Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Sociálne služby

Poskytnuté finančné prostriedky v I. polroku 2017

Sociálne služby a starostlivosť

Posúdenie odkázanosti na sociálnu službu (zariadenie pre seniorov, opatrovateľská služba, zariadenie opatrovateľskej služby, denný stacionár)
Žiadateľ o sociálnu službu podá žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu na mestský úrad, oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu. Poverený odborný referent príslušnej sociálnej služby vykoná sociálne šetrenie v domácnosti žiadateľa. Na základe lekárskeho a sociálneho posudku vyhotoví posudok o odkázanosti fyzickej osoby na poskytovanie sociálnych služieb a rozhodnutie o odkázanosti na soc. službu.

Opatrovateľská služba
Opatrovateľská služba je sociálna služba  poskytovaná fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby v zmysle zák.č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č.455/1991 Z.b. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. Žiadateľ o sociálnu službu podá žiadosť o posúdenie odkázanosti o sociálnu službu na mestský úrad, oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu. Poverený odborný referent sociálnych služieb vykoná sociálne šetrenie v prirodzenom sociálnom prostredí / domácnosti/ žiadateľa. Na základe lekárskeho a sociálneho posudku vyhotoví posudok o odkázanosti fyzickej osoby na poskytovanie sociálnych služieb a rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu. Na základe žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej  služby pracovník vyhotoví zmluvu s prijímateľom sociálnej služby.

Nocľaháreň (ulica Dr.Herza č.24  -vchod je z ulice Olbrachtova)

Zariadenie sociálnych služieb  pre občanov bez prístrešia – „Nocľaháreň pre bezdomovcov“ bolo     zriadené ako   účelové   zariadenie   Mesta   Lučenec,   Ulica   Dr. Herza  24 v Lučenci ( v dvorovej časti budovy Denného pobytu pre seniorov, s prístupom  z Ulice Olbrachtovej) za účelom poskytovania sociálnych služieb. V zariadení poskytujú služby nocľahárne vrátane osobnej hygieny. Zariadenie môžu využívať občania s trvalým pobytom v meste Lučenec, ako  aj občania  s trvalým pobytom mimo mesta Lučenec.

Úhrada  nákladov za poskytované služby v zariadení nocľahárne je :

- pre všetkých občanov je vo výške  1 € / za l noc.

Zariadenie sociálnych služieb „Nocľaháreň pre bezdomovcov“ je v  prevádzke spravidla od 1.01. do 30.04. a  od 01.09.do 31.12. príslušného kalendárneho roka. Služby nocľahárne môžu využívať občania bez prístrešia  každý deň a to:

- v zimných a jarných  mesiacoch   od 19.00 hod do 8.00 hod. nasledujúceho dňa

- v  jesenných mesiacoch od 21.00 hod od 7.00 hod.

Stredisko osobnej hygieny (ulica Dr.Herza č.24  -vchod je z ulice Olbrachtova)

Priestory nocľahárne sú využité aj na služby strediska osobnej hygieny a práčovne. V stredisku osobnej hygieny vytvárajú podmienky na vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny fyzickej osobe, ktorá nemá takéto podmienky v mieste svojho bydliska. Služby sú určené občanom s trvalým pobytom v Meste Lučenec, ktorí sú v hmotnej núdzi, nízkopríjmovým rodinám, občanom bez prístrešia. Pre verejnosti je prístupné každý pracovný deň t.j. od pondelka do piatku od 9.00 hod. do 17.00 hod. Počas prevádzky nocľahárne prevádzková doba stanice osobnej hygieny je upravená z dôvodu vykonania dezinfekcie od 10.00 hod do 14.30 hod.

Práčovňa (ulica Dr.Herza č.24  -vchod je z ulice Olbrachtova)

V práčovni sa vytvárajú podmienky na pranie šatstva a bielizne (bez žehlenia). Služby môžu využívať občania trvalým pobytom v Meste Lučenec, ktorí sú v hmotnej núdzi, nízkopríjmové rodiny občania bez prístrešia. Prevádzková doba práčovne je totožné prevádzkovou dobou strediska osobnej hygieny.

 

Cenník úhrad za poskytované sociálne služby Úhrada občana
Sociálne poradenstvo Bezplatne
Výdaj šatstva Bezplatne
Pranie + sušenie bielizne, 1 náplň pračky 1 € + prací prostriedok 0,50 €
Sprchovanie (10 minút) 0,50 € + mydlo 0,20 €
WC Muži,   Ženy 0,20 €
WC Muži,   Ženy Pri sprchovaní bezplatne

 

Pohreby pre občanov bez príbuzných
Mesto zabezpečuje pohreb občanom bez rodinných príslušníkov. Jedná sa občanov, u ktorých nebola zistená totožnosť, alebo občanov, ktorých blízke osoby boli preukázateľne upovedomené o ich úmrtí a napriek tomu sa k zosnulému neprihlásili.

Požičiavanie pomôcok

Požičiavanie  pomôcok je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe  s ťažkým zdravotným postihnutím a fyzickej osobe s nepriaznivým zdravotným stavom odkázaným na pomôcku.  Pomôcky sa zapožičiavajú občanom s trvalým pobytom v meste Lučenec alebo fyzickej osobe dočasne bývajúce u príbuzných, ktorí majú trvalý pobyt v meste Lučenec.

Podmienkou zapožičiavania pomôcok je predloženie žiadosti o požičiavanie pomôcok, ktorej súčasťou je potvrdenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti o nepriaznivom zdravotnom stave fyzickej osoby a jej odkázanosť na zapožičiavanie pomôcok. Poplatok za užívanie pomôcok  je určený vo VZN č. 7/2014 o poskytovaní sociálnych  služieb o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby. Toho času máme k  dispozícii nasledovných pomôcok:  polohovateľné postele, mechanické vozíky, chodítka, G aparát, sprchovaciu stoličku.

 

Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci

Mesto Lučenec v zmysle § 52 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách pre svojich obyvateľov  zaviedlo sociálnu  službu s použitím telekomunikačných technológii  - monitorovanie a signalizácia potreby pomoci. Táto služba je zavedená od roku 2012.

 Je to  služba domáceho tiesňového volania, ktorá  má za cieľ, aby klient, ktorý o túto službu požiada, čo najdlhšie využíval vlastné domáce prostredie. Hlavným cieľom služby zo strany Mesta zabrániť vzniku krízovej situácie.

Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci je poskytovanie nepretržitej, dištančnej hlasovej, písomnej (krátka textová správa) alebo elektronickej komunikácie s fyzickou osobou prostredníctvom signalizačného zariadenia alebo audiovizuálneho zariadenia napojeného na centrálny dispečing, ktorý zabezpečí potrebnú pomoc na základe vyslaného signálu potreby pomoci.

Klient, ktorí má záujem o zavedenie uvedenej sociálnej služby musí spĺňať  nasledovné  kritériá:

musí mať trvalý pobyt v meste Lučenec
musí byť spôsobilý na právne úkony 
žije  v osamelej domácnosti:

      a) je zdravotne ťažko postihnutý,

      b) je pacient, ktorý sa zotavuje v domácom prostredí,

      c) senior žijúci v rodine, kde sociálna situácia nedovoľuje zabezpečiť intenzívny   

         dohľad  nad zdravotným stavom seniora

 Klient  so svojou žiadosťou o poskytnutie tejto sociálnej služby  – monitorovanie a signalizácia potreby pomoci -  sa obráti na Mestský úrad oddelenie školstva , sociálnych vecí, kultúry a športu v Lučenci, klientske centrum č. dverí 150.

 Komisia sociálno-zdravotná a bytová prejedná  žiadosť klienta a  vydá svoje odporúčajúce stanovisko k zabezpečovaniu služby. Klient, ktorý túto službu využíva platí jedine mesačný poplatok za používanie komunikačnej technológie vo výške 8,90 € samotné zariadenie je zadarmo. Poplatok je potrebné uhradiť do pokladne Mestského úradu v Lučenci mesiac dozadu.

Táto služba monitorovanie a signalizácia potreby pomoci je zabezpečená v spolupráci s Asociáciou samaritánov Slovenskej republiky,  Joliota Curie 41, 058 01 Poprad.

 


 
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka