Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Sociálnoprávna ochrana

Úsek sociálnoprávnej ochrany

Mesto Lučenec vykonáva svoju činnosť v zmysle zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle VZN Mesta Lučenec č. 8/2009 o poskytovaní finančných príspevkov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately.
Pri výkone svojej samosprávnej pôsobnosti na úseku sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately zabezpečuje rodine, maloletému dieťaťu a mladému dospelému ochranu a starostlivosť. Jednou z priorít je vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, aby nedochádzalo k ohrozovaniu alebo porušovaniu práv a právom chránených záujmov maloletých detí a dospelých.
V nadväznosti na hore uvedené je náplňou práce nasledovné:
• vykonávať opatrenia zamerané na predchádzanie vzniku porúch psychického, fyzického a sociálneho vývinu detí a plnoletých osôb,
• poskytovať pomoc dieťaťu v naliehavých prípadoch, najmä ak je ohrozený jeho život, zdravie alebo priaznivý psychický, fyzický a sociálny vývin,
• poskytovať pomoc dieťaťu alebo plnoletej fyzickej osobe (ďalej FO) ohrozenej správaním člena/ov rodiny alebo iných FO,
• v prípade umiestnenia maloletého dieťaťa do ústavnej starostlivosti spolupôsobiť pri obnove rodinných pomerov za účelom návratu dieťaťa do prirodzeného rodinného prostredia,
• poskytovať príspevok na dopravu rodičovi dieťaťa, ktoré je umiestnené v zariadení ústavnej starostlivosti, príspevok na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa s nariadenou ústavnou starostlivosťou a príspevok na tvorbu úspor pre deti v ústavnej starostlivosti,
• poskytovať pomoc pri úprave vzájomných vzťahov medzi dieťaťom a rodičom, ak bolo vyňaté z rodinnej starostlivosti,
• podieľať sa na vypracovaní plánu sociálnej práce s rodinnou dieťaťa, ktorého súčasťou je sledovanie psychického, fyzického a sociálneho vývinu dieťaťa. Najmenej 1x za 6 mesiacov predkladať orgánu Sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej SPODaSK) správu o sociálnej situácii u rodičov dieťaťa, zhodnotenie podmienok návratu do rodinného prostredia a oznamovať možnosť zverenia dieťaťa do osobnej starostlivosti inej FO ako rodiča,
• vyhľadávať FO, ktorým by bolo možné zveriť dieťa do starostlivosti,
• poskytovať pomoc mladému dospelému po skončení ústavnej starostlivosti pri zabezpečení bývania a zamestnania,
• poskytovať informácie FO, ktorá má záujem stať sa pestúnom alebo osvojiteľom pri podaní žiadosti o zapísanie do zoznamu žiadateľov a o subjektoch vykonávajúcich prípravu na náhradnú rodinnú starostlivosť,
• vyjadrovať sa k spôsobu života FO, ktorá má záujem stať sa pestúnom alebo osvojiteľom a k osobe, ktorá vykonáva funkciu opatrovníka v zmysle zákona o rodine,
• poskytovať súčinnosť orgánom SPODaSK pri zisťovaní rodinných, bytových a sociálnych pomerov dieťaťa a jeho rodiny na účely vykonávania opatrení SPODaSK,
• vykonávať funkciu poručníka na základe rozhodnutia súdu.


 
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka