Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Úradná tabuľa

                   Internetová úradná tabuľa spolu s úradnou tabuľou umiestnenou na Ulici T.G.Masaryka a Ulici novohradskej pred budovou MsÚ Lučenec je miestom, kde sa zverejňujú právne záväzné dokumenty zákonom predpísaným spôsobom. Prostredníctvom nej si úrad plní  povinnosť zverejňovať informácie, ktoré vyžaduje platná legislatíva


 

Máj 2019

Oznámenie miesta uloženia zásielky - Halajová Michaela, Kalašová Denisa, Molnárová Lívia, Oláh Ľubomír, Plavucha Igor

Návrh VZN o úprave predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v meste Lučenec
 VZN-návrh.pdf (2.3 MB) VZN-návrh.pdf (2.3 MB)

Oznámenie miesta uloženia zásielky - Medve Tibor, Ing. Gracza Karol, Hegedűš Tibor

Oznámenie miesta uloženia zásielky - Oláhová Nikola, Kováčová Angela, Herák Martin, Oláh Mikuláš, Tresťanský Peter, Kováč Dávid, Galambová Silvia

Oznámenie miesta uloženia zásielky - Krága Juraj, Šípek Jaroslav, Oláhová Ružena, Oláhová Karolína, Oláh Ivan, Očovan Erik, Oláhová Eleonóra, Oláhová Ružena, Šinka Roman

Oznámenie miesta uloženia zásielky - Šárköziová Renata, Obert Rudolf, Berky Ján, Kružová Darina

Oznámenie miesta uloženia zásielky - Bučková Janette, Oláhová Ružena

Oznámenie miesta uloženia zásielky - Krpeľan Štefan, Rožek Karol, Strcula František, Markovičová Drahoslava, Molnár Ladislav, Kačáni Jakub

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

OU-LC-PLO-2019/005925 - Zaburinenie pozemkov - upozornenie
 Upozornenie.pdf (1.1 MB) Upozornenie.pdf (1.1 MB)

10332 - Lučenec - Malá Ves - Zahustenie TS
 Oznámenie.pdf (783.7 kB) Oznámenie.pdf (783.7 kB)

Opakovaná dražba bytu na ul. Adyho 32 v Lučenci

Adam Fúra

Oláhová Zuzana

Oznámenie o predkladaní návrhov na udeľovanie ocenení mestom Lučenec za rok 2018
 Oznámenie.pdf (494.9 kB) Oznámenie.pdf (494.9 kB)

Štefan Danyi

Berkiová Renáta a Jozef Berki

Oznámenie miesta uloženia zásielky - Hariš Ľudovít, Šárközi Kristián, Kapurová Alena, Kárászová Zdena

Oznámenie miesta uloženia zásielky - Kollár Vojtech, Grexová Daniela, Drugda Rudolf

Oznámenie miesta uloženia zásielky - Lindorová Alexandra, Baláž Gejza, Bartoš František, Bota Zdenko, Vagaj Imrich, Krupa Milan, Cerovský Leonardo, Král Jozef, Lászlóová Erika

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny - 3075/1/2019

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny - 3075/2/2019

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny - 3075/3/2019

Oznámenie miesta uloženia zásielky - Balog Miroslav, Oláhová Ružena, Oláh Ivan, Oláh Ľubomír, Oláh Martin, Rozborová Iveta, Šárközi Viliam, Šinka Roman, Bartošová Angelika

Oznámenie miesta uloženia zásielky - Botoš Aladár, Garaj Juraj, Botošová Eva, Bartoš František

Oznámenie miesta uloženia zásielky - Buka Milan, Botoš Vojtech, Kökényová Iveta, Čipčalová Valéria

Oznámenie miesta uloženia zásielky - Číková Viera, Pulai Eugen, Juhás Adam, Vajda Jozef, Medve Tibor

April 2019

Oznámenie o I.opakovanej dobrovoľnej dražbe - DDr. 039/2018

EX 12/2010-75 ešOznámenie - D&D Design s.r.o., Lučenec - Výrobná hala SO-09
 Oznámenie.pdf (1.4 MB) Oznámenie.pdf (1.4 MB)

Marec 2019

Oznámenie e-mailových adries na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do Európskeho parlamentu 2019 a žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do Európskeho parlamentu 2019
 Oznam.pdf (276.6 kB) Oznam.pdf (276.6 kB)

Február 2019

Volebné okrsky utvorené pre voľby Európskeho parlamentu v roku 2019 a určenie volebných miestností v meste Lučenec

Informácie pre voliča - Voľby do Európskeho parlamentu na území SR

Verejné obstarávanie

Výzva na predloženie cenovej ponuky _ Vybudovanie Vytlačiť
 

Súbor na stiahnutie Výkaz výmer.pdf Výkaz výmer.pdf (5.6 MB)

 
 

Bezpečná a ekologická doprava – cyklotrasy Zabezpečenie geodetických prác Vytlačiť
 


 
 

Výzva na určenie PHZ - STAVEBNÝ DOZOR - projekt Stredisko sociálnych služiebVytlačiť
 

 

VÝZVA na predkladanie ponúk


                 za účelom zistenia predpokladanej hodnoty zákazky na dodanie služieb

 

 

 

Prieskum trhu a predloženie ponúk za účelom zistenia predpokladanej hodnoty zákazky (PHZ).


Výzva v súlade s ustanovením § 6, odstavec 1) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.

 

 

 

Predmet zákazky:

Stredisko sociálnych služieb Lučenec

Zabezpečenie činnosti stavebného dozoru

 

 

 

 

Lučenec dňa: 26.04.2019

 

 

 

                                                                                    ................................................

                                                                                        PhDr. Alexandra Pivková

                                                                                               primátorka mesta

 

VÝZVA na predkladanie ponúk


                 za účelom zistenia predpokladanej hodnoty zákazky na dodanie služieb

 

Prieskum trhu a predloženie ponúk za účelom zistenia predpokladanej hodnoty zákazky (PHZ).


Výzva v súlade s ustanovením § 6, odstavec 1) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.

 

 

1. NÁZOV, ADRESA A KONTAKTNÉ MIESTO VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

Názov organizácie: Mesto Lučenec

Adresa organizácie: Mestský úrad, Novohradská 1, 984 01 Lučenec

IČO: 00316181

Štatutárny orgán : PhDr. Alexandra Pivková, primátorka

Kontaktná osoba:  Mgr. Matej Slaniniak

tel. č.: 047 4307 205

e-mail: matej.slaniniak@lucenec.sk

adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa /URL/: www.lucenec.sk 

 

Mesto Lučenec, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZVO“).

Ďalšie informácie budú poskytnuté na adrese a kontaktnom mieste uvedenom v tomto bode výzvy.

 

Druh zákazky: Prieskum trhu za účelom stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

2. OPIS

Názov (predmet) zákazky:

Projekt: Stredisko sociálnych služieb Lučenec

Stavebný dozor

71520000-9 – Stavebný dozor

 

Hlavné miesto poskytovanie služieb: Lučenec, ulica Dr.Herza č.24

 

Opis zákazky:

Predmetom zákazky je zabezpečenie činnosti stavebného dozoru v rámci realizácie rekonštrukcie – implementácie schváleného projektu v zmysle podmienok IROP (Integrovaný regionálny operačný program).

Predmetom zákazky je rekonštrukcia budovy na ulici Dr.Herza č.24, z ktorej bude vybudované moderné Stredisko sociálnych služieb (Zariadenie pre seniorov, denný stacionár, požičovňa pomôcok, nocľaháreň,...)

Služby dodávané poskytovateľom budú zahŕňať činnosti súvisiace s kontrolou projektovej a technickej dokumentácie, dozorovanie vykonávania stavebných prác a manažovanie zmlúv uzavretých medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom stavebných prác. Počas vykonávania služby je Poskytovateľ povinný úzko spolupracovať so všetkými zainteresovanými stranami.

Plánované náklady na realizáciu stavby sú približne 1 870 910,50 vrátane DPH.

Plánovaná doba realizácie je 10 mesiacov.

Spôsob určenia ceny:

Uchádzač uvedie ním navrhovanú cenu za komplexné služby stavebného dozoru pričom v ponuke uvedie celkové náklady.

 

3. ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE

Možnosť predloženia ponuky: Iba na celý predmet zákazky

Povoľuje sa predloženie variantných riešení: Nie

Oprávnení uchádzači: Ponuku môže predložiť len uchádzač, ktorý je oprávnený vykonávať požadované služby.

Jazyk: Ponuky sa predkladajú v slovenskom alebo českom jazyku

 

4. OBSAH PONUKY

Predloženie ponuky:

1. Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Súčasťou ponuky musí byť:

cena za dodanie služby – označená ako cenová ponuka

2. Oprávnenie vykonávať požadovanú službu

3. Uchádzač predkladá ponuku elektronicky na adresu kontaktnej osoby – matej.slaniniak@lucenec.sk

 

Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať:

1. Doklad (scan) o oprávnení podnikať v predmete zákazky (živnostenské oprávnenie alebo výpis zo živnostenského registra alebo iné než živnostenské oprávnenie, vydané podľa osobitných predpisov alebo výpis z obchodného registra), preukázanie spôsobilosti

2. Návrh ceny bez DPH a vrátane DPH – označený ako Cenová ponuka

3. Ak záujemca nie je platcom DPH, uvedie cenu celkovú a v cenovej ponuke na túto skutočnosť písomne upozorní

 

Lehota na predkladanie ponúk:

deň: 29 mesiac: 04                   rok: 2019                    hodina: do 12:00

 

Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť (elektronicky):

Adresa elektronického kontaktu verejného obstarávateľa uvedená v bode 1.

 

5. KRITÉRIÁ VYHODNOTENIA PONÚK

Kritérium na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena vrátane DPH

 

Cena v ponuke bude stanovená v zmysle Zákona č. 18/1996 Zb. o cenách ako cena maximálna vrátane DPH s uvedením výšky DPH. Ceny, prípadne spôsob stanovenia cien v ponuke, pokryjú všetky náklady a veci k riadnemu vykonaniu predmetu obstarávania.

Predpokladaná hodnota zákazky bude stanovená priemerom cien predložených v ponukách.

 

Vysvetlenie súťažných podkladov je možné vyžiadať na tel. čísle 047/4307205, alebo elektronicky matej.slaniniak@lucenec.sk.

 

6. PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZMLUVY

Doba dodania predmetu zákazky:

Služby budú realizované od 03/2020 cca. 10 mesiacov.

 

Typ zmluvy:

Zmluva v súlade s obchodným zákonníkom.

Platba bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku na základe daňového dokladu vystaveného poskytovateľom služieb. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa doručenia daňového dokladu. Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok, ani zálohovú platbu.

 

Zdroj finančných prostriedkov a obchodné podmienky:

Predmet zákazky bude financovaný v rámci podpory z IROP (Integrovaný regionálny operačný program) a z rozpočtu Mesta Lučenec na roky 2019 a 2020.

 

Doplňujúce informácie:

Jedná sa o prieskum trhu, ktorý nebude viesť k podpísaniu zmluvy s úspešným uchádzačom.

 

 

  

 

 

V Lučenci, dňa 26.04.2019

 

                                                                                               PhDr. Alexandra Pivková

                                                                                                     primátorka mesta

 

 


 
 

Výzva na určenie PHZ - STAVEBNÝ DOZOR - projekt Rozšírenie KC na Rapovskej križovatkeVytlačiť
 

 

VÝZVA na predkladanie ponúk


                 za účelom zistenia predpokladanej hodnoty zákazky na dodanie služieb

 

 

 

Prieskum trhu a predloženie ponúk za účelom zistenia predpokladanej hodnoty zákazky (PHZ).


Výzva v súlade s ustanovením § 6, odstavec 1) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.

 

 

 

Predmet zákazky:

Rozšírenie komunitného centra na Rapovskej križovatke

Zabezpečenie činnosti stavebného dozoru

 

 

 

 

Lučenec dňa: 26.04.2019

 

 

 

                                                                                  ................................................

                                                                                      PhDr. Alexandra Pivková

                                                                                              primátorka mesta

 

VÝZVA na predkladanie ponúk


                 za účelom zistenia predpokladanej hodnoty zákazky na dodanie služieb

 

Prieskum trhu a predloženie ponúk za účelom zistenia predpokladanej hodnoty zákazky (PHZ).


Výzva v súlade s ustanovením § 6, odstavec 1) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.

 

 

1. NÁZOV, ADRESA A KONTAKTNÉ MIESTO VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

Názov organizácie: Mesto Lučenec

Adresa organizácie: Mestský úrad, Novohradská 1, 984 01 Lučenec

IČO: 00316181

Štatutárny orgán : PhDr. Alexandra Pivková, primátorka

Kontaktná osoba:  Mgr. Matej Slaniniak

tel. č.: 047 4307 205

e-mail: matej.slaniniak@lucenec.sk

adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa /URL/: www.lucenec.sk 

 

Mesto Lučenec, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZVO“).

Ďalšie informácie budú poskytnuté na adrese a kontaktnom mieste uvedenom v tomto bode výzvy.

 

Druh zákazky: Prieskum trhu za účelom stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

2. OPIS

Názov (predmet) zákazky:

Projekt: Rozšírenie komunitného centra na Rapovskej križovatke

Stavebný dozor

71520000-9 – Stavebný dozor

 

Hlavné miesto poskytovanie služieb: Lučenec, lokalita Rapovská križovatka, parcely 7434/1, 7435/1

 

Opis zákazky:

Predmetom zákazky je zabezpečenie činnosti stavebného dozoru v rámci implementácie schváleného projektu v zmysle podmienok IROP (Integrovaný regionálny operačný program).

Predmetom zákazky je rozšírenie komunitného centra v lokalite Lučenec - Rapovská križovatka, parcely 7434/1, 7435/1. Rozšírenie pozostáva z dvoch kontajnerov hygienického  zázemia , ďalej  z objektu dreveného altánku  s otvoreným  ohniskom, ihriska pre deti. Súčasťou areálu  bude  aj  objekt   prístreška pre separovaný zber odpadu.

Služby dodávané poskytovateľom budú zahŕňať činnosti súvisiace s kontrolou projektovej a technickej dokumentácie, dozorovanie vykonávania stavebných prác a manažovanie zmlúv uzavretých medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom stavebných prác. Počas vykonávania služby je Poskytovateľ povinný úzko spolupracovať so všetkými zainteresovanými stranami.

Plánované náklady na realizáciu stavby sú približne 68 415,59 € vrátane DPH.

Plánovaná doba realizácie je 2 mesiace.

Spôsob určenia ceny:

Uchádzač uvedie ním navrhovanú cenu za komplexné služby stavebného dozoru pričom v ponuke uvedie celkové náklady.

 

3. ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE

Možnosť predloženia ponuky: Iba na celý predmet zákazky

Povoľuje sa predloženie variantných riešení: Nie

Oprávnení uchádzači: Ponuku môže predložiť len uchádzač, ktorý je oprávnený vykonávať požadované služby.

Jazyk: Ponuky sa predkladajú v slovenskom alebo českom jazyku

 

4. OBSAH PONUKY

Predloženie ponuky:

1. Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Súčasťou ponuky musí byť:

cena za dodanie služby – označená ako cenová ponuka

2. Oprávnenie vykonávať požadovanú službu

3. Uchádzač predkladá ponuku elektronicky na adresu kontaktnej osoby – matej.slaniniak@lucenec.sk

 

Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať:

1. Doklad (scan) o oprávnení podnikať v predmete zákazky (živnostenské oprávnenie alebo výpis zo živnostenského registra alebo iné než živnostenské oprávnenie, vydané podľa osobitných predpisov alebo výpis z obchodného registra), preukázanie spôsobilosti

2. Návrh ceny bez DPH a vrátane DPH – označený ako Cenová ponuka

3. Ak záujemca nie je platcom DPH, uvedie cenu celkovú a v cenovej ponuke na túto skutočnosť písomne upozorní

 

Lehota na predkladanie ponúk:

deň: 29            mesiac: 04                   rok: 2019                    hodina: do 12:00

 

Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť (elektronicky):

Adresa elektronického kontaktu verejného obstarávateľa uvedená v bode 1.

 

5. KRITÉRIÁ VYHODNOTENIA PONÚK

Kritérium na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena vrátane DPH

 

Cena v ponuke bude stanovená v zmysle Zákona č. 18/1996 Zb. o cenách ako cena maximálna vrátane DPH s uvedením výšky DPH. Ceny, prípadne spôsob stanovenia cien v ponuke, pokryjú všetky náklady a veci k riadnemu vykonaniu predmetu obstarávania.

Predpokladaná hodnota zákazky bude stanovená priemerom cien predložených v ponukách.

 

Vysvetlenie súťažných podkladov je možné vyžiadať na tel. čísle 047/4307205, alebo elektronicky matej.slaniniak@lucenec.sk.

 

6. PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZMLUVY

Doba dodania predmetu zákazky:

Služby budú realizované od 03/2020 cca. 2 mesiace.

 

Typ zmluvy:

Zmluva v súlade s obchodným zákonníkom.

Platba bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku na základe daňového dokladu vystaveného poskytovateľom služieb. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa doručenia daňového dokladu. Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok, ani zálohovú platbu.

 

Zdroj finančných prostriedkov a obchodné podmienky:

Predmet zákazky bude financovaný v rámci podpory z IROP (Integrovaný regionálny operačný program) a z rozpočtu Mesta Lučenec na roky 2019 a 2020.

 

Doplňujúce informácie:

Jedná sa o prieskum trhu, ktorý nebude viesť k podpísaniu zmluvy s úspešným uchádzačom.

 

 

  

 

 

V Lučenci, dňa 26.04.2019

 

                                                                                               PhDr. Alexandra Pivková

                                                                                                     primátorka mesta

 

 


 
 

VÝZVA na predloženie cenovej ponuky zákazky podľa §117 Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov - Poskytovanie služieb súvisiacich s nadobúdaním, produkciou a koprodukciou televíznych programov v rámci regionálneho vysielania Vytlačiť
 

VÝZVA na predloženie cenovej ponuky zákazky podľa §117 Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov - Poskytovanie služieb súvisiacich s nadobúdaním, produkciou a koprodukciou televíznych programov v rámci regionálneho vysielania

1. Identifikácia obstarávateľa:

Názov: Mesto Lučenec                            

Štatutár: PhDr. Alexandra Pivková, primátorka mesta

Sídlo: Ulica novohradská  č. 1, 984 01 Lučenec

IČO: 00316181

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s.

Číslo účtu: 6007004001/5600

Kontaktná osoba: Ing. Mária Bérešová

Telefón: 047/4307221

E-mail:  maria.beresova@lucenec.sk

2. Predmet obstarávania:

Poskytovanie služieb súvisiacich s nadobúdaním, produkciou a koprodukciou televíznych programov v rámci regionálneho vysielania

3. Opis predmetu obstarávania: 

Predmetom zákazky je poskytovanie kvalitného spravodajstva o činnosti mesta a organizácií zriadených mestom Lučenec v rámci regionálneho vysielania, záznam zo zasadnutí mestského zastupiteľstva, a to nasledovne:

- 12 príspevkov mesačne

- oznamy MsÚ nekomerčného charakteru

- online záznam z každého rokovania MsZ Lučenec

- online vysielanie každého rokovania MsZ Lučenec

4. Trvanie zmluvy alebo lehota pre skončenie dodávky: 

od 1.1.2019 do 31.12.2019

5. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty, v ktorých sa uvádzajú: obstarávateľ neposkytne preddavok ani zálohu na plnenie zmluvy. Platba za vykonané služby bude vykonaná priebežne počas trvania zmluvy na základe odsúhlasenej faktúry prevodným príkazom – mesačne.

6. Rozdelenie predmetu zákazky:

Predmet zákazky nie je rozdelený na časti. Uchádzač predloží cenovú ponuku na celý predmet zákazky.

7. Možnosť predloženia variantných riešení: nie

8. Cena a spôsob určenia ceny:

- cena zákazky musí byť stanovená v eurách špecifikovaná ako maximálna cena a musí zahŕňať všetky náklady spojené s predmetom zákazky

- cenu žiadame stanoviť v štruktúre: názov položky, jednotková cena bez DPH, sadzba a výška DPH, cena s DPH

- žiadame upozorniť, že dodávateľ nie je platca DPH

9. Predpokladaná hodnota predmetu obstarávania:

14 400 Eur vrátane DPH

10. Uchádzač v rámci svojej ponuky predloží:

- cenovú ponuku na predmet zákazky

- doklad o platnej licencii na televízne vysielanie vydaný Radou pre vysielanie a retransmisiu

- fotokópiu dokladu  o oprávnení podnikať v predmete zákazky

11. Lehota a miesto predkladania ponúk: 

Lehota na predkladanie ponúk do 18.12.2018 do 13.00 hod.

Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku v písomnej forme v zalepenej obálke s označením „Vysielacie služby – neotvárať“ poštou na adresu Mesto Lučenec, Mestský úrad, Ulica novohradská 1, 984 01 Lučenec alebo osobne do kancelárie prvého kontaktu Mestský úrad, Ulica novohradská 1, Lučenec číslo dverí 158.

Cenová ponuka doručená po uvedenom termíne bude vrátená uchádzačovi neotvorená.

12. Otváranie obálok s ponukami:

19.12.2018; Miesto otvárania obálok s ponukami: Mestský úrad, Ulica novohradská 1, 984 01 Lučenec

13. Kritériá na hodnotenie ponúk: 

Najnižšia cena a splnenie špecifikácie.

Do vyhodnotenia nebude zaradená ponuka, ktorá neobsahuje dokumenty definované v bode č. 10.

Obstarávateľ si vyhradzuje právo všetky cenové ponuky odmietnuť, ak ponúknutá cena presiahne finančné možnosti obstarávateľa.

 

V Lučenci, dňa 10.12.2018                                                           PhDr. Alexandra  Pivková

                                                                                                           primátorka mesta


 
 

VÝZVA na predloženie cenovej ponuky zákazky podľa §117 Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov - Distribúcia dvojtýždenníka Mestské noviny do domácností Vytlačiť
 

VÝZVA na predloženie cenovej ponuky zákazky podľa §117 Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov - Distribúcia dvojtýždenníka Mestské noviny do domácností

1. Identifikácia obstarávateľa:

Názov: Mesto Lučenec                            

Štatutár: PhDr. Alexandra Pivková, primátorka mesta

Sídlo: Ulica novohradská  č.1, 984 01 Lučenec

IČO: 00316181

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s.

Číslo účtu: 6007004001/5600

Kontaktná osoba: Ing. Mária Bérešová

Telefón: 047/4307221

E-mail:  maria.beresova@lucenec.sk

2. Predmet obstarávania:

Distribúcia dvojtýždenníka Mestské noviny do domácností

3. Opis predmetu obstarávania: 

Predmetom zákazky je distribúcia 24 vydaní dvojtýždenníka Mestské noviny do schránok 10 500 domácností v meste Lučenec každý druhý piatok. Výtlačky Mestských novín budú doručené vždy do 7.00 hod. Podmienkou dodávateľa je distribuovať výtlačky Mestských novín do schránok domácností v deň doručenia.

4. Miesto dodania predmetu obstarávania: 

10 500 domácností v meste Lučenec zadefinovaných obstarávateľom

5. Trvanie zmluvy alebo lehota pre skončenie dodávky: 

od 1.1.2019 do 31.12.2019

6. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty, v ktorých sa uvádzajú: obstarávateľ neposkytne preddavok ani zálohu na plnenie zmluvy. Platba za vykonané služby bude vykonaná priebežne počas trvania zmluvy na základe odsúhlasenej faktúry prevodným príkazom - mesačne.

7. Rozdelenie predmetu zákazky:

Predmet zákazky nie je rozdelený na časti. Uchádzač predloží cenovú ponuku na celý predmet zákazky.

8. Možnosť predloženia variantných riešení: nie

9. Cena a spôsob určenia ceny:

- cena zákazky musí byť stanovená v eurách špecifikovaná ako maximálna cena a musí zahŕňať všetky náklady spojené s predmetom zákazky

- cenu žiadame stanoviť v štruktúre: názov položky, jednotková cena bez DPH, sadzba a výška DPH, cena s DPH

- žiadame upozorniť, že dodávateľ nie je platca DPH

10. Uchádzač v rámci svojej ponuky predloží:

- cenovú ponuku na predmet zákazky

- fotokópiu dokladu  o oprávnení podnikať v predmete zákazky

11. Lehota a miesto predkladania ponúk: 

Lehota na predkladanie ponúk do 18.12.2018 do 13.00 hod.

Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku v písomnej forme v zalepenej obálke s označením „Distribúcia dvojtýždenníka Mestské noviny – neotvárať“ poštou na adresu Mesto Lučenec, Mestský úrad, Ulica novohradská 1, 984 01 Lučenec alebo osobne do kancelárie prvého kontaktu Mestský úrad, Ulica novohradská 1, Lučenec číslo dverí 158.

Cenová ponuka doručená po uvedenom termíne bude vrátená uchádzačovi neotvorená.

12. Otváranie obálok s ponukami:

19.12.2018; Miesto otvárania obálok s ponukami: Mestský úrad, Ulica novohradská 1, 984 01 Lučenec

13. Kritériá na hodnotenie ponúk: 

Najnižšia cena zahŕňajúca všetky náklady spojené s distribúciou Mestských novín za stanovených podmienok.

Do vyhodnotenia nebude zaradená ponuka, ktorá neobsahuje dokumenty definované v bode č. 10.

Obstarávateľ si vyhradzuje právo všetky cenové ponuky odmietnuť, ak ponúknutá cena presiahne finančné možnosti obstarávateľa.

 

V Lučenci, dňa 10.12.2018                                                              PhDr. Alexandra  Pivková

                                                                                                               primátorka mesta


 
 

Výzva na predloženie cenovej ponuky - Publikovanie článku o projekte „Zavedenie systému zberu BRO z rodinných domov v Meste Lučenec“Vytlačiť
 

VÝZVA

na predloženie cenovej  ponuky

Zadávanie zákazok s nízkymi  hodnotami - postupom podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  (ďalej len „zákona o VO“) zadávané verejným obstarávateľom.

__________________________________________________________________________

l. NÁZOV, ADRESA A KONTAKTNÉ MIESTO VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Názov organizácie: Mesto Lučenec

Adresa organizácie: Ulica novohradská 1, 984 01  Lučenec

IČO: 00316181

Krajina: Slovenská republika
Internetová adresa organizácie: www.lucenec.sk

Adresa profilu verejného obst.: www.lucenec.sk

Kontaktné miesto: Ulica novohradská 1, Lučenec, Mestský úrad, 1. Poschodie č. dverí 216

Kontaktná osoba: Ing. Haluška Milan

Telefón: +421474307205

E-mail: milan.haluska@lucenec.sk

Ďalšie informácie budú poskytnuté' na adrese a kontaktnom mieste uvedenom v tomto bode výzvy.

II. OPIS

Názov zákazky: Publikovanie článku o projekte
Druh zákazky: Služby

Hlavné miesto poskytovania služieb: Lučenec

Opis zákazky:

Predmetom zákazky je poskytnutie služby – Publikovanie článku o projekte „Zavedenie systému zberu BRO z rodinných domov v Meste Lučenec“ v printovom médiu s regionálnym dosahom, v minimálne nasledovnom rozsahu:

·                     Minimálne 1 x A4 strana farebne

III.ADMINISTRATÍVNE  INFORMÁCIE

Možnosť predloženia ponuky: Iba na celý predmet zákazky.

Povoľuje sa predloženie variantných riešení: Nie.

Jazyk ponuky:  Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:  291,-  EUR
Lehota na predkladanie ponúk:   27.4.2018,  Čas: 12:00 hod.

Ponuky musia byť doručené na e-mailovú adresu, resp. na adresu kontaktného miesta uvedené v bode l. tejto výzvy. Do predmetu, resp. na obálku uviesť „Prieskum trhu – Publikovanie článku“
 

Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané: 30.08.2018

IV. OBSAH PONUKY

Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať:

1. Návrh ceny  vrátane DPH.

2. Doklad o podnikaní

V. KRITÉRIÁ VYHODNOTENIA PONÚK

Kritérium na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena vrátane DPH.

V prípade, že uchádzač nie je platcom DPH, zreteľne to v ponuke uvedie.

VI. PODMIENKY  TÝKAJÚCE  SA  ZMLUVY
Doba dodania predmetu zákazky:

najneskoršie do 30.08.2018

Typ zmluvy:

Zmluva o poskytovaní služby

Obchodné podmienky:

Platba bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku na základe daňového dokladu vystaveného poskytovatel'om, splatnosť ktorého je do 14 dní odo dňa doručenia daňového dokladu. Úhrada bude realizovaná  po prevzatí predmetu zákazky formou preberacieho protokolu. Verejný obstarávatel' neposkytuje preddavok, ani zálohovú platbu.


 
 

Majetok Mesta

Zámer prenajať časť pozemku pre Marianu Bercsenyi - MaVix LučenecVytlačiť
 

V zmysle § 9a) ods. 9 písm. c) Zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,  na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 77/2019 zo dňa  07.05.2019, Mesto Lučenec týmto  zverejňuje zámer:

prenajať časť pozemku - parcely  CKN č.2961/17 o výmere 1 m2, vedenej na LV mesta Lučenec č.5414 v k.ú.Lučenec,  nachádzajúcej  sa na Ulici cintorínska ( pri parkovisku cintorína),  za účelom umiestnenia   automatu na  predaj náhradných náplní do kahancov

ako prípad hodný osobitného zreteľa,

podľa § 9a, bodu 9, písm. c) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a Článku 2, bodu 2.11 Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec, dôvodom osobitného zreteľa je podpora malých podnikateľov  poskytujúcich služby pre návštevníkov cintorína

za cenu nájmu : v zmysle „Zásad“ 6,- €/m2/rok ,

na dobu nájmu: neurčitú

pre Marianu Bercsényi  - MaVix Lučenec, IČO:  51 694 174 , Rúbanisko III 5941/65, 984 03 Lučenec

V Lučenci  dňa  13.05.2019 

                                                                                                    PhDr. Alexandra Pivková 

                                                                                                   primátorka  mesta Lučenec


 
 

Zámer odpredať z majetku mesta pozemky pre Petra EgedaVytlačiť
 

V zmysle § 9a) ods. 8 písm. e) Zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,  na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva č.85/2019 zo dňa  07.05.2019, Mesto Lučenec týmto  zverejňuje zámer:

odpredať z majetku Mesta Lučenec v lokalite Ulice Jiráskova, nehnuteľnosti – pozemky, konkrétne:

- parcelu  CKN č.6050/10, trvalý trávny porast, o výmere 27 m2 vedenú  na LV mesta Lučenec č.5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec

- parcelu  CKN č.6050/11, trvalý trávny porast, o výmere 27 m2 vedenú  na LV mesta Lučenecč.5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec

- parcelu  CKN č.6050/12, trvalý trávny porast, o výmere 27 m2 vedenú  na LV mesta Lučenec č.5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec

spolu o výmere81 m2

ako prípad hodný osobitného zreteľa,

podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a Článku 2, bodu 2.11 Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec, za dôvod osobitného zreteľa, možno považovať že, doterajšie ponukové konanie a obchodná súťaž na ich odpredaj  boli neúspešné

za kúpnu cenu : 20,--€/m2

pre  kupujúceho: Peter Eged, rod. Eged, nar.19.05.1974, bytom Ulica A.Jiráska 1974/1, 984 01 Lučenec

V Lučenci  dňa  13.05.2019 

 

                                                                                                    PhDr. Alexandra Pivková 

                                                                                                   primátorka  mesta Lučenec


 
 

Zámer odpredať pozemky z majetku mesta pre PS NOVOPS, a.s.Vytlačiť
 

V zmysle § 9a) ods. 8 písm. e) Zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,  na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva č.83/2019 zo dňa  07.05.2019, Mesto Lučenec týmto  zverejňuje zámer:

odpredať z majetku Mesta Lučenec v lokalite Ulice Jiráskova nehnuteľnosti -  pozemky konkrétne :

- časť z parcely CKN č. 6050/2 o predpokladanej výmere 600 m2, trvalé trávne porasty, zapísanej na LV č. 5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,

- časť z parcely CKN č. 6051/19 o predpokladanej výmere  1400 m2, ostatné plochy, zapísanej na LV č. 5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,

ako prípad hodný osobitného zreteľa,

podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, dôvodom osobitného zreteľa je, že na odpredanom pozemku bude vybudovaný priamy vjazd na pozemky žiadateľa priamo z verejnej komunikácie,  pričom zároveň žiadateľ vybuduje prepojenie novovybudovaného vstupu do areálu PS NOVOPS s existujúcou cestou popri garážach v danej lokalite.

za kúpnu cenu 10,– €/ 1 m² , čo pri predpokladanej výmere 2.000  m² predstavuje celkovú kúpnu cenu 20.000,– €

pre kupujúceho: PS –NOVOPS, a.s., Ulica Novomeského 5,IČO: 36031534, 984 01 Lučenec  

V Lučenci  dňa  13.05.2019 

 

 

                                                                                                    PhDr. Alexandra Pivková 

                                                                                                   primátorka  mesta Lučenec

 

 


 
 

Zámer vykonať zámenu pozemkov pre LC investor s.r.o.Vytlačiť
 

V zmysle § 9a) ods. 8 písm. e) Zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,  na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva č.81/2019 zo dňa  07.05.2019, Mesto Lučenec týmto  zverejňuje zámer:

vykonať prevod pozemkov z majetku mesta Lučenec v lokalite Opatová Ulice Jegorovova, konkrétne :  

- parcely CKN č.498/6 zastavaná plocha a nádvorie, vo výmere 91 m2   zapísanej na LV mesta Lučenec č.6469 ,Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Opatová

formou zámeny za nehnuteľnosť, pozemok z majetku  spoločnosti LC investor s.r.o., IČO:44 259 361, Mikušovská cesta 5319,Lučenec, v lokalite Opatová  Ulice záhradná,    konkrétne

 - parcely CKN č.2/7, ostatná plocha , vo výmere 91 m2   zapísanej na LV č.5999 ,Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Opatová

ako:  prípad hodný osobitného zreteľa

podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a Článku 2, bodu 2.11 Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec, pričom dôvodom  tohto zreteľa je získanie pozemku do majetku mesta pre rozšírenie miestnej komunikácie v časti Ulice záhradná a podpora miestnych podnikateľov v revitalizácií miestnych historických pamiatok.  

bez finančného vyrovnania

pre: LC investor s.r.o., IČO:44 259 361, Mikušovská cesta 5319,Lučenec

V Lučenci  dňa  13.05.2019 

 

                                                                                                    PhDr. Alexandra Pivková 

                                                                                                   primátorka  mesta Lučenec


 
 
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka