Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Úradná tabuľa

                   Internetová úradná tabuľa spolu s úradnou tabuľou umiestnenou na Ulici T.G.Masaryka a Ulici novohradskej pred budovou MsÚ Lučenec je miestom, kde sa zverejňujú právne záväzné dokumenty zákonom predpísaným spôsobom. Prostredníctvom nej si úrad plní  povinnosť zverejňovať informácie, ktoré vyžaduje platná legislatíva


 

Júl 2019

Jún 2019

Verejné obstarávanie

Výzva na predkladanie ponúk „Zabezpečenie procesu verejného obstarávania, objekt: Informačné systémy mesta Lučenec“Vytlačiť
 

Výzva na predkladanie ponúk

(postup pri zadávaní zákazky podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení)

Názov predmetu zákazky: 

„Zabezpečenie procesu verejného obstarávania, objekt: Informačné systémy mesta Lučenec“

Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov a sídlo:  Mesto Lučenec, Ulica novohradská č. 1, 984 01 Lučenec

Štatutárny orgán: PhDr. Alexandra  Pivková, primátorka mesta

IČO: 00316181

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): http://www.lucenec.sk

Kontaktná osoba na prevzatie ponuky: Ing. Katarína Magová, katarina.magova@lucenec.sk

Zatriedenie verejného obstarávateľa: § 7, ods.1, písm. b) ZVO

Opis predmetu zákazky:

Predmetom zákazky je poskytovanie služieb vo verejnom obstarávaní podľa zákona               č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre plánované verejné obstarávanie stanovené postupom zadávania podlimitnej zákazky. Verejný obstarávateľ požaduje zabezpečiť celý proces verejného obstarávania v rozsahu určenom zákonom, tzn. od prípravy súťažných podkladov, oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, vysvetľovania súťažných podkladov, účasti v komisii pri vyhodnotení ponúk, vypracovanie zápisníc súvisiacich s procesom hodnotenia ponúk, vypracovaní oznámenia o výsledku verejného obstarávania až po prípadnú komunikáciu s kontrolnými orgánmi štátnej správy.

Druh zákazky:

- poskytnutie služby

Rozdelenie predmetu zákazky na časti:

- požaduje sa predloženie ponuky na celý predmet zákazky

Variantné riešenie:

- neumožňuje sa

Spoločný slovník obstarávania (CPV):

79418000 - 7  Poradenské služby pre obstarávanie

Množstvo alebo rozsah predmetu zákazky:

- služby verejného obstarávania pre zabezpečenie poskytovania služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov mesta Lučenec s cieľom zabezpečiť plnohodnotné využívanie dodaných produktov pre mesto Lučenec. Služby pozostávajú z nasledovných činností: údržba dodaného licenčného softvéru, Update - údržba licencií dodaného aplikačného softvéru, bezpečnostná politika, Upgrade - zapracovanie požiadaviek mesta, HotLine podpora, riadenie projektu, technická podpora, metodická podpora a školenia

- dĺžka trvania zákazky: 36 mesiacov (v termíne od 01.01.2020 do 31.12.2022)

- odhadovaná hodnota zákazky: 210 000,00 € bez DPH

Spôsob predkladania ponúk:

    Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku:

poštovou zásielkou alebo osobne v uzatvorenom obale na adresu verejného obstarávateľa uvedenú v bode 2.

Uzatvorené obaly je potrebné označiť heslom:

„Zabezpečenie procesu VO, objekt: Informačné systémy mesta Lučenec - neotvárať“

alebo

e - mailom na adresu katarina.magova@lucenec.sk, predmet e - mailovej správy:

„Zabezpečenie procesu VO, objekt: Informačné systémy mesta Lučenec - neotvárať“

Lehota na predkladanie ponúk:

                                 najneskôr do 24.07.2019 do 12.00 hod.

Ponuka predložená po uplynutí lehoty nebude zaradená do hodnotenia a bude neotvorená vrátená uchádzačovi.

Lehota na vyhodnotenie ponúk:

- neverejné otváranie a vyhodnotenie ponúk sa uskutoční v deň doručenia všetkých ponúk dňa 24.07.2019 o 14.00 hod.  

- miesto: MsÚ Lučenec, Ulica novohradská č. 1, 984 01 Lučenec, miestnosť č. 322

Platnosť ponuky:

   Ponuky zostávajú platné do: 31.12.2019

Predpokladaná hodnota zákazky:

- 1 366,66 € bez DPH

Miesto dodania:

- Mestský úrad Lučenec, Ulica novohradská č. 1, 984 01 Lučenec

Obsah ponuky:Podmienky účasti:

aktuálny doklad o oprávnení poskytovať službu v rozsahu predmetu zákazky - kópia dokladu,

čestné vyhlásenie uchádzača (vyplnená Príloha č. 2)

 Ďalšie doklady a dokumenty:

 vyplnený návrh na plnenie kritérií spracovaný podľa Prílohy č. 1 k tejto výzve

Dokumenty majú byť podpísané:

uchádzačom v súlade s dokladom o oprávnení podnikať alebo zástupcom uchádzača, oprávneným konať v mene uchádzača; v tom prípade bude súčasťou ponuky písomné plnomocenstvo pre zástupcu uchádzača podpísané uchádzačom.

Lehota dodania predmetu obstarávania:

Zahájenie: deň nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytovaní služieb

Trvanie zmluvného vzťahu: do úspešného ukončenia procesu verejného obstarávania, t.j. do  zverejnenia podpísanej zmluvy s úspešným uchádzačom verejného obstarávania

Uzavretie zmluvy:

Verejný obstarávateľ uzavrie s úspešným uchádzačom Zmluvu o poskytovaní služieb uzatvorenú v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. Zmluva o poskytovaní služieb netvorí súčasť súťažných podkladov - je potrebné ju

doložiť v 4 vyhotoveniach podpísanú štatutárnym orgánom. Predkladá ju len víťaz súťaže po vyhodnotení ponúk.

Kritérium na hodnotenie ponúk (podľa ust. § 44 ods. 3 ZVO):

- jediným kritériom je najnižšia cena za poskytnutie služby podľa výzvy a Prílohy č. 1: Návrh na plnenie kritérií a rozhodujúca je cena celkom v Eur s DPH

- v prípade uchádzača, ktorý nie je platcom DPH bude posudzovaná cena celkom

Informácia o vyhodnotení ponúk:

Na základe kritérií na hodnotenie ponúk bude identifikovaný úspešný uchádzač, ktorému verejný obstarávateľ zašle informáciu, že uspel.  S úspešným uchádzačom verejný obstarávateľ uzavrie zmluvu v zmysle predloženej cenovej ponuky.

Neúspešným uchádzačom verejný obstarávateľ zašle informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk, že neuspeli s uvedením dôvodu.

Uchádzačom, ktorí predložia svoje ponuky, v prípade neúspešnej ponuky, nevzniká žiadny nárok na úhradu nákladov, ktoré mu vznikli s prípravou a doručením ponuky ( resp.: obhliadkou ).

Spôsob financovania:

- zákazka bude hradená z vlastných zdrojov mesta Lučenec rozpočtovaných na rok 2019

Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:

-  dodávateľ je povinný strpieť výkon kontroly riadiacim orgánom, resp. inými oprávnenými osobami

-  verejný obstarávateľ zruší použitý postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov:

a) nebude predložená žiadna ponuka, 

b) ani jedna ponuka nebude zodpovedať určeným požiadavkám,

c) ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie.

Osoba oprávnená zadávaním zákazky:

Ing. Katarína Magová, referent verejného obstarávania a inžinierskej činnosti

                         

V Lučenci, 17.07.2019

                                                                                                

                                                                                                           PhDr. Alexandra Pivková

                                                                                                                 primátorka mesta

Prílohy

Návrh na plnenie kritérií

Čestné vyhlásenie uchádzača


 
 

Výberové konanie

Výberové konanie na pracovnú pozíciu ElektrikárVytlačiť
 

MESTO    LUČENEC, zastúpené PhDr. Alexandrou Pivkovou , primátorkou mesta,
so sídlom : Novohradská č.1, 984 01 Lučenec

vyhlasuje výber na pracovnú pozíciu  „Elektrikár“

Miesto výkonu práce : Mesto – Mestský úrad Lučenec, oddelenie  vnútornej správy                                              

Druh prac. pomeru    : hlavný pracovný pomer.

Kritériá pre výber zamestnanca na pozíciu „ Elektrikár „

V zmysle Vyhlášky č. 508/2009 Z.Z.
§ 23 

Elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky 

    (1) Elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky je fyzická osoba, ktorá spĺňa požiadavky odbornej spôsobilosti elektrotechnika a ktorá má odbornú prax uvedenú v prílohe č. 11. 
 
    (2) Elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky môže vykonávať činnosť samostatného elektrotechnika a riadiť činnosť poučených osôb, elektrotechnikov, samostatných elektrotechnikov a elektrotechnikov na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky bez obmedzenia ich počtu alebo riadiť prevádzku technických zariadení elektrických. 

Nástupný ( tarifný ) plat: PT 4 PS 1  -  563,00 €                                                                                                              ( s možnosťou priznania osobného príplatku až do výšky 150,00 € )

Iné  :  vodičské oprávnenie min. sk. B
Osobnostné a odborné predpoklady:
- zvládnutie vysokého pracovného nasadenia  ( 3-zmenná pracovná prevádzka, práca počas dní pracovného pokoja a sviatkov)
- znalosť príslušných právnych predpisov
- samostatnosť, tímová práca, zvládanie stresových situácií
- precíznosť a zodpovednosť v práci

Zoznam požadovaných dokladov pre výberové konanie:
* Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru, telefónny kontakt, e-mail
* Profesný  životopis
* Overené fotokópie dokladov o najvyššom  vzdelaní
* Doklady a osvedčenia o odborných spôsobilostiach
* Súhlas na spracovanie osobných údajov

        Žiadosť s požadovanými dokladmi pre výberové konanie doručte najneskôr do 19.07.2019 do 12,00 hod. na adresu: Mestský úrad Lučenec , Ulica novohradská č.1, 984 01 Lučenec, alebo osobne do kancelárie prvého kontaktu MsÚ, Ulica novohradská č.1, Lučenec.


Na obálku napíšte:      „Neotvárať - výber na pracovnú pozíciu – Elektrikár“  alebo „Revízny technik“

V  Lučenci 27.06.2019           
                                                                                                                       PhDr. Alexandra Pivková    
                                                                                                                     primátorka Mesta Lučenec
 


 
 

Majetok Mesta

Zámer odpredať z majetku mesta pozemky situované na Ulici lúčna formou OVSVytlačiť
 

    V zmysle § 9a) ods. 8 písm. e) Zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,  na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 117/2019 zo dňa  27.06.2019, Mesto Lučenec týmto  zverejňuje zámer:

odpredať z majetku mesta nehnuteľnosti  - pozemky situované na Ulici lúčna  konkrétne:

- parcelu CKN č.3044/1 zast.plochy a nádvoria, vo výmere 655 m2  vedenú na LV mesta Lučenec č.5414 ,Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec a parcelu 3044/2  vo výmere 656 m2 vedenú na LV mesta Lučenec č.5414 ,Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec, ktoré vznikli  rozdelením parcely CKN č.3044 o výmere 1311 m2   , geodetickým zameraním na základe GP č.32616881-056/2019 zo dňa 9.5.2019 vypravovaným Ing.Ján Šága  -GEODET, Železničná 5 , 987 01 Poltár úradne overeným  dňa 20.5.2019 pod č.G1-245/2019 na ktorých je situovaný  bytový dom súp.č.1473  or.č.17 v súčasnosti neobývaný schátralý

formou: vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže na odpredaj pozemkov pre výstavbu rodinných domov

V Lučenci  dňa  9.07.2019                                 

                                                                                                   PhDr. Alexandra Pivková 

                                                                                                           primátorka  mesta 


 
 

zámer prenajať nehnuteľnosti - pozemky z majetku mesta pre BBSK - Strednú školu hotelových služieb a dopravyVytlačiť
 

V zmysle § 9a) ods. 9 písm. c) Zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,  na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 115/2019 zo dňa  27.06.2019, Mesto Lučenec týmto  zverejňuje zámer:

prenajať nehnuteľnosti  -  pozemky z majetku mesta Lučenec, nachádzajúce sa v lokalite Ľadovo na poľnohospodárske účely , konkrétne  nasledovné parcely :

-EKN č.2366/1 , trvalý trávny porast o výmere 19 116m2 , vedená na LV mesta Lučenec č.5414 , okres Lučenec, obec: Lučenec, katastrálne územie: Lučenec

- EKN č.2338/2 , orná pôda o výmere  3 119 m2 , vedená na LV mesta Lučenec č.5414 , okres Lučenec, obec: Lučenec, katastrálne územie: Lučenec

- EKN č.2338/1, orná pôda o výmere 3 120 m2 , vedená na LV mesta Lučenec č.5414 , okres Lučenec, obec: Lučenec, katastrálne územie: Lučenec

podľa Článku 2, bodu 2.5 Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec,

za cenu nájmu  v zmysle „Zásad“, ktorá je pre  ornú pôdu    0,00997  €/1 m2/rok   a pre  TTP   0,00237  €/1 m2/rok.

na dobu nájmu : 5 rokov

s nájomcom: BBSK- Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy, Zvolenská cesta 83, 984 01 Lučenec IČO: 370890221

B.1. zámer prenajať pozemky  z majetku mesta situované v areáloch školy  na  Ul.Fándlyho  a  Ul.M.Rázusa , konkrétne:

Pozemky v okolí školy na Uici M.Rázusa:

-CKN č.3630/1, zastav.plochy a nádvoria o výmere 147m2 , vedená na LV mesta Lučenec č.5414 , okres Lučenec, obec: Lučenec, katastrálne územie: Lučenec

- CKN č.3632 , záhrady o výmere  91 m2 , vedená na LV mesta Lučenec č.5414 , okres Lučenec, obec: Lučenec, katastrálne územie: Lučenec

- CKN č.3633, zastav plochy a nádvoria o výmere 191 m2 , vedená na LV mesta Lučenec č.5414 , okres Lučenec, obec: Lučenec, katastrálne územie: Lučenec

- CKN č.3634, záhrady o výmere 194 m2 , vedená na LV mesta Lučenec č.5414 , okres Lučenec, obec: Lučenec, katastrálne územie: Lučenec (spolu o výmere 623 m2)

Pozemky v okolí školy na Ulici Fándlyho :

-CKN č.3829/3, ost.plochy o výmere 652 m2 , vedená na LV mesta Lučenec č.5414 , okres Lučenec, obec: Lučenec, katastrálne územie: Lučenec

- CKN č.3829/4 , ost.plochy o výmere  465 m2 , vedená na LV mesta Lučenec č.5414 , okres Lučenec, obec: Lučenec, katastrálne územie: Lučenec

- CKN č.3829/12, zastav plochy a nádvoria o výmere 1891 m2 , vedená na LV mesta Lučenec č.5414 , okres Lučenec, obec: Lučenec, katastrálne územie: Lučenec

- CKN č.3841/1, ost.plochy o výmere 2300 m2 , vedená na LV mesta Lučenec č.5414 , okres Lučenec, obec: Lučenec, katastrálne územie: Lučenec

- CKN č.3845, ost.plochy o výmere 3317 m2 , vedená na LV mesta Lučenec č.5414 , okres Lučenec, obec: Lučenec, katastrálne územie: Lučenec

- CKN č.3832/3, ost.plochy o výmere 504 m2 , vedená na LV mesta Lučenec č.5414 , okres Lučenec, obec: Lučenec, katastrálne územie: Lučenec ( spolu o výmere 9129 m2).

ako prípad hodný osobitného zreteľa

podľa 9a, bodu 9, písm. c) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a Článku 2, bodu 2.11 Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec, dôvodom osobitného zreteľa je    údržba  prenajatých pozemkov, ich  využívanie  v súvislosti so vzdelávacím procesom, ako aj verejnosťou na športové aktivity

za cenu nájmu : symbolické 1- €/ rok

na dobu nájmu: 5 rokov

pre:  BBSK- Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy, Zvolenská cesta 83, 984 01 Lučenec IČO: 370890221

V Lučenci  dňa  9.07.2019                                 

                                                                                                    PhDr. Alexandra Pivková 

                                                                                                           primátorka  mesta Lučenec


 
 
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka