Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Úradná tabuľa

                   Internetová úradná tabuľa spolu s úradnou tabuľou umiestnenou na Ulici T.G.Masaryka a Ulici novohradskej pred budovou MsÚ Lučenec je miestom, kde sa zverejňujú právne záväzné dokumenty zákonom predpísaným spôsobom. Prostredníctvom nej si úrad plní  povinnosť zverejňovať informácie, ktoré vyžaduje platná legislatíva


 

Marec 2019

Oznámenie miesta uloženia zásielky - Končoš Pavel, Danyiová Nataša

Oznámenie miesta uloženia zásielky - Pulai Eugen, Oláh Aladár, Šípoš Tibor

Oznámenie miesta uloženia zásielky - Šárköziová Lila, Görcsi Július, Bari Ján, Mgr. Urban Marian, Berkyová Mária: Sienko Rudolf, Kováčová Želmíra

Obchodná verejná súťaž - Lesy SR š.p., B.Bystrica

Obchodná verejná súťaž - Lesy SR š.p., B.Bystrica

Oznámenie miesta uloženia zásielky - Balážová Jana, Hyravý Milan, Katkó Jozef, Vass Róbert, Botoš Aladár, Ing. Jakubove Alexander

Oznámenie miesta uloženia zásielky - Bendová Zlatica, Bučková Janette, Javorek Mačudová Žaneta

Oznámenie miesta uloženia zásielky - Kováčová Mária, Potančoková Magdaléna, Očovanová Magdaléna: Očovanová Vivien 2018, Heister Marian

Verejná vyhláška - 100594304/2019 - RELAX COMPANY SK PLUS s.r.o.

Verejná vyhláška - 100594065/2019 - RELAX COMPANY SK s.r.o.

Oznámenie miesta uloženia zásielky - Garaj Juraj, Kováč Atila

Oznámenie miesta uloženia zásielky - Tohol Robert, Kováč Jozef, Rožek Karol, Strcula František

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Roman Rovný

Výzva na podávanie návrhov projektov participatívneho rozpočtu mesta Lučenec pre rok 2019
 Výzva.pdf (896.1 kB) Výzva.pdf (896.1 kB)

Pravidlá participatívneho rozpočtu mesta Lučenec

Oznámenie miesta uloženia zásielky - Bartoš František, Račanská Renata, Morava Zdenko, Horváth Július, Koronczi Ivan, Kurák Peter, Kováčová Ľudmila, Hrnčálová Eva, Vass Róbert

Oznámenie miesta uloženia zásielky - Bučková Janette, Mihály János Péter, Kalašová Denisa, Krupa Milan, Lakó Susanne, Hrnčálová Eva, Őze Marian, Veselý Dominik, Kovács František

Oznámenie miesta uloženia zásielky - Kalaš Nikolas

Oznámenie miesta uloženia zásielky - Vagaj Vincent

Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe - DD PSO212/18

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Marián Šoóš

Verejná vyhláška - 100578808/2019 - Jaroslav Janeš

Verejná vyhláška - 100597844/2019 - Pavel Končoš

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností

Oznámenie miesta uloženia zásielky - Císarová Martina, Molnárová Monika, Buka Milan, Bellová Iveta, Mgr. Urban Marian, Morava Zdenko, Kralinský Jaroslav

Oznámenie miesta uloženia zásielky - Pulai Eugen


Botošová Žaneta, Botoš Jozef, Déneš Tibor, Drugdová Mária,Končoš Pavel


Optický kábel na stĺpoch verejného osvetlenia

Obnova bytového domu PS-82-BB, 176 b. j.sup.č.2932, Lučenec, V - 101, Ulica
Hurbanova 1,2,3,4, Úl. Vajanského č. 18, 20, 22, Adyho č. l, 3, 5

Telek Gabriel 1960

Dražba č. VDS:60-8/2018

Fura Adam.

Schrammova Katarina

Kunzelova Eva

Vass Robert , Cerovský Leonardo, Kikíny Martin, Sopúchová Alena, Miticzká Alžbeta, Králiková Milena, Malá Darina, Šimutová Viera, Kelemenová Viera

Protipovodňové opatrenia- areál športovísk v Lučenci

Mgr. Andrej Krupa,Balog Miroslav,Puffler Oliver,Lakatošová Magdaléna

Február 2019

Volebné okrsky utvorené pre voľby Európskeho parlamentu v roku 2019 a určenie volebných miestností v meste Lučenec

Oznámenie o čase a mieste konania volieb prezidenta Slovenskej republiky
 Oznámenie.pdf (387.9 kB) Oznámenie.pdf (387.9 kB)

Informácie pre voliča - Voľby do Európskeho parlamentu na území SR

Január 2019

Volebné okrsky a volebné miestnosti - Voľby prezidenta SR 2019

"Výrobná hala SP- 09"

Žiadosť o stavebné povolenie

Informácie pre voliča - Voľby prezidenta Slovenskej republiky

Verejné obstarávanie

VÝZVA na predloženie cenovej ponuky zákazky podľa §117 Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov - Poskytovanie služieb súvisiacich s nadobúdaním, produkciou a koprodukciou televíznych programov v rámci regionálneho vysielania Vytlačiť
 

VÝZVA na predloženie cenovej ponuky zákazky podľa §117 Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov - Poskytovanie služieb súvisiacich s nadobúdaním, produkciou a koprodukciou televíznych programov v rámci regionálneho vysielania

1. Identifikácia obstarávateľa:

Názov: Mesto Lučenec                            

Štatutár: PhDr. Alexandra Pivková, primátorka mesta

Sídlo: Ulica novohradská  č. 1, 984 01 Lučenec

IČO: 00316181

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s.

Číslo účtu: 6007004001/5600

Kontaktná osoba: Ing. Mária Bérešová

Telefón: 047/4307221

E-mail:  maria.beresova@lucenec.sk

2. Predmet obstarávania:

Poskytovanie služieb súvisiacich s nadobúdaním, produkciou a koprodukciou televíznych programov v rámci regionálneho vysielania

3. Opis predmetu obstarávania: 

Predmetom zákazky je poskytovanie kvalitného spravodajstva o činnosti mesta a organizácií zriadených mestom Lučenec v rámci regionálneho vysielania, záznam zo zasadnutí mestského zastupiteľstva, a to nasledovne:

- 12 príspevkov mesačne

- oznamy MsÚ nekomerčného charakteru

- online záznam z každého rokovania MsZ Lučenec

- online vysielanie každého rokovania MsZ Lučenec

4. Trvanie zmluvy alebo lehota pre skončenie dodávky: 

od 1.1.2019 do 31.12.2019

5. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty, v ktorých sa uvádzajú: obstarávateľ neposkytne preddavok ani zálohu na plnenie zmluvy. Platba za vykonané služby bude vykonaná priebežne počas trvania zmluvy na základe odsúhlasenej faktúry prevodným príkazom – mesačne.

6. Rozdelenie predmetu zákazky:

Predmet zákazky nie je rozdelený na časti. Uchádzač predloží cenovú ponuku na celý predmet zákazky.

7. Možnosť predloženia variantných riešení: nie

8. Cena a spôsob určenia ceny:

- cena zákazky musí byť stanovená v eurách špecifikovaná ako maximálna cena a musí zahŕňať všetky náklady spojené s predmetom zákazky

- cenu žiadame stanoviť v štruktúre: názov položky, jednotková cena bez DPH, sadzba a výška DPH, cena s DPH

- žiadame upozorniť, že dodávateľ nie je platca DPH

9. Predpokladaná hodnota predmetu obstarávania:

14 400 Eur vrátane DPH

10. Uchádzač v rámci svojej ponuky predloží:

- cenovú ponuku na predmet zákazky

- doklad o platnej licencii na televízne vysielanie vydaný Radou pre vysielanie a retransmisiu

- fotokópiu dokladu  o oprávnení podnikať v predmete zákazky

11. Lehota a miesto predkladania ponúk: 

Lehota na predkladanie ponúk do 18.12.2018 do 13.00 hod.

Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku v písomnej forme v zalepenej obálke s označením „Vysielacie služby – neotvárať“ poštou na adresu Mesto Lučenec, Mestský úrad, Ulica novohradská 1, 984 01 Lučenec alebo osobne do kancelárie prvého kontaktu Mestský úrad, Ulica novohradská 1, Lučenec číslo dverí 158.

Cenová ponuka doručená po uvedenom termíne bude vrátená uchádzačovi neotvorená.

12. Otváranie obálok s ponukami:

19.12.2018; Miesto otvárania obálok s ponukami: Mestský úrad, Ulica novohradská 1, 984 01 Lučenec

13. Kritériá na hodnotenie ponúk: 

Najnižšia cena a splnenie špecifikácie.

Do vyhodnotenia nebude zaradená ponuka, ktorá neobsahuje dokumenty definované v bode č. 10.

Obstarávateľ si vyhradzuje právo všetky cenové ponuky odmietnuť, ak ponúknutá cena presiahne finančné možnosti obstarávateľa.

 

V Lučenci, dňa 10.12.2018                                                           PhDr. Alexandra  Pivková

                                                                                                           primátorka mesta


 
 

VÝZVA na predloženie cenovej ponuky zákazky podľa §117 Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov - Distribúcia dvojtýždenníka Mestské noviny do domácností Vytlačiť
 

VÝZVA na predloženie cenovej ponuky zákazky podľa §117 Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov - Distribúcia dvojtýždenníka Mestské noviny do domácností

1. Identifikácia obstarávateľa:

Názov: Mesto Lučenec                            

Štatutár: PhDr. Alexandra Pivková, primátorka mesta

Sídlo: Ulica novohradská  č.1, 984 01 Lučenec

IČO: 00316181

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s.

Číslo účtu: 6007004001/5600

Kontaktná osoba: Ing. Mária Bérešová

Telefón: 047/4307221

E-mail:  maria.beresova@lucenec.sk

2. Predmet obstarávania:

Distribúcia dvojtýždenníka Mestské noviny do domácností

3. Opis predmetu obstarávania: 

Predmetom zákazky je distribúcia 24 vydaní dvojtýždenníka Mestské noviny do schránok 10 500 domácností v meste Lučenec každý druhý piatok. Výtlačky Mestských novín budú doručené vždy do 7.00 hod. Podmienkou dodávateľa je distribuovať výtlačky Mestských novín do schránok domácností v deň doručenia.

4. Miesto dodania predmetu obstarávania: 

10 500 domácností v meste Lučenec zadefinovaných obstarávateľom

5. Trvanie zmluvy alebo lehota pre skončenie dodávky: 

od 1.1.2019 do 31.12.2019

6. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty, v ktorých sa uvádzajú: obstarávateľ neposkytne preddavok ani zálohu na plnenie zmluvy. Platba za vykonané služby bude vykonaná priebežne počas trvania zmluvy na základe odsúhlasenej faktúry prevodným príkazom - mesačne.

7. Rozdelenie predmetu zákazky:

Predmet zákazky nie je rozdelený na časti. Uchádzač predloží cenovú ponuku na celý predmet zákazky.

8. Možnosť predloženia variantných riešení: nie

9. Cena a spôsob určenia ceny:

- cena zákazky musí byť stanovená v eurách špecifikovaná ako maximálna cena a musí zahŕňať všetky náklady spojené s predmetom zákazky

- cenu žiadame stanoviť v štruktúre: názov položky, jednotková cena bez DPH, sadzba a výška DPH, cena s DPH

- žiadame upozorniť, že dodávateľ nie je platca DPH

10. Uchádzač v rámci svojej ponuky predloží:

- cenovú ponuku na predmet zákazky

- fotokópiu dokladu  o oprávnení podnikať v predmete zákazky

11. Lehota a miesto predkladania ponúk: 

Lehota na predkladanie ponúk do 18.12.2018 do 13.00 hod.

Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku v písomnej forme v zalepenej obálke s označením „Distribúcia dvojtýždenníka Mestské noviny – neotvárať“ poštou na adresu Mesto Lučenec, Mestský úrad, Ulica novohradská 1, 984 01 Lučenec alebo osobne do kancelárie prvého kontaktu Mestský úrad, Ulica novohradská 1, Lučenec číslo dverí 158.

Cenová ponuka doručená po uvedenom termíne bude vrátená uchádzačovi neotvorená.

12. Otváranie obálok s ponukami:

19.12.2018; Miesto otvárania obálok s ponukami: Mestský úrad, Ulica novohradská 1, 984 01 Lučenec

13. Kritériá na hodnotenie ponúk: 

Najnižšia cena zahŕňajúca všetky náklady spojené s distribúciou Mestských novín za stanovených podmienok.

Do vyhodnotenia nebude zaradená ponuka, ktorá neobsahuje dokumenty definované v bode č. 10.

Obstarávateľ si vyhradzuje právo všetky cenové ponuky odmietnuť, ak ponúknutá cena presiahne finančné možnosti obstarávateľa.

 

V Lučenci, dňa 10.12.2018                                                              PhDr. Alexandra  Pivková

                                                                                                               primátorka mesta


 
 

Výzva na predloženie cenovej ponuky - Publikovanie článku o projekte „Zavedenie systému zberu BRO z rodinných domov v Meste Lučenec“Vytlačiť
 

VÝZVA

na predloženie cenovej  ponuky

Zadávanie zákazok s nízkymi  hodnotami - postupom podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  (ďalej len „zákona o VO“) zadávané verejným obstarávateľom.

__________________________________________________________________________

l. NÁZOV, ADRESA A KONTAKTNÉ MIESTO VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Názov organizácie: Mesto Lučenec

Adresa organizácie: Ulica novohradská 1, 984 01  Lučenec

IČO: 00316181

Krajina: Slovenská republika
Internetová adresa organizácie: www.lucenec.sk

Adresa profilu verejného obst.: www.lucenec.sk

Kontaktné miesto: Ulica novohradská 1, Lučenec, Mestský úrad, 1. Poschodie č. dverí 216

Kontaktná osoba: Ing. Haluška Milan

Telefón: +421474307205

E-mail: milan.haluska@lucenec.sk

Ďalšie informácie budú poskytnuté' na adrese a kontaktnom mieste uvedenom v tomto bode výzvy.

II. OPIS

Názov zákazky: Publikovanie článku o projekte
Druh zákazky: Služby

Hlavné miesto poskytovania služieb: Lučenec

Opis zákazky:

Predmetom zákazky je poskytnutie služby – Publikovanie článku o projekte „Zavedenie systému zberu BRO z rodinných domov v Meste Lučenec“ v printovom médiu s regionálnym dosahom, v minimálne nasledovnom rozsahu:

·                     Minimálne 1 x A4 strana farebne

III.ADMINISTRATÍVNE  INFORMÁCIE

Možnosť predloženia ponuky: Iba na celý predmet zákazky.

Povoľuje sa predloženie variantných riešení: Nie.

Jazyk ponuky:  Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:  291,-  EUR
Lehota na predkladanie ponúk:   27.4.2018,  Čas: 12:00 hod.

Ponuky musia byť doručené na e-mailovú adresu, resp. na adresu kontaktného miesta uvedené v bode l. tejto výzvy. Do predmetu, resp. na obálku uviesť „Prieskum trhu – Publikovanie článku“
 

Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané: 30.08.2018

IV. OBSAH PONUKY

Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať:

1. Návrh ceny  vrátane DPH.

2. Doklad o podnikaní

V. KRITÉRIÁ VYHODNOTENIA PONÚK

Kritérium na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena vrátane DPH.

V prípade, že uchádzač nie je platcom DPH, zreteľne to v ponuke uvedie.

VI. PODMIENKY  TÝKAJÚCE  SA  ZMLUVY
Doba dodania predmetu zákazky:

najneskoršie do 30.08.2018

Typ zmluvy:

Zmluva o poskytovaní služby

Obchodné podmienky:

Platba bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku na základe daňového dokladu vystaveného poskytovatel'om, splatnosť ktorého je do 14 dní odo dňa doručenia daňového dokladu. Úhrada bude realizovaná  po prevzatí predmetu zákazky formou preberacieho protokolu. Verejný obstarávatel' neposkytuje preddavok, ani zálohovú platbu.


 
 

Výberové konanie

Výber uchádzača na pracovnú pozíciu „ Projektový manažér“ Vytlačiť
 

MESTO    LUČENEC, zastúpené PhDr. Alexandrou Pivkovou , primátorkou mesta,
so sídlom : Ulica novohradská č.1, 984 01 Lučenec

vyhlasuje výber uchádzača  na pracovnú pozíciu „ Projektový manažér“

Miesto výkonu práce : Mesto – Mestský úrad Lučenec, oddelenie stavebného poriadku, investícií a  stratégie

Druh prac. pomeru    : hlavný pracovný pomer

Základný nástupný plat od:   723,50 € ( s možnosťou priznania  príplatku)

Kritériá pre výber zamestnanca na pozíciu „Projektový manažér“

Vzdelanie -  USV alebo  VŠ II. stupňa  - regionálny rozvoj, stratégia

osobitný kvalifikačný predpoklad - spôsobilosť  - projektový manažér, písanie a implementácia projektov

odborná prax v predkladaní žiadostí o NSP a dotácií - požiadavka

Osobnostné predpoklady:
• zvládnutie vysokého pracovného nasadenia

práca s klientom, samostatnosť, zvládanie stresových situácií
• komunikatívnosť, flexibilita, dôslednosť, presnosť
• práca s PC na pokročilej úrovni: OS Windows 7 a vyššie, MS Office 2007 a vyššie

Zoznam požadovaných dokladov pre výberové konanie:

Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru

Profesný životopis

Overené fotokópie dokladov o vzdelaní a odbornej spôsobilosti

Motivačný list

Doklady o ďalších aktivitách – podľa vlastného uváženia ( nie je nutné )

Žiadosť s požadovanými dokladmi pre výber uchádzača zašlite najneskôr do 29.03.2019 do 12,00 hod. na adresu: Mestský úrad Lučenec , Novohradská č.1, 984 01 Lučenec, alebo osobne do kancelárie prvého kontaktu MsÚ, Novohradská č.1 Lučenec.

Na obálku napíšte:      „Neotvárať – výber uchádzača na pracovnú pozíciu                    projektový manažér“

V Lučenci dňa 19.03.2019

                                                              PhDr. Alexandra Pivková 
                                                             primátorka Mesta Lučenec


 
 

Výber uchádzača na pracovnú pozíciu „Referent pre investičnú výstavbu“ Vytlačiť
 

MESTO    LUČENEC, zastúpené PhDr. Alexandrou Pivkovou , primátorkou mesta,
so sídlom : Ulica novohradská č.1, 984 01 Lučenec

vyhlasuje výber uchádzača  na pracovnú pozíciu  „Referent pre investičnú výstavbu“

Miesto výkonu práce : Mesto – Mestský úrad Lučenec,oddelenie stavebného poriadku, investícií a  stratégie

Druh prac. pomeru    : hlavný pracovný pomer

Základný nástupný plat od:   731,00 € ( s možnosťou priznania príplatku)

Kritériá pre výber zamestnanca na pozíciu „Referent pre investičnú výstavbu“

Vzdelanie - USOV stavebného smeru, alebo VŠ II. stupňa stavebného smeru

osobitný kvalifikačný predpoklad - spôsobilosť stavebný dozor -  výhoda

odborná prax - min. 3 roky v stavebníctve alebo štátna / verejná správa - odbor stavebný

Osobnostné predpoklady:
• zvládnutie vysokého pracovného nasadenia

 • znalosť právnych predpisov v oblasti stavebníctva
 • práca s klientom, samostatnosť, zvládanie stresových situácií
  • komunikatívnosť, flexibilita, dôslednosť, presnosť
  • práca s PC na pokročilej úrovni: OS Windows 7 a vyššie, MS Office 2007 a vyššie

Zoznam požadovaných dokladov pre výberové konanie:

 • Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru
 • Profesný životopis
 • Overené fotokópie dokladov o vzdelaní a odbornej spôsobilosti
 • Motivačný list
 • Doklady o ďalších aktivitách – podľa vlastného uváženia ( nie je nutné )

Žiadosť s požadovanými dokladmi pre výber uchádzača zašlite najneskôr do 29.03.2019 do 12,00 hod. na adresu: Mestský úrad Lučenec , Novohradská č.1, 984 01 Lučenec, alebo osobne do kancelárie prvého kontaktu MsÚ, Novohradská č.1 Lučenec.

Na obálku napíšte:      „Neotvárať – výber uchádzača na pracovnú pozíciu referent

                                      investičnej výstavby“

V Lučenci dňa 19.03.2019

                                                              PhDr. Alexandra Pivková 
                                                             primátorka Mesta Lučenec

výber uchádzača - ref. pre IV 2019 výber uchádzača - ref. pre IV 2019.pdf výber uchádzača - ref. pre IV 2019.pdf (62.6 kB)

 
 

Poskytovateľ Mesto Lučenec, Ulica novohradská č. 1, 984 01 Lučenec vyhlasuje výberové konanie na jedno pracovné miesto odborného pracovníka KC Vytlačiť
 


 
 

Majetok Mesta

Zámer prenajať nebytové priestory v nehnuteľnosti na Rúbanisku III/L7 Vytlačiť
 

V zmysle § 9a) ods. 9 písm. c) Zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,  na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 54/2019 zo dňa  07.03.2019, Mesto Lučenec týmto  zverejňuje zámer:

prenajať   nebytové priestory o výmere 266,09 m2 nachádzajúce sa v nehnuteľnosti na Rúbanisku III/L7,  súp.č.2922 v Lučenci ( bývalá predajňa nábytku),  ktorá je vedená na LV č.6685   k.ú. Lučenec, situovaná na parcele CKN č.7202/6 za účelom prevádzkovania lekárne.

ako prípad hodný osobitného zreteľa,

podľa § 9a, bodu 9, písm. c) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a Článku 2, bodu 2.11 Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec, pričom dôvodom  tohto zreteľa je prenájom doteraz voľného nebytového priestoru v majetku mesta a rozšírenie poskytovaných služieb pre občanov v lokalite Rúbaniska II a III v oblasti lekárenstva.

za cenu nájmu : v zmysle „Zásad“ 17,39 € /1m2/rok

na dobu nájmu : 10 rokov

pre  nájomcu:  Mgr.Tomáš Vojtko, Ľ.Ondrejova 6/5, 971 01 Prievidza

V Lučenci  dňa  13.03.2019 

                                                                                                    PhDr. Alexandra Pivková 

                                                                                                   primátorka  mesta Lučenec


 
 

Zámer predĺžiť nájomnú zmluvu č.31/2011 v znení dodatkov pre Združenie pre rozvoj Banskobystrického kraja - Náš domov Vytlačiť
 

    V zmysle § 9a) ods. 9 písm. c) Zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,  na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 52/2019 zo dňa  07.03.2019, Mesto Lučenec týmto  zverejňuje zámer:

predĺžiť nájomnú zmluvu č. 31/2011 zo dňa 23.11.2011 v znení  jej dodatkov  na prenájom nebytových priestorov  nachádzajúcich sa v budove na Námestí republiky č. 26 v Lučenci na kancelárske účely,

ako prípad hodný osobitného zreteľa,

podľa § 9a, bodu 9, písm. c) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a Článku 2, bodu 2.11 Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec, dôvodom osobitného zreteľa je verejnoprospešný záujem, podpora činnosti  občianskeho združenia , t.j. bezplatné poradenstvo najmä sociálne slabším občanom, podpora a rozvoj mladých občanov, ktorí sa len ťažko etablujú v živote a na pracovnom trhu – zriadenie „Kompetenčného centra“,

za cenu nájmu : 0,07 €/m2/rok,

na dobu nájmu  do 31.12. 2020,

pre Združenie pre rozvoj Banskobystrického kraja – Náš domov, Námestie republiky č. 26, Lučenec, IČO : 31923003  zastúpeného Mgr. Jurajom Péterom

V Lučenci  dňa  13.03.2019 

 

                                                                                                    PhDr. Alexandra Pivková 

                                                                                                   primátorka  mesta Lučenec

 

 

 

 

zverejnené dňa   .......................................

 


 
 

Protipovodňové opatrenia - areál športovísk v LučenciVytlačiť
 

Protipovodnove opatrenia - areál športovísk v Lučenci Protipovodnove opatrenia - areál športovísk v Lučenci.pdf Protipovodnove opatrenia - areál športovísk v Lučenci.pdf (626.2 kB)
Lucenec sportoviska EIA text Lucenec sportoviska EIA text.pdf Lucenec sportoviska EIA text.pdf (2.1 MB)
Priloha 2 Situacia sirsie vztahy Priloha 2 Situacia sirsie vztahy.pdf Priloha 2 Situacia sirsie vztahy.pdf (937.1 kB)
Priloha 3 Situacia Dazdova kanalizacia c1 Priloha 3 Situacia Dazdova kanalizacia c1.pdf Priloha 3 Situacia Dazdova kanalizacia c1.pdf (471.6 kB)
Priloha 4 Situacia – dazdova kanalizacia c2 Priloha 4 Situacia – dazdova kanalizacia c2.pdf Priloha 4 Situacia – dazdova kanalizacia c2.pdf (661.2 kB)
Priloha 5 Situacia – dazdova kanalizacia c3. Priloha 5 Situacia – dazdova kanalizacia c3.pdf Priloha 5 Situacia – dazdova kanalizacia c3.pdf (615.1 kB)
Priloha 6 Situacia - rozsirenie komunikacie a uprava rigolu - vetva 1. Priloha 6 Situacia - rozsirenie komunikacie a uprava rigolu - vetva 1.pdf Priloha 6 Situacia - rozsirenie komunikacie a uprava rigolu - vetva 1.pdf (387.4 kB)
Priloha 7 Situacia - rozsirenie komunikacie a uprava rigolu - vetva 2 a 3. Priloha 7 Situacia - rozsirenie komunikacie a uprava rigolu - vetva 2 a 3.pdf Priloha 7 Situacia - rozsirenie komunikacie a uprava rigolu - vetva 2 a 3.pdf (114.1 kB)
Priloha 8 Situacia - rozsirenie komunikacie a uprava rigolu - vetva 4a5. Priloha 8 Situacia - rozsirenie komunikacie a uprava rigolu - vetva 4a5.pdf Priloha 8 Situacia - rozsirenie komunikacie a uprava rigolu - vetva 4a5.pdf (99.5 kB)

 
 

Zámer prenajať pozemky v PP pre Poortjes, s.r.o., Banská BystricaVytlačiť
 

  V zmysle § 9a) ods. 9 písm. c) Zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,  na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 20/2019 zo dňa  15.01.2019, Mesto Lučenec týmto  zverejňuje zámer:

 • prenajať pozemky v k.ú. Lučenec, lokalita Priemyselný park, konkrétne : časť z nasledovných parciel  o predpokladanej výmere 4400 m2

 

parcelné číslo

výmera v m²

 Druh pozemku

CKN

7498/97

846

Ostatná plocha

CKN

7498/96

208

Zastav.plocha a nádvoria

CKN

7498/63

525

Zastav.plocha a nádvoria

CKN

7498/90

1472

Zastav.plocha a nádvoria

CKN

7498/64

20479

Ostatná plocha

CKN

7498/65

440

Zastav.plocha a nádvoria

CKN

7498/89

1156

Zastav.plocha a nádvoria

ktoré sú vedené na LV č. 5414, okres Lučenec, obec Lučenec, kat. územie Lučenec, pričom presná výmera prenajatých pozemkov bude stanovená geodetickým zameraním.

pre účel výstavby výrobnej haly na výrobu, montáž  a skladovanie hliníkových alebo železných brán a oplotení a súvisiacej infraštruktúry vrátane administratívnych priestorov

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a, bodu 9, písm. c) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a Článku 2. bodu 2.11 Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec, dôvodom osobitného zreteľa je umožnenie vybudovania výrobného podniku a následné vytvorenie nových min.10-tich   priamych pracovných miest v Priemyselnom parku v Lučenci,

za cenu nájmu 0,07,- €/1m2/rok,

na dobu nájmu – do 31.12.2048 

pre  Poortjes s.r.o., M.M.Hodžu 3, 974 01 Banská Bystrica, IČO:51 111 829 v zastúpení: Johan Meersman, Sabina Nys – konatelia spoločnosti

 

 

 

V Lučenci  dňa  21.01.2019 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                    PhDr. Alexandra Pivková 

                                                                                                           primátorka  mesta Lučenec


 
 

Zámer odpredať pozemok v lokalite Ul.Gagarinova pre MUDr.T.Mihalovics a manž.G.MihalovicsovúVytlačiť
 

     V zmysle § 9a) ods. 8 písm. e) Zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,  na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 17/2019 zo dňa  15.01.2019, Mesto Lučenec týmto  zverejňuje zámer:

-odpredať z majetku Mesta Lučenec v lokalite Ulice Gagarinova nehnuteľnosť, pozemok konkrétne :

- parcelu CKN č. 5663/1 o výmere  378 m2, orná pôda, zapísaná na LV č. 5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,

ako prípad hodný osobitného zreteľa,

podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, dôvodom osobitného zreteľa je, že odkupovaná parcela tvorí v prírode pokračovanie záhrady vo vlastníctve kupujúceho a nie je k nej žiadny iný priamy prístup. Z uvedeného dôvodu predstavuje odkupovaná parcela pre Mesto Lučenec prebytočný a neupotrebiteľný majetok.

za kúpnu cenu 10,– €/ 1 m² , čo pri výmere 378 m² predstavuje celkovú kúpnu cenu 3.780,– €

pre kupujúcich :

MUDr.Tibor Mihalovics, rod.Mihalovics nar. 10.3.1938 a manž.Gabriela Mihalovicsová, rod. Csernyanszká   nar.08.01.1937 spoločne bytom: Ulica Gagarinova 2966/14, 984 01 Lučenec

 

 

 

V Lučenci  dňa  21.01.2019 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                    PhDr. Alexandra Pivková 

                                                                                                   primátorka  mesta Lučenec


 
 

Zámer predĺžiť prenájom pozemok pod stánkom pre Petra HajruluVytlačiť
 

V zmysle § 9a) ods. 9 písm. c) Zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,  na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva č.12/2019 zo dňa  15.01.2019, Mesto Lučenec týmto  zverejňuje zámer:

 -predĺžiť prenájom  pozemku - parcely  CKN č. 4994/13 vo výmere 50 m2, vedeného na LV mesta Lučenec č.5414,  nachádzajúceho  sa na Rúbanisku II v Lučenci , za účelom umiestnenia prenosného predajného stánku (sezónny predaj zmrzliny),

podľa Článku 2, bodu 2.11 Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec

za cenu nájmu :

- počas letnej turistickej sezóny t.j. za 6 mesiacov plnú výšku nájomného v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom mesta - 19,50 €/m2/rok      a 

- počas ďalších 6 mesiacov, teda mimo sezóny, zníženie nájomného vo výške 50 %, t.j. 9,75 €/m2/rok,

na dobu nájmu – neurčitú

pre nájomcu: Peter  Hajrula, nar. 17.9.1962, bytom Lučenecká č. 89, 990 01 Veľký Krtíš 

 

 

V Lučenci  dňa  21.01.2019 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                    PhDr. Alexandra Pivková 

                                                                                                   primátorka  mesta Lučenec


 
 

Zámer odpredať pozemok v lokalite Ul.skladištná pre SSD, a.s.Vytlačiť
 

V zmysle § 9a) ods. 8 písm. e) Zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,  na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva č.22/2019 zo dňa  15.01.2019, Mesto Lučenec týmto  zverejňuje zámer:

- odpredať  z majetku Mesta Lučenec v lokalite Ulice skladištná  nehnuteľnosť pozemok, konkrétne :

- časť o výmere cca 25  m² z parcely CKN č. 5935/2 vo výmere 9359 m², zastavané plochy,  ktorá je zapísaná na  LV č.5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec, odpredávaná časť bude oddelená porealizačným  geodetickým zameraním,

ako prípad hodný osobitného zreteľa,

podľa  § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, dôvodom  je, že stavba – elektroenergetické zariadenie TS, ktorá bude vybudovaná na predmetnom pozemku je verejnoprospešná  .  

za kúpnu cenu 10,–€ za 1 m², (pri celkovej odkupovanej výmere cca 25 m² je celková kúpna cena 250,–€ )

pre kupujúceho :  Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina , IČO:36 442 151, Obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel:Sa Vložka č.10514/L

 

 

V Lučenci  dňa  21.01.2019 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                    PhDr. Alexandra Pivková 

                                                                                                   primátorka  mesta Lučenec


 
 

Zámer predĺžiť prenájom NP v budove OÚ pre Slovenský zväz protifašistických bojovníkovVytlačiť
 

    V zmysle § 9a) ods. 9 písm. c) Zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,  na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva č.09/2019 zo dňa  15.01.2019, Mesto Lučenec týmto  zverejňuje zámer:

-predĺžiť prenájom nebytových  priestorov v budove Okresného úradu na Námestí republiky č. 26 v Lučenci, konkrétne kancelárie   č. 43 a 44 , spolu o výmere   26,17 m2  na administratívne účely

ako prípad hodný osobitného zreteľa,

podľa § 9a, bodu 9, písm. c) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a Článku 2, bodu 2.11 Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec, dôvodom osobitného zreteľa je verejnoprospešný záujem a podpora činnosti SZPB.

za cenu nájmu : 0,07  €/1 m2 /rok

na dobu nájmu  do 31.12.2019

pre  nájomcu : Slovenský zväz protifašistických bojovníkov- Oblastný výbor, Námestie republiky 26, 984 01 Lučenec

 

 

V Lučenci  dňa  21.01.2019 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                    PhDr. Alexandra Pivková 

                                                                                                   primátorka  mesta Lučenec


 
 

Zámer predĺžiť prenájom nebyt.priestorov v budove OÚ pre Zväz protikomunistického odbojaVytlačiť
 

    V zmysle § 9a) ods. 9 písm. c) Zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,  na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 10/2019 zo dňa  15.01.2019, Mesto Lučenec týmto  zverejňuje zámer:

predĺžiť prenájom nebytového priestoru – kancelárie č. 21 vo výmere 12,91 m2 v budove Okresného úradu na Námestí republiky č. 26 v Lučenci, 

ako prípad hodný osobitného zreteľa,

podľa § 9a, bodu 9, písm. c) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a Článku 2, bodu 2.11 Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec, dôvodom osobitného zreteľa je charakter činnosti organizácie,

za cenu nájmu – 0,07 €/m2/rok,

na dobu nájmu – do 31.12.2019,

pre  Zväz protikomunistického odboja, Obchodná ulica 52, Bratislava  v zastúpení Okresnou pobočkou Lučenec, Námestie republiky č. 26, Lučenec

 

V Lučenci  dňa  21.01.2019 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                    PhDr. Alexandra Pivková 

                                                                                                   primátorka  mesta Lučenec

 

 


 
 
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka