Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Úradná tabuľa

                   Internetová úradná tabuľa spolu s úradnou tabuľou umiestnenou na Ulici novohradskej pred budovou MsÚ Lučenec je miestom, kde sa zverejňujú právne záväzné dokumenty zákonom predpísaným spôsobom. Prostredníctvom nej si úrad plní  povinnosť zverejňovať informácie, ktoré vyžaduje platná legislatíva


 

Október 2019

September 2019

Verejné obstarávanie

Výzva na predkladanie ponúk (podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní) Predmet zákazky: „Hybridné osobné motorové vozidlo pre mestskú políciu“Vytlačiť
 

Zadávanie zákazky podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

l. NÁZOV, ADRESA A KONTAKTNÉHÉ MIESTO VEREJNO OBSTARÁVATEĽA
Názov organizácie: Mesto Lučenec

Adresa organizácie: Novohradská 1, 984 01  Lučenec

IČO: 00316181

Krajina: Slovenská republika
Internetová adresa organizácie:          www. lucenec.sk

Adresa profilu verejného obstarávateľa : www. lucenec.sk

Kontaktné miesto: Námestie republiky 26, poschodie č.2

Kontaktná osoba: Bc. Ján Tuček - náčelník Mestskej polície Lučenec

Telefón: +421905381495, 0474512320

E-mail: nacelnik@lucenec.sk,

Ďalšie informácie budú poskytnuté na adrese a kontaktnom mieste uvedenom v tomto bode výzvy.

II. OPIS

Názov zákazky: „Hybridné motorové vozidlo pre mestskú políciu“

Druh zákazky: Dodanie tovaru 

Opis predmetu zákazky:

Predmetom zákazky je dodanie nového osobného motorového vozidla s hybridným pohonom, motor 1,8 hybrid 122 k, e-CVT , karoséria hatchback, verzia Active,  farba biela,

Detailný popis/min.technické parametre/ prikladáme v prílohe č. 1

III.ADMINISTRATÍVNE  INFORMÁCIE
Možnosť predloženia ponuky: požaduje sa predloženie ponuky na celý predmet zákazky.

Povoľuje sa predloženie variantných riešení: Nie.

Jazyk ponuky:  Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:  15 205,00  EUR bez DPH
Lehota na predkladanie ponúk:  23.10.2019,  Čas: do 14:00 hod.

Ponuky musia byť doručené na adresu a kontaktné miesto uvedené v bode l. tejto výzvy. Na obálku uviesť : NEOTVÁRAŤ - cenová ponuka „ Hybridné osobné motorové vozidlo pre mestskú políciu“

Ponuka predložená po uplynutí lehoty nebude zaradená do hodnotenia a bude neotvorená vrátená uchádzačovi.

IV. OBSAH PONUKY

Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať:

- Aktuálny doklad (kópia) o oprávnení podnikať v predmete zákazky (živnostenské oprávnenie alebo výpis zo živnostenského registra alebo iné než živnostenské oprávnenie, vydané podľa osobitných predpisov alebo výpis z obchodného registra).

V. KRITÉRIÁ VYHODNOTENIA PONÚK

Kritérium na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena vrátane DPH.

V prípade, že uchádzač nie je platcom DPH, zreteľne to v ponuke uvedie.

VI. INFORMÁCIA  O VYHODNOTENÍ  PONÚK

Na základe kritérií na hodnotenie ponúk bude identifikovaný úspešný uchádzač, ktorému verejný obstarávateľ zašle informáciu, že uspel. S úspešným uchádzačom verejný obstarávateľ uzavrie zmluvu v zmysle predloženej cenovej ponuky

VII. PODMIENKY  TÝKAJÚCE  SA  ZMLUVY
Doba dodania predmetu obstarávania:

do  31.12.2019

Uzavretie zmluvy.

Verejný obstarávateľ uzavrie s úspešným uchádzačom kúpnu zmluvu

Kúpna zmluva netvorí súčasť súťažných podkladov – je potrebné ju doložiť v 4 vyhotoveniach podpísanú štatutárnym orgánom. Predkladá ju len víťaz súťaže po vyhodnotení cenových ponúk.

Obchodné podmienky:

Predmet obstarávania  bude financovaný z vlastných prostriedkov  z rozpočtu Mesta Lučenec na rok 2019.  Platba bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku na základe daňového dokladu vystaveného poskytovateľom. Splatnosť faktúry je  30 dní odo dňa doručenia daňového dokladu. Úhrada bude realizovaná  po prevzatí predmetu obstarávania  formou preberacieho protokolu.

Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok, ani zálohovú platbu.

 

V Lučenci 11.10.2019

                                                          

 

                       

                                                                               PhDr. Alexandra Pivková

                                                                                      primátorka mesta

 


 
 

Majetok Mesta

Ponuka na odpredaj neupotrebiteľného a prebytočného majetku MestaVytlačiť
 

Na základe uznesenia č.162/2019 zo dňa 12.9.2019, ktorým MsZ rozhodlo o vyradení a  odpredaji nákladného motorového vozidla a podľa čl. 4 ods. 1  Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec o prebytočnom a neupotrebiteľnom hnuteľnom majetku ponúkame na odpredaj nákladné motorové vozidlo:

Informácie o vozidle:
Obchodný názov: AVIA A31 N
Rok výroby: 1982
Ubehnuté km: 68126 (odhad znalca)
Typ karosérie: valníková
Farba : modrá
Zdvihový objem valcov: 3596 cm3
Druh paliva: nafta motorová
Počet miesta na sedenie“ 2+1
Platnosť STK: 4.9.2020
Platnosť EK: nevyhovuje
Vozidlo bolo garážované
Vozidlo je pojazdné

Podľa znaleckého posudku č.15/2019  je všeobecná hodnota vozidla  1210,80 €. 
Obhliadku vozidla si môžete dohodnúť u p. Csabu, tel. 047/4307154 alebo 0915 172 510.
Predloženie návrhu kúpnej ceny, ktorú uchádzač za nákladné motorové vozidlo ponúka, je potrebné doručiť do 23.10.2019, 1500 hod. v zalepenej obálke s označením „NÁKLADNÉ MOTOROVÉ VOZIDLO AVIA“ na adresu Mestský úrad Lučenec, Ulica novohradská č1, 984 01 Lučenec.
Vozidlo bude predané za najvyššiu ponúknutú cenu.


 
 

Zámer mesta prenajať pozemky z majetku mesta na poľnohosp. účely v lokalite Opatová Vytlačiť
 

    V zmysle § 9a) ods. 9 písm. c) Zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,  na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 160/2019 zo dňa  12.09.2019, Mesto Lučenec týmto  zverejňuje zámer:

prenajať nehnuteľnosť  -  pozemok z majetku mesta Lučenec, nachádzajúci sa v k.ú Opatová na poľnohospodárske účely , konkrétne  nasledovnú parcelu :

- EKN č.463 zastav. plocha  a nádvorie o výmere 38 404 m2 , vedenú na LV mesta Lučenec č.6469 , okres Lučenec, obec: Lučenec, katastrálne územie: Opatová

ako prípad hodný osobitného zreteľa

podľa § 9a, bodu 9, písm. c) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, pričom  dôvodom osobitného zreteľa je racionálne využívanie jednotlivých susediacich pozemkov v celku na poľnohospodárske účely 

za cenu nájmu  v zmysle „Zásad“, ako   ornú pôdu    0,00997  €/1 m2/rok ,  čo pri výmere 38 404 m2 predstavuje ročný nájom vo výške 382,89 €

na dobu nájmu : 5 rokov

pre nájomcu: Miroslava  Ilčíka , SHR, IČO: 31910246,  Ľ.Podjavorinskej 57, 984 01 Lučenec

V Lučenci  dňa  17.09.2019                                 

 

  

                                                                                                    PhDr. Alexandra Pivková 

                                                                                                           primátorka  mesta Lučenec

 

 


 
 

zámer mesta prenajať NP v budove OÚ na Námestí republiky 26 v LučenciVytlačiť
 

V zmysle § 9a) ods. 9 písm. c) Zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,  na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 153/2019 zo dňa  12.09.2019, Mesto Lučenec týmto  zverejňuje zámer:

predĺžiť nájom nebytového priestoru- kancelárie č.318 vo výmere 16,15 m2 nachádzajúcej sa  na 3. poschodí v budove  Okresného  úradu v Lučenci, Námestie republiky 26,

ako prípad hodný osobitného zreteľa,

podľa § 9a, bodu 9, písm. c) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a Článku 2, bodu 2.11 Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec, dôvodom osobitného zreteľa je poskytovanie sociálnych služieb pre občanov Mesta Lučenec so zrakovým postihnutím

za cenu nájmu :1,- €/mesiac ,

na dobu nájmu  do 31.07. 2021,

pre: Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Sekulská 1, 842 50 Bratislava, IČO: 00683876

V Lučenci  dňa  17.09.2019                                 

                                                                                                   PhDr. Alexandra Pivková 

                                                                                                 primátorka  mesta Lučenec

 


 
 

Zámer mesta odpredať časť pozemku z majetku mesta v lokalite Ulice skladštnáVytlačiť
 

    V zmysle § 9a) ods. 8 písm. e) Zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,  na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 152/2019 zo dňa 12.09.2019, Mesto Lučenec týmto  zverejňuje zámer:

zámer odpredať  nehnuteľnosť - pozemok z majetku Mesta Lučenec v lokalite Ulice skladištná,  konkrétne :

- parcelu  CKN č. 5935/3 o  výmere 19 m2, zastavané plochy a nádvoria evidovanú na LV Mesta Lučenec č.5414 , Okres Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie Lučenec

ako prípad hodný osobitného zreteľa,

podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, dôvodom osobitného zreteľa je, zabezpečenie vstupu do nehnuteľnosti, ktorý je pre žiadateľa nevyhnutný  na tomto, zo strany Mesta Lučenec inak nevyužívanom pozemku,

za kúpnu cenu 10,– €/ 1 m² , čo pri výmere 19 m² predstavuje celkovú kúpnu cenu 190,– €

pre kupujúceho: Miroslav Léke, rod.Léke nar. 3.5.1981,  Ulica zámocká 50/1, 984 01 Lučenec

V Lučenci  dňa  17.09.2019                                 

 

                                                                                                    PhDr. Alexandra Pivková 

                                                                                               primátorka  mesta Lučenec


 
 

Zámer mesta odpredať časť pozemku v lokalite Ulice Borhyho v OpatovejVytlačiť
 

V zmysle § 9a) ods. 8 písm. e) Zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,  na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 161/2019 zo dňa 12.09.2019, Mesto Lučenec týmto  zverejňuje zámer:

zámer odpredať z majetku mesta Lučenec nachádzajúceho sa v lokalite Ulice Borhyho nehnuteľnosť – pozemok, konkrétne:

- časť pozemku o predpokladanej výmere 395 m2   z pozemku parcely CKN č.100 o výmere 788 m2 orná pôda,  ktorá je zapísaná na LV Mesta  Lučenec č.5424, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Opatová    

ako prípad hodný osobitného zreteľa,

podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, pričom  dôvodom osobitného zreteľa, je zrevitalizovanie  pozemku, ktorý tvorí priľahlú plochu k nehnuteľnosti vo vlastníctve žiadateľa a je pre distribučný zemný rozvod nízkeho napätia vedeného cez predmetný pozemok pre mesto Lučenec inak nevyužiteľným a nepotrebným pozemkom,  

za kúpnu cenu: 10,–€ za 1 m², (pri odkupovanej výmere cca 395 m² bude celková kúpna cena  3 950,– € )

pre kupujúceho : Ľuboš Danko , rod.Danko , nar.16.10.1965 a manž. Helena  Danková, rod.Slivková, nar.22.8.1969 spoločne bytom: J.Jiskru 399/16, 984 01  Lučenec

V Lučenci  dňa  17.09.2019                                 

                                                                                                    PhDr. Alexandra Pivková 

                                                                                                 primátorka  mesta Lučenec


 
 
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka