Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zákony a nariadenia

 

Viete aké sú základné úlohy obecnej /mestskej/ polície?

Viete aké sú základné povinnosti príslušníka obecnej /mestskej/ polície?

Viete aké sú základné oprávnenia príslušníka obecnej /mestskej/ polície ?

Viete, čo sú to donucovacie prostriedky, aké donucovacie prostriedky a v ktorých prípadoch môže príslušník obecnej/mestskej/ polície použiť?


Na všetky tieto otázky vám odpovedia nasledujúce riadky:


      Zákon o obecnej polícii  č. 564/1991 Zb.  stanovuje postavenie obecnej polície ako poriadkového útvaru pôsobiaceho pri zabezpečovaní obecných vecí verejného poriadku, ochrany životného prostredia v obci a plnení úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných nariadení obce, z uznesení obecného zastupiteľstva a z rozhodnutí starostu obce.
      Obecnú políciu podľa zákona zriaďuje a zrušuje obec všeobecne záväzným nariadením. Náčelníka obecnej polície na návrh starostu vymenúva a odvoláva obecné zastupiteľstvo. Úlohy obecnej polície v mestách plní mestská polícia (ďalej len „obecná polícia“). Rovnošata príslušníkov obecnej polície je jednotná na celom území Slovenskej republiky.


Základné úlohy obecnej polície:


• zabezpečovať verejný poriadok v obci, spolupôsobiť pri ochrane jej obyvateľov a iných osôb v obci pred ohrozením ich života a zdravia,
• spolupôsobiť s príslušnými útvarmi Policajného zboru (PZ)  pri ochrane majetku obce, majetku občanov, ako aj iného majetku v obci pred poškodením, zničením, stratou alebo pred zneužitím i s využitím ústrední zabezpečujúcich signalizáciu a iných zabezpečovacích systémov (pulty centrálnej ochrany),
• dbať o ochranu životného prostredia v obci,
• dbať o dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny v uliciach, iných verejných priestranstvách a verejne prístupných miestach,
• vykonávať všeobecne záväzné nariadenia obce, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia starostu,
• objasňovať a prejednávať v blokovom konaní vybrané priestupky; v blokovom konaní prejednáva aj priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky spáchané neuposlúchnutím pokynu vyplývajúceho:

1. z dopravnej značky zákaz zastavenia, zákaz státia, zákaz vjazdu, zákaz odbočovania, zákaz otáčania, prikázaný smer jazdy, prikázaný smer obchádzania, vyhradené parkovisko, obytná zóna, pešia zóna, školská zóna, zóna s dopravným obmedzením a parkovisko,
2. zo všeobecnej úpravy cestnej premávky, ktorou sa zakazuje zastavenie, státie a vjazd vozidiel,

• oznamovať príslušným orgánom porušenie právnych predpisov, ktoré zistí pri plnení svojich úloh a ktorých riešenie nepatrí do pôsobnosti obce,
• oznamovať obci porušenie zákazu požitia alkoholických nápojov a iných návykových látok osobou maloletou do 15 rokov alebo mladistvou do 18 rokov, 
• plniť úlohy na úseku prevencie v rozsahu pôsobnosti ustanovenej týmto zákonom.

 

Základné povinnosti príslušníka obecnej polície:


• dodržiavať zákony a iné všeobecne záväzné právne predpisy a v ich rámci sa riadiť pokynmi náčelníka, prípadne pokynmi starostu,
• dbať na vážnosť, česť a dôstojnosť občanov i svoju vlastnú a nepripustiť, aby občanom v súvislosti s činnosťou obecnej polície vznikla bezdôvodná ujma a prípadný zásah do ich práv a slobôd neprekročil mieru nevyhnutnú na dosiahnutie účelu sledovaného zákrokom,
• zakročiť podľa svojich možností a schopností v medziach zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, prípadne vykonať iné nevyhnutné opatrenia,
• zakročiť, ak je dôvodné podozrenie, že bol spáchaný alebo je páchaný trestný čin, priestupok, iný správny delikt alebo iným spôsobom rušený verejný poriadok,
• zakročiť, ak je ohrozený život, zdravie alebo hrozí škoda na majetku; nemusí tak urobiť, ak by tým vystavil vážnemu ohrozeniu seba alebo iné osoby,
• oznámiť spáchanie trestného činu Policajnému zboru alebo prokurátorovi a podľa povahy veci tiež zamedziť vstupu nepovolaných osôb na miesto činu,
• poučiť pri vykonávaní zákrokov osoby o ich právach,
• oznamovať bezodkladne náčelníkovi závady a nedostatky, ktoré ohrozujú alebo sťažujú výkon jeho činnosti,
• preukazovať svoju príslušnosť k obecnej polícii rovnošatou s viditeľne umiestneným identifikačným číslom, preukazom príslušníka obecnej polície, ako aj ústnym vyhlásením "obecná polícia",
• pred zákrokom preukázať svoju príslušnosť k obecnej polícii. Nemusí tak urobiť v prípadoch, ak to povaha a okolnosti zákroku neumožňujú. Ústnym vyhlásením preukazuje príslušník obecnej polície svoju príslušnosť k obecnej polícii iba vo výnimočných prípadoch, keď okolnosti zákroku neumožňujú túto príslušnosť preukázať rovnošatou alebo preukazom príslušníka obecnej polície.
• pred použitím donucovacích prostriedkov je príslušník obecnej polície povinný vyzvať osobu, proti ktorej zakročuje, aby upustila od protiprávneho konania, s výstrahou, že bude použitý niektorý z donucovacích prostriedkov. Od výzvy a výstrahy môže upustiť iba v prípade, keď je sám napadnutý alebo je ohrozený život alebo zdravie inej osoby a vec neznesie odklad alebo tomu bránia iné okolnosti,
• neodkladne hlásiť použitie donucovacích prostriedkov náčelníkovi obecnej polície.

 

Základné oprávnenia príslušníka obecnej polície:


• vyzvať osobu, aby upustila od konania, ktorým narušuje verejný poriadok, alebo od iného protiprávneho konania,
• ukladať a vyberať v blokovom konaní pokuty za priestupky zistené pri plnení úloh (viac viď. § 3 ods. 1 písm. f),
• zadržať osobu pristihnutú pri páchaní alebo bezprostredne po spáchaní trestného činu a ihneď ju odovzdať najbližšiemu útvaru Policajného zboru; ak ide o hľadanú osobu, predviesť ju na útvar obecnej polície na účel podania vysvetlenia a urobiť úkony podľa osobitných predpisov,
• presvedčiť sa, či ten, koho zadržiavajú, nie je ozbrojený alebo či nemá pri sebe inú vec, ktorou by mohol ohroziť život alebo zdravie, prípadne takú vec odobrať; odobratú vec alebo zbraň odovzdá najbližšiemu útvaru Policajného zboru spolu so zadržanou osobou,
• prikázať každému, aby na nevyhnutný čas nevstupoval na určené miesta alebo sa na nich nezdržiaval, pokiaľ to vyžaduje účinné zabezpečenie plnenia úloh obecnej polície alebo obce,
• zastavovať vozidlá, ak vodič vozidla spáchal priestupok proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, ktorý je oprávnený prejednať v blokovom konaní (pozri hore) alebo ak ide o vozidlo, po ktorom bolo vyhlásené pátranie,
• požadovať potrebné vysvetlenie od osoby, ktorá môže prispieť k objasneniu skutočností dôležitých pre odhalenie priestupku a zistenie jeho páchateľa. Príslušník obecnej polície je oprávnený vyzvať osobu, aby sa ihneď alebo v určenom čase dostavila na útvar obecnej polície za účelom vykonania úkonov potrebných na objasňovanie priestupkov. Ak osoba bez ospravedlnenia alebo bez závažných dôvodov výzve nevyhovie a na objasnenie priestupku je podanie vysvetlenia nevyhnutné, môže ju príslušník obecnej polície predviesť na útvar obecnej polície na účel podania vysvetlenia. Na účel predvedenia môže príslušník obecnej polície, ak je to nevyhnutné, použiť aj donucovacie prostriedky. Príslušník obecnej polície je povinný osobu poučiť o možnosti odoprieť vysvetlenie,
• ak je dôvodná obava, že je ohrozený život alebo je vážne ohrozené zdravie osoby, alebo ak hrozí závažná škoda na majetku a hrozí nebezpečenstvo z omeškania, je príslušník obecnej polície oprávnený otvoriť byt, vstúpiť doňho a vykonať potrebné opatrenia na odvrátenie hroziaceho nebezpečenstva. V takom prípade je príslušník obecnej polície povinný zabezpečiť prítomnosť nezúčastnenej osoby; nemusí tak urobiť, ak hrozí nebezpečenstvo z omeškania a je bezprostredne ohrozený život alebo zdravie alebo bezprostredne hrozí závažná škoda na majetku,
• po predchádzajúcej márnej výzve na vydanie odňať vec, o ktorej sa možno dôvodne domnievať, že v konaní o priestupku môže byť vyslovené jej prepadnutie alebo môže byť zhabaná, alebo môže súvisieť s trestným činom, alebo ak ide o vec hľadanú podľa § 24 ods. 4 (hľadané osoby, veci alebo vozidlá)
• použiť hmaty, chvaty, údery a kopy sebaobrany, slzotvorné prostriedky a obušok aby:


1. zaistil bezpečnosť inej osoby alebo vlastnej pred protiprávnym útokom, ak sa po výzve od útoku neupustí, útok bezprostredne hrozí, trvá alebo podľa všetkých známok bude pokračovať,
2. zabránil výtržnosti, ruvačke, úmyselnému poškodzovaniu majetku alebo inému hrubému správaniu, ktorým je porušovaný verejný poriadok,
3. zabránil násilnému vstupu nepovolaných osôb do chránených objektov alebo na miesta, kde je vstup zakázaný,
4. zadržal osobu, ktorá kladie aktívny odpor,
5. predviedol osobu, ktorá kladie aktívny odpor,


• použiť hmaty a chvaty ak osoba kladie pasívny odpor,
• použiť putá na spútanie zadržanej osoby, ktorá kladie aktívny odpor alebo napadá iné osoby alebo príslušníka obecnej polície alebo poškodzuje majetok, po márnej výzve, aby od takéhoto konania upustila,
• použiť putá na vzájomné pripútanie dvoch alebo viacerých zadržaných osôb (pri splnení ďalších podmienok),
• použiť putá pri vykonávaní služobných úkonov so zadržanou osobou, ak je dôvodná obava, že sa pokúsi o útek,
• použiť služobného psa:


1. aby zaistil bezpečnosť inej osoby alebo vlastnej, ak sa po výzve neupustí od útoku, útok bezprostredne hrozí, trvá alebo podľa všetkých známok bude pokračovať,
2. aby zabránil výtržnosti (ruvačke a pod.), ktorým je porušovaný verejný poriadok,
3. aby zabránil násilnému vstupu do chránených objektov alebo na miesta, kde je vstup zakázaný,
4. na prenasledovanie osoby na úteku, aby donútil ukrývajúcu sa osobu opustiť úkryt, ak majú byť takéto osoby zadržané, alebo na ich stráženie.
5. použiť technický prostriedok na zabránenie odjazdu motorového vozidla v prípade, ak motorové vozidlo stojí na mieste, kde je to zakázané dopravnými značkami alebo dopravnými zariadeniami, a ak porušenie zákazu nie je možné z viny priestupcu bezodkladne prejednať,
6. použiť zbraň:


• v prípade nutnej obrany a krajnej núdze,
• aby odvrátil nebezpečný útok, ktorý ohrozuje chránený objekt alebo miesto, kde je vstup zakázaný, po márnej výzve, aby sa od útoku upustilo.
• použiť úder zbraňou v prípade nutnej obrany spravidla v zápase s útočníkom, ak jeho odpor nemôže prekonať inak.
• použiť hrozbu zbraňou a varovný výstrel do vzduchu v prípadoch, aby:


1. zaistil bezpečnosť inej osoby alebo vlastnej, ak vyzvaná osoba neupustí od útoku, útok bezprostredne hrozí, trvá alebo podľa všetkých okolností bude pokračovať,
2. obmedzil osobnú slobodu osobe, ak táto osoba kladie aktívny odpor,
3. zabránil ruvačke alebo inému hrubému správaniu, ktorým osoba porušuje verejný poriadok,
4. zabránil násilnému vstupu do chráneného objektu alebo na miesta, kde je vstup zakázaný,
5. zabránil úteku prenasledovanej osoby alebo stráženej osoby, ak jej má byť alebo jej bola obmedzená osobná sloboda.

 

Niektoré zákony, zákonné normy a všeobecne záväzné nariadenia Mesta Lučenec, ktorými sa riadi Mestská Polícia a dbá na ich dodržiavanie.

 

 

VZN Č.04/2011 O VEREJNOM PORIADKU NA ÚZEMÍ MESTA LUČENEC-ÚPLNÉ ZNENIE

Schválené: 19.2.2013
Vyhlásené: 26.2.2013
Účinnosť: 13.3.2013


VZN Č.10/2012 - TRHOVÝ PORIADOK TRHOVÝCH MIEST V MESTE LUČENEC
Schválené: 30.10.2012
Vyhlásené: 4.11.2012
Účinnosť: 22.11.2012

 

VZN Č. 02/2017 O NIEKTORÝCH PODMIENKACH DRŽANIA PSOV NA ÚZEMí MESTA LUČENEC
Schválené: 14.2.2017
Vyhlásené: 28.5.2017
Účinnosť: 15.3.2017


SMERNICA O SLOBODNOM PRÍSTUPE K INFORMÁCIÁM ČÍSLO 15/2009

 

PRACOVNÝ PORIADOK MESTSKEJ POLÍCIE V LUČENCI

Schválené: 27.6.1996

Účinnosť: 7.10.1996

 

ŠTATÚT MESTA LUČENEC - SCHVÁLENÝ 27.4.2010

Aktualizované 27.1.2015

 

ZÁKON - 219/1996 - O OCHRANE PRED ZNEUŽÍVANÍM ALKOHOLICKÝCH NÁPOJOV A O ZRIAĎOVANÍ A PREVÁDZKE PROTIALKOHOLICKÝCH ZÁCHYTNÝCH IZIEB

Platnosť od:23.07.1996

Účinnosť od:19.04.2013

 

ZÁKON 377/2004 – O OCHRANE NEFAJČIAROV...

Platnosť od 25.06.2004

Účinnosť od 20.05.2016

 


ZÁKON - 564/1991 - O OBECNEJ POLÍCII V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV

Platnosť od 31.12.1991

Účinnosť od 01.07.2016


+ NARIADENOE VLÁDY SR č. 590/2003 – O SKÚŠKACH ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI PRÍSLUŠNÍKOV OBECNÝCH POLÍCIÍ...


ZÁKON - 372/1990 - O PRIESTUPKOCH

Platnosť od 6.09.1990

Účinnosť od 1.02.2017

 

VYHLÁŠKA 536/1991 - O PYROTECHNICKÝCH VÝROBKOCH 

Platnosť od 20.12.1991

Účinnosť od 1.01.2000

 


 
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka