Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zasadnutia MsZ


Aktuálny rok 2019

Zasadanie zo dňa 27.6.2019

Pozvánka

V zmysle ustanovenia § 12, odst. 1 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam 7. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Lučenci, ktoré sa uskutoční 27.06.2019  (štvrtok) o 16.00 hod. v budove historickej Radnice Lučenec, Radná sála, prízemie.


Program:
1.Otvorenie - schválenie programu
2.Schválenie overovateľov zápisnice a zostavovateľov uznesenia
3.Kontrola plnenia uznesení
   Predkladateľ: JUDr. Eva Szabóová, hlavná kontrolórka mesta
   Spracovateľ: JUDr. Eva Szabóová, hlavná kontrolórka mesta
4.Všeobecne záväzné nariadenie mesta Lučenec č. xx./2019, ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Lučenec č. 01/2014 o poskytovaní jednorazovej dávky
Predkladateľ: PhDr. Alexandra Pivková, primátorka mesta
Spracovateľ: Ing. Ivana Jasenková Olšágová, vedúca oddelenia školstva, soc. vecí, kultúry a športu
5.Všeobecne záväzné nariadenie mesta Lučenec č. xx/2019 o výške príspevku v školách a školských zariadeniach zriadených mestom Lučenec
Predkladateľ: PhDr. Alexandra Pivková, primátorka mesta
Spracovateľ: Ing. Ivana Jasenková Olšágová, vedúca oddelenia školstva, soc. vecí, kultúry a športu
6.Všeobecne záväzné nariadenie mesta Lučenec  č. .../2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mesta Lučenec o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi č. 02/2016
Predkladateľ: PhDr. Alexandra Pivková, primátorka mesta
Spracovateľ: Ing. Robert Ladoš, vedúci oddelenia dopravy a životného prostredia
7.Všeobecne záväzné nariadenie mesta Lučenec č. .../2019, ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Lučenec č. 10/2003 o zvláštnom užívaní miestnych komunikácií a verejných priestranstiev 
Predkladateľ: PhDr. Alexandra Pivková, primátorka mesta
Spracovateľ: Ing. Robert Ladoš, vedúci oddelenia dopravy a životného prostredia
8.Návrh VZN č. ..../2019 o  úprave predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v meste Lučenec a zriadenie trhových miest v meste Lučenec
Predkladateľ: PhDr. Alexandra Pivková, primátorka mesta
Spracovateľ: Ing. Želmíra Kolimárová, vedúca oddelenia stavebného poriadku, stratégie a prípravy projektov
9.Návrh VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Lučenec
Predkladateľ: PhDr. Alexandra Pivková, primátorka mesta
Spracovateľ: Ing. Mária Móricová, vedúca oddelenia ekonomiky a majetku mesta
10.Návrh zmien a aktualizácia rozpočtu mesta Lučenec na rok 2019
Predkladateľ: Ing. Igor Korniet, prednosta MsÚ
Spracovateľ: Ing. Mária Móricová, vedúca oddelenia ekonomiky a majetku mesta
11.Harmonogram prípravy programového rozpočtu mesta Lučenec na roky 2020, 2021, 2022
Predkladateľ: Ing. Igor Korniet, prednosta MsÚ
Spracovateľ: Ing. Mária Móricová, vedúca oddelenia ekonomiky a majetku mesta
12.Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku mesta Lučenec
Predkladateľ: Ing. Igor Korniet, prednosta MsÚ
Spracovateľ: Ing. Mária Móricová, vedúca oddelenia ekonomiky a majetku mesta
13.Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za predchádzajúce obdobie
Predkladateľ: JUDr. Eva Szabóová, hlavná kontrolórka mesta
Spracovateľ: JUDr. Eva Szabóová, hlavná kontrolórka mesta
14.Predloženie žiadosti o NFP (nenávratný finančný príspevok) na projekt  "Bezpečný - inteligentný priechod pre chodcov na ulici L. Novomeského v Lučenci." v súlade s Výzvou č. III Prezídia policajného zboru 2019 Ministerstva vnútra SR a schválenie spolufinancovania projektu
Predkladateľ: PhDr. Alexandra Pivková, primátorka mesta
Spracovateľ: Ing. Želmíra Kolimárová, vedúca oddelenia stavebného poriadku, stratégie a prípravy projektov
15.„Maketa mesta Lučenec z roku 1907 - predloženie žiadosti o dotáciu“
Predkladateľ: PhDr. Alexandra Pivková, primátorka mesta
Spracovateľ: Ing. Želmíra Kolimárová, vedúca oddelenia stavebného poriadku, stratégie a prípravy projektov
16.Návrh na udelenie ocenení mesta Lučenec za rok 2018
Predkladateľ: PhDr. Alexandra Pivková, primátorka mesta
Spracovateľ: Ing. Mária Bérešová, vedúca kancelárie primátorky
17.Program odpadového hospodárstva mesta Lučenec na roky 2016-2020
Predkladateľ: Ing. Igor Korniet, prednosta MsÚ
Spracovateľ: Ing. Robert Ladoš, vedúci oddelenia dopravy a životného prostredia
18.Správa o činnosti a výsledkoch hospodárenia obchodnej spoločnosti mesta Lučenec Mestská tržnica Lučenec s.r.o. za rok 2018 a prehľad stavu pohľadávok a záväzkov po lehote splatnosti
Predkladateľ: Mgr. Tomáš Belko, konateľ spoločnosti
Spracovateľ: Mgr. Tomáš Belko, konateľ spoločnosti
19.Správa o hospodárení spoločnosti Mestské lesy Lučenec, s.r.o., Lučenské kúpele, Lučenec za rok 2018
Predkladateľ: Štefan Melicher, konateľ spoločnosti
Spracovateľ: Štefan Melicher, konateľ spoločnosti
20.Správa o hospodárení a.s. SPOOL Lučenec za rok 2018
Predkladateľ: Ing. Eva Vasilová
Spracovateľ: Ing. Eva Vasilová, riaditeľka SPOOL, a.s.
21.Schválenie podmienok podnájomnej zmluvy pre HC Lučenec na sezónu 2019-2020
Predkladateľ: Ing. Eva Vasilová, riaditeľka SPOOL, a.s.
Spracovateľ: Ing. Eva Vasilová, riaditeľka SPOOL, a.s.
22.Prerokovanie žiadosti futbalového  klubu  MŠK Novohrad s predĺžením podnájmu pre futbalový klub  MŠK Novohrad na obdobie od 01.07.2019 do 30.06.2020
Predkladateľ: Ing. Eva Vasilová, riaditeľka SPOOL, a.s.
Spracovateľ: Ing. Eva Vasilová, riaditeľka SPOOL, a.s.
23.Schválenie zmeny Stanov a.s. SPOOL – schválenie zmeny počtu členov predstavenstva a dozornej rady
Predkladateľ: Ing. Eva Vasilová, riaditeľka SPOOL, a.s.
Spracovateľ: Ing. Eva Vasilová, riaditeľka SPOOL, a.s.
24.Členstvo mesta Lučenec v občianskom združení Smart Cities klub
Predkladateľ: Ing. Igor Korniet, prednosta MsÚ
Spracovateľ: JUDr. Ing. Ivana Kášová, vedúca oddelenia vnútornej správy
25.Prerokovanie petície „za zmenu projektu rekonštrukcie Ulice Št. Moyzesa v Lučenci“ 
Predkladateľ: JUDr. Eva Szabóová, hlavná kontrolórka mesta
Spracovateľ: JUDr. Eva Szabóová, hlavná kontrolórka mesta
26.Návrh na schválenie vyhlásenia a zabezpečenia verejného obstarávania na zabezpečenie verejných služieb v meste Lučenec
Predkladateľ: Ing. Igor Korniet, prednosta MsÚ
Spracovateľ: Ing. Igor Korniet, prednosta MsÚ, Ing. Robert Ladoš, vedúci oddelenia dopravy a životného prostredia
27.Návrhy a podnety poslancov
28.Interpelácie poslancov
Záver

                                                                                        PhDr. Alexandra Pivková v.r.

                                                                                               primátorka mesta

Súpis uznesení zo  7.  zasadnutia Mestského zastupiteľstva  v Lučenci, konaného  dňa 27.06.2019

UZNESENIE Č. 96/2019
K bodu programu: Otvorenie -  schválenie programu

Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci
s c h v a ľ u j e
A.1.  body programu  zasadnutia  mestského  zastupiteľstva  v Lučenci tak,  ako  boli  zverejnené v pozvánke  dňa   19.06.2019.
z celkového počtu 21 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo
15 takto :
-za                 12
- proti              0
- zdržal sa        0
- nehlasoval     3

UZNESENIE Č. 97/2019
K bodu programu: Otvorenie a schválenie  programu
Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e
A.1.  poslanecký  návrh  pána poslanca  Mgr.  Pavla  Baculíka   o vypustení  bodu  č.5 „Všeobecne záväzné nariadenie mesta Lučenec č. xx/2019 o výške príspevku v školách a školských zariadeniach zriadených mestom Lučenec“  z pôvodného programu  rokovania
z celkového počtu 21 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo
15 takto :
-za                 14
- proti              0
- zdržal sa        0
- nehlasoval     1

UZNESENIE Č. 98/2019
K bodu programu:   Schválenie overovateľov zápisnice,  zostavovateľov uznesení
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e:
A.1 za zostavovateľov uznesenia:  Tomáš  Šurik,  PhDr.  Ing.  Pavol  Krížo  PhD.  MBA
A.2. za overovateľov zápisnice :  Ing.  Jozef  Kramec,  Mgr.  Andrea   Moravčíková
z celkového počtu 21 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo
15 takto :
-za                 15
- proti              0
- zdržal sa        0
- nehlasoval     0
     
      
UZNESENIE Č. 99/2019
K bodu programu:  Kontrola plnenia uznesení
 Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A.    prerokovalo a  berie na vedomie   predkladanú Správu o kontrole plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Lučenci.

z celkového počtu 21 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo
15 takto :
-za                 15
- proti              0
- zdržal sa        0
- nehlasoval     0
     


UZNESENIE Č. 100/2019
K bodu programu:   Všeobecne záväzné nariadenie mesta Lučenec č. .../2019, ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Lučenec č. 01/2014 o poskytovaní jednorazovej dávky.
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A.  s ch v a ľ u j e

A.        Všeobecne záväzné nariadenie mesta Lučenec č. 04/2019, ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Lučenec č. 01/2014 o poskytovaní jednorazovej dávky.
z celkového počtu 21 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo
15 takto :
-za                 15
- proti              0
- zdržal sa        0
- nehlasoval     0


UZNESENIE Č. 101/2019
K bodu programu:   Všeobecne záväzné nariadenie mesta Lučenec o nakladaní
s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi č. ....../2019
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A.  schvaľuje
B.1.  Všeobecne záväzné nariadenie mesta Lučenec o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a drobnými stavebnými odpadmi č. 05/2019  v predkladanom znení
z celkového počtu 21 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo
14 takto :
-za                 14
- proti              0
- zdržal sa        0
- nehlasoval     0

UZNESENIE Č. 102/2019
K bodu programu:   Všeobecne záväzné nariadenie mesta Lučenec č. ..../2019, ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Lučenec č. 10/2003 o zvláštnom užívaní miestnych komunikácií a verejných priestranstiev.
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A.  s ch v a ľ u j e

A.        Všeobecne záväzné nariadenie mesta Lučenec č. 06/2019, ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Lučenec č. 10/2003 o zvláštnom užívaní miestnych komunikácií a verejných priestranstiev, v navrhovanom znení.

z celkového počtu 21 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo
15 takto :
-za                 15
- proti              0
- zdržal sa        0
- nehlasoval     0

UZNESENIE Č. 103/2019
K bodu programu:   Prijatie VZN č....../2019 o  úprave predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v meste Lučenec a zriadenie trhových miest v meste Lučenec.
Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci
A.  schvaľuje
Všeobecne  záväzné nariadenie  mesta  Lučenec č. 07/2019 o  úprave predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v meste Lučenec v predkladanom znení .
z celkového počtu 21 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo
15 takto :
-za                 15
- proti              0
- zdržal sa        0
- nehlasoval     0


UZNESENIE Č. 104/2019
K bodu programu:   Prijatie VZN č...../2019 o  úprave predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v meste Lučenec a zriadenie trhových miest v meste Lučenec.
Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci


A.     schvaľuje

      V zmysle §3 ods.1  Zákona č. 178/1998 Z . z . o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb.
 o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov zriadenie  trhových miest 
1. Tržnica, Ulica Vajanského č.2996/11,Lučenec
2. Trhovisko č. 1, priestor pred tržnicou, Ulica Vajanského č. 2996/11, Lučenec
3. Trhovisko č. 2 , prekrytý priestor za tržnicou, Ulica Vajanského č. 2996/11, Lučenec
4. Trhovisko č. 3, priestor na Rúbanisku III za L/7, Lučenec 
z celkového počtu 21 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo
15 takto :
-za                 15
- proti              0
- zdržal sa        0
- nehlasoval     0
UZNESENIE Č. 105/2019
K bodu programu:   Prijatie VZN č..../2019 o  úprave predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v meste Lučenec a zriadenie trhových miest v meste Lučenec.
Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci

A.     schvaľuje
      V zmysle §3 ods.1  Zákona č. 178/1998 Z. z . o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb.
 o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov zriadenie  trhového miesta                                                                   

Verejné priestranstvo určené na príležitostné trhy a jarmoky
Časti ulíc:
Námestie republiky,
Ulica Dr. Herza,
Námestie Kubínyiho,
Ulica T.G.Masaryka,
Ulica novohradská,
Zlatá ulička ,
Ulica Dr.Vodu, ( časť ulíc),
Ulica Martina Rázusa č. 13,
Mestský park,

z celkového počtu 21 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo
15 takto :
-za                 15
- proti              0
- zdržal sa        0
- nehlasoval     0
UZNESENIE Č. 106/2019
K bodu programu:   Prijatie VZN č...../2019 o  úprave predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v meste Lučenec a zriadenie trhových miest v meste Lučenec.
Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci

A.     schvaľuje
      V zmysle §3 ods.1  Zákona č. 178/1998 Z . z . o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov zriadenie  trhového miesta


 Verejné priestranstvo určené na ambulantný predaj :
Námestie republiky  pri YMCA, časť pri NsP zo strany Ulice T. G. Masaryka,
Námestie Kubínyiho ,
Ulica Dr. Herza,
Ulica Adyho,
Námestie artézskych prameňov,
Zlatá ulička,
Ulica T. G. Masaryka od Domu Kultúry po kostol a od Ulice železničná po Dom služieb,    
Ulica  novohradská  - okolie OD Prior,
Ulica  športová  - pri  futbalovom  štadióne , areál a okolie kúpaliska,
Mestský park, 
Vodná nádrž Ľadovo – okolie,
Haličská cesta - okolie prevádzkarne Lidl a Dom farieb,
Parný mlyn – okolie prevádzkarne Top schop,
Rúbanisko II – pri poliklinike,
Zvolenská cesta, okolie  prevádzkarne Merkury Market,
Ulica Ľ. Podjavorinskej - okolie HM Tesco,
Fiľakovská cesta -  okolie prevádzkarne Billa,
Ulica Dukelských hrdinov  - okolie  prevádzkarne Kaufland.


z celkového počtu 21 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo
15 takto :
-za                 15
- proti              0
- zdržal sa        0
- nehlasoval     0
UZNESENIE Č. 107/2019
K bodu programu:   Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Lučenec
o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Lučenec
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci

A.  schvaľuje
A.1. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Lučenec  č. 08/2019   o poskytovaní dotácií
        z rozpočtu mesta Lučenec


z celkového počtu 21 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo
15 takto :
-za                 14
- proti              0
- zdržal sa        0
- nehlasoval     1

UZNESENIE Č. 108/2019
K bodu programu:   Návrh zmien a aktualizácia rozpočtu mesta Lučenec na rok 2019

Mestské zastupiteľstvo v Lučenci

A.  schvaľuje
A.1. V zmysle ods. 2 písm. a) § 14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
        územnej samosprávy – presun rozpočtových prostriedkov v rámci
        schváleného  rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky:

A.1.1. presun vo výdavkovej časti rozpočtu z Podprogramu 13.2.15 Bytové domy z
           oddielu 04.4.3 z položky 710 Obstarávanie kapitálových aktív vo výške 23 650 € na
           Podprogram 12.4 Hnuteľný a nehnuteľný majetok na oddiel 01.1.1 na položku 710
           Obstarávanie kapitálových aktív

A.1.2. presun vo výdavkovej časti rozpočtu v rámci Podprogramu 9.3.3 ZŠ Haličská 7
          v rámci oddielu 09 z položky 716 Projektová dokumentácia vo výške 10 000 €
          na položku 717 Realizácia stavieb a ich zhodnotenie

A.1.3. presun vo výdavkovej časti rozpočtu z Podprogramu 9.8 Nerozpísaná rezerva
           z oddielu 09.1.2.1 z položky 630 Tovary a služby vo výške 4 230 € na Podprogram
           9.3.2 ZŠ M.R.Štefánika na oddiel 09 na položku 630 Tovary a služby

A.1.4. presun vo výdavkovej časti rozpočtu v rámci Podprogramu 4.2 Rekonštrukcie MK
           v rámci oddielu 04.5.1 v rámci položky 710 Obstarávanie kapitálových aktív vo výške
           25 000 € z investičnej akcie Rekonštrukcia Ul. Jókaiho na investičnú akciu
           Rekonštrukcia chodníkov a odstavných plôch Rúbanisko II

A.1.5. presun vo výdavkovej časti rozpočtu v rámci Podprogramu 4.2 Rekonštrukcie MK
           v rámci oddielu 04.5.1 v rámci položky 710 Obstarávanie kapitálových aktív vo výške
           13 000 € z investičnej akcie Rekonštrukcia chodníkov Rúbanisko III – II. etapa na
           investičnú akciu Rekonštrukcia Ul. Mocsáryho        

A.1.6. presun vo výdavkovej časti rozpočtu v rámci Podprogramu 11.1 Verejné osvetlenie
           v rámci oddielu 06.4.0 z položky 630 Tovary a služby vo výške 16 653 € na položku
           710 Obstarávanie kapitálových aktív

A.1.7. presun vo výdavkovej časti rozpočtu z Podprogramu 11.1 Verejné osvetlenie z oddielu
           06.4.0 z položky 630 Tovary a služby vo výške 10 000 € na Podprogram 9.3.5 ZŠ
           Novomeského na oddiel 09 na položku 710 Obstarávanie kapitálových aktív


 A.1.8. presun vo výdavkovej časti rozpočtu v rámci Podprogramu 12.6 Autodoprava
           v rámci oddielu 01.3.3 v rámci položky 710 Obstarávanie kapitálových aktív vo výške
           20 000 € z investičnej akcie Nákup motorového vozidla na rozvoz stravy pre ZŠ na
           investičnú akciu Nákup motorového vozidla - Ávie        

A.1.9. presun vo výdavkovej časti rozpočtu z Podprogramu 11.1 Verejné osvetlenie
           z oddielu 06.4.0 z položky 630 Tovary a služby vo výške 70 000 € na Podprogram
           13.2.10 Posudky, projekty na oddiel 04.4.3 na položku 630 Tovary a služby

A.2. V zmysle ods. 2 písm. b) § 14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
        územnej samosprávy – zvýšenie príjmovej časti rozpočtu aj výdavkovej časti
        rozpočtu oproti schválenému  rozpočtu v celkovej sume 243 780 € nasledovne:

A.2.1. zvýšenie rozpočtu v príjmovej časti na položke 111003 Podielové dane o 380 000 €
          a zároveň vo výdavkovej časti v Podprograme 4.1 Oprava a údržba MK na oddieli
          04.5.1 na položke 630 Tovary a služby o 250 000 €, v Podprograme 4.2 Rekonštrukcie
          MK na oddieli 04.5.1 na položke 710 Obstarávanie kapitálových aktív o 44 000 €,
          v Podprograme 7.3 RO LUKUS na oddieli 08.2.0 na položke 630 Tovary a služby o
          21 000 €, v Podprograme 9.3.2 ZŠ M.R.Štefánika na oddieli 09 na položke 710
          Obstarávanie kapitálových aktív o 15 000 €, v Podprograme 13.1.2 Priemyselný park
          na oddieli 04.4.3 na položke 710 Obstarávanie kapitálových o 8 440 € a
          v Podprograme 13.2.10 Posudky, projekty na oddieli 04.4.3 na položke 630 Tovary
          a služby o 41 560 €   
   
A.2.2. zvýšenie rozpočtu v príjmovej časti na položke 320 Kapitálové transfery o 34 130 € a
           zároveň vo výdavkovej časti v Podprograme 13.2.15 Bytové domy oddieli 04.4.3 na
           položke 710 Obstarávanie kapitálových aktív o 34 130 € a zníženie rozpočtu
           v príjmovej časti na položke 510 Tuzemské úvery o 230 350 € a zároveň vo
           výdavkovej časti v Podprograme 13.2.15 Bytové domy oddieli 04.4.3 na položke 710
           Obstarávanie kapitálových aktív o 230 350 €

A.2.3. zvýšenie rozpočtu v príjmovej časti ZŠ Vajanského na položke 200 Nedaňové príjmy
          o 27 000 € a zároveň zvýšenie rozpočtu vo výdavkovej časti v Podprograme 9.4.2
          ŠJ pri ZŠ Vajanského na oddieli 09.6.0 na položke 600 Bežné výdavky o 27 000 €

A.2.4. zvýšenie rozpočtu v príjmovej časti ZŠ Novomeského na položke 200 Nedaňové
          príjmy o 10 000 € a zároveň zvýšenie rozpočtu vo výdavkovej časti v Podprograme
          9.4.2 ŠJ pri ZŠ Novomeského na oddieli 09.6.0 na položke 600 Bežné výdavky
          o 10 000 €

A.2.5. zvýšenie rozpočtu v príjmovej časti ZŠ Kármána na položke 200 Nedaňové príjmy
          o 5 000 € a zároveň zvýšenie rozpočtu vo výdavkovej časti v Podprograme 9.4.2
          ŠJ pri ZŠ Kármána na oddieli 09.6.0 na položke 600 Bežné výdavky o 5 000 €

A.2.6. zvýšenie rozpočtu v príjmovej časti ZŠ Opatová na položke 200 Nedaňové príjmy
          o 3 000 € a zároveň zvýšenie rozpočtu vo výdavkovej časti v Podprograme 9.4.2
          ŠJ pri ZŠ Opatová na oddieli 09.6.0 na položke 600 Bežné výdavky o 3 000 €

A.2.7. zvýšenie rozpočtu v príjmovej časti ZŠ Haličská 7 na položke 200 Nedaňové príjmy
          o 10 000 € a zároveň zvýšenie rozpočtu vo výdavkovej časti v Podprograme 9.4.2
          ŠJ pri ZŠ Haličská 7 na oddieli 09.6.0 na položke 600 Bežné výdavky o 10 000 €

A.2.8. zvýšenie rozpočtu v príjmovej časti ZŠ M.R.Štefánika na položke 200 Nedaňové
          Príjmy o 5 000 € a zároveň zvýšenie rozpočtu vo výdavkovej časti v Podprograme
          9.4.2 ŠJ pri ZŠ M.R.Štefánika na oddieli 09.6.0 na položke 600 Bežné výdavky
          o 5 000 €


z celkového počtu 21 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo
14 takto :
-za                 12
- proti              0
- zdržal sa        2
- nehlasoval     0

UZNESENIE Č. 109/2019
K bodu programu:   Harmonogram prípravy programového rozpočtu mesta Lučenec na roky 2020, 2021, 2022
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A.  schvaľuje

A.1. Harmonogram prípravy programového rozpočtu mesta Lučenec na roky 
       2020, 2021, 2022

z celkového počtu 21 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo
15 takto :
-za                 15
- proti              0
- zdržal sa        0
- nehlasoval     0

UZNESENIE Č. 110/2019
K bodu programu:   Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec
-poslanecký  návrh
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A schvaľuje

A.1. poslanecký  návrh  pána   poslanca  Mgr. Pavla  Baculíka o stiahnutie bodu 9. A.2 z bodu  programu  č. 12  „Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec“

z celkového počtu 21 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo
15 takto :
-za                 14
- proti              0
- zdržal sa        1
- nehlasoval     0

UZNESENIE Č. 111/2019
K bodu programu:   Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec
Mariana Bercsényi  - MaVix Lučenec, Rúbanisko III 5941/65, 984 03 Lučenec

Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A schvaľuje
A.1 prenájom časti pozemku - parcely  CKN č.2961/17 o výmere 1 m2, vedenej na LV mesta Lučenec č.5414 v k.ú.Lučenec,  nachádzajúcej  sa na Ulici cintorínska ( pri parkovisku cintorína),  za účelom umiestnenia   automatu na  predaj náhradných náplní do kahancov
ako prípad hodný osobitného zreteľa,
podľa § 9a, bodu 9, písm. c) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a Článku 2, bodu 2.11 Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec, dôvodom osobitného zreteľa je podpora malých podnikateľov  poskytujúcich služby pre návštevníkov cintorína
za cenu nájmu : v zmysle „Zásad“ 6,60  €/m2/rok ,
na dobu nájmu: neurčitú
pre Marianu Bercsényi  - MaVix Lučenec, IČO:  51 694 174 , Rúbanisko III 5941/65, 984 03 Lučenec
A.2 uzatvorenie nájomnej zmluvy v zmysle § 663 a nasl. Zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, podľa bodu A.1  tohto uznesenia,
A.3 vypovedanie, zrušenie  nájomnej zmluvy  uzavretej podľa bodu A.1 tohto uznesenia v prípade ak  nájomca poruší jeho zmluvne dohodnuté povinnosti
z celkového počtu 21 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo
14 takto :
-za                 13
- proti              0
- zdržal sa        0
- nehlasoval     1


UZNESENIE Č. 112/2019
K bodu programu:   Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec
2) LC investor, s.r.o., Mikušovská cesta 5319, 984 01 Lučenec
Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci

A    s c h v a ľ u j e

A.1  prevod pozemkov z majetku mesta Lučenec v lokalite Opatová,  Ulice Jegorovova, konkrétne :  
- parcely CKN č.498/6 zastavaná plocha a nádvorie, vo výmere 91 m2   zapísanej na LV mesta Lučenec č.6469 ,Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Opatová
formou zámeny za nehnuteľnosť, pozemok z majetku  spoločnosti LC investor s.r.o., IČO:44 259 361, Mikušovská cesta 5319,Lučenec, v lokalite Opatová  Ulice záhradná,    konkrétne :
 - parcely CKN č.2/7, ostatná plocha , vo výmere 91 m2   zapísanej na LV č.5999 ,Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Opatová
ako:  prípad hodný osobitného zreteľa
podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a Článku 2, bodu 2.11 Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec, pričom dôvodom  tohto zreteľa je získanie pozemku do majetku mesta pre rozšírenie miestnej komunikácie v časti Ulice záhradná a podpora miestnych podnikateľov v revitalizácií miestnych historických pamiatok.  
bez finančného vyrovnania
pre: LC investor s.r.o., IČO:44 259 361, Mikušovská cesta 5319, Lučenec
A.2. uzatvorenie  zámennej zmluvy   v zmysle § 611 a nasl. Zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, podľa bodu A.1 tohto uznesenia
A.3 vypovedanie, zrušenie  zámennej zmluvy  uzavretej podľa bodu A.1 tohto uznesenia v prípade ak  zmluvná strana  poruší jeho zmluvne dohodnuté povinnosti
z celkového počtu 21 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo
14 takto :
-za                 13
- proti              0
- zdržal sa        0
- nehlasoval     1


UZNESENIE Č. 113/2019
K bodu programu:   Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec
3) Peter Eged, A.Jiráska 1974/1, 984 01 Lučenec
Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci
A    s c h v a ľ u j e 
A.1. odpredaj nehnuteľnosti – pozemkov z majetku Mesta Lučenec, situovaných v lokalite Ulice Jiráskova , konkrétne:
  - parcely  CKN č.6050/10, trvalý trávny porast, o výmere 27 m2 vedenú  na LV mesta Lučenec č.5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec
  - parcely  CKN č.6050/11, trvalý trávny porast, o výmere 27 m2 vedenú  na LV mesta Lučenecč.5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec
  - parcely  CKN č.6050/12, trvalý trávny porast, o výmere 27 m2 vedenú  na LV mesta Lučenec č.5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec
spolu o výmere  81 m2
ako prípad hodný osobitného zreteľa,
podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a Článku 2, bodu 2.11 Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec, za dôvod osobitného zreteľa, považujeme , že doterajšie ponukové konanie a obchodná súťaž na ich odpredaj  boli neúspešné
za kúpnu cenu : 20,--€/m2
s podmienkou skolaudovania postavených garáží do obdobia 2 rokov od dátumu prevodu
pre  kupujúceho: Peter Eged, rod. Eged, nar.19.05.1974, bytom Ulica A.Jiráska 1974/1, 984 01 Lučenec
A.2 uzatvorenie kúpnej zmluvy v zmysle § 588 a nasl. Zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, podľa bodu A.1 tohto uznesenia
A.3 vypovedanie, zrušenie  kúpnej zmluvy  uzavretej podľa bodu A.1 tohto uznesenia v prípade ak  kupujúci poruší jeho zmluvne dohodnuté povinnosti
z celkového počtu 21 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo
13 takto :
-za                 13
- proti              0
- zdržal sa        0
- nehlasoval     0


UZNESENIE Č. 114/2019
K bodu programu:   Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec
4) Mgr.Tomáš Vojtko, Námestie republiky 23, 984 01 Lučenec

Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. schvaľuje
A.1. rozšírenie účelu prenájmu   nebytových priestorov nachádzajúcich sa v nehnuteľnosti na Rúbanisku III/L7,  súp.č.2922 v Lučenci ( bývalá predajňa nábytku),  ktorá je vedená na LV č.6685 v  k.ú. Lučenec, situovaná na parcele CKN č.7202/6,  o služby lekárskej starostlivosti a 
doplnenie podmienok v čl.VIII. bode 8.4 nájomnej zmluvy, ktorý znie:
8.4 „ Nájomca môže dať predmet nájmu do podnájmu za podmienky dodržania článku II zmluvy. Zároveň sa nájomca zaväzuje v prípade podnájmu voči podnájomcovi neprekročiť výšku nájomného stanovenú v zmysle článku V bod.5.1 zmluvy. Nájomca je povinný počas celej doby platnosti zmluvy platiť prenajímateľovi Mestu Lučenec nájomné za celý prenajatý priestor aj za prípadných podnájomníkov v zmysle čl.V bod. 5.2 zmluvy. Nájomca je povinný v prípade, že dá časť nebytového priestoru do podnájmu, doložiť prenajímateľovi jeden rovnopis podnájomnej zmluvy, že dodržal stanovené podmienky v zmluve.“
pre  nájomcu:  Mgr.Tomáš Vojtko, nar. 23.1.1985, Námestie republiky 23,  984 01 Lučenec
A.2 uzatvorenie dodatku k nájomnej zmluve v zmysle § 663 a nasl. Zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, podľa bodu A.1  tohto uznesenia,
A.3 vypovedanie, zrušenie  dodatku k nájomnej zmluve  uzavretej podľa bodu A.1 tohto uznesenia v prípade ak  nájomca poruší jeho zmluvne dohodnuté povinnosti

z celkového počtu 21 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo
14 takto :
-za                 12
- proti              0
- zdržal sa        0
- nehlasoval     2

UZNESENIE Č. 115/2019
K bodu programu:   Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec
5) BBSK- Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy, Zvolenská cesta 83, 984 01 Lučenec
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci

A. schvaľuje
A.1. zámer prenajať nehnuteľnosti  -  pozemky z majetku mesta Lučenec, nachádzajúce sa v lokalite Ľadovo na poľnohospodárske účely , konkrétne  nasledovné parcely :
-EKN č.2366/1 , trvalý trávny porast o výmere 19 116m2 , vedená na LV mesta Lučenec č.5414 , okres Lučenec, obec: Lučenec, katastrálne územie: Lučenec
- EKN č.2338/2 , orná pôda o výmere  3 119 m2 , vedená na LV mesta Lučenec č.5414 , okres Lučenec, obec: Lučenec, katastrálne územie: Lučenec
- EKN č.2338/1, orná pôda o výmere 3 120 m2 , vedená na LV mesta Lučenec č.5414 , okres Lučenec, obec: Lučenec, katastrálne územie: Lučene
podľa Článku 2, bodu 2.5 Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec,
za cenu nájmu  v zmysle „Zásad“, ktorá je pre  ornú pôdu    0,00997  €/1 m2/rok   a pre  TTP   0,00237  €/1 m2/rok.
na dobu nájmu : 5 rokov
s nájomcom: BBSK- Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy, Zvolenská cesta 83, 984 01 Lučenec IČO: 370890221
B.1. zámer prenajať pozemky  z majetku mesta situované v areáloch školy  na  Ul.Fándlyho  a  Ul.M.Rázusa , konkrétne:
Pozemky v okolí školy na Uici M.Rázusa:
-CKN č.3630/1, zastav.plochy a nádvoria o výmere 147m2 , vedená na LV mesta Lučenec č.5414 , okres Lučenec, obec: Lučenec, katastrálne územie: Lučenec
- CKN č.3632 , záhrady o výmere  91 m2 , vedená na LV mesta Lučenec č.5414 , okres Lučenec, obec: Lučenec, katastrálne územie: Lučenec
- CKN č.3633, zastav plochy a nádvoria o výmere 191 m2 , vedená na LV mesta Lučenec č.5414 , okres Lučenec, obec: Lučenec, katastrálne územie: Lučenec
- CKN č.3634, záhrady o výmere 194 m2 , vedená na LV mesta Lučenec č.5414 , okres Lučenec, obec: Lučenec, katastrálne územie: Lučenec (spolu o výmere 623 m2)
Pozemky v okolí školy na Ulici Fándlyho :
-CKN č.3829/3, ost.plochy o výmere 652 m2 , vedená na LV mesta Lučenec č.5414 , okres Lučenec, obec: Lučenec, katastrálne územie: Lučenec
- CKN č.3829/4 , ost.plochy o výmere  465 m2 , vedená na LV mesta Lučenec č.5414 , okres Lučenec, obec: Lučenec, katastrálne územie: Lučenec
- CKN č.3829/12, zastav plochy a nádvoria o výmere 1891 m2 , vedená na LV mesta Lučenec č.5414 , okres Lučenec, obec: Lučenec, katastrálne územie: Lučenec
- CKN č.3841/1, ost.plochy o výmere 2300 m2 , vedená na LV mesta Lučenec č.5414 , okres Lučenec, obec: Lučenec, katastrálne územie: Lučenec
- CKN č.3845, ost.plochy o výmere 3317 m2 , vedená na LV mesta Lučenec č.5414 , okres Lučenec, obec: Lučenec, katastrálne územie: Lučenec
- CKN č.3832/3, ost.plochy o výmere 504 m2 , vedená na LV mesta Lučenec č.5414 , okres Lučenec, obec: Lučenec, katastrálne územie: Lučenec ( spolu o výmere 9129 m2).
ako prípad hodný osobitného zreteľa
podľa 9a, bodu 9, písm. c) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a Článku 2, bodu 2.11 Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec, dôvodom osobitného zreteľa je    údržba  prenajatých pozemkov, ich  využívanie  v súvislosti so vzdelávacím procesom, ako aj verejnosťou na športové aktivity
za cenu nájmu : symbolické 1- €/ rok
na dobu nájmu: 5 rokov
pre:  BBSK- Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy, Zvolenská cesta 83, 984 01 Lučenec IČO: 370890221
z celkového počtu 21 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo
15 takto :
-za                 15
- proti              0
- zdržal sa        0
- nehlasoval     0


UZNESENIE Č. 116/2019
K bodu programu:   Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec
6) Základná škola Ladislava Novomeského, Rúbanisko II 3079,  984 01 Lučenec  
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci

A. schvaľuje

A.1.predĺženie nájmu majetku zvereného do správy Základnej školy Ladislava Novomeského, Rúbanisko II 3079,  984 01 Lučenec, konkrétne nebytových priestorov v budove školy, (priestor školského bufetu). 
podľa Článku 10, bodu 10.2 Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec,
za cenu nájmu:   46,53 €/mesiac + režijné náklady
na dobu nájmu  do 30.6.2024,
s nájomcom Milanom Lempochnerom – U MILANA, IČO: 34 680 322, K.Banšela 4, 984 01 Lučenec

A.2. uzatvorenie dodatku k zmluve o nájme v zmysle § 663 a nasl. Zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, podľa bodu A1. tohto uznesenia

A.3. vypovedanie, zrušenie  nájomnej zmluvy uzavretej podľa bodu A1. tohto uznesenia v prípade ak  nájomca poruší jeho zmluvne dohodnuté povinnosti  

z celkového počtu 21 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo
15 takto :
-za                 15
- proti              0
- zdržal sa        0
- nehlasoval     0

UZNESENIE Č. 117/2019
K bodu programu:   Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec
7) Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na odpredaj stavebných pozemkov .
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
schvaľuje
A.1. zámer odpredať z majetku mesta nehnuteľnosti  - pozemky situované na Ulici lúčna  konkrétne:
- parcelu CKN č.3044/1 zast.plochy a nádvoria, vo výmere 655 m2  vedenú na LV mesta Lučenec č.5414 ,Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec a parcelu 3044/2  vo výmere 656 m2 vedenú na LV mesta Lučenec č.5414 ,Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec, ktoré vznikli  rozdelením parcely CKN č.3044 o výmere 1311 m2   , geodetickým zameraním na základe GP č.32616881-056/2019 zo dňa 9.5.2019 vypravovaným Ing.Ján Šága  -GEODET, Železničná 5 , 987 01 Poltár úradne overeným  dňa 20.5.2019 pod č.G1-245/2019 na ktorých je situovaný  bytový dom súp.č.1473  or.č.17 v súčasnosti neobývaný schátralý
formou: vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže na odpredaj pozemkov pre výstavbu rodinných domov
A.2 komisiu pre vypracovanie podmienok obchodnej verejnej súťaže v zložení:
Ing. Jozef Kramec,  Ing.  Michal Kováč,   MUDr.  Rudolf  Slivka,  Lucia Lásková,
Mgr. Andrea  Moravčíková
Zapisovateľka  :   Ing.  Iveta  Poltárska

z celkového počtu 21 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo
14 takto :
-za                 14
- proti              0
- zdržal sa        0
- nehlasoval     0

UZNESENIE Č. 118/2019
K bodu programu:   Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec
9) SPOOL a.s., Ulica Dr.Herza č. 23, 984 01  Lučenec     
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
schvaľuje
A.1. zámer predĺžiť nájom pozemkov v k.ú. Lučenec, ktoré sú využité na vytvorenie 747 parkovacích miest, v zmysle nájomnej zmluvy č. 9/2010 zo dňa 12.2.2010 v znení Dodatkov  v nasledovnom rozsahu :

 

1.

Rúbanisko II

pri budove Polikliniky

50

2.

Ulica F. Lehára

úsek od Haličskej cesty po Ulicu B. Němcovej

21

3.

Námestie rebupliky

úsek od Haličskej cesty popri križovatke s Ulicou Gorkého s ulicami Gorkého, Štúra, Partizánska s vyústením s ulicou Novohradská

18

4.

parkovisko pri budove Okresného úradu

zadná časť

18

5.

parkovisko pri budove Okresného úradu

smerom k nemocnici

15

6.

Ulica novohradská

úsek od ulice T.G.Masaryka po Ulicu mieru plus časť komunikácie medzi budovou YMCA a poštou

82

7.

parkovisko na Námestí republiky

 

6

8.

Ulica Jókaiho

úsek od J.Kármana po Ulicu novohradskú

45

9.

parkoviská na Ulici M.Rázusa

oproti Ipeľským tehelniam a protiľahlá strana

40

10.

Ulica mieru

úsek od Ulice Nejedlého po Ulicu novohradskú

31

11.

Ulica Eremburgova

 

5

12.

Ulica železničná

úsek od Ulice T.G. Masaryka po ulicu kpt. Nálepku

64

13.

Ulica Sládkovičova

úsek od Ulice Jókaiho po Ulicu mieru

17

14.

Ulica Nejedlého

úsek od Ulice Jókaiho po Ulicu mieru

16

15.

Ulica Petőfiho

úsek od Ulice Jókaiho po Ulicu železničnú

48

16.

Ulica Begova

úsek od Ulice Čajkovského po Ulicu Rádayho

49

17.

Ulica Rádayho

úsek od Ulice Vajanského po Ulicu Majakovského

9

18.

Ulica Dr. Vodu

úsek od Ulice T.G.Masaryka po Ulicu Komenského a Dr. Herza

34

19.

Ulica Komenského

úsek od Ulice T.G. Masaryka po Ulicu Husova

19

20.

Ulica Moyzesa

úsek od Ulice Dr. Vodu po Ulicu Komenského

7

21.

Ulica Dr. Herza

úsek od Ulice Vajanského po Ulicu Dr. Vodu (včetne parkoviska za Radnicou

58

22.

Ulica Olbrachtova

úsek od Ulice Komenského po Ulicu Vajanského

20

23.

parkovisko Adyho

pri CBA predajni

44

24.

parkovisko za bývalou budovou SPOOL na Ulici Masaryka

 

21

25.

parkovisko na ul. železničnej

pri bývalej budove GASTRO

10

 

 

spolu parkovacích miest :

747

 

ako prípad hodný osobitného zreteľa,
podľa § 9a, bodu 9, písm. c) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a Článku 2, bodu 2.11 Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec, dôvodom osobitného zreteľa je zabezpečenie parkovacích služieb a spravovanie parkovania spoločnosťou SPOOL a.s. Lučenec,
za cenu nájmu   1.000,- €/mesiac,
na dobu nájmu – do 31.12.2020, 
pre SPOOL a.s. Lučenec, Dr.Herza č. 23, Lučenec, IČO : 31586392
z celkového počtu 21 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo
15 takto :
-za                 15
- proti              0
- zdržal sa        0
- nehlasoval     0


UZNESENIE Č. 119/2019
K bodu programu:   Celková správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok  2018 a Správa o kontrolnej činnosti za predchádzajúce obdobie a Správa o vybavovaní petícií a sťažností v r.2018
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci

prerokovalo a berie na vedomie predloženú správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za predchádzajúce obdobie.

z celkového počtu 21 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo
14 takto :
-za                 14
- proti              0
- zdržal sa        0
- nehlasoval     0

UZNESENIE Č. 120/2019
K bodu programu:  Predloženie žiadosti o NFP (nenávratný finančný príspevok) na
      projekt "Bezpečný - inteligentný priechod pre chodcov na ulici
      L. Novomeského v Lučenci." v súlade s Výzvou č. III Prezídia
      policajného zboru 2019 Ministerstva vnútra SR a schválenie  
      spolufinancovania projektu. 
 Mestské  zastupiteľstvo  v  Lučenci
A.  berie na vedomie

1. Podanie žiadosti o NFP: "Bezpečný - inteligentný priechod pre chodcov na ulici L. Novomeského v Lučenci"
B.  schvaľuje 
1. Spolufinancovanie vo výške 996, 65 € čo je 5% z celkového rozpočtu projektu na realizáciu bezpečného - inteligentného priechodu pre chodcov v celkovej výške  19 933,06 €.

z celkového počtu 21 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo
13 takto :
-za                 13
- proti              0
- zdržal sa        0
- nehlasoval     0

UZNESENIE Č. 121/2019
K bodu programu:   Maketa mesta Lučenec z roku 1907 - predloženie žiadosti o dotáciu - informatívna správa
Mestské  zastupiteľstvo  v  Lučenci
A.  berie na vedomie

Informatívnu správu o podaní žiadosti o dotáciu „Maketa mesta Lučenec z roku 1907“.

z celkového počtu 21 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo
14 takto :
-za                 14
- proti              0
- zdržal sa        0
- nehlasoval     0


UZNESENIE Č. 122/2019
K bodu programu:   Návrh na udelenie ocenení mesta Lučenec za rok 2018 – poslanecký  návrh
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A.schvaľuje
poslanecký  návrh pána poslanca  Mgr.  Pavla  Baculíka  na  udelenie  ocenenia  Športový kolektív  roka  :  Družstvo  Akadémie  pohybu mladších  žiakov  U11  za  úspešnú  reprezentáciu  mesta  Lučenec v basketbale

z celkového počtu 21 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo
15 takto :
-za                 15
- proti              0
- zdržal sa        0
- nehlasoval     0

UZNESENIE Č. 123/2019
K bodu programu:   Návrh na udelenie ocenení mesta Lučenec za rok 2018 – poslanecký  návrh
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A.schvaľuje
Poslanecký  návrh pani  poslankyne Lucie  Láskovej   na  udelenie  ocenenia  Tréner  roka pre  Juraja  Suju za  úspešnú  trénerskú  činnosť  v basketbale a reprezentáciu  mesta  Lučenec  doma  i v zahraničí.

z celkového počtu 21 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo
15 takto :
-za                 15
- proti              0
- zdržal sa        0
- nehlasoval     0


UZNESENIE Č. 124/2019
K bodu programu:   Návrh na udelenie ocenení mesta Lučenec za rok 2018
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. u d e ľ u j e
A.1 Cenu mesta:
Mgr. Pavlovi Jaroslavovi Králikovi – za celoživotnú prácu a prínos v oblasti kultúry
a školstva, za šírenie dobrého mena mesta Lučenec a regiónu.
A.2 Cenu mesta:
MUDr. Jozefovi Murgašovi – za celoživotnú aktívnu prácu v oblasti zdravotníctva,
komunálnej politiky, dobrovoľníctva, za šírenie dobrého mena mesta Lučenec a regiónu, pri príležitosti životného jubilea.
B. b e r i e n a v e d o m i e
B.1 Udelenie Ceny primátorky:
Ing. Jozefovi Kováčikovi – za rozvoj zamestnanosti v meste Lučenec a regióne, pri
príležitosti životného jubilea.
Udelenie uznaní mesta Lučenec:
B.2 Čestné uznanie Mgr. Márii Szalayovej – za celoživotnú pedagogickú činnosť, za
šírenie dobrého mena mesta Lučenec, pri príležitosti životného jubilea.
B.3 Čestné uznanie Anne Králikovej – za dlhoročnú pedagogickú činnosť, za šírenie
dobrého mena mesta Lučenec.
B.4 Športovec roka Lucii Bozóovej – za dosiahnuté úspechy vo fitnes, za reprezentáciu
a šírenie dobrého mena mesta Lučenec a regiónu doma i v zahraničí.
B.5 Športovec roka Tomášovi Štolcovi – za dosiahnuté úspechy v športe Boccia raffa,
za reprezentáciu a šírenie dobrého mena mesta Lučenec a regiónu doma i v zahraničí.
B.6 Športovec roka Eme Štetkovej – za dosiahnuté športové výsledky v stolnom tenise,
za reprezentáciu a šírenie dobrého mena mesta Lučenec a regiónu.
B.7. Športový kolektív  roka -  Družstvo  Akadémie  pohybu mladších  žiakov  U11  za  úspešnú  reprezentáciu  mesta  Lučenec v basketbale
B.8.  Tréner  roka  Jurajovi  Sujovi   za  úspešnú  trénerskú  činnosť  v basketbale a reprezentáciu  mesta  Lučenec  doma  i v zahraničí.
C. o d p o r ú č a
Primátorke mesta zvolať slávnostné zasadnutie mestského zastupiteľstva za účelom
odovzdania ocenení mesta Lučenec v termíne 23.08.2019.
z celkového počtu 21 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo
15 takto :
-za                 15
- proti              0
- zdržal sa        0
- nehlasoval     0

UZNESENIE Č. 125/2019
K bodu programu:   Program odpadového hospodárstva mesta Lučenec na roky 2016 až 2020
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
schvaľuje
A.1.Program odpadového hospodárstva mesta Lučenec na roky 2016 až 2020  v predloženom znení


z celkového počtu 21 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo
16 takto :
-za                    16
- proti              0
- zdržal sa        0
- nehlasoval     0
UZNESENIE Č. 126/2019
K bodu programu:   Správa o činnosti a výsledkoch hospodárenia obchodnej
spoločnosti Mesta Lučenec Mestská tržnica Lučenec, s.r.o. za
rok 2018 a prehľad stavu pohľadávok a záväzkov po lehote
splatnosti
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci

A . b e r i e n a v e d o m i e

A.1 Správu o činnosti a výsledkoch hospodárenia Mestskej tržnice Lučenec s.r.o. za
rok 2018 a prehľad stavu pohľadávok a záväzkov po lehote splatnosti.

z celkového počtu 21 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo
16 takto :
-za                    16
- proti              0
- zdržal sa        0
- nehlasoval     0

UZNESENIE Č. 127/2019
K bodu programu:   Správa o činnosti a výsledkoch hospodárenia obchodnej
spoločnosti Mesta Lučenec Mestská tržnica Lučenec, s.r.o. za
rok 2018 a prehľad stavu pohľadávok a záväzkov po lehote
splatnosti -  vzdanie  sa  členstva
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci

A . b e r i e  n a  v e d o m i e
A.1 vzdanie  sa  členstva  pána  poslanca  Ing.  Romana  Konečného   v dozornej  rade spoločnosti  Mestská  tržnica Lučenec  s.r.o.  Vajanského  11,  984 01 Lučenec  k dátumu  27.6.2019.


z celkového počtu 21 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo
16 takto :
-za                    16
- proti              0
- zdržal sa        0
- nehlasoval     0

UZNESENIE Č. 128/2019
K bodu programu:   Správa o činnosti a výsledkoch hospodárenia obchodnej
spoločnosti Mesta Lučenec Mestská tržnica Lučenec, s.r.o. za
rok 2018 a prehľad stavu pohľadávok a záväzkov po lehote
splatnosti -  schválenie  člena  DR
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci

A . schvaľuje
A.1 pána poslanca  Ing.  arch.  Ivana  Siláčiho  PhD  za člena dozornej  rady spoločnosti  Mestská  tržnica Lučenec  s.r.o.  Vajanského  11,  984 01 Lučenec  k dátumu  27.6.2019.


z celkového počtu 21 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo
16 takto :
-za                    15
- proti              0
- zdržal sa        1
- nehlasoval     0

UZNESENIE Č. 129/2019
K bodu programu:   Správa o činnosti a výsledkoch hospodárenia obchodnej spoločnosti mesta Lučenec Mestské lesy Lučenec, s.r.o. za rok 2018 a prehľad stavu pohľadávok a záväzkov po lehote splatnosti
Mestské  zastupiteľstvo  v  Lučenci

berie na vedomie Správu o činnosti a výsledkoch hospodárenia obchodnej spoločnosti Mesta Lučenec Mestské lesy s.r.o. za rok 2017 a prehľad stavu pohľadávok a záväzkov po lehote splatnosti

z celkového počtu 21 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo
16 takto :
-za                    16
- proti              0
- zdržal sa        0
- nehlasoval     0

UZNESENIE Č. 130/2019
K bodu programu:   Správa o hospodárení a.s. SPOOL Lučenec za rok 2018, prerokovanie Návrhu Plánu opráv a investičných akcií a.s. SPOOL Lučenec na rok 2019.
Mestské zastupiteľstvo  v Lučenci

A. schvaľuje

A.1   Správu o hospodárení SPOOL a.s. Lučenec za rok 2018 vrátane riadnej účtovnej uzávierky a výročnej správy za rok 2018 a návrh na rozdelenie hospodárskeho výsledku “
 - bez pripomienok


B. b e r i e  na  v e d o m i e

B.1 Návrh plánu investícií a opráv na rok 2019

z celkového počtu 21 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo
16 takto :
-za                    16
- proti              0
- zdržal sa        0
- nehlasoval     0
UZNESENIE Č. 131/2019
K bodu programu:   Schválenie podmienok podnájomnej zmluvy pre HC Lučenec na sezónu 2019- 2020
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci


A. schvaľuje:
 Podnájom riadnej ľadovej plochy Zimného štadióna na sezónu 2019/2020, a nebytových priestorov pre HC Lučenec, občianske združenie na hokejovú sezónu 2019 - 2020 podľa vzájomne odsúhlasenej výmery v rozsahu 546,90 m2. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje uzavretie  podnájomnej zmluvy na základe Uznesenia predstavenstva a.s. SPOOL č. 04/29/05/2019 za nasledovných podmienok začiatku podnájmu zahrnutých do podnájomnej zmluvy:

Podnájom nebytových priestorov o výmere 546,90 m2 na dobu určitú od 01.09.2019 do 31.03.2020.

Podnájom od 01.09.2018 bude dojednaný za symbolickú odplatu za podnájom vo výške 1 € (slovom : Jedno Euro) za celý predmet podnájmu s tým, že náklady za všetky podnájomcovi poskytnuté služby spojené s podnájmom sú zahrnuté v symbolickej odplate za podnájom.

z celkového počtu 21 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo
16 takto :
-za                    15
- proti              0
- zdržal sa        0
- nehlasoval     1
UZNESENIE Č. 132/2019
K bodu programu:   Prerokovanie žiadosti futbalového  klubu MŠK Novohrad s predĺžením podnájmu pre futbalový klub  MŠK Novohrad na obdobie od 01.07.2019 do 30.06.2020
Mestské zastupiteľstvo  v Lučenci

A. schvaľuje
Uzatvorenie dodatku č. 8 k Podnájomnej zmluve č. 02/FŠ/2016 zo dňa 29.02.2016 v znení jej dodatkov, ktorá je uzavretá medzi nájomcom SPOOL a.s. a podnájomcom MŠK Novohrad Lučenec, IČO: 42308062, ktorého predmetom bude dojednanie, predĺženia podnájmu hlavného futbalového ihriska vrátane atletickej dráhy okolo ihriska, tréningovej plochy s umelým trávnikom a tribúny pre divákov nachádzajúci sa na Športovej ulici v Lučenci na výkon športovej činnosti od 01.07.2019 do 30.06.2020, v čase ktorý je uvedený v časovom harmonograme užívania športovísk športovým klubom a organizáciami vypracovaného a schváleného spoločnosťou SPOOL a.s. a zároveň aj podnájom nebytových priestorov - šatní so spoločnými priestormi v zmysle vzájomne odsúhlasenej výmery v rozsahu
597,02 m2 pričom tento podnájom je dojednaný za symbolickú odplatu za podnájom vo výške 1 € (slovom : Jedno Euro) za celý predmet podnájmu s tým, že náklady za všetky podnájomcovi poskytnuté služby spojené s podnájmom sú zahrnuté v symbolickej odplate za podnájom.

z celkového počtu 21 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo
16 takto :
-za                    16
- proti              0
- zdržal sa        0
- nehlasoval     0
UZNESENIE Č. 133/2019
K bodu programu:   Návrh na schválenie zmeny Stanov obchodnej spoločnosti SPOOL a.s. Lučenec

Mestské zastupiteľstvo  v Lučenci

A. schvaľuje
schvaľuje zmenu Stanov obchodnej spoločnosti SPOOL a.s. Lučenec, týkajúcu sa zmeny počtu členov predstavenstva a dozornej rady akciovej spoločnosti SPOOL Lučenec a.s. a to v znení, že
v bode 11.3 Stanov spoločnosti SPOOL, a. s. sa doterajší text : „Predstavenstvo spoločnosti má 7 (sedem) členov.“ mení na nový text: „Predstavenstvo spoločnosti má 5 (päť) členov.“,
v bode 12.5. Stanov spoločnosti SPOOL, a. s. sa doterajší text : „Dozorná rada má 8 (osem) členov.“ mení na nový text: „Dozorná rada má 5 (päť) členov.“
a v bode 12.9. Stanov spoločnosti SPOOL, a. s. sa doterajší text prvej vety: „Ak má spoločnosť v čase voľby viac ako 50 zamestnancov v hlavnom pracovnom pomere, päť členov dozornej rady volí valné zhromaždenie a troch členov volia zamestnanci spoločnosti.“ mení na nový text: „Ak má spoločnosť v čase voľby viac ako 50 zamestnancov v hlavnom pracovnom pomere, troch členov dozornej rady volí valné zhromaždenie a dvoch členov volia zamestnanci spoločnosti.“
B.p o v e r u j e 
primátorku mesta Lučenec vykonávajúcu pôsobnosť Valného zhromaždenia a.s. SPOOL Lučenec, vykonaním ďalších krokov nadväzujúcich na uvedenú zmenu Stanov akciovej spoločnosti
z celkového počtu 21 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo
16 takto :
-za                    16
- proti              0
- zdržal sa        0
- nehlasoval     0
UZNESENIE Č. 134/2019
K bodu programu: Členstvo mesta Lučenec v občianskom združení Smart Cities klub
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. schvaľuje
členstvo mesta Lučenec v občianskom združení Smart Cities klub a podanie žiadosti o prijatie za člena Smart Cities klubu.


z celkového počtu 21 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo
16 takto :
-za                    16
- proti              0
- zdržal sa        0
- nehlasoval     0
UZNESENIE Č. 135/2019
K bodu programu: Prerokovanie petície „za zmenu projektu rekonštrukcie Ulice Št. Moyzesa v Lučenci“  
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
Prerokovalo a berie na vedomie
          petíciu „za zmenu projektu rekonštrukcie Ulice Št. Moyzesa v Lučenci“  

z celkového počtu 21 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo
16 takto :
-za                    16
- proti              0
- zdržal sa        0
- nehlasoval     0
UZNESENIE Č. 136/2019
K bodu programu: Návrh na schválenie vyhlásenia a zabezpečenia verejného obstarávania na zabezpečenie verejných služieb v meste Lučenec.
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci

A.  schvaľuje
Vyhlásenie a zabezpečenie:
troch nadlimitných zákaziek na poskytnutie služby:
údržba verejnej zelene, vrátane  nakladania a odvozu rastlinného odpadu, orezávania stromov, kríkov a živých plotov, výrub stromov, kosenie verejných priestranstiev, realizácia novej zelene, výsadba a dodanie stromov, kríkov a kvetov, zavlažovanie a prihnojovanie rastlín, úprava zelene ako rýľovanie, hrabanie lístia, čistenie a vyrovnávanie terénu, údržba drevín, záhonov, mobilných nádob, ochrana rastlín proti chorobám a škodcom, odstránenie nevhodných porastov chemicky
  prevádzkovanie pohrebísk a domov smútku v meste Lučenec a jeho integrovaných častiach, cintorínske a pohrebné služby
1 zákazka rozdelená na 2 časti
údržba pohrebísk
prevádzka pohrebísk a pohrebné služby
údržba miestnych, pozemných komunikácií, úprava vybraných mestských objektov, údržba dopravného značenia, čistenie komunikácií

jednej podlimitnej zákazky na uskutočnenie stavebných prác:
drobné stavebné práce, budovanie miestnych komunikácií, chodníkov, verejných priestorov, správa a stavebné práce
Časový rámec zmlúv podľa predchádzajúceho bodu, v trvaní max. na 4 roky. 

z celkového počtu 21 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo
16 takto :
-za                    16
- proti              0
- zdržal sa        0
- nehlasoval     0
NEPRIJATÉ  NÁVRHY  UZNESENÍ
zo zasadnutie  Mestského  zastupiteľstva  v Lučenci  dňa  27.06.2019
Návrh zmien a aktualizácia rozpočtu mesta Lučenec na rok 2019

Mestské  zastupiteľstvo   v Lučenci
A.schvaľuje
A.1. poslanecký návrh pani poslankyne  Ing.  Rút Olšiakovej o zmenu  návrhu  rozpočtu, a to  v bode  A.1.9. kde  je  navrhnutých  70  000,- € na  zabezpečenie  procesov  verejného  obstarávania  a v podprograme  13.2.10  je  navrhnutá  suma 31 560,-€,  čo  spolu  predstavuje  101 560,-€ pre  externých  dodávateľov  na zabezpečenie  procesov  verejného  obstarávania. Navrhuje  znížiť uvedenú  sumu  na polovicu    t.j.  na  sumu 50 780,-€ , ktorú žiada presunúť  a použiť  na  údržbu miestnych komunikácií  a chodníkov.

z celkového počtu 21 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo
15 takto :
-za                   2
- proti              6
- zdržal sa        7
- nehlasoval     0
     
Návrh  uznesenia  nebol  prijatý


Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec
8) AZONA , s.r.o., Mierova 11, 984 01 Lučenec,IČO: 36 695 360

Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci
A    s c h v a ľ u j e 
A.1. že nehnuteľnosť, ktorú zamýšľa Mesto Lučenec  odpredať  v zmysle časti A.2 tohto uznesenia je pre Mesto Lučenec neupotrebiteľným a prebytočným majetkom.
A.2. zámer odpredať z majetku Mesta Lučenec v lokalite Ulice K.Banšela  nehnuteľnosť, pozemok konkrétne :
- časť z parcely EKN č. 2007 o predpokladanej výmere 408 m2 z celkovej výmery 1732 m2  zastavaná plocha  a nádvorie, zapísanej na LV č. 5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec, pričom presná výmera bude stanovená geodetickým zameraním po schválení zámeru
ako prípad hodný osobitného zreteľa,
podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, dôvodom osobitného zreteľa je, zabezpečenie vstupu do nehnuteľnosti, ktorý je pre žiadateľa potrebný na tomto zo strany Mesta Lučenec inak nevyužiteľnom pozemku .
za kúpnu cenu 10,– €/ 1 m? , čo pri predpokladanej výmere 408 m? predstavuje celkovú kúpnu cenu  4.080,– €
pre kupujúceho: AZONA , s.r.o., Mierova 11, 984 01 Lučenec,IČO: 36 695 360
z celkového počtu 21 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo
15 takto :
-za                   1
- proti            10
- zdržal sa        4
- nehlasoval     0
     

Návrh  uznesenia  nebol  prijatý


Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec
10) Ladislav Sanislo,Ľ.Štúra 2159/1 , 984 01 Lučenec
Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci

A    s c h v a ľ u j e 
A.1. že nehnuteľnosť, ktorú zamýšľa Mesto Lučenec  odpredať  v zmysle časti A.2 tohto uznesenia je pre Mesto Lučenec neupotrebiteľným a prebytočným majetkom.

A.2. zámer odpredať z majetku Mesta Lučenec v lokalite Zlatá ulička  nehnuteľnosť, pozemok konkrétne :
- časť z parcely CKN č. 1853/2 o predpokladanej výmere 11 m2, zastavaná plocha  a nádvorie, zapísanej na LV č. 5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec, pričom presná výmera bude stanovená geodetickým zameraním po schválení zámeru
ako prípad hodný osobitného zreteľa,
podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, dôvodom osobitného zreteľa je vybudovanie bylinkovej záhradky voľne prístupnej verejnosti  za kúpnu cenu 10,– €/ 1 m? , čo pri predpokladanej výmere 11 m? predstavuje celkovú kúpnu cenu  110,– €
pre kupujúceho: Ladislav Sanislo, Ľ.Štúra 2159/1 , 984 01 Lučenec

z celkového počtu 21 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo
15 takto :
-za                  1
- proti            11
- zdržal sa        3
- nehlasoval     0
Návrh  uznesenia  nebol  prijatý
PhDr.  Alexandra   Pivková
primátorka  mesta

Overovatelia  uznesení  :
Tomáš  Šurik
PhDr.  Ing.  Pavol  Krížo PhD.  MBA

                                                                                               
Zapísala  :  Mgr.  Mária  Sárová  V Lučenci  28.6.2019

Prezenčná  listina zo  7.zasadnutia  Mestského  zastupiteľstva  v Lučenci dňa  27.06..2019

 Mgr.  Pavol  Baculík,      JUDr. Renáta  Endrodyová,  Ing. Peter  Grenda,    Ing.Branislav  Hámorník,  Ing. Roman Konečný,      Lucia  Lásková, MUDr.  Zaher Mahmoud,    PhDr.   Ing.  Pavol  Krížo,  PhD.,  MBA,  MUDr.  Juraj  Pelč,   Tomáš  Šúrik, Mgr.  Andrea  Moravčíková,   Ing.   Rút Olšiaková, Ing.  arch.  Ivan  Siláči  PhD., MUDr.  Rudolf  Slivka, Mgr. Jozef  Kramec,  

 PhDr.  Alexandra  Pivková,  Ing.  Igor  Korniet, JUDr. Eva  Szabóová

Ospravedlnení:   Ing.  Eva  Balážová PhD, Mgr.  Branislav  Hrdlička,  Ing. Michal  Kováč,   JUDr.  Jozef  Oravec, Ing. arch.  Anna Václavíková,  Ing. Elena  Uličná

Ing.  Mária  Móricová,  Ing. Želmíra  Kolimárová,   JUDr.Ivana  Kašová,  Ing.  Ivana  Olšágová Jasenková,   Ing.  Róbert  Ladoš,  Ing. Mária  Bérešová,  Ing.  Róbert  Móric,  Ing. Eva  Vasilová,  RNDr.  Pavol  Cífer, Bc. Ján  Tuček,  Štefan  Melicher.,  JUDr.  Daniel  Přybil,  Mgr.  Tomáš  Belko

Materiál k zasadnutiu

Bod03 Kontrola plnenia uzneseni.pdf(482.7 kB)Kontrola plnenia uzneseni
Bod08 VZN o uprave  predaja.pdf(329.3 kB)VZN o uprave predaja
Bod09 VZN o poskytovani dotacii.pdf(399.6 kB)VZN o poskytovani dotacii.
Bod10 Zmeny a aktualizacia rozpoctu.pdf(208.2 kB)Zmeny a aktualizacia rozpoctu
Bod12 Prevod a prenajom nehnutelnosti.pdf(1.4 MB)Prevod a prenajom nehnutelnosti
Bod15 Prelozenie ziadosti o NFP Maketa.pdf(143.1 kB)Predlozenie ziadosti o NFP Maketa
Bod15 Celkovy rozpocet projektu.pdf(1.3 MB)Celkovy rozpocet projektu
Bod16 Navrh na udelenie oceneni mesta.pdf(152.8 kB)Navrh na udelenie oceneni mesta
Bod25 Prerokovanie peticie Moyzesova.pdf(1.2 MB)Prerokovanie peticie Moyzesova

Návrhy a podnety poslancov

 

Návrhy a podnety  poslancov zo zasadnutia mestského zastupiteľstva zo dňa

27.06.2019

Ing. Olšiaková  -   obyvatelia  Mlynskej ulice v zastúpení  Ing.  Šufliarskej sa obrátili o pomoc  na  mesto  Lučenec  už  v roku  2017  v súvislosti  so zaplavovaním  a znečisťovaním  ulice.  Bolo im odpovedané,  že  mesto  Lučenec vyzve majiteľa  parcely  k riešeniu  odvodnenia a z dôvodu  zatápania  miestnej  komunikácie.  Majiteľ  na výzvu  do  dnešného  dňa  nereagoval. Obyvatelia už  sa  niekoľkokrát  obrátili  na mesto Lučenec so  svojou  požiadavkou. Opýtala  sa ,  či  je  to  dostatočné  riešenie v  tejto  záležitosti?

Prednosta - odpovedal  na podnet. Niekoľkokrát bol vlastník pozemku  vyzvaný a  mesto  navrhovalo stretnutia na vyriešenie uvedeného  problému.  Zajtra  je  dohodnutý  termín  spoločného  rokovania a o záveroch  rokovania bude písomne informovaná  aj  pani  poslankyňa  Ing. Olšiaková  aj  obyvatelia  Ulice  mlynskej

Ing  Ladoš  -   dodal,  že na  mesto   boli  predložené  aj  iné  požiadavky  občanov, ktoré  boli  splnené  a  pred  nehnuteľnosťou  Ing.  Šufliarskej  bol  vybudovaný  chodník  so  zeleným  pásom

MUDr.  Pelč  - bol  oslovený  občanmi  štvrť  M.R.Štefánika,  ktorí sa  tešia na  rekonštrukciu  11-21  s možnosťami  parkovacích  miest,  nakoľko  ich  trápi  nedostatok  parkovacích  miest.  Upozornil  na  situáciu  v parkovaní  smerom  na  materskú  škôlku, kde  s a občania  dotazujú  prečo  mesto  nezvolalo  jednanie  s obyvateľmi bytového  domu,  vedľa  ktorého  je  veľká asfaltová  plocha  nevyužitá  a  na ktorej  by  bolo  možné  riešiť  parkovanie.  Navrhujú  zvolať  jednanie  vytvoriť  rampu  a urobiť  jednosmernú  cestu. Druhý  podnet  sa  týkal  Ulice  Lermontovovej, kde  pri poslednom  výdatnom  daždi boli  vytopené  bytové  domy  a pivnice.  Podľa  názoru občanov  problémom  je  nefunkčná  kanalizácia  v oblasti  Novohradskej  ulice

Ing. Ladoš  -  odpovedal  na  podnet  občanov   Štvrť  M.R. Štefánika, kde v tejto  lokalite mesto  urobilo  viacero  stavieb, ktoré  sa  týkali  zlepšenia  hlavne parkovania  a prepojenia plynulosti  premávky,  teda  je  to  vybudovanie  parkoviska  medzi  kotolňou  a materskou škôlkou   aj  s prepojovacou  komunikáciou,  boli  tam  navýšené  počty  parkovacích miest,  ďalej  pred  bytovým  domom  16-21  tiež  sa plánuje  rozšírenie  parkovacích miest.  Pri  bytovom  dome  1-8  je  to  spevnená  plocha  pre  peších  a neodporúča  tam  riešiť  parkovanie

Primátorka  -  uvedenú  požiadavku  môžu  zaslať  občania na  mesto  a bude  to  prerokované,  ale  vopred  je  potrebné  to  prerokovať  na  domovej  schôdzi

Ing.  Ladoš  -  čo  sa týka  druhého  podnetu  musí  to  pozrieť,  aký  je tam  problém

Primátorka  -  uvedená  lokalita  je  súčasťou projektu  rekonštrukcie  ulíc,  ale  je  potrebné  zistiť  stav

Ing.arch.Siláči -  predložil  požiadavku ,  aby  mesto  vstúpilo  do  rokovania  so  správcom  cestnej  komunikácie  Gemerská  cesta,  aj  v súvislosti  s jej  technickým  stavom    a zároveň,  aby  spolu  hľadali  opatrenia  na  riešenie  bezpečnosti  na uvedenej  cestnej  komunikácii.

Ing. Ladoš  - uvedená  požiadavka  už  bola  prerokovaná  na komisii  dopravy  a cestných  komunikácií a podnet bol predložený  na  Slovenskú správu  ciest,  aby  aplikovali  opatrenia  na zvýšenie  bezpečnosti  ciest.  V odpovedi  uvádzajú , že  v tomto   roku  budú  realizované  opatrenia   na  bezpečnosť  ciest. 

JUDr.  Endrödyová -  na  predchádzajúcom   zasadnutí  mestského  zastupiteľstva  predložila  návrh , aby  bol  do programu  „rokovania  zaradený  bod    „možnosť  rozhodnúť  poslancom o tom,  aby  dostali  priestor  v mestských   novinách.  Nakoľko  uvedený  bod   nebol  zaradený do  programu  opätovne  požiadala ,  aby  do  najbližšieho  programu  zasadnutia bol  tento  bod  zaradený.  Na  predchádzajúcom  zasadnutí  bolo  konštatované, že poslanci  majú  možnosť  s občanmi sa stretávať v kanceláriách  I. kontaktu,  ale ak poslanec chce  zorganizovať  stretnutie  tak  musí  tým občanom  dať  vedieť. Od  začiatku  roka  o to  žiadala a bolo jej  odpovedané, že  to  nie  je  v súlade  s mestskými  novinami.  Ďalší  podnet  sa  týkal  Ul. Dr.  Herza kde v roku  2018  bola prečistená  kanalizácia, ale  počas  daždivého  počasia  tam  stojí  pás  vody  za  všetkými  vozidlami, ktorá  tam  parkujú.    Požiadala  o riešenie  problému.

Na  sídlisku M.R.,Štefánika   je plánovaná    rekonštrukcia  a rozšírenie  parkovacích  miest,  ale  sa  opýtala  na  vnútroblok,  ktorý  využívajú  občania,  ktorí  idú  do  nemocnice a parkujú tam.  Občania  sa  sťažujú  na  tento  stav.  Opýtala  sa,  či  má  mesto  v pláne  riešiť  tento vnútroblok.

V súvislosti  s predchádzajúcim  bodom programu  sa opýtala na  výsledok  kontroly.Zároveň  dodala,  že  čo  sa týka  „žltej  dodávky“  porovnala  letáčiky  a podľa  jej názoru nie je pravda  že,  MEPOS  Lučenec ponúka   viac  ako  ponúkala  firma  HANYX s.r.o. Lučenec.  Podľa  jej  informácií  mala  všetky  potrebné   povolenia  a  doklady,  ale  mesto  s ňou  odmietlo  uzatvoriť  zmluvu.  Požiadala o vysvetlenie a dala  na zváženie  uvedenú službu  vrátiť do  mesta.

Primátorka  -  pani poslankyni  bude  odpovedané  písomne.  Čo  sa týka   podnetu  na parkovanie  na  M.R.Štefánika  niektorí  občania majú  záujem  o riešenie  parkovania, ale  niektorí  nechcú  tam  parkovanie, preto je potrebné, aby  sa  väčšina  vyjadrila.

Ing. Bérešová -  „aby  sa zachovala rovnosť  uverejňovania  príspevkov  v mestských  novinách  malo  by  to  byť schválené  v mestskom  zastupiteľstve  a do  mestského  zastupiteľstva  by  sa  to  malo  dostať  ako Váš  poslanecký  návrh, preto  ste  to  v programe  nenašli.  Zároveň  by  bolo potrebné  sa  dohodnúť  aj  na podmienkach,  ako  často  by  ste  chceli  príspevky  zverejniť“.

Mgr. Kramec –požiadal o zvýšenie  intenzity  kosenia  v meste,   ďalej  poukázal  na znečistené  kanalizácie  v meste,    navrhuje  preventívne  čistenie  cestnej  komunikácie aj kanalizácie. Ďalší podnet  sa týka  materskej  škôlky  na  M.R.Štefánika, kde  je potrebná  rekonštrukcia kúpeľne  pre  deti   a  niekoľko  rokov  aj  rekonštrukcia strechy.   V súvislosti  s tým  navrhuje  odborne posúdiť  možnosť  rekonštruovať  strechu  formou  sedlovej  strechy  a zároveň  vytvoriť  podkrovné  priestory  a tým zvýšiť  kapacitu  škôlky. Posledný  návrh  sa týka parkovania  na  M.R.Štefánika,  kde  navrhuje  odborne posúdiť  vytvorenie  jednosmernej ulice 

Primátorka  -  plán udržateľnej mobility na ktorom  začíname  pracovať  rieši  aj  dynamickú  aj  statickú  dopravu. Dodala,  že  v súčasnosti  riešime  materskú  škôlku  na Rúbanisku  II  cez  fondy  vo  výške  viac  ako  800 000,-€. Pokiaľ  bude výzva  je  možné  pripraviť  projektovú  dokumentáciu  na  riešenie    podkrovia  na  rozšírenie  kapacity  škôlky. 

Ing. Olšiaková  - požiadala,  aby  mesto  v najbližších mestských  novinách  zverejnilo  harmonogram  a lokality  v ktorých  sa v tomto  roku  vybudujú uzamykateľné  kontajnerové  stanovištia. Zároveň  nakoľko  sa   občania  dotazujú  na  to,  aký  systém  je zavedený  pri  budovaní stanovíšť, žiada o vysvetlenie postupu budovania uzamykateľných  kontajnerových  stanovíšť  a zverejnenie  v najbližších  mestských  novinách.  Poznamenala, že  vnútroblok  na  Adyho  ulici   je  zdevastovaný, poukázala  na basketbalové  ihrisko,  žiadala  vedenie  mesta  o urýchlené  riešenie  situácie.  Opýtala sa, v akom  štádiu  je  vypracovanie  projektovej  dokumentácie.  Zároveň žiada,  aby  celý  priebeh  mestského  zastupiteľstva  s návrhmi, podnetmi  a interpeláciami   bol  zverejnený  v najbližších  mestských   novinách. 

Primátorka  -  vnútroblok  Hurbanova je  zrekonštruovaný, zostáva  tam zrekonštruovať plochu  basketbalového   ihriska , kde  sa občania  nevedia  dohodnúť či  má  zostať  basketbalové ihrisko  alebo  plocha  na parkovanie.  Čo  sa týka parkovania  na Adyho 5,  projektová  dokumentácia  sa  pripravuje  v cykloch .  Ďalej   smetné  stanovištia  a stojiská  idú  v režime  tak, ako  si  ich občania odsúhlasujú  na  domových schôdzach. 

Ing.  Ladoš  -  v mestských  novinách  priebežne  uverejňujeme  články  o kontajnerových  stanovištiach

Primátorka  -  uverejniť  v mestských  novinách  všetky  žiadosti  o kontajnerové  stanovištia  s časovým  sledom,  samostatne  za  jednotlivé  roky  čo  sa  vybudovalo  a zámer   na  tento  rok. 

Ing.  Olšiaková  - pozvala  všetkých poslancov  na  detské  ihrisko  sídliska  Adyho   a Hurbanovej  ulice

Ing.  Ladoš  -  boli  tam  zrekonštruované  chodníky na  Vajanského  ulici,    vybudovalo  detské  ihrisko,  rozširovali  sa parkovacie  plochy,  vybudovali  sa polopodzemné  kontajnerové  stanovištia

Ing. arch.  Siláči  -  upozornil na  facebookovú  stránku  SPOOL-  kúpalisko, kde  sa  uvádzajú  všetky  kontaktné  údaje, ale  SPOOL  a.s.  Lučenec ju  neprevádzkuje.  Požiadal  vedenie  SPOOL  a.s.  aby  vyzvali  administrátora  stránky na  doriešenie  vzniknutých  nedostatkov

Primátorka  -  požiadala  aplikáciu  rozšíriť  o naše mestské  organizácie 

Šurik -  opýtal  sa  za  asfalovú  plochu    na  Rúbanisku  3/5,  nakoľko  v zimných  mesiacoch  sa  tam  plánuje    v spolupráci  s mestom  verejné  klzisko

Primátorka  -  v meste  máme  tri lokality, kde  je potrebné  plochy  vyasfaltovať

Pani primátorka  dodala,  že  návrhy  a podnety vždy  vedú  k tomu,  aby  sa  našlo  spoločné  riešenie  v prospech občanov . Všetkým  nám ide o to,  aby  sme    robili  dobre,  zodpovedne   a prinášali pre  ľudí  dobré  riešenia.

 

English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka