Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Úradná tabuľa

                   Internetová úradná tabuľa spolu s úradnou tabuľou umiestnenou na Ulici novohradskej pred budovou MsÚ Lučenec je miestom, kde sa zverejňujú právne záväzné dokumenty zákonom predpísaným spôsobom. Prostredníctvom nej si úrad plní  povinnosť zverejňovať informácie, ktoré vyžaduje platná legislatíva


 

September 2019

August 2019

Verejné obstarávanie

VÝZVA na určenie predpokladanej hodnoty zákazky - ,,Nízkouhlíková stratégia - mesto Lučenec“ Vytlačiť
 

                                                                  VÝZVA
                                  na určenie predpokladanej hodnoty zákazky  (PHZ)
                
podľa § 6 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,ZVO“) na predmet zákazky s názvom:

                                        ,,Nízkouhlíková stratégia - mesto Lučenec“

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Mesto Lučenec, Novohradská 1, 984 01 Lučenec

IČO: 00316181

Štatutárny zástupca : PhDr. Alexandra Pivková, primátorka

Kontaktná osoba:  Mgr. Matej Slaniniak

tel. č.: 047 4307 205

e-mail: matej.slaniniak@lucenec.sk

adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa /URL/: www.lucenec.sk 

2. Názov zákazky: Nízkouhlíková stratégia - mesto Lučenec

3. Druh zákazky: služby

Prieskum trhu za účelom stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky v súlade so zákonom č. 343/2016 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

4. Kód CPV:

71314300-5 Poradenské služby pre oblasť efektívneho využitia energie.

71314000-2 Energetika a súvisiace služby.

72316000-3 Analýza údajov.

5. Komplexnosť predmetu zákazky:

Predmet zákazky sa nedelí na časti. Ponuku je potrebné predložiť na celý predmet zákazky.

Nepovoľuje sa predloženie variantných riešení.

6. Predmet zákazky:

Predmetom zákazky na určenie PHZ je vypracovanie lokálnej nízkouhlíkovej stratégie pre projekt „Nízkouhlíková stratégia - mesto Lučenec“ v zmysle Výzvy na predkladanie Žiadosti o poskytnutie NFP, kód výzvy - OPKZP-PO4-SC441-2018-39.

Vypracovanie lokálnej nízkouhlíkovej stratégie je za splnenia všetkých nasledujúcich podmienok:

- jej súčasťou je posúdenie stavu zásobovania všetkými dostupnými formami využiteľnej energie;

- dôraz je kladený na nízkouhlíkové opatrenia najmä na energetickú efektívnosť, využívanie OZE s ohľadom na ochranu životného prostredia, najmä v súvislosti s produkciou emisií skleníkových plynov a emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia;

- lokálna nízkozkouhlíková stratégia na obdobie minimálne 5 rokov bude spracovaná s využitím metodiky Dohovoru primátorov a starostov k Akčnému plánu udržateľného energetického rozvoja;

- súčasťou nízkouhlíkovej stratégie je aj aktualizácia koncepcie rozvoja obce v oblasti tepelnej energetiky so zohľadnením klesajúceho dopytu po využiteľnom teple a stanovením postupu následného optimálneho prispôsobenia sa distribúcie a výroby tepla (Príloha č. 3 – Aktuálna koncepcia rozvoja tepelného hospodárstva mesta Lučenec);

- súčasťou projektu na vypracovanie lokálnej nízkouhlíkovej stratégie alebo jej častí musí byť aj jej schválenie relevantnými orgánmi;

- nízkouhlíková stratégia bude vypracovaná pre verejného obstarávateľa – mesto Lučenec, s celkovým počtom do 30 000 obyvateľov.

 - nízkouhlíková stratégia bude rozšírená o časť „inteligentné mestá - Smart Cities“.

- nízkouhlíková stratégia bude dodaná v slovenskom jazyku v tlačenej podobe v 4 vyhotoveniach v požadovanom rozsahu a v elektronickej podobe v 1 vyhotovení na CD/DVD.

Minimálny rozsah nízkouhlíkovej stratégie je definovaný v Prílohe č. 2.

7. Miesto a termín plnenia predmetu zákazky:

Miesto plnenia: Mesto Lučenec, Novohradská 1, 984 01 Lučenec

Termín plnenia: do 16 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy na uvedený predmet zákazky.

8. Lehota na predkladanie ponúk: najneskôr do19.09.2019, 12:00 hod

9. Predkladanie ponúk:

-poštou na adresu uvedenú v bode 1. tejto výzvy

-alebo e-mailom na adresu: matej.slaniniak@lucenec.sk

-alebo osobne na adresu v bode 1. tejto výzvy do klientskeho centra počas úradných hodín.

Za omeškanie doručenia cenovej ponuky spôsobenej poštou obstarávateľ nezodpovedá.

Na obálke alebo v predmete správy (e-mailu) bude napísané: ,, CP Nízkouhlíková stratégia - mesto Lučenec“ – NEOTVÁRAŤ!

10. Určenie predpokladanej hodnoty zákazky:

Uchádzačom predložená cena musí byť vyjadrená v Eur. Navrhovanú cenu je potrebné určiť na dve desatinné miesta.

Uchádzač navrhovanú cenu uvedie v zložení:

Navrhovaná  cena bez DPH

Výška DPH (ak nie je platca DPH uvedie DPH 0,00 Eur)a upozorní na túto skutočnosť

Navrhovaná cena vrátane DPH.

11. Návrh na plnenie kritérií:

Uchádzač cenu predloží na tlačive Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií.

Príloha č. 1 bude opatrená podpisom štatutára uchádzača a pečiatkou uchádzača.

12. Podmienky účasti:

Na splnenie podmienok účasti musí uchádzač predložiť doklady v nasledujúcom rozsahu:

12.1. kópia dokladu o oprávnení poskytovať službu, ktorá je predmetom zákazky podľa § 32 ods. 1 písm. e) v nadväznosti na ods. 2 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní; kópia uvedeného dokladu nemusí byť úradne overená a nemusí byť použiteľná pre právne úkony (výpis z obchodného alebo živnostenského registra)

12.2. kópia dokladu, preukazujúceho odbornú spôsobilosť - dodávateľom musí byť subjekt, ktorý je odborne spôsobilou osobou na výkon činnosti energetického audítora, alebo má v pracovnom pomere osobu, ktorou je energetický audítor; kópia uvedeného dokladu nemusí byť úradne overená a nemusí byť použiteľná pre právne úkony,

13. Obsah ponuky:

Ponuka musí obsahovať:

a) Vyplnenú Prílohu č. 1 – Návrh na plnenie kritérií

b) Doklady podľa bodu 12 Podmienky účasti.

14. Kritérium na vyhodnotenie ponúk:

Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena celkom v EUR s DPH.

Predpokladané hodnota zákazky bude stanovená priemerom cien predložených v ponukách.

Jedná sa o prieskum trhu, ktorý nebude viesť k podpísaniu zmluvy s úspešným uchádzačom, ale k stanoveniu predpokladanej hodnoty zákazky.

15. Typ zmluvy

Zmluva o dielo

16. Lehota viazanosti ponúk:

Ponuky zostávajú platné v čase do 31.12.2019.

17. Ďalšie informácie:

Všetky náklady spojené s prípravou a predkladaním ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, a to bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.

Na základe určenia predpokladanej hodnoty zákazky bude vyhlásená výzva podľa § 117 ZVO.

 

V Lučenci, dňa 16.09.2019

 

                                                                                               PhDr. Alexandra Pivková v.r.

                                                                                                     primátorka mesta

 

Prílohy:

Výzva – Určenie PHZ

Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií

Príloha č. 2 – Odporúčaný rozsah na vypracovanie nízkouhlíkovej stratégie

Príloha č. 3 – Aktuálna koncepcia rozvoja tepelného hospodárstva mesta Lučenec

Príloha č. 4 - Koncept UGD mesta Lučenec


 
 

Výzva na predkladanie ponúk (postup pri zadávaní zákazky podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení), názov predmetu zákazky: „Implementácia projektu: Stredisko sociálnych služieb.“ Vytlačiť
 

Výzva na predkladanie ponúk

(postup pri zadávaní zákazky podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení)

 

 1. Názov predmetu zákazky: 

„Implementácia projektu: Stredisko sociálnych služieb“

 

 1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov a sídlo:  Mesto Lučenec, Ulica novohradská č. 1, 984 01 Lučenec

Štatutárny orgán: PhDr. Alexandra  Pivková, primátorka mesta

IČO: 00316181

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): http://www.lucenec.sk

Kontaktná osoba na prevzatie ponuky: Ing. Katarína Magová, katarina.magova@lucenec.sk

Zatriedenie verejného obstarávateľa: § 7, ods.1, písm. b) ZVO

 1. Opis predmetu zákazky:

Predmetom zákazky je zabezpečenie implementácie projektu: „Stredisko sociálnych služieb“ na Ulici Dr. Herza, súpisné číslo 447 v meste Lučenec

 

 1. Druh zákazky:

- poskytnutie služby

 1. Rozdelenie predmetu zákazky na časti:

- požaduje sa predloženie ponuky na celý predmet zákazky

 1. Variantné riešenie:

- neumožňuje sa

 

 1. Spoločný slovník obstarávania (CPV):

79421000-1 Riadenie projektov iných ako pre stavebné práce

 1. Množstvo alebo rozsah predmetu zákazky:

- podľa požiadaviek verejného obstarávateľa

 

 1. Spôsob predkladania ponúk:

    Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku:

 1. poštovou zásielkou alebo osobne v uzatvorenom obale na adresu verejného obstarávateľa uvedenú v bode 2.

Uzatvorené obaly je potrebné označiť heslom:

„Implementácia projektu: Stredisko sociálnych služieb“

alebo

 1. e - mailom na adresu katarina.magova@lucenec.sk, predmet e - mailovej správy:

„Implementácia projektu: Stredisko sociálnych služieb“

 1. Lehota na predkladanie ponúk:

                                 najneskôr do 19.09.2019 do 12.00 hod.

Ponuka predložená po uplynutí lehoty nebude zaradená do hodnotenia a bude neotvorená vrátená uchádzačovi.

 

 1. Lehota na vyhodnotenie ponúk:

- neverejné otváranie a vyhodnotenie ponúk sa uskutoční v deň doručenia všetkých ponúk dňa 19.09.201914.00 hod.  

- miesto: MsÚ Lučenec, Ulica novohradská č. 1, 984 01 Lučenec, miestnosť č. 322

 1. Platnosť ponuky:

   Ponuky zostávajú platné do 31.03.2020

 

 

 

 1. Predpokladaná hodnota zákazky:

22 500,00 € bez DPH

 

 1. Miesto dodania:

- Mestský úrad Lučenec, Ulica novohradská č. 1, 984 01 Lučenec

 

 1. Obsah ponuky:

15.1      Podmienky účasti:

15.1.1   aktuálny doklad o oprávnení poskytovať službu v rozsahu predmetu zákazky - kópia dokladu,

 1. čestné vyhlásenie uchádzača (vyplnená Príloha č. 2)

 

15.2      Ďalšie doklady a dokumenty:

 1. vyplnený návrh na plnenie kritérií spracovaný podľa Prílohy č. 1 k tejto výzve

Dokumenty majú byť podpísané:

 • uchádzačom v súlade s dokladom o oprávnení podnikať alebo zástupcom uchádzača, oprávneným konať v mene uchádzača; v tom prípade bude súčasťou ponuky písomné plnomocenstvo pre zástupcu uchádzača podpísané uchádzačom.

 

 1. Lehota dodania predmetu obstarávania:

Trvanie zmluvného vzťahu: do ukončenia projektu

 

 1. Uzavretie zmluvy:

Verejný obstarávateľ uzavrie s úspešným uchádzačom Zmluvu o poskytovaní služieb uzatvorenú v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. Zmluva o poskytovaní služieb netvorí súčasť súťažných podkladov - je potrebné ju

doložiť v 4 vyhotoveniach podpísanú štatutárnym orgánom. Predkladá ju len víťaz súťaže po vyhodnotení ponúk.

 

 1. Kritérium na hodnotenie ponúk (podľa ust. § 44 ods. 3 ZVO)

- jediným kritériom je najnižšia cena za poskytnutie služby podľa výzvy a Prílohy č. 1: Návrh na plnenie kritérií a rozhodujúca je cena celkom v Eur s DPH

- v prípade uchádzača, ktorý nie je platcom DPH bude posudzovaná cena celkom

 

 1. Informácia o vyhodnotení ponúk:

Na základe kritérií na hodnotenie ponúk bude identifikovaný úspešný uchádzač, ktorému verejný obstarávateľ zašle informáciu, že uspel.  S úspešným uchádzačom verejný obstarávateľ uzavrie zmluvu v zmysle predloženej cenovej ponuky.

Neúspešným uchádzačom verejný obstarávateľ zašle informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk, že neuspeli s uvedením dôvodu.

Uchádzačom, ktorí predložia svoje ponuky, v prípade neúspešnej ponuky, nevzniká žiadny nárok na úhradu nákladov, ktoré mu vznikli s prípravou a doručením ponuky ( resp.: obhliadkou ).

 

 1. Spôsob financovania:

- zákazka bude hradená z vlastných zdrojov mesta Lučenec

 

 1. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:

-  dodávateľ je povinný strpieť výkon kontroly riadiacim orgánom, resp. inými oprávnenými osobami

-  verejný obstarávateľ zruší použitý postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov:

a) nebude predložená žiadna ponuka, 

b) ani jedna ponuka nebude zodpovedať určeným požiadavkám,

c) ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie.

 

 

 

 

 1. Osoba oprávnená zadávaním zákazky:

Ing. Katarína Magová, referent verejného obstarávania a inžinierskej činnosti

                         

V Lučenci, 13.09.2019

 

 

                                                                                                .....................................................  

                                                                                                      PhDr. Alexandra Pivková

                                                                                                      primátorka mesta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prílohy

 1. Návrh na plnenie kritérií
 2. Čestné vyhlásenie uchádzača

 


 
 

Výzva na predkladanie ponúk (postup pri zadávaní zákazky podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení), názov predmetu zákazky: „Zabezpečenie procesu verejného obstarávania pre projekt: Stredisko sociálnych služieb.“ Vytlačiť
 

Výzva na predkladanie ponúk

(postup pri zadávaní zákazky podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení)

 

 1. Názov predmetu zákazky: 

„Zabezpečenie procesu verejného obstarávania pre projekt: Stredisko sociálnych služieb“

 

 1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov a sídlo:  Mesto Lučenec, Ulica novohradská č. 1, 984 01 Lučenec

Štatutárny orgán: PhDr. Alexandra  Pivková, primátorka mesta

IČO: 00316181

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): http://www.lucenec.sk

Kontaktná osoba na prevzatie ponuky: Ing. Katarína Magová, katarina.magova@lucenec.sk

Zatriedenie verejného obstarávateľa: § 7, ods.1, písm. b) ZVO

 

 1. Opis predmetu zákazky:

Predmetom zákazky je poskytovanie služieb vo verejnom obstarávaní podľa zákona               č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre plánované verejné obstarávanie stanovené postupom zadávania podlimitnej zákazky. Verejný obstarávateľ požaduje zabezpečiť celý proces verejného obstarávania v rozsahu určenom zákonom, tzn. od prípravy súťažných podkladov, oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, vysvetľovania súťažných podkladov, účasti v komisii pri vyhodnotení ponúk, vypracovanie zápisníc súvisiacich s procesom hodnotenia ponúk, vypracovaní oznámenia o výsledku verejného obstarávania až po prípadnú komunikáciu s kontrolnými orgánmi štátnej správy.

 

 1. Druh zákazky:

- poskytnutie služby

 

 1. Rozdelenie predmetu zákazky na časti:

- požaduje sa predloženie ponuky na celý predmet zákazky

 

 1. Variantné riešenie:

- neumožňuje sa

 

 1. Spoločný slovník obstarávania (CPV):

79418000 - 7  Poradenské služby pre obstarávanie

 

 1. Množstvo alebo rozsah predmetu zákazky:

- predmetom zákazky je zabezpečenie procesu verejného obstarávania pre projekt: „Stredisko sociálnych služieb“ na Ulici Dr. Herza, súpisné číslo 447 v meste Lučenec

-  predpokladané investičné náklady na rekonštrukciu stavby sú 1 870 910,50 € s DPH

-             projekt rieši rekonštrukciu objektu (prestavbou, nadstavbou a prístavbou na mieste asanovanej pričlenenej budovy) pre účely sociálnych služieb, krátkodobý a dlhodobý pobyt pre dôchodcov, mobilné a osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu, samostatný klub dôchodcov so stravovaním ale bez ubytovania, nocľaháreň pre bezdomovcov

- projektovú dokumentáciu vypracovala Ing. arch. Katarína Križová

 

 1. Spôsob predkladania ponúk:

    Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku:

 1. poštovou zásielkou alebo osobne v uzatvorenom obale na adresu verejného obstarávateľa uvedenú v bode 2.

Uzatvorené obaly je potrebné označiť heslom:

„Zabezpečenie procesu VO pre projekt: Stredisko sociálnych služieb“

 

 

 

alebo

 1. e - mailom na adresu katarina.magova@lucenec.sk, predmet e - mailovej správy:

„Zabezpečenie procesu VO pre projekt: Stredisko sociálnych služieb“

 

 1. Lehota na predkladanie ponúk:

                                 najneskôr do 19.09.2019 do 12.00 hod.

Ponuka predložená po uplynutí lehoty nebude zaradená do hodnotenia a bude neotvorená vrátená uchádzačovi.

 

 1. Lehota na vyhodnotenie ponúk:

- neverejné otváranie a vyhodnotenie ponúk sa uskutoční v deň doručenia všetkých ponúk dňa 19.09.201914.00 hod.  

- miesto: MsÚ Lučenec, Ulica novohradská č. 1, 984 01 Lučenec, miestnosť č. 322

 

 1. Platnosť ponuky:

   Ponuky zostávajú platné do 31.03.2020

 

 1. Predpokladaná hodnota zákazky:

7 125,00 € bez DPH

 

 1. Miesto dodania:

- Mestský úrad Lučenec, Ulica novohradská č. 1, 984 01 Lučenec

 

 1. Obsah ponuky:

15.1      Podmienky účasti:

15.1.1   aktuálny doklad o oprávnení poskytovať službu v rozsahu predmetu zákazky - kópia dokladu,

 1. čestné vyhlásenie uchádzača (vyplnená Príloha č. 2)

 

15.2      Ďalšie doklady a dokumenty:

 1. vyplnený návrh na plnenie kritérií spracovaný podľa Prílohy č. 1 k tejto výzve

Dokumenty majú byť podpísané:

 • uchádzačom v súlade s dokladom o oprávnení podnikať alebo zástupcom uchádzača, oprávneným konať v mene uchádzača; v tom prípade bude súčasťou ponuky písomné plnomocenstvo pre zástupcu uchádzača podpísané uchádzačom.

 

 1. Lehota dodania predmetu obstarávania:

Zahájenie: deň nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytovaní služieb

Trvanie zmluvného vzťahu: do úspešného ukončenia procesu verejného obstarávania, t.j. do  zverejnenia podpísanej zmluvy s úspešným uchádzačom verejného obstarávania

 

 1. Uzavretie zmluvy:

Verejný obstarávateľ uzavrie s úspešným uchádzačom Zmluvu o poskytovaní služieb uzatvorenú v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. Zmluva o poskytovaní služieb netvorí súčasť súťažných podkladov - je potrebné ju

doložiť v 4 vyhotoveniach podpísanú štatutárnym orgánom. Predkladá ju len víťaz súťaže po vyhodnotení ponúk.

 

 1. Kritérium na hodnotenie ponúk (podľa ust. § 44 ods. 3 ZVO)

- jediným kritériom je najnižšia cena za poskytnutie služby podľa výzvy a Prílohy č. 1: Návrh na plnenie kritérií a rozhodujúca je cena celkom v Eur s DPH

- v prípade uchádzača, ktorý nie je platcom DPH bude posudzovaná cena celkom

 

 

 

 1. Informácia o vyhodnotení ponúk:

Na základe kritérií na hodnotenie ponúk bude identifikovaný úspešný uchádzač, ktorému verejný obstarávateľ zašle informáciu, že uspel.  S úspešným uchádzačom verejný obstarávateľ uzavrie zmluvu v zmysle predloženej cenovej ponuky.

Neúspešným uchádzačom verejný obstarávateľ zašle informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk, že neuspeli s uvedením dôvodu.

Uchádzačom, ktorí predložia svoje ponuky, v prípade neúspešnej ponuky, nevzniká žiadny nárok na úhradu nákladov, ktoré mu vznikli s prípravou a doručením ponuky ( resp.: obhliadkou ).

 

 1. Spôsob financovania:

- zákazka bude hradená z vlastných zdrojov mesta Lučenec

 

 1. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:

-  dodávateľ je povinný strpieť výkon kontroly riadiacim orgánom, resp. inými oprávnenými osobami

-  verejný obstarávateľ zruší použitý postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov:

a) nebude predložená žiadna ponuka, 

b) ani jedna ponuka nebude zodpovedať určeným požiadavkám,

c) ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie.

 

 1. Osoba oprávnená zadávaním zákazky:

Ing. Katarína Magová, referent verejného obstarávania a inžinierskej činnosti

                         

 

 

V Lučenci, 13.09.2019

 

 

 

 

 

 

                                                                                                .....................................................  

                                                                                                      PhDr. Alexandra Pivková

                                                                                                      primátorka mesta

 

 

 

 

 

 

 

 

Prílohy

 1. Návrh na plnenie kritérií
 2. Čestné vyhlásenie uchádzača

 

 

 


 
 

Výzva na predkladanie ponúk (postup pri zadávaní zákazky podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení), názov predmetu zákazky: „Zabezpečenie procesu verejného obstarávania, objekt: Dodávka zemného plynu v meste Lučenec na rok 2020“ Vytlačiť
 

Výzva na predkladanie ponúk

(postup pri zadávaní zákazky podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení)

 

 1. Názov predmetu zákazky: 

„Zabezpečenie procesu verejného obstarávania, objekt: Dodávka zemného plynu v meste Lučenec na rok 2020“

 

 1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov a sídlo:  Mesto Lučenec, Ulica novohradská č. 1, 984 01 Lučenec

Štatutárny orgán: PhDr. Alexandra  Pivková, primátorka mesta

IČO: 00316181

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): http://www.lucenec.sk

Kontaktná osoba na prevzatie ponuky: Ing. Katarína Magová, katarina.magova@lucenec.sk

Zatriedenie verejného obstarávateľa: § 7, ods.1, písm. b) ZVO

 

 1. Opis predmetu zákazky:

Predmetom zákazky je poskytovanie služieb vo verejnom obstarávaní podľa zákona               č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre plánované verejné obstarávanie stanovené postupom zadávania zákazky s nízkou hodnotou. Verejný obstarávateľ požaduje zabezpečiť celý proces verejného obstarávania v rozsahu určenom zákonom, tzn. od prípravy súťažných podkladov, oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, vysvetľovania súťažných podkladov, účasti v komisii pri vyhodnotení ponúk, vypracovanie zápisníc súvisiacich s procesom hodnotenia ponúk, vypracovaní oznámenia o výsledku verejného obstarávania až po prípadnú komunikáciu s kontrolnými orgánmi štátnej správy.

 

 1. Druh zákazky:

- poskytnutie služby

 

 1. Rozdelenie predmetu zákazky na časti:

- požaduje sa predloženie ponuky na celý predmet zákazky

 

 1. Variantné riešenie:

- neumožňuje sa

 

 1. Spoločný slovník obstarávania (CPV):

79418000 - 7  Poradenské služby pre obstarávanie

 

 1. Množstvo alebo rozsah predmetu zákazky:

- podľa požiadavky verejného obstarávateľa

 

 1. Spôsob predkladania ponúk:

    Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku:

 1. poštovou zásielkou alebo osobne v uzatvorenom obale na adresu verejného obstarávateľa uvedenú v bode 2.

Uzatvorené obaly je potrebné označiť heslom:

„Zabezpečenie procesu VO, objekt: Zemný plyn - neotvárať“

alebo

 1. e - mailom na adresu katarina.magova@lucenec.sk, predmet e - mailovej správy: „Zabezpečenie procesu VO, objekt: Zemný plyn - neotvárať“

 

 1. Lehota na predkladanie ponúk:

                                 najneskôr do 19.09.2019 do 12.00 hod.

 

Ponuka predložená po uplynutí lehoty nebude zaradená do hodnotenia a bude neotvorená vrátená uchádzačovi.

 

 1. Lehota na vyhodnotenie ponúk:

- neverejné otváranie a vyhodnotenie ponúk sa uskutoční v deň doručenia všetkých ponúk dňa 19.09.201914.00 hod.  

- miesto: MsÚ Lučenec, Ulica novohradská č. 1, 984 01 Lučenec, miestnosť č. 322

 

 1. Platnosť ponuky:

   Ponuky zostávajú platné do 31.12.2019

 

 1. Predpokladaná hodnota zákazky:

3 250,00 € bez DPH

 

 1. Miesto dodania:

- Mestský úrad Lučenec, Ulica novohradská č. 1, 984 01 Lučenec

 

 1. Obsah ponuky:

15.1      Podmienky účasti:

15.1.1   aktuálny doklad o oprávnení poskytovať službu v rozsahu predmetu zákazky - kópia dokladu,

 1. čestné vyhlásenie uchádzača (vyplnená Príloha č. 2)

 

15.2      Ďalšie doklady a dokumenty:

 1. vyplnený návrh na plnenie kritérií spracovaný podľa Prílohy č. 1 k tejto výzve

Dokumenty majú byť podpísané:

 • uchádzačom v súlade s dokladom o oprávnení podnikať alebo zástupcom uchádzača, oprávneným konať v mene uchádzača; v tom prípade bude súčasťou ponuky písomné plnomocenstvo pre zástupcu uchádzača podpísané uchádzačom.

 

 1. Lehota dodania predmetu obstarávania:

Zahájenie: deň nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytovaní služieb

Trvanie zmluvného vzťahu: do úspešného ukončenia procesu verejného obstarávania, t.j. do  zverejnenia podpísanej zmluvy s úspešným uchádzačom verejného obstarávania v termíne najneskôr do 20.12.2019

 

 1. Uzavretie zmluvy:

Verejný obstarávateľ uzavrie s úspešným uchádzačom Zmluvu o poskytovaní služieb uzatvorenú v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. Zmluva o poskytovaní služieb netvorí súčasť súťažných podkladov - je potrebné ju

doložiť v 4 vyhotoveniach podpísanú štatutárnym orgánom. Predkladá ju len víťaz súťaže po vyhodnotení ponúk.

 

 1. Kritérium na hodnotenie ponúk (podľa ust. § 44 ods. 3 ZVO)

- jediným kritériom je najnižšia cena za poskytnutie služby podľa výzvy a Prílohy č. 1: Návrh na plnenie kritérií a rozhodujúca je cena celkom v Eur s DPH

- v prípade uchádzača, ktorý nie je platcom DPH bude posudzovaná cena celkom

 

 1. Informácia o vyhodnotení ponúk:

Na základe kritérií na hodnotenie ponúk bude identifikovaný úspešný uchádzač, ktorému verejný obstarávateľ zašle informáciu, že uspel.  S úspešným uchádzačom verejný obstarávateľ uzavrie zmluvu v zmysle predloženej cenovej ponuky.

Neúspešným uchádzačom verejný obstarávateľ zašle informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk, že neuspeli s uvedením dôvodu.

Uchádzačom, ktorí predložia svoje ponuky, v prípade neúspešnej ponuky, nevzniká žiadny nárok na úhradu nákladov, ktoré mu vznikli s prípravou a doručením ponuky ( resp.: obhliadkou ).

 

 

 

 1. Spôsob financovania:

- zákazka bude hradená z vlastných zdrojov mesta Lučenec rozpočtovaných na rok 2019

 

 1. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:

-  dodávateľ je povinný strpieť výkon kontroly riadiacim orgánom, resp. inými oprávnenými osobami

-  verejný obstarávateľ zruší použitý postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov:

a) nebude predložená žiadna ponuka, 

b) ani jedna ponuka nebude zodpovedať určeným požiadavkám,

c) ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie.

 

 1. Osoba oprávnená zadávaním zákazky:

Ing. Katarína Magová, referent verejného obstarávania a inžinierskej činnosti

                         

 

 

 

 

 

 

 

V Lučenci, 13.09.2019

 

 

 

 

 

 

                                                                                                .....................................................  

                                                                                                      PhDr. Alexandra Pivková

                                                                                                      primátorka mesta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prílohy

 1. Návrh na plnenie kritérií
 2. Čestné vyhlásenie uchádzača

 

 

 


 
 

Výzva na predkladanie ponúkVytlačiť
 

 

 

 

Výzva na predkladanie ponúk

(postup pri zadávaní zákazky podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní   a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení)

 

Názov predmetu zákazky:

Dodanie detských hracích prvkov Rúbanisko I

 

Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov a sídlo:Mesto Lučenec, Ulica novohradská č. 1, 984 01 Lučenec

Štatutárny orgán: PhDr. Alexandra  Pivková, primátorka mesta

IČO: 00316181

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): http://www.lucenec.sk

Kontaktná osoba na prevzatie ponuky: roman.valentiny@lucenec.sk

Zatriedenie verejného obstarávateľa: § 7, ods.1, písm. b) ZVO

 

Opis predmetu zákazky:

 Predmetom zákazky je dodanie detských hracích prvkov pre skvalitnenie ihrísk v meste     Lučenec

 

Podrobný opis predmetu obstarávania:

 

Hracie prvky zákazky:

Pieskovisko so sedením, pružinová hojdačka 2x v tvare (napr.autíčka), pružinová prevažovacia hojdačka, preklápacia hojdačka, visiaca hojdačka pre 3 deti, visiaca hojdačka s hniezdom, kombinovaná zostava domčeka so šmykľavkou-lezeckou stenou a rebríkom, rúčkovací rebrík, balančná lanová lávka a mobiliármi a to lavička bez operadla 2x,smetný kôš 1x alebo ekvivalent. Detský hrací prvok doplniť pre hendikepované deti. Dopadová plocha bude gumová podlaha.

 

Osobitné požiadavky na plnenie:

Vrátane dopravy na miesto plnenia, výkopových prác, montáže. Konštrukčné prvky musia byť kovové.

 

Druh zákazky:

- tovary

 

Rozdelenie predmetu zákazky na časti:

- predmet zákazky nie je možné rozdeliť.

 

Variantné riešenie:

- neumožňuje sa

 

Spoločný slovník obstarávania (CPV):

45236210-5 - stavebné práce na stavbe plôch pre detské ihriská

 

Množstvo alebo rozsah predmetu zákazky:

- podľa požiadaviek verejného obstarávateľa. Je možné použiť výrobok ekvivalentný.

 

Spôsob predkladania ponúk:

    Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku:

poštovou zásielkou alebo osobne v uzatvorenom obale na adresu verejného obstarávateľa uvedenú v bode 2.

Uzatvorené obaly je potrebné označiť heslom:

„Dodanie detských hracích prvkov Rúbanisko I - neotvárať“

 

 

alebo

e - mailom na adresu: roman.valentiny@lucenec.sk, v predmete - mailovej správy:  „Dodanie detských hracích prvkov Rúbanisko I – neotvárať“

 

Lehota na predkladanie ponúk:

najneskôr do 30.09.2019 do 12.00 hod.

 

Ponuka predložená po uplynutí lehoty nebude zaradená do hodnotenia a bude neotvorená vrátená uchádzačovi.

 

 

Lehota na vyhodnotenie ponúk:

-neverejné otváranie a vyhodnotenie ponúk sa uskutoční v deň doručenia všetkých ponúk dňa 01.10.2019 o 14.00 hod.

 

- miesto: MsÚ Lučenec, Ulica novohradská č. 1, 984 01 Lučenec, miestnosť č. 322

 

Platnosť ponuky:

    Ponuky zostávajú platné do 31.12.2019

 

Predpokladaná hodnota zákazky:

30 973 € bez DPH

  - cena celkom za celý rozsah zákazky stanovená priemerom na základe cenových ponúk obdržaných v rámci prieskumu trhu

 

Miesto dodania:

- mesto Lučenec

 

Obsah ponuky:

15.1      Podmienky účasti:

15.1.1   aktuálny doklad o oprávnení uskutočňovať stavebné práce v rozsahu predmetu zákazky - kópia dokladu,

čestné vyhlásenie uchádzača (vyplnená Príloha č. 2)

 

15.2      Ďalšie doklady a dokumenty:

vyplnený návrh na plnenie kritérií spracovaný podľa Prílohy č. 1 k tejto výzve

Dokumenty majú byť podpísané:

uchádzačom v súlade s dokladom o oprávnení podnikať alebo zástupcom uchádzača, oprávneným konať v mene uchádzača; v tom prípade bude súčasťou ponuky písomné plnomocenstvo pre zástupcu uchádzača podpísané uchádzačom.

 

   Lehota dodania predmetu obstarávania:

   Najneskôr do 15 dní od vystavenia objednávky

 

   Uzavretie zmluvy:

   Verejný obstarávateľ uzavrie s úspešným uchádzačom Zmluvu o dielo uzatvorenú v zmysle §    269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. Zmluva o dielo netvorí súčasť súťažných podkladov - je potrebné ju doložiť v 4 vyhotoveniach podpísanú štatutárnym orgánom. Predkladá ju len víťaz súťaže po vyhodnotení ponúk.

 

   Kritérium na hodnotenie ponúk (podľa ust. § 44 ods. 3 ZVO)

  - jediným kritériom je najnižšia cena za uskutočnenie stavebných prác podľa výzvy a Prílohy č.   1: Návrh na plnenie kritérií a rozhodujúca je cena celkom v Eur s DPH

- v prípade uchádzača, ktorý nie je platcom DPH bude posudzovaná cena celkom

 

   Informácia o vyhodnotení ponúk:

Na základe kritérií na hodnotenie ponúk bude identifikovaný úspešný uchádzač, ktorému verejný obstarávateľ zašle informáciu, že uspel. S úspešným uchádzačom verejný obstarávateľ uzavrie zmluvu/zašle objednávku v zmysle predloženej cenovej ponuky.

Neúspešným uchádzačom verejný obstarávateľ zašle informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk, že neuspeli s uvedením dôvodu.

Uchádzačom, ktorí predložia svoje ponuky, v prípade neúspešnej ponuky, nevzniká žiadny nárok na úhradu nákladov, ktoré mu vznikli s prípravou a doručením ponuky (resp:obhliadkou).

 

   Spôsob financovania:

   - zákazka bude hradená z vlastných zdrojov mesta Lučenec rozpočtovaných na rok 2019

 

 

   Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:

    - dodávateľ je povinný strpieť výkon kontroly riadiacim orgánom, resp. inými oprávnenými osobami

   -  verejný obstarávateľ zruší použitý postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov:

   a) nebude predložená žiadna ponuka, 

   b) ani jedna ponuka nebude zodpovedať určeným požiadavkám,

    c) ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie.

 

   Osoba oprávnená zadávaním zákazky:

   Roman Valentíny, referent investično-inžinierskej činnosti

                       

 

 

         V Lučenci, 10.09.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                .....................................................  

                                                                                                      PhDr. Alexandra Pivková

                                                                                                      primátorka mesta

 

 

 

 

 

      Prílohy

Návrh na plnenie kritérií

Čestné vyhlásenie uchádzača

Koordinačná situácia navrhovaný stav

 

 


 
 

Výzva na predkladanie ponúk (postup pri zadávaní zákazky podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení), názov predmetu zákazky: „Elektromobil pre Mestskú políciu“ - súťaž zrušená Vytlačiť
 


 
 

Majetok Mesta

Zámer prenajať nehnuteľnosti - pozemky pre BBSK- Strednú odbornú školu hotelových služieb, LučenecVytlačiť
 

prenajať nehnuteľnosti  -  pozemky z majetku mesta Lučenec, nachádzajúce sa v lokalite Ľadovo na poľnohospodárske účely , konkrétne  nasledovné parcely :

-EKN č.2366/1 , trvalý trávny porast o výmere 19 116m2 , vedená na LV mesta Lučenec č.5414 , okres Lučenec, obec: Lučenec, katastrálne územie: Lučenec

- EKN č.2338/2 , orná pôda o výmere  3 119 m2 , vedená na LV mesta Lučenec č.5414 , okres Lučenec, obec: Lučenec, katastrálne územie: Lučenec

- EKN č.2338/1, orná pôda o výmere 3 120 m2 , vedená na LV mesta Lučenec č.5414 , okres Lučenec, obec: Lučenec, katastrálne územie: Lučenec

podľa Článku 2, bodu 2.5 Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec,

za cenu nájmu  v zmysle „Zásad“, ktorá je pre  ornú pôdu    0,00997  €/1 m2/rok   a pre  TTP   0,00237  €/1 m2/rok.

na dobu nájmu : 5 rokov

s nájomcom: BBSK- Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy, Zvolenská cesta 83, 984 01 Lučenec IČO: 370890221

B.1. zámer prenajať pozemky  z majetku mesta situované v areáloch školy  na  Ul.Fándlyho  a  Ul.M.Rázusa , konkrétne:

Pozemky v okolí školy na Uici M.Rázusa:

-CKN č.3630/1, zastav.plochy a nádvoria o výmere 147m2 , vedená na LV mesta Lučenec č.5414 , okres Lučenec, obec: Lučenec, katastrálne územie: Lučenec

- CKN č.3632 , záhrady o výmere  91 m2 , vedená na LV mesta Lučenec č.5414 , okres Lučenec, obec: Lučenec, katastrálne územie: Lučenec

- CKN č.3633, zastav plochy a nádvoria o výmere 191 m2 , vedená na LV mesta Lučenec č.5414 , okres Lučenec, obec: Lučenec, katastrálne územie: Lučenec

- CKN č.3634, záhrady o výmere 194 m2 , vedená na LV mesta Lučenec č.5414 , okres Lučenec, obec: Lučenec, katastrálne územie: Lučenec (spolu o výmere 623 m2)

Pozemky v okolí školy na Ulici Fándlyho :

-CKN č.3829/3, ost.plochy o výmere 652 m2 , vedená na LV mesta Lučenec č.5414 , okres Lučenec, obec: Lučenec, katastrálne územie: Lučenec

- CKN č.3829/4 , ost.plochy o výmere  465 m2 , vedená na LV mesta Lučenec č.5414 , okres Lučenec, obec: Lučenec, katastrálne územie: Lučenec

- CKN č.3829/12, zastav plochy a nádvoria o výmere 1891 m2 , vedená na LV mesta Lučenec č.5414 , okres Lučenec, obec: Lučenec, katastrálne územie: Lučenec

- CKN č.3841/1, ost.plochy o výmere 2300 m2 , vedená na LV mesta Lučenec č.5414 , okres Lučenec, obec: Lučenec, katastrálne územie: Lučenec

- CKN č.3845, ost.plochy o výmere 3317 m2 , vedená na LV mesta Lučenec č.5414 , okres Lučenec, obec: Lučenec, katastrálne územie: Lučenec

- CKN č.3832/3, ost.plochy o výmere 504 m2 , vedená na LV mesta Lučenec č.5414 , okres Lučenec, obec: Lučenec, katastrálne územie: Lučenec ( spolu o výmere 9129 m2)

ako prípad hodný osobitného zreteľa

podľa 9a, bodu 9, písm. c) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a Článku 2, bodu 2.11 Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec, dôvodom osobitného zreteľa je    údržba  prenajatých pozemkov, ich  využívanie  v súvislosti so vzdelávacím procesom, ako aj verejnosťou na športové aktivity

za cenu nájmu : symbolické 1- €/ rok

na dobu nájmu: 5 rokov

pre:  BBSK- Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy, Zvolenská cesta 83, 984 01 Lučenec IČO: 370890221

V Lučenci  dňa  9.07.2019                               

                                                                                                    PhDr. Alexandra Pivková 

                                                                                                           primátorka  mesta Lučenec


 
 

Zámer predĺžiť prenájom pozemkov na parkovacie státia pre Spool,a.s.Vytlačiť
 

V zmysle § 9a) ods. 9 písm. c) Zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,  na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 115/2019 zo dňa  27.06.2019, Mesto Lučenec týmto  zverejňuje zámer:

predĺžiť nájom pozemkov v k.ú. Lučenec, ktoré sú využité na vytvorenie 747 parkovacích miest, v zmysle nájomnej zmluvy č. 9/2010 zo dňa 12.2.2010 v znení Dodatkov  v nasledovnom rozsahu :

1.

Rúbanisko II

pri budove Polikliniky

50

2.

Ulica F. Lehára

úsek od Haličskej cesty po Ulicu B. Němcovej

21

3.

Námestie rebupliky

úsek od Haličskej cesty popri križovatke s Ulicou Gorkého s ulicami Gorkého, Štúra, Partizánska s vyústením s ulicou Novohradská

18

4.

parkovisko pri budove Okresného úradu

zadná časť

18

5.

parkovisko pri budove Okresného úradu

smerom k nemocnici

15

6.

Ulica novohradská

úsek od ulice T.G.Masaryka po Ulicu mieru plus časť komunikácie medzi budovou YMCA a poštou

82

7.

parkovisko na Námestí republiky

 

6

8.

Ulica Jókaiho

úsek od J.Kármana po Ulicu novohradskú

45

9.

parkoviská na Ulici M.Rázusa

oproti Ipeľským tehelniam a protiľahlá strana

40

10.

Ulica mieru

úsek od Ulice Nejedlého po Ulicu novohradskú

31

11.

Ulica Eremburgova

 

5

12.

Ulica železničná

úsek od Ulice T.G. Masaryka po ulicu kpt. Nálepku

64

13.

Ulica Sládkovičova

úsek od Ulice Jókaiho po Ulicu mieru

17

14.

Ulica Nejedlého

úsek od Ulice Jókaiho po Ulicu mieru

16

15.

Ulica Petőfiho

úsek od Ulice Jókaiho po Ulicu železničnú

48

16.

Ulica Begova

úsek od Ulice Čajkovského po Ulicu Rádayho

49

17.

Ulica Rádayho

úsek od Ulice Vajanského po Ulicu Majakovského

9

18.

Ulica Dr. Vodu

úsek od Ulice T.G.Masaryka po Ulicu Komenského a Dr. Herza

34

19.

Ulica Komenského

úsek od Ulice T.G. Masaryka po Ulicu Husova

19

20.

Ulica Moyzesa

úsek od Ulice Dr. Vodu po Ulicu Komenského

7

21.

Ulica Dr. Herza

úsek od Ulice Vajanského po Ulicu Dr. Vodu (včetne parkoviska za Radnicou

58

22.

Ulica Olbrachtova

úsek od Ulice Komenského po Ulicu Vajanského

20

23.

parkovisko Adyho

pri CBA predajni

44

24.

 

 

 

21

25.

parkovisko na ul. železničnej

pri bývalej budove GASTRO

10

 

 

spolu parkovacích miest :

747

ako prípad hodný osobitného zreteľa,

podľa § 9a, bodu 9, písm. c) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a Článku 2, bodu 2.11 Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec, dôvodom osobitného zreteľa je zabezpečenie parkovacích služieb a spravovanie parkovania spoločnosťou SPOOL a.s. Lučenec,

za cenu nájmu   1.000,- €/mesiac,

na dobu nájmu – do 31.12.2020, 

pre SPOOL a.s. Lučenec, Dr.Herza č. 23, Lučenec, IČO : 31586392

V Lučenci  dňa  18.07.2019                                 

 

                                                                                                    PhDr. Alexandra Pivková 

                                                                                                   primátorka  mesta Lučenec


 
 

Zámer odpredať z majetku mesta pozemky situované na Ulici lúčna formou OVSVytlačiť
 

    V zmysle § 9a) ods. 8 písm. e) Zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,  na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 117/2019 zo dňa  27.06.2019, Mesto Lučenec týmto  zverejňuje zámer:

odpredať z majetku mesta nehnuteľnosti  - pozemky situované na Ulici lúčna  konkrétne:

- parcelu CKN č.3044/1 zast.plochy a nádvoria, vo výmere 655 m2  vedenú na LV mesta Lučenec č.5414 ,Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec a parcelu 3044/2  vo výmere 656 m2 vedenú na LV mesta Lučenec č.5414 ,Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec, ktoré vznikli  rozdelením parcely CKN č.3044 o výmere 1311 m2   , geodetickým zameraním na základe GP č.32616881-056/2019 zo dňa 9.5.2019 vypravovaným Ing.Ján Šága  -GEODET, Železničná 5 , 987 01 Poltár úradne overeným  dňa 20.5.2019 pod č.G1-245/2019 na ktorých je situovaný  bytový dom súp.č.1473  or.č.17 v súčasnosti neobývaný schátralý

formou: vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže na odpredaj pozemkov pre výstavbu rodinných domov

V Lučenci  dňa  9.07.2019                                 

                                                                                                   PhDr. Alexandra Pivková 

                                                                                                           primátorka  mesta 


 
 
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka