Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Úradná tabuľa

                   Internetová úradná tabuľa spolu s úradnou tabuľou umiestnenou na Ulici novohradskej pred budovou MsÚ Lučenec je miestom, kde sa zverejňujú právne záväzné dokumenty zákonom predpísaným spôsobom. Prostredníctvom nej si úrad plní  povinnosť zverejňovať informácie, ktoré vyžaduje platná legislatíva


 

Október 2019

September 2019

Verejné obstarávanie

Výzva na predkladanie ponúk zákazky s nízkou hodnotou na stavebné práce : Prestavba administratívnej budovy na budovu technických expozícií Mestského múzea Lučenec – sanácia vlhkého muriva injektážou Vytlačiť
 

1.Identifikácia obstarávateľa:
Názov: Mesto Lučenec
IČO: 00316181
Kontaktná osoba: Ing. Vojtech Ottmár
Sídlo
Obec / mesto/ : Lučenec                                                                  PSČ: 984 01
Ulica: Novohradská                                                                        Číslo: 1
Telefón: 047/4307218                                                                      
Elektronická pošta:vojtech.ottmar@lucenec.sk
Internetová adresa: www.lucenec.sk

2.Zmluva o dielo: nie je potrebné doložiť

3. Názov predmetu obstarávania: : „Prestavba administratívnej budovy na budovu technických expozícií Mestského múzea Lučenec – sanácia vlhkého muriva injektážou“

 4. Predmet obstarávania podľa společného slovníka obstarávania:
Hlavný predmet
Hlavný slovník:45212313-3

5. Opis predmetu obstarávania: Predmetom zákazky je sanácia vlhkého muriva injektážou v rozsahu výkazu výmer. Podrobný predmet zákazky je vo výkaze výmer.  Výkaz výmer je súčasťou súťažných podkladov. Je možné použiť ekvivalent materiálu podľa § 42 ods. 3 zákona 343/2015 Z. z. o v erejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.
6. Obhliadka staveniska : 
Je povinná - v pracovných dňoch od 8:00 hod. do 14:00 hod. Hlásiť sa u kontaktnej osoby  Ing. Vojtecha Ottmára č. tel. +421905777935.
7. Miesto dodania predmetu obstarávania: Lučenec. 
    
8. Množstvo alebo rozsah predmetu zákazky: 
Podľa výkazu výmer je potrebné oceniť.  

9. Rozdelenie predmetu zákazky na časti: nie

10.Možnosť predloženia variantných riešení: nie

11. Trvanie zmluvy alebo lehota pre skončenie dodávky:
Zahájenie prác : do 5 dní po prebratia staveniska 
Ukončenie prác : do 90 dní od prebratia staveniska 


12. Lehota na predkladanie ponúk:
deň: 17                          mesiac: 10                        rok: 2019                      hodina: 12.00 hod
Adresa na ktorú majú ponuky doručiť:

Ponuky je potrebné doručiť alebo zaslať na adresa obstarávateľa uvedenú v bode 1. Obálky je potrebné označiť heslom zákazky – „súťaž neotvárať“,  „Budova technických expozícií – sanácia vlhkého muriva“. Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.

13. Otváranie obálok s ponukami:
deň: 17                      mesiac: 10                      rok: 2019                      hodina: 14.00 hod
Miesto otvárania obálok s ponukami:
Názov: 
Mesto/obec:Lučenec                                                                                  PSČ: 984 01
Ulica:  Novohradská                                                                                  Číslo: 1
Miestnosť: malá zasadačka na 2. poschodí 
Otváranie obálok nie je verejné.

14. kritériá na hodnotenie ponúk:
- najnižšia cena  

15.  Výkaz výmer tvorí prílohu k výzve na predkladanie ponúk. 

16. Projektová dokumentácia budovy -  je k nahliadnutiu u kontaktnej osoby  Ing. Vojtecha Ottmára na Metskom úrade Lučenec, Ul. Novohradská č. 1, 984 01 Lučenec v kancelárii č. 317.

17. Predpokladaná hodnota zákazky je  23 100,32 EUR bez DPH.


Dátum: 08.10.2019 

                                                                             PhDr. Alexandra Pivková
                                                                               primátorka mesta
 


 
 

Výzva na predkladanie ponúk (podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní) Predmet zákazky: Dodanie detských hracích prvkov Rúbanisko IVytlačiť
 

Výzva na predkladanie ponúk

(postup pri zadávaní zákazky podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní   a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení)

 

 1. Názov predmetu zákazky:

Dodanie detských hracích prvkov Rúbanisko I

 

 1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov a sídlo:Mesto Lučenec, Ulica novohradská č. 1, 984 01 Lučenec

Štatutárny orgán: PhDr. Alexandra  Pivková, primátorka mesta

IČO: 00316181

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): http://www.lucenec.sk

Kontaktná osoba na prevzatie ponuky: roman.valentiny@lucenec.sk

Zatriedenie verejného obstarávateľa: § 7, ods.1, písm. b) ZVO

 

 1. Opis predmetu zákazky:

 Predmetom zákazky je dodanie detských hracích prvkov pre skvalitnenie ihrísk v meste     Lučenec

 

Podrobný opis predmetu obstarávania:

 

Hracie prvky zákazky:

Pieskovisko so sedením, pružinová hojdačka 2x v tvare (napr.autíčka), pružinová prevažovacia hojdačka, visiaca hojdačka pre 2 deti s hniezdom, kombinovaná zostava domčeka so šmykľavkou-lezeckou stenou a rebríkom, rúčkovací rebrík, balančná lanová lávka a mobiliármi a to lavička bez operadla 2x,smetný kôš 1x alebo ekvivalent. Detský hrací prvok doplniť pre hendikepované deti. Dopadová plocha bude gumová podlaha.

 

Osobitné požiadavky na plnenie:

Vrátane dopravy na miesto plnenia, výkopových prác, montáže. Konštrukčné prvky musia byť kovové.

 

 1. Druh zákazky:

- tovary

 

 1. Rozdelenie predmetu zákazky na časti:

- predmet zákazky nie je možné rozdeliť.

 

 1. Variantné riešenie:

- neumožňuje sa

 

 1. Spoločný slovník obstarávania (CPV):

45236210-5 - stavebné práce na stavbe plôch pre detské ihriská

 

 1. Množstvo alebo rozsah predmetu zákazky:

- podľa požiadaviek verejného obstarávateľa. Je možné použiť výrobok ekvivalentný.

 

 1. Spôsob predkladania ponúk:

    Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku:

 1. poštovou zásielkou alebo osobne v uzatvorenom obale na adresu verejného obstarávateľa uvedenú v bode 2.

Uzatvorené obaly je potrebné označiť heslom:

Dodanie detských hracích prvkov Rúbanisko I - neotvárať“

 

 

alebo

 1. e - mailom na adresu: roman.valentiny@lucenec.sk, v predmete - mailovej správy:  Dodanie detských hracích prvkov Rúbanisko I – neotvárať“

 

 1. Lehota na predkladanie ponúk:

najneskôr do 18.10.2019 do 12.00 hod.

 

Ponuka predložená po uplynutí lehoty nebude zaradená do hodnotenia a bude neotvorená vrátená uchádzačovi.

 

 

 1. Lehota na vyhodnotenie ponúk:

-neverejné otváranie a vyhodnotenie ponúk sa uskutoční v deň doručenia všetkých ponúk dňa 21.10.201910.00 hod.

 

- miesto: MsÚ Lučenec, Ulica novohradská č. 1, 984 01 Lučenec, miestnosť č. 322

 

 1. Platnosť ponuky:

    Ponuky zostávajú platné do 31.12.2019

 

 1. Predpokladaná hodnota zákazky:

30 973 € bez DPH

  - cena celkom za celý rozsah zákazky stanovená priemerom na základe cenových ponúk obdržaných v rámci prieskumu trhu

 

 1. Miesto dodania:

- mesto Lučenec

 

 1. Obsah ponuky:

15.1      Podmienky účasti:

15.1.1   aktuálny doklad o oprávnení uskutočňovať stavebné práce v rozsahu predmetu zákazky - kópia dokladu,

 1. čestné vyhlásenie uchádzača (vyplnená Príloha č. 2)

 

15.2      Ďalšie doklady a dokumenty:

 1. vyplnený návrh na plnenie kritérií spracovaný podľa Prílohy č. 1 k tejto výzve

Dokumenty majú byť podpísané:

 • uchádzačom v súlade s dokladom o oprávnení podnikať alebo zástupcom uchádzača, oprávneným konať v mene uchádzača; v tom prípade bude súčasťou ponuky písomné plnomocenstvo pre zástupcu uchádzača podpísané uchádzačom.

 

 1.    Lehota dodania predmetu obstarávania:

   Najneskôr do 15 dní od podpisu zmluvy

 

 1.    Uzavretie zmluvy:

   Verejný obstarávateľ uzavrie s úspešným uchádzačom Zmluvu o dielo uzatvorenú v zmysle §    269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. Zmluva o dielo netvorí súčasť súťažných podkladov - je potrebné ju doložiť v 4 vyhotoveniach podpísanú štatutárnym orgánom. Predkladá ju len víťaz súťaže po vyhodnotení ponúk.

 

 1.    Kritérium na hodnotenie ponúk (podľa ust. § 44 ods. 3 ZVO)

  - jediným kritériom je najnižšia cena za uskutočnenie stavebných prác podľa výzvy a Prílohy č.   1: Návrh na plnenie kritérií a rozhodujúca je cena celkom v Eur s DPH

- v prípade uchádzača, ktorý nie je platcom DPH bude posudzovaná cena celkom

 

 1.    Informácia o vyhodnotení ponúk:

Na základe kritérií na hodnotenie ponúk bude identifikovaný úspešný uchádzač, ktorému verejný obstarávateľ zašle informáciu, že uspel. S úspešným uchádzačom verejný obstarávateľ uzavrie zmluvu/zašle objednávku v zmysle predloženej cenovej ponuky.

Neúspešným uchádzačom verejný obstarávateľ zašle informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk, že neuspeli s uvedením dôvodu.

Uchádzačom, ktorí predložia svoje ponuky, v prípade neúspešnej ponuky, nevzniká žiadny nárok na úhradu nákladov, ktoré mu vznikli s prípravou a doručením ponuky (resp:obhliadkou).

 

 1.    Spôsob financovania:

   - zákazka bude hradená z vlastných zdrojov mesta Lučenec rozpočtovaných na rok 2019

 

 

 1.    Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:

    - dodávateľ je povinný strpieť výkon kontroly riadiacim orgánom, resp. inými oprávnenými osobami

   -  verejný obstarávateľ zruší použitý postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov:

   a) nebude predložená žiadna ponuka, 

   b) ani jedna ponuka nebude zodpovedať určeným požiadavkám,

    c) ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie.

 

 1.    Osoba oprávnená zadávaním zákazky:

   Roman Valentíny, referent investično-inžinierskej činnosti

                       

 

 

         V Lučenci, 08.10.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                .....................................................  

                                                                                                      PhDr. Alexandra Pivková

                                                                                                      primátorka mesta

 

 

 

 

 

      Prílohy

 1. Návrh na plnenie kritérií
 2. Čestné vyhlásenie uchádzača
 3. Koordinačná situácia navrhovaný stav

 

 


 
 

Výzva na predkladanie ponúk (postup pri zadávaní zákazky podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení), názov predmetu zákazky: „Elektromobil pre Mestskú políciu“ - súťaž zrušená Vytlačiť
 


 
 

Majetok Mesta

Ponuka na odpredaj neupotrebiteľného a prebytočného majetku MestaVytlačiť
 

Na základe uznesenia č.162/2019 zo dňa 12.9.2019, ktorým MsZ rozhodlo o vyradení a  odpredaji nákladného motorového vozidla a podľa čl. 4 ods. 1  Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec o prebytočnom a neupotrebiteľnom hnuteľnom majetku ponúkame na odpredaj nákladné motorové vozidlo:

Informácie o vozidle:
Obchodný názov: AVIA A31 N
Rok výroby: 1982
Ubehnuté km: 68126 (odhad znalca)
Typ karosérie: valníková
Farba : modrá
Zdvihový objem valcov: 3596 cm3
Druh paliva: nafta motorová
Počet miesta na sedenie“ 2+1
Platnosť STK: 4.9.2020
Platnosť EK: nevyhovuje
Vozidlo bolo garážované
Vozidlo je pojazdné

Podľa znaleckého posudku č.15/2019  je všeobecná hodnota vozidla  1210,80 €. 
Obhliadku vozidla si môžete dohodnúť u p. Csabu, tel. 047/4307154 alebo 0915 172 510.
Predloženie návrhu kúpnej ceny, ktorú uchádzač za nákladné motorové vozidlo ponúka, je potrebné doručiť do 23.10.2019, 1500 hod. v zalepenej obálke s označením „NÁKLADNÉ MOTOROVÉ VOZIDLO AVIA“ na adresu Mestský úrad Lučenec, Ulica novohradská č1, 984 01 Lučenec.
Vozidlo bude predané za najvyššiu ponúknutú cenu.


 
 

Zámer mesta prenajať pozemky z majetku mesta na poľnohosp. účely v lokalite Opatová Vytlačiť
 

    V zmysle § 9a) ods. 9 písm. c) Zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,  na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 160/2019 zo dňa  12.09.2019, Mesto Lučenec týmto  zverejňuje zámer:

prenajať nehnuteľnosť  -  pozemok z majetku mesta Lučenec, nachádzajúci sa v k.ú Opatová na poľnohospodárske účely , konkrétne  nasledovnú parcelu :

- EKN č.463 zastav. plocha  a nádvorie o výmere 38 404 m2 , vedenú na LV mesta Lučenec č.6469 , okres Lučenec, obec: Lučenec, katastrálne územie: Opatová

ako prípad hodný osobitného zreteľa

podľa § 9a, bodu 9, písm. c) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, pričom  dôvodom osobitného zreteľa je racionálne využívanie jednotlivých susediacich pozemkov v celku na poľnohospodárske účely 

za cenu nájmu  v zmysle „Zásad“, ako   ornú pôdu    0,00997  €/1 m2/rok ,  čo pri výmere 38 404 m2 predstavuje ročný nájom vo výške 382,89 €

na dobu nájmu : 5 rokov

pre nájomcu: Miroslava  Ilčíka , SHR, IČO: 31910246,  Ľ.Podjavorinskej 57, 984 01 Lučenec

V Lučenci  dňa  17.09.2019                                 

 

  

                                                                                                    PhDr. Alexandra Pivková 

                                                                                                           primátorka  mesta Lučenec

 

 


 
 

zámer mesta prenajať NP v budove OÚ na Námestí republiky 26 v LučenciVytlačiť
 

V zmysle § 9a) ods. 9 písm. c) Zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,  na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 153/2019 zo dňa  12.09.2019, Mesto Lučenec týmto  zverejňuje zámer:

predĺžiť nájom nebytového priestoru- kancelárie č.318 vo výmere 16,15 m2 nachádzajúcej sa  na 3. poschodí v budove  Okresného  úradu v Lučenci, Námestie republiky 26,

ako prípad hodný osobitného zreteľa,

podľa § 9a, bodu 9, písm. c) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a Článku 2, bodu 2.11 Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec, dôvodom osobitného zreteľa je poskytovanie sociálnych služieb pre občanov Mesta Lučenec so zrakovým postihnutím

za cenu nájmu :1,- €/mesiac ,

na dobu nájmu  do 31.07. 2021,

pre: Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Sekulská 1, 842 50 Bratislava, IČO: 00683876

V Lučenci  dňa  17.09.2019                                 

                                                                                                   PhDr. Alexandra Pivková 

                                                                                                 primátorka  mesta Lučenec

 


 
 

Zámer mesta odpredať časť pozemku z majetku mesta v lokalite Ulice skladštnáVytlačiť
 

    V zmysle § 9a) ods. 8 písm. e) Zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,  na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 152/2019 zo dňa 12.09.2019, Mesto Lučenec týmto  zverejňuje zámer:

zámer odpredať  nehnuteľnosť - pozemok z majetku Mesta Lučenec v lokalite Ulice skladištná,  konkrétne :

- parcelu  CKN č. 5935/3 o  výmere 19 m2, zastavané plochy a nádvoria evidovanú na LV Mesta Lučenec č.5414 , Okres Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie Lučenec

ako prípad hodný osobitného zreteľa,

podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, dôvodom osobitného zreteľa je, zabezpečenie vstupu do nehnuteľnosti, ktorý je pre žiadateľa nevyhnutný  na tomto, zo strany Mesta Lučenec inak nevyužívanom pozemku,

za kúpnu cenu 10,– €/ 1 m² , čo pri výmere 19 m² predstavuje celkovú kúpnu cenu 190,– €

pre kupujúceho: Miroslav Léke, rod.Léke nar. 3.5.1981,  Ulica zámocká 50/1, 984 01 Lučenec

V Lučenci  dňa  17.09.2019                                 

 

                                                                                                    PhDr. Alexandra Pivková 

                                                                                               primátorka  mesta Lučenec


 
 

Zámer mesta odpredať časť pozemku v lokalite Ulice Borhyho v OpatovejVytlačiť
 

V zmysle § 9a) ods. 8 písm. e) Zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,  na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 161/2019 zo dňa 12.09.2019, Mesto Lučenec týmto  zverejňuje zámer:

zámer odpredať z majetku mesta Lučenec nachádzajúceho sa v lokalite Ulice Borhyho nehnuteľnosť – pozemok, konkrétne:

- časť pozemku o predpokladanej výmere 395 m2   z pozemku parcely CKN č.100 o výmere 788 m2 orná pôda,  ktorá je zapísaná na LV Mesta  Lučenec č.5424, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Opatová    

ako prípad hodný osobitného zreteľa,

podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, pričom  dôvodom osobitného zreteľa, je zrevitalizovanie  pozemku, ktorý tvorí priľahlú plochu k nehnuteľnosti vo vlastníctve žiadateľa a je pre distribučný zemný rozvod nízkeho napätia vedeného cez predmetný pozemok pre mesto Lučenec inak nevyužiteľným a nepotrebným pozemkom,  

za kúpnu cenu: 10,–€ za 1 m², (pri odkupovanej výmere cca 395 m² bude celková kúpna cena  3 950,– € )

pre kupujúceho : Ľuboš Danko , rod.Danko , nar.16.10.1965 a manž. Helena  Danková, rod.Slivková, nar.22.8.1969 spoločne bytom: J.Jiskru 399/16, 984 01  Lučenec

V Lučenci  dňa  17.09.2019                                 

                                                                                                    PhDr. Alexandra Pivková 

                                                                                                 primátorka  mesta Lučenec


 
 
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka