Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Voľby - VUC 2017

Informácia pre voličov - počet poslancov

Zastupiteľstvo Banskobystrického samosprávneho kraja rozhodlo, že v Banskobystrickom samosprávnom kraji sa volí celkom 49 poslancov, z toho vo

 

volebnom obvode č. 6 – Lučenec sa volí  5 poslancov

 

     Sídlo Obvodnej volebnej komisie v Lučenci – Stredná odborná škola technická, Dukelských hrdinov 2, Lučenec.


 

Voľby do orgánov samosprávnych krajov - Informácie pre voliča

 

Elektronické adresy na doručovanie oznámení o delegovaní členov a náhradníkov do okrskových volebných komisií v Meste Lučenec :

maria.sarova@lucenec.sk

alzbeta.lukacovicova@lucenec.sk

danka.urdova@lucenec.sk

 

 

Dátum a čas konania volieb

Voľby do orgánov samosprávnych krajov sa konajú

v sobotu 4. novembra 2017 od 7:00 do 22:00 h.

II

Právo voliť

Právo voliť do orgánov samosprávnych krajov má občan Slovenskej republiky a cudzinec,
ktorý  má trvalý pobyt v obci, ktorá patrí do územia samosprávneho kraja, alebo má trvalý pobyt
vo vojenskom obvode, ktorý patrí na účely volieb do orgánov samosprávneho kraja do jeho územia (ďalej len „obyvateľ samosprávneho kraja“) a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Prekážkou práva voliť je

Ÿ zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia,

Ÿ výkon trestu odňatia slobody uložený za spáchanie obzvlášť závažného zločinu.

III

Právo byť volený

Za poslanca zastupiteľstva samosprávneho kraja môže byť zvolený obyvateľ samosprávneho kraja, ktorý má trvalý pobyt v obci alebo vo vojenskom obvode, ktoré patria do územia volebného obvodu, v ktorom kandiduje, a najneskôr v deň volieb dovŕši 18 rokov veku.

Za predsedu samosprávneho kraja môže byť zvolený obyvateľ samosprávneho kraja, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku.

Prekážkou práva byť volený je

Ÿ výkon trestu odňatia slobody,

Ÿ právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,

Ÿ pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

IV

Spôsob hlasovania

Volič môže voliť len v obci svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov
je zapísaný.

Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu alebo dokladu o pobyte pre cudzinca.

Potom okrsková volebná komisia zakrúžkuje poradové číslo voliča v zozname voličov a vydá voličovi dva hlasovacie lístky - hlasovací lístok pre voľby do zastupiteľstva a hlasovací lístok pre voľby predsedu samosprávneho kraja a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce (mesta alebo mestskej časti). Prevzatie hlasovacích lístkov a obálky potvrdí volič v zozname voličov vlastnoručným podpisom.

Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov. Voličovi, ktorý nevstúpi do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov, okrsková volebná komisia hlasovanie neumožní.

Na hlasovacom lístku pre voľby do zastupiteľstva môže volič zakrúžkovať najviac toľko poradových čísiel kandidátov, koľko poslancov má byť v príslušnom volebnom obvode zvolených. (Počet poslancov, ktorý sa volí vo volebnom obvode je uvedený na hlasovacom lístku.)

Na hlasovacom lístku pre voľby predsedu môže volič zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta.

V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vloží volič do obálky jeden hlasovací lístok pre voľby do zastupiteľstva a jeden hlasovací lístok pre voľby predsedu samosprávneho kraja. Volič hlasuje tak, že po opustení osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov vloží obálku do volebnej schránky.

Na požiadanie voliča mu okrsková volebná komisia vydá za nesprávne upravené hlasovacie lístky iné. Nesprávne upravené hlasovacie lístky vloží volič do schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov.

Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto, že nemôže čítať alebo písať a oznámi pred hlasovaním túto skutočnosť okrskovej volebnej komisii, má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov inú spôsobilú osobu, aby podľa jeho pokynov a zákona upravila hlasovací lístok a vložila do obálky. Obidve osoby pred vstupom do osobitného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov člen okrskovej volebnej komisie poučí o spôsobe hlasovania a o skutkovej podstate trestného činu marenia prípravy a priebehu volieb. Členovia okrskovej volebnej komisie nesmú voličom upravovať hlasovacie lístky.

Volič, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť obálku do volebnej schránky, môže požiadať, aby obálku do volebnej schránky v jeho prítomnosti vložila iná osoba, nie však člen okrskovej volebnej komisie.

Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať obec a v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky, a to len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená.

Volič je povinný odložiť nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky do zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov, inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 33 eur.

 


 

Informácia pre voliča

     Podľa § 21 ods. 3 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov mesto doručuje najneskôr 25 dní predo dňom konania volieb t. .j. do 10. 10.2017 ,oznámenie  , v ktorom uvedie čas konania volieb, volebný okrsok, volebnú miestnosť, stručný spôsob úpravy hlasovacieho lístka a povinnosť voliča preukázať sa pred hlasovaním preukazom totožnosti.

 

    V oznámení sa neuvádzajú mená a priezviská voličov- členov domácnosti, ale len adresa trvalého pobytu tak, ako je uvedená v stálom zozname voličom, vedenom na Meste – Mestskom úrade Lučenec.

 

     Oznámenie sa doručuje v počte jeden kus:

  • do každého rodinného domu ( aj viacgeneračného s viacerými domácnosťami )
  • do každého bytu v bytovom dome, v ktorom sú prihlásení na trvalý pobyt občania Slovenskej republiky a cudzinci s právom voliť do orgánov samosprávnych krajov.

 

     Ak je na adrese trvalého pobytu prihlásených viac voličov tvoriacich niekoľko domácností, mesto doručí na adresu ich trvalého pobytu len jedno oznámenie.

     Oznámenie sa doručí na adresu trvalého pobytu bez ohľadu na to, či sa voliči tvoriaci domácnosť v meste fakticky zdržiavajú alebo nie.

 

     Občanom – voličom s trvalým pobytom Mesto Lučenec, informuje Mesto čase a mieste konania volieb spôsobom v mieste obvyklým, a to umiestnením oznámenia na úradnej tabuli Mesta pred budovou sídla Mestského úradu , Ulica novohradská 1 , Lučenec.

 

     Voličov prihlásených na trvalom pobyte v domove sociálnych služieb a v podobných zariadeniach, informuje mesto o čase a mieste konania volieb doručením jedného oznámenia. Vedúci zariadenia zabezpečí umiestnenie oznámenia na viditeľnom mieste v zariadení.

     Oznámenie sa nedoručuje do vlastných rúk.

 

     Mesto v súlade s § 141 ods. 3 a § 146 ods. 3 volebného zákona uverejní zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva samosprávneho kraja a zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu samosprávneho kraja najneskôr do 25 dní predo dňom konania volieb spôsobom v mieste obvyklým, t. j. na úradnej tabuli Mesta pred budovou sídla Mestského úradu Lučenec, Ulica novohradská Lučenec a  na webovej adrese mesta: www.lucenec.sk

     Zoznam zaregistrovaných kandidátov sa osobitne voličom nedoručuje .


 

Volebné okrsky utvorené pre voľby   do orgánov samosprávnych krajov  v roku 2017 a určenie volebných miestností v meste Lučenec

Okrsok číslo 1:
                                                                                                                                                                 
 Miestom konania  :  Pedagogická a sociálna akadémia

                                  Pedagógiai és Szociális Akadémia

                                  Ulica  J. A. Komenského č.727/12


  Pre voličov bývajúcich na uliciach:


      Ulica mlynská, Ulica letná, Ulica jarná, Ulica barákova, Ulica E. M. Šoltésovej,

 Ulica M.Šolochova, Ulica osada, Ulica krátka,  Ulica lúčna, Vinica, Markušova pustatina,   

 Ulica garbiarska, Ulica sokolská,  Ulica M. Benku, Ulica cintorínska, Ulica slepá,

 Ulica J. A. Komenského, Ulica Františka Gyurkovitsa, Ulica malá,  Ulica P. J. Šafárika,

 Ulica J. Husa, Pivničný rad, Ulica Kupeckého, Ulica Olbrachtova,  Mestský park, 

 Ulica parková, Ulica B. Nemcovej, Ulica Dekr. Matejovie, Ulica F. Lehára,

 Ulica Júliusa Szabóa, Modré zeme, Vinohradná ulica

 

 

Okrsok číslo 2:
 
 Miestom konania :  Základná škola – Ulica Vajanského  č. 2844/47
 

 Pre voličov bývajúcich na uliciach:


     Ulica Vajanského, Ulica J. Wolkra, Ulica Alexandra Wágnera, Ulica poľná, Rapovská križovatka
 

 

 Okrsok číslo 3:
 

  Miestom konania  :  Základná škola – Ulica Vajanského č.2844/47

 

Pre voličov bývajúcich na uliciach:


           Ulica mikušovská, Ulica mládežnícka, Ulica Slovenskej republiky rád, Námestie Tuhárske,  Ulica A. S. Puškina,  Ulica A. Kmeťa, Ulica L. Mocsáryho, Ulica J. Vargu, Hladký majer, Ulica J. Francisciho, Ulica pekárenská, Veterná osada


Okrsok číslo 4:
 

  Miestom konania  :  Základná škola – Ulica Vajanského č.2844/47
 

  Pre voličov bývajúcich na uliciach:


        Ulica Adyho, Ulica J. Jesenského, Ulica J. M. Hurbana, Ulica P. Tótha, Ulica špitálska, 

  Ulica J. Smreka, Ulica J. G. Tajovského, Ulica I. P. Pavlova

 

 Okrsok číslo 5:
 

  Miestom konania :   Základná škola s materskou školou

                                   Námestie Kubínyiho č.42/6


  Pre voličov bývajúcich na uliciach:


       Ulica J. Bottu, Ulica Arm. Gen. L. Svobodu, Fiľakovská cesta, Fabianka, Fabianka - Sad, Havaška

 

  Okrsok číslo 6:
 

  Miestom konania :  Základná škola s materskou školou s vyučovacím a výchovným                      

                                  jazykom maďarským J. Kármána

                                  Ulica  J. Kármána č.25/ 5
 

  Pre voličov bývajúcich na uliciach:


         Ulica Čajkovského, Ulica maloveská, Ulica Terézie Vansovej, Ulica A. Jiráska, Ulica Begova,   Ulica J. Kármána, Námestie  artézskych  prameňov, Ulica Dr. Ľudovíta Bazovského, Kolonáda,  Zlatá ulička
 

   Okrsok číslo 7:
 

 Miestom konania  :    Cirkevná základná škola sv. Jána Bosca

                                     Ulica T. G. Masaryka č. 353/9
 

  Pre voličov bývajúcich na uliciach:


         Ulica Št. Moyzesa, Ulica Dr. Herza, Ulica Dr. Vodu, Ulica T. G. Masaryka,

  Ulica V. V. Majakovského, Ulica  železničná,   Ulica Jókaiho, Staničný obvod,

  Ulica A. Petöfiho,   Ulica J. J. Lermontova, Ulica Z. Nejedlého, Ulica Sládkovičova,
  Ulica Martina Rázusa  3, 7, 12A, 14, 19, 19A, 20, 21, 23, 24, 26, 29, 32B,

                                       37, 39, 43, 45, 49, 51, 53,
 

  Okrsok číslo 8:
 

  Miestom konania  :  Cirkevná základná škola sv. Jána Bosca

                                   Ulica T. G. Masaryka č.353/9
 

  Pre voličov bývajúcich na uliciach:


          Ulica osloboditeľov, Ulica P. Rádayho, Námestie Kubínyiho, Ulica Hviezdoslavova,

  Ulica Kolomana Banšella

 

  Okrsok číslo 9:
 

  Miestom konania :  Centrum voľného času – Ulica  mieru č. 1702/39
 

  Pre voličov bývajúcich na uliciach:


         Ulica mieru, Ulica Janka Kráľa, Ulica nová, Ulica Erenburgova,

  Ulica novohradská  6, 23, 29, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 46,

 


  Okrsok číslo 10:
 

  Miestom konania :  Súkromná  základná umelecká škola

                                  Ulica  novohradská . č.1077/2
 

  Pre voličov bývajúcich na uliciach:


        Námestie republiky  1, 2, 3, 4
        Ulica novohradská   10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32
        Ulica Martina Rázusa  34, 36, 38, 40, 42, 44

        Ulica partizánska 

        Mesto Lučenec

 

  Okrsok číslo 11:
 

  Miestom konania  : Divadlo B. S. Timravy - Námestie republiky č.2095/5
 

  Pre voličov bývajúcich na uliciach:


         Námestie republiky 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25
         Ulica Ľudovíta Štúra  1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23
         Ulica A. Bernoláka  1, 3, 5, 7

 

  Okrsok číslo 12:
 

  Miestom konania  :  Divadlo  B. S. Timravy - Námestie republiky č.2095/5
 

  Pre voličov bývajúcich : Štvrť M. R. Štefánika


  Okrsok číslo 13
 

  Miestom konania  :  Centrum voľného času – Ulica mieru č. 1702/39
 

  Pre voličov bývajúcich na uliciach:


   Ulica Dukelských hrdinov,

   Ulica A. Bernoláka 2, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22
   Ulica Ľudovíta Štúra 2, 4, 4A, 6, 8, 10, 12, 15, 16, 18, 25, 29, 31, 33
   Ulica Martina Rázusa  46, 48, 50, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63 64, 65, 66, 67, 68,     

                                        69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 87, 89,   

                                         91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 106, 109, 111, 
   Ulica Svätoplukova, Zvolenská cesta, Ulica Ľ. Podjavorinskej, Ulica B. S. Timravy,

   Ulica tehelná,    Ulica D. Maróthyho, Ulica K. Kuzmányho, Ulica A. E. Timku, Ulica Zory  

   Jesenskej,  Ulica Hany Ponickej
 

 

   Okrsok číslo 14:
 

  Miestom konania  : Gymnázium B. S. Timravy

                                  Haličská cesta č. 539/9

 
 Pre voličov bývajúcich na uliciach:
         Ulica Pavla Dobšinského, Ulica J. Kollára, Ulica I. Krasku, Ulica robotnícka,

  Ulica F. M. Dostojevského, Ulica L. N. Tolstého,  Ulica Juraja Fándlyho,

  Ulica J. Martinčeka,   Ulica J. Chalupku, Ulica M. Nešpora, Haličská cesta,

 

 

  Okrsok číslo 15:
 

  Miestom konania  : Základná škola Ladislava Novomeského

                                  Rúbanisko II  súp. č. 3079

  Pre voličov bývajúcich na uliciach:


          Ulica Mateja Bela, Ulica kvetná, Ulica Ladislava Novomeského, Ulica Maxima  

  Gorkého,  Ulica M. Kukučína, Ulica Jánošíkova, Ulica F. Palackého, Smetanovo námestie,    

  Ulica maršala  Malinovského, Ulica Gagarinova,  Ulica Janka Alexyho,   Ulica študentská,     

  Ulica Kukorelliho,   Ulica Karola Supa

 

 Okrsok číslo 16:
 

  Miestom konania : Základná škola Ladislava Novomeského

                                 Rúbanisko II  súp.č.3079
 

  Pre voličov bývajúcich na:


        R ú b a n i s k o  I I      1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 76
        R ú b a n i s k o  I I I   53, 54, 55, 56, 57, 58

 

 Okrsok číslo 17:
 

  Miestom konania  :  Základná škola Ladislava  Novomeského

                                   Rúbanisko II  súp. č. 3079
 

  Pre voličov bývajúcich na :  R ú b a n i s k o  I
 

 Okrsok číslo 18:
 

  Miestom konania  :   Základná škola Ladislava Novomeského

                                    Rúbanisko II súp. č. 3079


  Pre voličov bývajúcich na:


       R ú b a n i s k o   II    20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38,

                                          40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48
 

 Okrsok číslo 19:
 

  Miestom konania :  Základná škola Ladislava  Novomeského

                                   Rúbanisko II súp. č. 3079
 

  Pre voličov bývajúcich na:


         R ú b a n i s k o   II   50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62

 

  Okrsok číslo 20:
 
Miestom konania  :   Základná škola Ladislava Novomeského

                                  Rúbanisko II súp. č. 3079

 

 Pre voličov bývajúcich na:


        R ú b a n i s k o II  63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78

Ulica budovateľov,  Ulica športová,  Ulica okružná,            

Ľadovo,  Parný mlyn,  Mestská pustatina, Lučenské kúpele, Tenisové ihrisko, Koháryho dolina
 

 Okrsok číslo 21:
 

 Miestom konania  :  Spojená škola internátna

                                  Ulica Karola Supa č. 2824/2
 

Pre voličov bývajúcich na:    R ú b a n i s k o   III   1, 2, 3, 4, 5, 6
 

Okrsok číslo 22:
 

 Miestom konania  :  Spojená škola internátna                                                                              

                                  Ulica Karola Supa č.2824/2
 

 Pre voličov bývajúcich na:    R ú b a n i s k o   III  7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,

                                                                                  20, 21, 22, 23,  61, 62, 63, 64, 65
 

Okrsok číslo 23 :
 

  Miestom konania  :  Spojená škola internátna  

                                   Ulica Karola Supa č.2824/2
 

 Pre voličov bývajúcich na :  

 

 Rúbanisko III  24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44,

                         45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52
 

 Okrsok číslo 24:
 

  Miestom konania :  Denné centrum  Opatová

                                 Ulica parašutistov súp. č. 585
 

  Pre voličov bývajúcich na uliciach v časti mesta Opatová:

 

       Ulica revolučná, Ulica potočná, Ulica továrenská, Ulica Samuela Mikovíniho,

Ulica tkáčska
 

 

Okrsok číslo 25:
 

  Miestom konania  :  Denné centrum  Opatová

                                  Ulica parašutistov súp. č. 585
 

  Pre voličov bývajúcich na uliciach v časti mesta Opatová:


          Ulica Jána Petiana -  Petényiho,  Ulica záhradná, Ulica A. S.Jegorova, Gemerská cesta,

  Ulica Jána Perlicziho, Ulica Daxnerova, Ulica bratrícka, Ulica kláštorná, Dolná Slatinka,

  Horná Slatinka, Čurgov, Ružová osada, Líšková osada, Ulica J. Jiskru, Ulica parašutistov,

  Ulica Karola Borhyho.
 

 

 Okrsok číslo 26


 Miestom konania :  Základná škola s materskou školou s vyučovacím a výchovným                      

                                  jazykom maďarským J. Kármána

                                  Ulica  J. Kármána č.25/ 5

 

  Pre voličov bývajúcich v časti mesta  M a l á    V e s:

 

         Ulica hlavná, Ulica jasná, Ulica mesačná, Ulica nábrežná, Ulica pod kaštieľom, Ulica  

  sadová, Ulica slnečná, Ulica tichá, Ulica úzka, Ulica zámocká
 

 

 

                                                                                             PhDr. Alexandra Pivková

                                                                                                 primátorka mesta

 

 

V  Lučenci   28.8. 2017

 

 

 

 

 

 


 
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka