Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Útvar prednostu

Zamestnanci :

Ing. Igor Korniet - prednosta MsÚ - 047 4307 222 - prednosta@lucenec.sk

Romana Lucia Dováľová - sekretarát prednostu - 047 4307 222 - romana.dovalova@lucenec.sk

Ing. Katarina Magová - VO a inžinierska činnosť - 047 4307 223 - katarina.magova@lucenec.sk

Ing. Vojtech Ottmár - VO a inžinierska činnosť - 047 4307 218 - vojtech.ottmar@lucenec.sk

Ing. Ivana Ráczová - investičná a inžinierska činnosť - 0474307 219 - ivana.raczova@lucenec.sk

Ing. Pavol Chodúr - investičná a inžinierska činnosť - 047 4307 217 . pavol.chodur@lucenec.sk

Náplň činnosti úseku prednostu :

Sekretariát prednostu plní najmä tieto úlohy :

  • zodpovedá za vedenie evidencie riadiacich aktov prednostu MsÚ, formálnu stránku vypracúvaných materiálov pre prednostu MsÚ,
  • spracúva a sumarizuje odborné podklady z jednotlivých oddelení,
  • zabezpečuje porady a rokovanie u prednostu MsÚ, denný program prednostu, pracovné návštevy, prípravu vedenia protokolu pri rokovaniach prednostu,
  • zúčastňuje sa porád prednostu, vyhotovuje zápisy a kontroluje plnenie úloh z nich vyplývajúcich,
  • plní ďalšie úlohy podľa rozhodnutia prednostu MsÚ.

 

Pôsobnosť manažéra kvality

1) Manažér kvality plní najmä tieto úlohy:
A. zodpovedá

  • za vypracovanie, zavádzanie a udržiavanie procesov potrebných pre systém manažérstva kvality ( ďalej len „ SMK“) v zmysle normy ISO 9001:2008
  • za zavedenie a udržiavanie procesov SMK,

B. oboznamuje vrcholový manažment s výkonnosťou SMK a s akoukoľvek potrebou jeho zlepšenia,
C. koordinuje styk s externými stranami v oblastiach týkajúcich sa SMK,
D. s konečnou platnosťou rozhoduje

  • v prípade nezhody medzi preverovaným subjektom a previerkovou skupinou,
  • či ustanovenia dokumentov SMK alebo ich nároky sú v súlade s požiadavkami noriem  ISO

E. vypracúva plán ročných interných auditov ( kontrol),
F. nariaďuje neplánované interné audity,
G. stanovuje termínované úlohy jednotlivým zamestnancom zodpovedným za spracovanie
postupov, získanie potrebných informácií, prípravu podkladov pre preskúmanie,  schvaľovanie nápravných opatrení, hodnotenie výkonnosti procesov a pod.,
H. je oprávnený vyžadovať od zamestnancov Mesta – MsÚ plnenie ustanovení v dokumentoch systému kvality a cieľov kvality a politiky kvality v súlade s ISO 9001:2008,
I. navrhuje zdroje pre rozvoj a zlepšovanie SMK organizácie Mesta – MsÚ,
J. vytvára povedomie o požiadavkách zákazníkov v celej organizácii,
K. riadi činnosť vzťahujúcu sa na správu dokumentácie systému kvality ( ďalej len „SDKS“).
2) Výkon činnosti manažéra kvality zabezpečuje prednosta MsÚ alebo ním poverený zamestnanec MsÚ.


 
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka