Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zasadnutia MsZ


Aktuálny rok 2019

Zasadanie zo dňa 28.3.2019

P o z v á n k a

V zmysle ustanovenia § 12, odst. 1 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam 5. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Lučenci, ktoré sa uskutoční 28.03.2019  (štvrtok) o 16.00 hod. v budove historickej Radnice Lučenec, Radná sála, prízemie.

Navrhovaný program:

Otvorenie - schválenie programu

Schválenie overovateľov zápisnice a zostavovateľov uznesenia

Návrh na vyhlásenie a zabezpečenie verejného obstarávania k predmetu zákazky „Verejné investičné a udržiavacie služby v meste Lučenec“

Predkladateľ: Ing. Igor Korniet, prednosta MsÚ

Spracovateľ: Ing. Róbert Ladoš, vedúci oddelenia dopravy a životného prostredia

Návrhy a podnety poslancov

Interpelácie poslancov

Záver

 

                                                                                      PhDr. Alexandra Pivková

                                                                                               primátorka mesta

Súpis uznesení z  5.  zasadnutia Mestského zastupiteľstva  v Lučenci, konaného  dňa 28.03.2019

 

UZNESENIE Č. 65/2019
K bodu programu: Otvorenie -  schválenie programu

Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci

s c h v a ľ u j e

A.1.  body programu  zasadnutia  mestského  zastupiteľstva  v Lučenci tak,  ako  boli  zverejnené v pozvánke  dňa   22.03.2019.

z celkového počtu 21 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo

18 takto :

-za                 17

- proti              0

- zdržal sa        1

- nehlasoval     0

UZNESENIE Č. 66/2019
K bodu programu: Schválenie overovateľov zápisnice,  zostavovateľov uznesení

Mestské zastupiteľstvo v Lučenci

 

A. s c h v a ľ u j e:

A.1 za zostavovateľov uznesenia: MUDr.  Juraj  Pelč,  Mgr.  Jozef  Kramec

A.2. za overovateľov zápisnice :  Ing.  Eva  Balážová  PhD. ,  Mgr.  Andrea  Moravčíková

 

z celkového počtu 21 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo

18 takto :

-za                    18

- proti             0

- zdržal sa       0

- nehlasoval     0

 UZNESENIE Č. 67/2019
K bodu programu: Návrh na schválenie vyhlásenia a zabezpečenia verejného obstarávania k predmetu zákazky: „Verejné investičné a udržiavacie služby v meste Lučenec.“

Mestské zastupiteľstvo v Lučenci

A. schvaľuje

A.1 Vyhlásenie a zabezpečenie verejného obstarávania k predmetu zákazky: „Verejné investičné a udržiavacie služby v meste Lučenec,“ ktoré vyhlási mesto Lučenec ako verejný obstarávateľ, a výsledkom ktorého bude uzavretie zmluvného vzťahu na obdobie 10 rokov.

A.2 Zriadenie komisie na vyhodnotenie ponúk k predmetu zákazky: „Verejné investičné a udržiavacie služby v meste Lučenec“ v zložení:

PhDr. Ing. Pavol  Krížo,  PhD. MBA,  Ing.  Eva  Balážová  PhD.,  MUDr.  Juraj  Pelč,  Mgr.  Jozef  Kramec,   MUDr.  Zaher  Mahmoud, 

z celkového počtu 21 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo

18 takto :

-za                    14

- proti             2

- zdržal sa       2

- nehlasoval     0

Neprijaté  návrhy  uznesení  zo  zasadnutia  mestského  zastupiteľstva  dňa  28.3.2019:

 

K  bodu:  Otvorenie a schválenie  programu – poslanecký  návrh

 

Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci

A. s c h v a ľ u j e

A.1.  poslanecký  návrh  pani  poslankyne  JUDr.  Endrődyovej  za  stiahnutie  bodu  č.  3  z rokovania  mestského  zastupiteľstva  dňa  28.3.2019

z celkového počtu 21 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo 18 takto :

-za                    5

- proti             12

- zdržal sa        0

- nehlasoval     1

Návrh  uznesenia  nebol  prijatý

 

K  bodu :  Návrh na schválenie vyhlásenia a zabezpečenia verejného obstarávania k predmetu zákazky: „Verejné investičné a udržiavacie služby v meste Lučenec.“

 

Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci

A. s c h v a ľ u j e

A.1.  poslanecký  návrh  pani  poslankyne  JUDr.  Endrődyovej  č. 1  v znení :

schváliť  verejné  obstarávanie,  ktorého  výsledkom  je  uzavretie  zmluvy  na dobu  4  rokov

z celkového počtu 21 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo 18 takto :

-za                    6

- proti             11

- zdržal sa        1

- nehlasoval     0

Návrh  uznesenia  nebol  prijatý

 

K  bodu  :  Návrh na schválenie vyhlásenia a zabezpečenia verejného obstarávania k predmetu zákazky: „Verejné investičné a udržiavacie služby v meste Lučenec.“

Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci

A. s c h v a ľ u j e

A.1.  poslanecký  návrh  pani  poslankyne  JUDr.  Endrődyovej  č. 2  v znení :

aby  sa  vyhlásenie  verejného obstarávania  schvaľovalo  na  každú  zákazku  samostatne 

z celkového počtu 21 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo 18 takto :

-za                    5

- proti             13

- zdržal sa        0

- nehlasoval     0

Návrh  uznesenia  nebol  prijatý

K bodu : Návrh na schválenie vyhlásenia a zabezpečenia verejného obstarávania k predmetu zákazky: „Verejné investičné a udržiavacie služby v meste Lučenec.“

Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci

A. s c h v a ľ u j e

A.1.  poslanecký  návrh  pani  poslankyne  JUDr.  Endrődyovej  č. 3  v znení :

aby sa z verejného obstarávania  služieb pod  bodom b/  vypustilo  budovanie   miestnych komunikácií,  chodníkov a verejných  priestorov.   

z celkového počtu 21 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo 18 takto :

-za                    5

- proti             13

- zdržal sa        0

- nehlasoval     0

Návrh  uznesenia  nebol  prijatý

K bodu  :  Návrh na schválenie vyhlásenia a zabezpečenia verejného obstarávania k predmetu zákazky: „Verejné investičné a udržiavacie služby v meste Lučenec.“

Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci

A. s c h v a ľ u j e

A.1.  poslanecký  návrh  pani  poslankyne  JUDr.  Endrődyovej  č. 4  v znení :

aby  celý proces verejného  obstarávania  bol  podrobený  kontrole  Úradu  pre  verejné  obstarávanie

z celkového počtu 21 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo 18 takto :

-za                    8

- proti               3

- zdržal sa        6

- nehlasoval     1

Návrh  uznesenia  nebol  prijatý

 

K  bodu : Návrh na schválenie vyhlásenia a zabezpečenia verejného obstarávania k predmetu zákazky: „Verejné investičné a udržiavacie služby v meste Lučenec.“

Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci

A. s c h v a ľ u j e

A.1.  poslanecký  návrh  pani  poslankyne  Ing.  Olšiakovej,  aby  mesto Lučenec  pred  vyhlásením  verejnej  súťaže   požiadalo   Úrad  pre  verejné  obstarávanie   o stanovisko 

 na  predmet  súťaže  a zadávanie  zákazky

z celkového počtu 21 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo 18 takto :

-za                    5

- proti               4

- zdržal sa        8

- nehlasoval     1

Návrh  uznesenia  nebol  prijatý

 

Zostavovatelia  uznesení  :  MUDr.  Juraj  Pelč,  Mgr.  Jozef  Kramec

 

PhDr.  Alexandra  Pivková

primátorka  mesta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hlasovanie

z2019_4_vysledky_hlasovania.html(36 kB)Výsledky hlasovania

Prezenčná  listina z  5.zasadnutia  Mestského  zastupiteľstva  v Lučenci dňa  28.3..2019

 Mgr.  Pavol  Baculík,    Ing.  Eva  Balážová PhD,    JUDr. Renáta  Endrodyová,  Ing. Peter  Grenda,  Ing.Branislav  Hámorník,     Mgr.  Branislav  Hrdlička,    Ing. Roman Konečný,  Ing. Michal  Kováč,  Mgr. Jozef  Kramec,     Lucia  Lásková, MUDr.  Zaher Mahmoud,   Ing.   Rút Olšiaková,  PhDr.   Ing.  Pavol  Krížo,  PhD.,  MBA,  MUDr.  Juraj  Pelč,   Ing.  arch.  Ivan  Siláči  PhD.,  Tomáš  Šúrik, Mgr.  Andrea  Moravčíková,  MUDr.  Rudolf  Slivka,

 PhDr.  Alexandra  Pivková,  Ing.  Igor  Korniet, JUDr. Eva  Szabóová

Ospravedlnení:  JUDr.  Jozef  Oravec, Ing. arch.  Anna Václavíková,  Ing. Elena  Uličná

Ing.  Mária  Móricová,  Ing. Želmíra  Kolimárová,   JUDr.Ivana  Kašová,  Ing.  Ivana  Olšágová Jasenková,   Ing.  Róbert  Ladoš,  Ing. Mária  Bérešová,  Ing.  Róbert  Móric,  RNDr.  Pavol  Cífer, Bc. Ján  Tuček

 

                                                                                                         

   

Zápisnica z 5. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Lučenci      

konaného dňa: 28.03.2019 

 

Priebeh  rokovania :

1.Otvorenie -  schválenie  programu

Primátorka- „Prajem všetkým príjemný dobrý deň a srdečne vás vítam na 5.zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Lučenci. Vítam medzi nami občanov, členov poslaneckého zboru, riaditeľov mestských organizácií, zástupcov médií, zamestnancov mestského úradu a všetkých prítomných.  Po preskúmaní prezenčnej listiny konštatujem, že sa dnešného rokovania zúčastňuje nadpolovičná väčšina všetkých poslancov, preto v súlade so zákonom SNR č.369/1990 O obecnom zriadení  v platnom znení vyhlasujem zasadnutie za uznášaniaschopné.  Z dnešného  rokovania  sa ospravedlnili  poslanci  JUDr.  Jozef  Oravec, Ing.  Elena  Uličná,  Ing. arch.  Anna  Václavíková.“

Pani  primátorka  dala   hlasovať  za  predložený  návrh  programu  rokovania:

Návrh  programu:

1.Otvorenie - schválenie programu

2.Schválenie overovateľov zápisnice a zostavovateľov uznesenia

3.Návrh na vyhlásenie a zabezpečenie verejného obstarávania k predmetu zákazky „Verejné investičné a udržiavacie služby v meste Lučenec“

Predkladateľ: Ing. Igor Korniet, prednosta MsÚ

Spracovateľ: Ing. Róbert Ladoš, vedúci oddelenia dopravy a životného prostredia

4.Návrhy a podnety poslancov

5.Interpelácie poslancov

Záver

 

 

Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci

s c h v a ľ u j e

A.1.  body programu  5. zasadnutia  mestského  zastupiteľstva  v Lučenci tak,  ako  boli  zverejnené v pozvánke  dňa   22.03.2019.

 

Výsledok hlasovania č.1 za:  17 (Mgr.  Pavol  Baculík,    Ing.  Eva  Balážová PhD,     Ing. Peter  Grenda,  Ing.Branislav  Hámorník,  Mgr.  Branislav  Hrdlička,    Ing. Roman Konečný,  Ing. Michal  Kováč,  Mgr. Jozef  Kramec,  PhDr.  Ing. Pavol  Krížo  PhD. MBA,  Lucia  Lásková, MUDr.  Zaher Mahmoud, Mgr.  Andrea  Moravčíková,   Ing.   Rút Olšiaková,  MUDr. Juraj  Pelč,  Ing.  arch.  Ivan  Siláči PhD. , MUDr. Rudolf  Slivka,  Tomáš  Šúrik)

proti: 0,  zdržal sa: 1(JUDr. Renáta  Endrődyová),   nehlasoval:  0

 

Rozprava.

JUDr. Endrődyová – predložila poslanecký návrh, aby z programu dnešného zasadnutia mestského zastupiteľstva bol bod č.3 „Návrh na vyhlásenie a  zabezpečenie verejného obstarávania k predmetu zákazky „Verejné investičné a udržiavacie služby v meste Lučenec“   stiahnutý.  Očakávala, že  materiál  bude  pripravený  korektne, zodpovedne a hlavne v súlade  so  zákonom. Musí však konštatovať, že predložený materiál nespĺňa tieto podmienky.  V dôvodovej  správe  sa uvádza,  že výsledkom  verejného obstarávania  má  byť  uzavretie  zmluvného vzťahu na obdobie 10 rokov a zmluva by mala mať charakter rámcovej zmluvy.  V § 83  ods.  2  Zákona o verejnom obstarávaní  sa uvádza, že rámcovú  zmluvu je možné  uzavrieť  maximálne na dobu  4 rokov. Konzultovala to aj s Úradom pre verejné obstarávanie.   Bolo jej odpovedané, že táto zákazka nie je takéhoto  charekteru. Nenašla  ani  jediné mesto, ktoré  by od  platnosti  zákona  v roku 2015 obstarávalo  na dobu  dlhšiu  ako  4  roky.  Dodala,  že umelé spájanie  zákaziek  je  zakázané  v rámci  Zákona o verejnom obstarávaní. 

Prednosta  -postúpili  sme písomne  otázky na verejného obstarávateľa  a dostali  sme odpoveď,  že na  dobu  10  rokov majú aj mestá  Bánovce  nad  Bebravou,  Považská Bystrica. Čo sa týka zákazky, celý  systém  je postavený  na tom, že sa súťažiaci prihlási  na všetky  tri  časti, alebo len na jednu časť. Nejedná sa o spájanie zákazok. 

JUDr.  Szabóová  - otázku položila  spoločnosti,  ktorá  zabezpečuje  verejné obstarávanie, ako je to  s  §  83  vo  vzťahu  k rámcovej  dohode.  Bolo jej povedané, že §  83  sa  vzťahuje  na rámcovú dohodu. V zmysle  §  2  ods.  5, písm  g /  mesto  Lučenec  neuzatvára  rámcovú  zmluvu, ale uzatvára  zmluvu o dodávke  služieb  s charakterom  rámcovej  zmluvy. 

JUDr. Endrődyová –  s touto otázkou sa obrátila  priamo na Úrad  verejného obstarávania

Pani primátorka  dala  hlasovať  za poslancký  návrh  pani  poslankyne  JUDr. Endrődyovej

Výsledok hlasovania č.2

za: 5 (JUDr. Renáta  Endrődyová, Ing. Peter  Grenda, Ing. Michal  Kováč, Ing.   Rút Olšiaková, MUDr. Rudolf  Slivka)

proti:12 ( Ing.  Eva  Balážová PhD,     Ing.Branislav  Hámorník,  Mgr.  Branislav  Hrdlička,    Ing. Roman Konečný,  Mgr. Jozef  Kramec,  PhDr.  Ing. Pavol  Krížo  PhD. MBA,  Lucia  Lásková, MUDr.  Zaher Mahmoud, Mgr.  Andrea  Moravčíková,   MUDr. Juraj  Pelč,  Ing.  arch.  Ivan  Siláči PhD. ,  Tomáš  Šúrik)

zdržal sa: 0,   nehlasoval:  1  (Mgr.  Pavol  Baculík)

 

2. Schválenie overovateľov zápisnice a zostavovateľov uznesenia

Primátorka  -  na  základe  návrhov  poslaneckých  klubov  za  zostavovateľov uznesenia  boli  navrhnutí  poslanci  Ing. Eva  Balážová PhD.,  Mgr.  Andrea  Moravčíková.  Rovnako na základe  návrhu  poslaneckých  klubov  za  overovateľov  zápisnice  boli  navrhnutí  poslanci  MUDr. Juraj   Pelč,  Ing.  Jozef  Kramec.

Pani primátorka  dala  hlasovať  za uznesenie v znení:

 

Mestské zastupiteľstvo v Lučenci

A. s c h v a ľ u j e:

A.1 za zostavovateľov uznesenia: MUDr.  Juraj  Pelč,  Mgr. Jozef  Kramec

A.2. za overovateľov zápisnice :  Ing.  Eva  Balážová  PhD. , Mgr.  Andrea  Moravčíková

 

Výsledok hlasovania č.3 za:  18 (Mgr.  Pavol  Baculík,    Ing.  Eva  Balážová PhD,   JUDr. Renáta Endrődyová, Ing.Peter Grenda, Ing.Branislav  Hámorník,  Mgr.  Branislav  Hrdlička,    Ing. Roman Konečný,  Ing. Michal  Kováč,  Mgr. Jozef  Kramec,  PhDr.  Ing. Pavol  Krížo  PhD. MBA, Lucia  Lásková, MUDr. Zaher Mahmoud, Mgr.  Andrea  Moravčíková,  Ing.  Rút Olšiaková,  MUDr. Juraj  Pelč,  Ing.  arch.  Ivan  Siláči PhD. , MUDr. Rudolf  Slivka,  Tomáš  Šúrik)   proti: 0,  zdržal sa: 0,   nehlasoval:  0

 

3. Návrh na vyhlásenie a zabezpečenie verejného obstarávania k predmetu zákazky „Verejné investičné a udržiavacie služby v meste Lučenec“

Primátorka  -  všetky  otázky  poslancov  boli  zapracované  do  dôvodovej  správy,  zároveň  boli pripomienky prerokované a vysvetlené  na  rokovaní  s verejným obstarávateľom,  taktiež  boli postúpené otázky kladené hlavnej kontrolórke na Úrad pre  verejné  obstarávanie a  odpovede  boli  zaslané  poslancom.  Zdôraznila, že  mesto  je povinné  zabezpečovať  tieto  služby,  je to  povinnosť, ktorá vyplýva  zo  Zákona o obecnom  zriadení,  to  znamená,  že  ak  sú vážne dôvody vo vzťahu k ukončeniu zmluvných vzťahov s akciovou spoločnosťou   SPOOL,  ktorá  má  zmluvu na tieto  tri  predmety  obstarávania,  tak  je  dôvod,  aby  mesto si túto povinnnosť  splnilo,  to znamená  verejne  obstaralo  a  splnilo  podmienky  dvoch  zákonov: Zákona o obecnom zriadení k povinnostiam zabezpečovať služby vo vzťahu k verejnosti a Zákona  o verejnom  obstarávaní.  Mesto  v minulosti  pristupovalo a aj  v budúcnosti bude pristupovať k splneniu  všetkých  zákonitostí,  ktoré  Zákon  o verejnom obstarávaní  ukladá,  to  znamená  obstarávalo služby  rovnakým  zaobchádzaním,   v rámci  hospodárskych subjektov spôsobom transperentnosti,  princípom proporcionálnosti vo  vzťahu  k zákazke a  zároveň  hospodárne  a efektívne.  Predložila návrh vyobstarávať  tak,  aby  mesto  mohlo   naďalej  kvalitne, efektívne a optimálne zabezpečovať to,  čo občania  vo  volebných obvodoch  predkladajú.  Boli vysvetlené aj iné skutočnosti, čo  sa  týka  zmluvného  vzťahu, taktiež vzťahu k zadefinovaniu pojmov,  predpokladanej  hodnoty  zákazky, ktoré sú zapracované  v správe. Poznamenala,  že  voči  dezinformáciám  sa  mesto vysoko  ohradzuje. Je potrebné  si  uvedomiť, že sme  dostali  mandát od  občanov  tak,  aby  sme  ako  doteraz    hospodárili  ako  dobrý  hospodár a nikto  nemá  záujem  na tom, aby  sme porušovali  zákony,  išli  do  rizík a nerešpektovali sme  základné  princípy  efektivity,  hospodárnosti  a transparentnosti.

Rozprava.

JUDr.Endrődyová  -  k predloženému   materiálu  predložila  štyri  poslanecké  návrhy:

Prvý  poslanecký návrh  v znení,  aby sa  schválilo verejné  obstarávanie,  ktorého  výsledkom  je  uzavretie  zmluvy  na dobu  4  rokov

Druhý  poslanecký  návrh  v znení,  aby  sa  vyhlásenie  verejného obstarávania  schvaľovalo  na  každú  zákazku  samostatne 

Tretí  poslanecký návrh,  aby sa z verejného obstarávania  služieb pod  bodom b/  vypustilo  budovanie miestnych komunikácií,  chodníkov a verejných  priestorov.   

Štvrtý poslanecký  návrh,  aby  celý proces verejného  obstarávania  bol  podrobený  kontrole  Úradu  pre  verejné  obstarávanie

Pani primátorka  dala hlasovať za  prvý  poslanecký   návrh

Výsledok hlasovania č. 4

Za: 6 (JUDr.Renáta Endrődyová, Ing.Peter Grenda, Ing.Michal Kováč, Ing.  Rút Olšiaková, MUDr. Rudolf  Slivka,  Tomáš  Šúrik)  

proti: 11 (Mgr.  Pavol  Baculík,    Ing.  Eva  Balážová PhD,    Ing.Branislav  Hámorník,  Mgr.  Branislav  Hrdlička,    Mgr. Jozef  Kramec,  PhDr.  Ing. Pavol  Krížo  PhD. MBA, Lucia  Lásková, MUDr. Zaher Mahmoud, Mgr.  Andrea  Moravčíková,  MUDr. Juraj  Pelč,  Ing.  arch.  Ivan  Siláči PhD. ,)

zdržal sa:  1 (Ing. Roman Konečný) 

nehlasoval:  0

 

Poslanecký  návrh  nebol  schválený.

Pani primátorka  dala hlasovať za  druhý  poslanecký   návrh

Výsledok hlasovania č. 5

Za: 5 (JUDr.Renáta Endrődyová, Ing.Peter Grenda, Ing.Michal Kováč, Ing.  Rút Olšiaková, MUDr. Rudolf  Slivka)  

proti: 13 (Mgr.  Pavol  Baculík,    Ing.  Eva  Balážová PhD,    Ing.Branislav  Hámorník,  Mgr.  Branislav  Hrdlička,   Ing. Roman Konečný, Mgr. Jozef  Kramec,  PhDr.  Ing. Pavol  Krížo  PhD. MBA, Lucia  Lásková, MUDr. Zaher Mahmoud, Mgr.  Andrea  Moravčíková,  MUDr. Juraj  Pelč,  Ing.  arch.  Ivan  Siláči PhD. , Tomáš  Šúrik)

zdržal sa:  0  

nehlasoval:  0

 

Poslanecký  návrh  nebol  schválený

Pani primátorka  dala hlasovať za  tretí  poslanecký   návrh

Výsledok hlasovania č. 6

Za: 5 (JUDr.Renáta Endrődyová, Ing.Peter Grenda, Ing.Michal Kováč, Ing.  Rút Olšiaková, MUDr. Rudolf  Slivka)  

proti: 13 (Mgr.  Pavol  Baculík,    Ing.  Eva  Balážová PhD,    Ing.Branislav  Hámorník,  Mgr.  Branislav  Hrdlička,   Ing. Roman Konečný, Mgr. Jozef  Kramec,  PhDr.  Ing. Pavol  Krížo  PhD. MBA, Lucia  Lásková, MUDr. Zaher Mahmoud, Mgr.  Andrea  Moravčíková,  MUDr. Juraj  Pelč,  Ing.  arch.  Ivan  Siláči PhD. , Tomáš  Šúrik)

zdržal sa:  0  

nehlasoval:  0

Poslanecký  návrh  nebol  schválený

Pani primátorka  dala hlasovať za  štvrtý  poslanecký   návrh

Výsledok hlasovania č.7

Za: 8 (JUDr.Renáta Endrődyová, Ing.Peter Grenda, Ing.Michal Kováč, Mgr. Jozef  Kramec,

Ing.  Rút Olšiaková, Ing.  arch.  Ivan  Siláči PhD. , Tomáš  Šúrik, MUDr. Rudolf  Slivka ) 

proti: 3 ( Lucia  Lásková, Mgr.  Andrea  Moravčíková,  MUDr. Juraj  Pelč)

zdržal sa:  6  (Mgr.  Pavol  Baculík,    Ing.  Eva  Balážová PhD,    Ing.Branislav  Hámorník,  Mgr.  Branislav  Hrdlička,   Ing. Roman Konečný, PhDr.  Ing. Pavol  Krížo  PhD. MBA,

nehlasoval:  1  (MUDr. Zaher Mahmoud)

 

Poslanecký  návrh  nebol  schválený

Ing.Olšiaková  - predložila poslanecký návrh,  aby  mesto Lučenec  pred  vyhlásením  verejnej  súťaže  požiadalo  Úrad  pre verejné obstarávanie  o stanovisko   na  predmet  súťaže  a zadávanie  zákazky

MUDr. Mahmoud  -  nakoľko  uvedený  návrh  už  bol  raz  predložený,  nie  je  možné  za  opakovnaý  návrh  hlasovať

.JUDr. Endrődyová  - to  nie  je totožný  návrh,  ide o nárvh , aby  sa to  predložilo  Úradu  pre  verejné  obstarávanie

Prednosta  -  mesto  Lučenec  ako  verejný  obsttarávateľ pri  tomto  verejnom obstarávaní  a realizátor  verejného  obstarávania,  celý  materiál  bude  odovzdaný  na kontrolu  na  ÚVO.

Pani primátorka  dala  hlasovať za poslanecký  návrh pani poslankyne Ing. Olšiakovej  :

Výsledok hlasovania č. 8

Za: 5 (JUDr.Renáta Endrődyová, Ing.Peter Grenda, Ing.Michal Kováč, Ing.  Rút Olšiaková, 

MUDr. Rudolf  Slivka)  

proti: 4 (Lucia  Lásková, MUDr. Zaher Mahmoud, Mgr.  Andrea  Moravčíková,  MUDr. Juraj  Pelč)

zdržali sa: 8 (Ing.  Eva  Balážová PhD,   Ing.Branislav Hámorník,  Mgr. Branislav  Hrdlička,   Ing. Roman Konečný, Mgr. Jozef  Kramec,  PhDr.  Ing. Pavol  Krížo  PhD. MBA, Ing.  arch.  Ivan  Siláči PhD. , Tomáš  Šúrik)

nehlasoval:   1  (Mgr.  Pavol  Baculík)   

 

Pani primátorka  informovala, že  za  členov  komisie  boli  navrhnutí poslanci : 

PhDr.  Ing. Pavol  Krížo  PhD. MBA, Ing.  Eva  Balážová  PhD.,  MUDr.  Juraj  Pelč,  Img.  Jozef Kramec,  MUDr.  Zaher  Mahmoud

Pani primátorka dala  hlasovať  za  nasledovné   uznesenie:

 

Mestské zastupiteľstvo v Lučenci

A.  schvaľuje

A.1 Vyhlásenie a zabezpečenie verejného obstarávania k predmetu zákazky: „Verejné investičné a udržiavacie služby v meste Lučenec,“ ktoré vyhlási mesto Lučenec ako verejný obstarávateľ, a výsledkom ktorého bude uzavretie zmluvného vzťahu na obdobie 10 rokov.

 

A.2 Zriadenie komisie na vyhodnotenie ponúk k predmetu zákazky: „Verejné investičné a udržiavacie služby v meste Lučenec“ v zložení:

PhDr. Ing. Pavol  Krížo,  PhD. MBA,  Ing.  Eva  Balážová  PhD.,  MUDr.  Juraj  Pelč,  Mgr.  Jozef  Kramec,   MUDr.  Zaher  Mahmoud, 

 

Výsledok hlasovania č.9 za:  14 (Mgr.  Pavol  Baculík,    Ing.  Eva  Balážová PhD,    Ing.Branislav  Hámorník,  Mgr.  Branislav  Hrdlička,    Ing. Roman Konečný,  Mgr. Jozef  Kramec,  PhDr.  Ing. Pavol  Krížo  PhD. MBA, Lucia  Lásková, MUDr. Zaher Mahmoud, Mgr.  Andrea  Moravčíková,    MUDr. Juraj  Pelč,  Ing.  arch.  Ivan  Siláči PhD. , MUDr. Rudolf  Slivka,  Tomáš  Šúrik)  

proti: 2  (JUDr. Renáta Endrődyová, Ing.  Rút Olšiaková)

zdržal sa: 2   (Ing.Peter Grenda, Ing. Michal  Kováč)

 nehlasoval:  0

 

5.Interpelácie

JUDr. Endrődyová – opýtala sa na situáciu ohľadne Dobrovoľného hasičského  zboru,  ďalej sa opýtala  na  pretrvávajúce nefunkčné verejné osvetlenie, ďalšia otázka sa týkala zberu papiera, kde zber bol odovzdaný výlučne do kompetencie  MEPOS.  Na  poslaneckom grémiu pán prednosta spomenul, že s firmou MEPOS nie je dobrá spolupráca.  Opýtala sa,  prečo  zber  papiera  nemôže vykonávať podnikateľ, ktorý  do  doposiaľ  vykonával. 

Primátorka  -  na interpeláciu  bude odpovedané  písomne

Prednosta - poznamenal,  že  na  poslaneckom  grémiu  hovoril  o vzťahu  s firmou  MEPOS  v roku  2011

Ing.  Grenda  -  informoval  o petícii  občanov  z Ulice  robotníckej  ohľadne  zlého  stavu  cestnej komunikácie. Občania žiadajú zaradiť do harmonogramu  opráv cestných komunikáci.

Ing.  Ladoš -  odpoveď  na petíciu  je pripravená

Primátorka -   kópiu  odpovede  zaslať  aj  pánovi poslancovi  Ing.  Grendovi

Mgr.  Kramec - navrhuje, aby bola mimoriadne  riešená  rekonštrukcia  cestnej  komunikácie na sídlisku M.R. Štefánika. V roku 2018 bola  zverejnená  informácia  v mestských  novinách, že uvedená rekonštrukcia prebehne v blízkej dobe. Nakoľko rekonštrukcia nebola  realizovaná občania majú dotazy  a požiadavky  o urýchlené  riešenie  situácie.

Primátorka - odpovedala, že plán výtlkov je  jedna možnosť, ale pokaľ budú občania  akceptovať návrh mesta vo vzťahu k zmenám rozpočtu, ktorý pripravujeme v rámci  rezervného  fondu , je  snahou  mesta  riešiť  situáciu   

Ing.  Kováč - opýtal sa ohľadne bezpečnosti na Rúbanisku, nakoľko sa zvyšuje počet  sťažnosti od občanov ako aj zo  strany  podnikateľov  v tejto  lokalite  na  zvýšenú kriminalitu

Bc.  Tuček – odpovedal  na  interpeláciu.  Na  spoločnom  stretnutí  osobne  vysvetlil   akým spôsobom  postupuje mestská  polícia,  činnosť  hliadok  je  zameraná  na  túto oblasti.  Na  doplnenie  povedal,  že  sa plánuje  navýšenie  stavu  mestskej polície.  Lokalita  Rúbanisko  3  je  priorita a snažíme sa o dodržiavanie verejného poriadku. Vzhľadom na kapacitné  možnosti  mestskej polície v súčasnosti nevieme  viac  posilniť  hliadky.   Prebehlo  rokovanie  aj  so  štátnou  políciou,   kde  bola  prisľúbená  pomoc

Primátorka - pokiaľ bude potrebné presunúť finančné prostriedky na personálne  zabezpečenie  novej  hliadky je  možné  to  riešiť. Informovala  aj o zriadení  občianskych  hliadok, ktoré  je  v súčasnosti  v procese  prípravy

Ing. Olšiaková  - dňa 31.3.2019  končí   planosť  zmluvy  s firmou  ECOFEMINA.   Opýtala  sa, kto  bude  zabezpečovať  údržbu  verejnej  zelene,  ktorá  firma  a na základe  čoho ?

Primátorka  -  odpoveď  na interpleáciu  bude  zaslaná  písomne

Ing.  Olšiaková  -  predložila  požiadavku  občamov bývajúcih  na  Ul. Adyho  a Hurbanovej,   ktorí podali  petíciu  vo  veci  vybudovania  parkoviska.  Požiadala  o urýchlené  riešenie  situácie

Primátorka – opýtala  sa,  aké  riešenie  navrhuje  pani poslankyňa ?

Ing. Olšiaková  -  vypracovanie  projektovej dokumentácie  a vybudovanie  parkoviska

Primátorka  - projektová  dokumentácia  sa pripravuje  a realizácia  bude  po  schválení  finančných prostriedkov

Šúrik -  opýtal  sa  ohľadne  cesty  Rúbanisko  III/ 9 – 17  nakoľko  ulica  je  vo  veľmi  zlom  stave,  či  v rámci  údržby  je  možné  zabezpečiť  bežnú  opravu  ?

Ing.  Ladoš  -  odpovedal,  že  v rámci  bežnej  údržby  je možné zabezpečiť  vysprávky  teda  opravu  výtlkov

Ing.Hámorník – v súvislosti  s kriminalitou v meste požiadal, aby  na  najbližšom  zasadnutí mestského zastupiteľstva bol predložený návrh na zmenu  rozpočtu  na  navýšenie  finančných prostriedkov a vytvorenie ďalšej hliadky mestskej polície, aby sa posilnilo hliadkovanie lokality  Rúbanisko  3 

Ing. Olšiaková - požiadala,  aby  rokovanie  dnešného zasadnutia  bolo zverejnené  v mestských  novinách  s poslaneckými  návrhmi, pripomienkami a hlasovaním

JUDr. Endrődyová - požiadala,  aby  poslancom  bol  daný  priestor  v mestských  novinách  s možnosťou informovať svojich voličov o ich práci a návrhoch, ktoré  predložili.  Spolu  s pánom poslancom JUDr.Oravcom požiadali o zverejnenie takýchto  návrhov a z kancelárie  pani primátorky dostali odpoveď, že  ich  návrhy  nebudú  zverejnené, lebo to nie  je  v súlade  s účelom  mestských  novín.  Dodala, že  Štatút  mesta  hovorí  o tom, že  účelom  mestkých  novín  je informovať obyvateľov o práci orgánov  mesta.  Mestské  zastupiteľstvo  je jedným z orgánov mesta   a poslanci  by  mohli  dostať  priestor  v mestských  novinách.

Primátorka  -  na interpeláciu  bude  odpovedané  písomne 

 

Záver.

Pani  primátorka  poďakovala  za  konštruktívne  rokovanie a  ukončila  zasadnutie  o 16,54   hod. 

 

 

 

Ing. Igor Korniet                                                                     PhDr.  Alexandra  Pivková

 prednosta MsÚ                                                                             primátorka mesta

 

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

Ing.  Eva  Balážová  PhD.

 

Mgr.  Andrea  Moravčíková

 

 

 

 

Zapísala: Mgr. Mária Sárová

V Lučenci, dňa 05.04.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

                             

Verejné investičné a udržiavacie služby v meste Lučenec

Interpelácie poslancov  zo zasadnutia mestského zastupiteľstva zo dňa28.3.2019

 

JUDr. Endrődyová – opýtala  sa na  situáciu  ohľadne  Dobrovoľného  hasičského  zboru,  ďalšia  otázka sa týkala  pretrvávajúceho nefunkčného  verejného osvetlenia,  ďalej sa opýtala  ohľadne zberu papiera, kde zber papiera bol  odovzdaný  výlučne  do  kompetencie  MEPOS.  Dodala, že  na poslaneckom  grémiu  pán prednosta  spomenul  nie  dobrú  spoluprácu s firmou  MEPOS.  Z toho dôvodu sa opýtala, prečo  zber  papiera   nemôže  vykonávať podnikateľ, ktorý  ho  doposiaľ  vykonával.

Primátorka  -  na interpeláciu  bude  odpovedané   písomne

Prednosta - poznamenal,  že  na  poslaneckom  grémiu hovoril  o vzťahu  s firmou  MEPOS  v roku  2011.

Ing.  Grenda  - informoval o petícii občanov  z Ulice  robotníckej  ohľadne  zlého  stavu  cestnej komunikácie.  Občania  žiadajú  zaradiť  do  harmonogramu  opráv cestných komunikácií.

Ing.  Ladoš -  odpoveď  na petíciu  je pripravená

Primátorka -  kópia  odpovede  bude  zaslaná  aj  pánovi poslancovi  Ing.  Grendovi

Mgr.  Kramec - navrhuje, aby bola mimoriadne  riešená  rekonštrukcia  cestnej  komunikácie na sídlisku M.R. Štefánika. V roku 2018 bola  zverejnená  informácia  v mestských  novinách, že uvedená rekonštrukcia prebehne v blízkej dobe. Nakoľko rekonštrukcia nebola  realizovaná občania majú dotazy  a požiadavky  o urýchlené  riešenie  situácie.

Primátorka - odpovedala, že plán výtlkov je jedna možnosť, ale pokiaľ občania budú  akceptovať návrh mesta vo vzťahu k zmenám rozpočtu, ktorým pripravujeme v rámci  rezervného  fondu , je  snahou  mesta  riešiť  situáciu

Ing. Kováč - opýtal sa ohľadne bezpečnosti  na  Rúbanisku, nakoľko sa zvyšuje počet  sťažností

od občanov ako aj zo strany podnikateľov v tejto  lokalite  na  zvýšenú kriminalitu

Bc.  Tuček – odpovedal  na  interpeláciu. Na spoločnom stretnutí osobne vysvetlil  ako postupuje mestská polícia a informoval  aj o  činnosti  hliadok  v tejto lokalite. Dodal, že sa  plánuje navýšenie stavu mestskej polície.  Lokalita  Rúbanisko III je  prioritou a snažíme sa o dodržanie verejného poriadku. Vzhľadom na kapacitné možnosti mestskej polície  v súčasnosti  nevieme  viac  posilniť  hliadky.   Prebehlo  rokovanie  aj  so  štátnou  políciou,    kde  bola  prisľúbená  pomoc. 

Primátorka -  ak  bude  potrebné  presunúť  finančné  prostriedky  na  personálne  zabezpečenie  novej  hliadky je  možné  to  riešiť. Informovala  aj o zriadení  občianskych  hliadok, ktoré  je  v procese  prípravy. 

Ing.  Olšiaková  - dňa  31.3.2019  končí   platnosť  zmluvy  s firmou  ECOFEMINA.   Opýtala  sa, kto  bude  zabezpečovať  údržbu  verejnej  zelene,  ktorá  firma  a na základe  čoho ? 

Primátorka  -  odpoveď  na interpeláciu  bude  zaslaná  písomne

Ing.  Olšiaková  - predložila  požiadavku  občanov bývajúcich na  Ul. Adyho  a Hurbanovej,   ktorí podali petíciu vo veci vybudovania parkoviska.  Požiadala  o urýchlené  riešenie  situácie.

Primátorka – opýtala  sa,  aké  riešenie  navrhuje  pani poslankyňa ?

Ing. Olšiaková  -  vypracovanie  projektovej dokumentácie  a vybudovanie  parkoviska

Primátorka - projektová dokumentácia sa pripravuje a realizácia  bude  následne po schválení  finančných prostriedkov

Šúrik -  opýtal  sa  ohľadne  cesty  Rúbanisko  III/ 9 – 17  nakoľko  ulica  je  vo  veľmi  zlom  stave.  Požiadal, či  je  možné v rámci  údržby  zabezpečiť  bežnú  opravu  ?

Ing.  Ladoš  - odpovedal,  že  v rámci  bežnej  údržby  je možné zabezpečiť  vysprávky  teda  opravu  výtlkov

Ing. Hámorník  -v súvislosti s kriminalitou  v meste  požiadal, aby  na  najbližšie  zasadnutie  mestského zastupiteľstva  bol  predložený  návrh  na zmenu  rozpočtu  na  navýšenie  finančných prostriedkov na personálne zabezpečenie  hliadky  MsP a tak posilnilo hliadkovanie  lokality  Rúbanisko  III 

Ing. Olšiaková - požiadala, aby rokovanie dnešného zasadnutia  bolo  zverejnené  v mestských  novinách  aj  s poslaneckými  návrhmi, pripomienkami a hlasovaním.

JUDr. Endrődyová  -  požiadala,  aby  poslancom mestského zastupiteľstva bol  daný  priestor  v mestských novinách s možnosťou informovať  svojich  voličov  o ich práci  a návrhoch,  ktoré  predložili. Poznamenala že  spolu s pánom poslancom JUDr.  Oravcom  písomne požiadali  mesto o zverejnenie  takýchto  návrhov  a z kancelárie  pani primátorky  dostali odpoveď, že  ich  návrhy  nebudú  zverejnené,  nakoľko to nie je v súlade s účelom  mestských  novín.  Dodala, že  Štatút  mesta  hovorí  o tom, že  účelom  mestských  novín  je informovať  obyvateľov  o práci orgánov  mesta.  Mestské  zastupiteľstvo  je jedným z orgánov mesta   a podľa jej názoru poslanci  by  mohli  dostať  priestor  v mestských  novinách.

Primátorka  -  na interpeláciu  bude  odpovedané  písomne 

Odpoveď na   interpeláciu  pani poslankyne JUDr. Endrődyovej:

K Vašej interpelácii vo veci uverejňovania príspevkov poslancov v Mestských novinách uvádzame nasledovné:

Požiadavka uverejňovať príspevky v Mestských novinách sa dotýka oprávnenia všetkých poslancov mestského zastupiteľstva. Kvôli zachovaniu rovnosti pre všetkých poslancov by vytvorenie miesta na zverejňovanie príspevkov malo podliehať kolektívnemu rozhodnutiu orgánu mesta – mestskému zastupiteľstvu, tzn. schváleniu nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných poslancov.

O práci orgánov mestskej samosprávy, ktorými sú podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení mestské zastupiteľstvo a primátorka mesta, sú v zmysle Štatútu mesta Lučenec občania informovaní prostredníctvom Mestských novín formou súhrnných článkov z jednotlivých zasadnutí mestského zastupiteľstva.

Mesto zároveň umožňuje poslancom v dostatočnom rozsahu komunikovať s občanmi a tým ich informovať o svojej činnosti aj elektronickou poštou - mesto vytvorilo mailové kontá každému poslancovi v tvare meno.priezvisko@lucenec.sk , ktoré sú zverejnené na webovej stránke mesta a v prípade súhlasu poslancov sú na webovej stránke mesta zverejnené aj telefonické kontakty na poslancov. Taktiež mesto bezodplatne poskytlo poslancom notebooky, prostredníctvom ktorých môžu komunikáciu s občanmi uskutočňovať.

Odpovede na interpelácie  zo zasadnutia  mestského zastupiteľstva  dňa  28.3.2019

 

JUDr. Endrödyová:

-Dobrovoľný hasičský zbor Lučenec- V súčasnej dobe prebieha nábor za členov prostredníctvom webovej stránky mesta a prostredníctvom oznamu v mestských novinách, viď mestské noviny č. 2, 3,5.

- Zabezpečenie zberu papiera – spolupráca so spoločnosťou MEPOS. Uvedená informácia, ktorú podal prednosta MsÚ v Lučenci, sa týkala vzťahov a riešení v roku 2011, podotýkame s vtedajším vedením spoločnosti MEPOS.

 

Ing.Grenda :

-Odpoveď na petíciu občanov z Ulice robotníckej bola zaslaná obyvateľom, konkrétne pani Ružene Čonkovej, viď príloha.

 

Mgr. Kramec:

-Rekonštrukcia miestnych komunikácií na M.R. Štefánika- Mesto Lučenec už disponuje vypracovanou projektovou dokumentáciou. V súčasnej dobe prebieha v zmysle zákona o verejnom obstarávaní výber dodávateľa na rekonštrukciu predmetnej komunikácie . Vzhľadom na finančné možnosti Mesta Lučenec sa jedná o dve etapy rekonštrukcie.

 

Ing. Kováč :

Na spoločnom stretnutí Bc. Tuček osobne vysvetlil ako postupuje mestská polícia a informoval  aj o  činnosti  hliadok  v lokalite Rúbanisko. Dodal, že sa  plánuje navýšenie stavu mestskej polície. Lokalita Rúbanisko III je  prioritou a snažíme sa o dodržanie verejného poriadku. Vzhľadom na kapacitné možnosti mestskej polície  v súčasnosti  nevieme  viac  posilniť  hliadky.   Prebehlo  rokovanie  aj  so  štátnou  políciou,    kde  bola  prisľúbená  pomoc.  Ak  bude  potrebné  presunúť  finančné  prostriedky  na  personálne  zabezpečenie  novej  hliadky je  možné  to  riešiť. Primátorka informovala aj o zriadení  občianskych  hliadok, ktoré  je  v procese  prípravy. 

Ing. Olšiaková :

-Zabezpečovanie údržby verejnej zelene Mesta Lučenec zabezpečí prostredníctvom dodávateľa , ktorý bude obstaraný v zmysle zákona o verejnom obstarávaní a bude s ním podpísaná zmluva o poskytnutí služby (pozn. -V súčasnej dobe na základe uvedeného údržbu zabezpečuje spoločnosť ECOFEMINA ).

-Petícia vo veci vybudovania parkoviska. -Projektová dokumentácia sa pripravuje a realizácia  bude  následne po schválení  finančných prostriedkov.

 

Šúrik :

-V rámci bežnej údržby je možné zabezpečiť vysprávky , teda opravu výtlkov na ceste na Rúbanisku III/9-17.

 

Ing. Hámorník :

– Finančné prostriedky na zvýšenie hliadkovania lokality Rúbanisko III mestskou políciu , budú prerokované a predložené na schválenie na zasadnutie MsZ v 06 /2019.

 

 

 

 

 

                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zvukový záznam

001_1..mp3(719.6 kB)otvorernie
002_2..mp3(2.4 MB)Bod č.2
003_3..mp3(4 MB)Bod č.3
004_4..mp3(63.5 kB)Bod č.4
005_5..mp3(3.6 MB)Bod č.5
006_6..mp3(67.4 kB)Bod č.6
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka