľ navrhuje.

Ak žiadosť nemá predpísané náležitosti mesto vyzve žiadateľa o doplnenie žiadosti v lehote siedmych dní  . Ak žiadosť žiadateľ nedoplní napriek výzve, táto bude odložená.

Žiadosť o sprístupnenie informácií mesto vybaví najneskôr do ôsmich pracovných dní odo dňa podania žiadosti, alebo odo  dňa odstránenia nedostatkov na základe výzvy. Lehotu na vybavenie žiadosti je možné zo závažných dôvodov ( § 18 ods. 2 zák.č.211/2000 Z.z.) predĺžiť o ďalších osem pracovných dní.

Spôsob úhrady nákladov za poskytnutie informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov je upravený  Vyhláškou Ministerstva financií SR č. 481/2000 Z.z. o podrobnostiach úpravy nákladov za sprístupnenie informácií  a Sadzobníkom na úhradu nákladov za úkony vykonávané mestom Lučenec, čl.5.

Proti rozhodnutiu o nesprístupnení informácií je možné podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia primátorovi mesta Lučenec na adresu:  Ulica novohradská 1, 984 01 Lučenec.

Postup pri vybavovaní sťažností je stanovený zákonom č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov a pri podávaní a vybavovaní petícií podľa  zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov.


 
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka