Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zasadnutia MsZ


Aktuálny rok 2019

Zasadanie zo dňa 12.9.2019

P o z v á n k a

V zmysle ustanovenia § 12, odst. 1 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam 8. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Lučenci, ktoré sa uskutoční 12.09.2019  (štvrtok) o 16.00 hod.v budove historickej Radnice Lučenec, Radná sála, prízemie.

Program: 
1. Otvorenie - schválenie programu
2. Schválenie overovateľov zápisnice a zostavovateľov uznesenia
3. Kontrola plnenia uznesení
Predkladateľ: JUDr. Eva Szabóová, hlavná kontrolórka mesta
Spracovateľ: JUDr. Eva Szabóová, hlavná kontrolórka mesta
4. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Lučenec č. xx/2019 o výške príspevku v školách a školských zariadeniach zriadených mestom Lučenec
Predkladateľ: PhDr. Alexandra Pivková, primátorka mesta
Spracovateľ: Ing. Ivana Jasenková Olšágová, vedúca oddelenia školstva, soc. vecí, kultúry a športu
5. Prijatie vnútorného predpisu v zmysle zákona č. 54/2019 Z.z.
Predkladateľ: JUDr. Eva Szabóová, hlavná kontrolórka mesta
Spracovateľ: JUDr. Eva Szabóová, hlavná kontrolórka mesta
6. Monitorovacia správa o plnení programového rozpočtu mesta Lučenec k 30.6.2019
Predkladateľ: Ing. Igor Korniet, prednosta MsÚ
Spracovateľ: Ing. Mária Móricová, vedúca oddelenia ekonomiky a majetku mesta
7. Informatívna správa o stave pohľadávok, záväzkov a dlhovej služby mesta Lučenec k 30.6.2019
Predkladateľ: Ing. Igor Korniet, prednosta MsÚ
Spracovateľ: Ing. Mária Móricová, vedúca oddelenia ekonomiky a majetku mesta
8. Návrh zmien a aktualizácia rozpočtu mesta Lučenec na rok 2019
Predkladateľ: Ing. Igor Korniet, prednosta MsÚ
Spracovateľ: Ing. Mária Móricová, vedúca oddelenia ekonomiky a majetku mesta
9. Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku mesta Lučenec
Predkladateľ: Ing. Igor Korniet, prednosta MsÚ
Spracovateľ: Ing. Mária Móricová, vedúca oddelenia ekonomiky a majetku mesta
10. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za predchádzajúce obdobie
Predkladateľ: JUDr. Eva Szabóová, hlavná kontrolórka mesta
Spracovateľ: JUDr. Eva Szabóová, hlavná kontrolórka mesta
11. Vybudovanie a revitalizácia základnej technickej infraštruktúry pre obyvateľov MRK - predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie 
Predkladateľ: PhDr. Alexandra Pivková, primátorka mesta
Spracovateľ: Ing. Želmíra Kolimárová, vedúca oddelenia stavebného poriadku, stratégie a prípravy projektov      
12. Predstaničný priestor - prestupný uzol a záchytné parkovisko - predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie
Predkladateľ: PhDr. Alexandra Pivková, primátorka mesta
Spracovateľ: Ing. Želmíra Kolimárová, vedúca oddelenia stavebného poriadku, stratégie a prípravy projektov       
13. Rekonštrukcia atletickej dráhy ZŠ L. Novomeského - predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie 
Predkladateľ: PhDr. Alexandra Pivková, primátorka mesta
Spracovateľ: Ing. Želmíra Kolimárová, vedúca oddelenia stavebného poriadku, stratégie a prípravy projektov        
14. Nabíjacia stanica pre mesto Lučenec – predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie       
Predkladateľ: PhDr. Alexandra Pivková, primátorka mesta
Spracovateľ: Ing. Želmíra Kolimárová, vedúca oddelenia stavebného poriadku, stratégie a prípravy projektov
15. Návrh na schválenie vyhlásenia a zabezpečenia verejného obstarávania za účelom poskytovania služby svietenia Sústavou verejného osvetlenia v meste Lučenec na technickej, technologickej a prevádzkovej úrovni ako komplexnej služby bez odberu elektrickej energie
Predkladateľ: Ing. Igor Korniet, prednosta MsÚ
Spracovateľ: Ing. Igor Korniet, prednosta MsÚ; Ing. Robert Ladoš, vedúci oddelenia dopravy a životného prostredia
16. Zmeny a doplnky č. 34 Územného plánu mesta Lučenec
Predkladá: PhDr. Alexandra Pivková primátorka mesta
Spracovateľ: Ing. arch. Vladimír Ragan, osoba spôsobilá, pracovník oddelenia stavebného poriadku, stratégie a prípravy projektov; Ing. Želmíra Kolimárová, vedúca oddelenia stavebného poriadku, stratégie a prípravy projektov
17. Informatívna správa o činnosti a dosiahnutých výsledkoch Mestskej polície za I. polrok 2019
Predkladateľ: Bc. Ján Tuček, náčelník MsP
Spracovateľ: Bc. Ján Tuček, náčelník MsP
18. Zmena Organizačného poriadku MsP Lučenec č. 4/2017 - navýšenie počtu príslušníkov MsP
Predkladateľ: Bc. Ján Tuček, náčelník MsP
Spracovateľ: Bc. Ján Tuček, náčelník MsP
19. Návrhy a podnety poslancov
20. Interpelácie poslancov
Záver
    


                                                    PhDr. Alexandra Pivková
                                                                primátorka mesta 
 

Súpis uznesení z  8.  zasadnutia Mestského zastupiteľstva  v Lučenci, konaného  dňa 12.09.2019

 

UZNESENIE Č. 137/2019
K bodu programu: Otvorenie -  schválenie programu

Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci

 

s c h v a ľ u j e

A.1.  body programu  zasadnutia  mestského  zastupiteľstva  v Lučenci tak,  ako  boli  zverejnené v pozvánke  dňa   06.09.2019.

 

z celkového počtu 21 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo

16  takto :

-za                 15

- proti              0

- zdržal sa        0

- nehlasoval     1

 

 

UZNESENIE Č. 138/2019
K bodu programu: Otvorenie a schválenie  programu -  návrh

Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci

 

A.s c h v a ľ u je

A.1.  poslanecký  návrh  pána poslanca Mgr.  Pavla  Baculíka   za  vypustenie  bodu  č.  14  „Nabíjacia  stanica pre  mesto  Lučenec – predloženie  žiadosti  o poskytnutie  dotácie“ z programu  dnešného  rokovania.

 

z celkového počtu 21 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo

16 takto :

-za                  14

- proti              0

- zdržal sa        1

- nehlasoval     1

 

 

UZNESENIE Č. 139/2019
K bodu programu:  Otvorenie a schválenie  programu -  návrh

Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci

 

A.s c h v a ľ u je

A.1.  poslanecký  návrh  pána poslanca Mgr.  Pavla  Baculíka   za  vypustenie  z  bodu  č.  16 „Zmeny a doplnky č. 34 Územného plánu mesta Lučenec - zmena funkčného využitia územia v 5 lokalitách :

Lokalita A – zmena funkčného využitia z občianskej vybavenosti na funkčné využitie  územia bývania zmiešaného mestského (ZM).

Lokalita B – zmena funkčného využitia územia z bývania mestského na funkčné využitie územia zmiešaného mestského (ZM).

Lokalita C  – zmena funkčného využitia územia z priemyselnej výroby na funkčné využitie územia zmiešaného mestského (ZM).

Lokalita D – zmena funkčného využitia územia zo športu a rekreácie na funkčné využitie územia pre nie nebezpečný odpad (KO).

Lokalita E  – zmena funkčného využitia územia zo zmiešaného mestského na funkčné využitie priemyselnej výroby (VP)“., 

bod  č.  2  uznesenia  z programu  dnešného  rokovania.

 

z celkového počtu 21 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo

16 takto :

-za                  14

- proti              0

- zdržal sa        0

- nehlasoval     2

 

UZNESENIE Č. 140/2019
K bodu programu: Schválenie overovateľov zápisnice,  zostavovateľov uznesení

Mestské zastupiteľstvo v Lučenci

 

A. s c h v a ľ u j e:

 

A.1 za zostavovateľov uznesenia:  Ing.  Eva  Balážová  PhD.,  Ing.  Peter  Grenda

 

A.2. za overovateľov zápisnice : MUDr.  Juraj  Pelč,  Ing.  arch.  Anna  Václavíková

 

z celkového počtu 21 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo

16 takto :

-za                 15

- proti              0

- zdržal sa        0

- nehlasoval     1

     

 

UZNESENIE Č. 141/2019
K bodu programu: Kontrola plnenia uznesení  - návrh

Mestské zastupiteľstvo v Lučenci

schvaľuje  poslanecký  návrh pani  poslankyne  Ing.  Rút Olšiakovej o  vykonanie

kontroly  v súvislosti  s plnením uznesenia  č.  25/2014  „Zákonnosť  postupov  při spracovaní nového  Územného  plánu  mesta  Lučenec“,  hlavnou  kontrolorkou   mesta  Lučenec.

 

z celkového počtu 21 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo

15 takto :

-za                 15

- proti              0

- zdržal sa        0

- nehlasoval     0

     

 

UZNESENIE Č. 142/2019
K bodu programu: Kontrola plnenia uznesení

 

Mestské zastupiteľstvo v Lučenci

A.    prerokovalo a  berie na vedomie   predkladanú Správu o kontrole plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Lučenci.

 

z celkového počtu 21 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo

15 takto :

-za                 15

- proti              0

- zdržal sa        0

- nehlasoval     0

     

       

 

 

UZNESENIE Č. 143/2019
K bodu programu: Všeobecne záväzné nariadenie mesta Lučenec č. xx/2019 o výške príspevku v školách a školských zariadeniach zriadených mestom Lučenec

Mestské zastupiteľstvo v Lučenci

A.        ruší

Všeobecne  záväzné  nariadenie mesta  Lučenec o určení výšky príspevku v školách a školských zariadeniach a detských jasliach č. 3/2008 v znení VZN č. 12/2009, VZN č. 3/2011, VZN č. 7/2011 a VZN č. 11/2012.

B.   schvaľuje

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Lučenec č.9/2019 o výške príspevku v školách a školských zariadeniach zriadených mestom Lučenec.

 

 

z celkového počtu 21 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo

16 takto :

-za                 16

- proti              0

- zdržal sa        0

- nehlasoval     0

     

UZNESENIE Č. 144/2019
K bodu programu: Prijatie vnútorného predpisu v zmysle zákona č.54/2019 Z.z.

Mestské zastupiteľstvo v Lučenci

 

 

A.schvaľuje

 

A.1.Vnútorný predpis mesta Lučenec, ktorým sa určujú podrobnosti o podávaní oznámení v zmysle zákona č. 54/2019 Z.z. v znení ako je uvedené v bode 3.

 

z celkového počtu 21 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo

16 takto :

-za                 16

- proti              0

- zdržal sa        0

- nehlasoval     0

     

 

 

UZNESENIE Č. 145/2019
 

K bodu programu: Monitorovacia správa o plnení programového rozpočtu mesta

Lučenec k 30.6.2019    

Mestské zastupiteľstvo v Lučenci

A.  schvaľuje

 

 

A.1  Monitorovaciu správu o plnení programového rozpočtu mesta Lučenec k 30.6.2019

 

 

 

z celkového počtu 21 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo

16 takto :

-za                 16

- proti              0

- zdržal sa        0

- nehlasoval     0

     

    

UZNESENIE Č. 146/2019
 

K bodu programu: Informatívna správa o stave pohľadávok, záväzkov a dlhovej služby mesta Lučenec k 30.6.2019

Mestské zastupiteľstvo v Lučenci

A.  berie na vedomie

 

 

A.1  Informatívnu správu o stave pohľadávok, záväzkov a dlhovej služby mesta Lučenec

        k 30.6.2019

 

 

z celkového počtu 21 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo

16 takto :

-za                 16

- proti              0

- zdržal sa        0

- nehlasoval     0

     

UZNESENIE Č. 147/2019
 

K bodu programu: Návrh zmien a aktualizácia rozpočtu mesta Lučenec na rok 2019

Mestské zastupiteľstvo v Lučenci

 

A.  schvaľuje

         

A.1. V zmysle ods. 2 písm. a) § 14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách

        územnej samosprávy – presun rozpočtových prostriedkov v rámci

        schváleného  rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky:

 

A.1.1. presun vo výdavkovej časti rozpočtu z Podprogramu 12.8 MIS z oddielu 01.1.1

          z položky 710 Obstrávanie kapitálových aktív vo výške 7 000 €, z Podprogramu

          13.2.10 Investície z oddielu 04.4.3 z položky 710 Obstrávanie kapitálových aktív vo

          výške 8 000 €, z Podprogramu 6.8 Mestský rozhlas z oddielu 08.3.0 z položky 710

          Obstrávanie kapitálových aktív vo výške 15 000 € na Podprogram 13.2.1 TV Ul.

          cintorínska na oddiel 04.4.3 na položku 710 Obstrávanie kapitálových aktív vo výške

          8 000 €, na Podprogram 9.3.7 ZŠ Opatová na oddiel 09 na položku 710 Obstrávanie 

          kapitálových aktív vo výške 22 000 €

 

A.1.2. presun vo výdavkovej časti rozpočtu z Podprogramu 12.6 Autodoprava z oddielu

           01.3.3 z položky 710 Obstrávanie kapitálových aktív vo výške 6 200 € na

           Podprogram 11.2 Verejná zeleň na oddiel 05.4.0 na položku 710 Obstrávanie

           kapitálových aktív

 

A.1.3. presun vo výdavkovej časti rozpočtu z Podprogramu 11.2 Verejná zeleň z oddielu

          05.4.0 z položky 630 Tovary a služby vo výške 20 000 € na Podprogram 14.1 Správa

          MsÚ na oddiel 01.1.1 na položku 600 Bežné výdavky

 

A.1.4. presun vo výdavkovej časti rozpočtu z Podprogramu 9.4.1 ŠJ MŠ z oddielu 09.6.0.1 z

          položky 710 Obstrávanie kapitálových aktív vo výške 2 000 € a z Podprogramu 9.4.2

          ŠJ Opatová z oddiel 09.6.0.2 z položky 630 Tovary a služby vo výške 1 000 €, spolu

          vo výške 3 000 € na Podprogram 9.4.2 ŠJ Opatová na oddiel 09.6.0.2 na položku 710

          Obstrávanie kapitálových aktív

 

A.1.5. presun vo výdavkovej časti rozpočtu v rámci Podprogramu 9.3.3 ZŠ Haličská 7

          v rámci oddielu 09 z položky 716 Projektová dokumentácia vo výške 9 000 €

          na položku 717 Realizácia stavieb a ich zhodnotenie

 

A.1.6. presun vo výdavkovej časti rozpočtu v rámci Podprogramu 3.1 Mestská polícia v rámci

          oddielu 03.1.0 z položky 710 Obstrávanie kapitálových aktív vo výške 6 000 € na

          položku 600 Bežné výdavky

 

A.1.7. presun vo výdavkovej časti rozpočtu z Podprogramu 13.2.10 Investície z oddielu

           04.4.3 z položky 710 Obstrávanie kapitálových aktív vo výške 25 000 € na

           Podprogram 3.1 Mestská polícia na oddiel 03.1.0 na položku 710 Obstrávanie

           kapitálových aktív a vo výške 10 400 € na Podprogram 13.2.10 Investície na oddiel

           04.4.3 na položku 710 Obstrávanie kapitálových aktív

A.1.8. presun vo výdavkovej časti rozpočtu v rámci  Podprogramu 13.2.10 Investície

           v rámci oddielu 04.4.3 v rámci   položky 710 Obstrávanie kapitálových aktív

           z investičnej akcie Zariadenie sociálnych služieb vo výške 46 692 € na PD Tlaková

           kanalizácia Rapovská križovatka a vo výške 6 840 € na PD protipovodňové opatrenia

 

A.1.9. presun vo výdavkovej časti rozpočtu z Podprogramu 10.11 Detské jasle z oddielu

          10.4.0 z položky 630 Tovary a služby vo výške 10 000 € na Podprogram 8.2 Dotácie

          na šport na oddiel 08.1.0 na položku 640 Bežné transfery

 

A.2. V zmysle ods. 2 písm. b) § 14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách

        územnej samosprávy – zvýšenie príjmovej aj výdavkovej časti rozpočtu oproti

        schválenému rozpočtu v celkovej sume 309 566 € nasledovne:

 

A.2.1. zvýšenie rozpočtu v príjmovej časti na položke 111003 Podielové dane o 200 000 €

          a zároveň vo výdavkovej časti v Podprograme 4.1 Údržba MK na oddieli  04.5.1 na

          položke 630 Tovary a služby o 137 489 €, v Podprograme 4.4 SAD na oddieli  04.5.1

          na položke 640 Bežné transfery o 17 811 €, v Podprograme 9.5.2 ŠKD Vajanského na

          oddieli  09.5.0 na položke 600 Bežné výdavky o 10 000 €, v Podprograme 10.1.2 DC

          Opatová na oddieli 10.2.0 na položke 630 Tovary a služby o 14 700 € a

          v Podprograme 12.4 Majetok mesta na oddieli  01.1.1. na položke 630 Tovary a služby 

          o 20 000 €

 

A.2.2. zvýšenie rozpočtu v príjmovej časti na položke 320 Kapitálové transfery o 14 000 €

          a zároveň vo výdavkovej časti v Podprograme 13.2.1 TV Ul. cintorínska na oddieli

          04.4.3 na položke 710 Obstrávanie kapitálových aktív o 14 000 €

 

A.2.3. zvýšenie rozpočtu v príjmovej časti na položke 320 Kapitálové transfery o 60 566 €

          a zároveň vo výdavkovej časti v Podprograme 3.1 Mestská polícia na oddieli  03.1.0

          na položke 710 Obstrávanie kapitálových aktív o 60 566 €

 

A.2.4. zvýšenie rozpočtu v príjmovej časti ZŠ Vajanského na položke 200 Nedaňové príjmy

          o 20 000 € a zároveň zvýšenie rozpočtu vo výdavkovej časti v Podprograme 9.4.2

          ŠJ pri ZŠ Vajanského na oddieli 09.6.0 na položke 600 Bežné výdavky o 20 000 €

 

A.2.5. zvýšenie rozpočtu v príjmovej časti ZŠ Novomeského na položke 200 Nedaňové

          príjmy o 15 000 € a zároveň zvýšenie rozpočtu vo výdavkovej časti v Podprograme

          9.4.2 ŠJ pri ZŠ Novomeského na oddieli 09.6.0 na položke 600 Bežné výdavky

          o 15 000 €

 

 

 

 

z celkového počtu 21 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo

16 takto :

-za                 16

- proti              0

- zdržal sa        0

- nehlasoval     0

     

UZNESENIE Č. 148/2019
 

K bodu programu: Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec

1.BBSK- Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy, Zvolenská cesta 83, 984 01 Lučenec

Mestské zastupiteľstvo v Lučenci

 

A. schvaľuje

 

A.1. prenájom nehnuteľností  -  pozemkov z majetku mesta Lučenec, nachádzajúcich sa v lokalite Ľadovo na poľnohospodárske účely , konkrétne  nasledovné parcely :

-EKN č.2366/1 , trvalý trávny porast o výmere 19 116m2 , vedená na LV mesta Lučenec č.5414 , okres Lučenec, obec: Lučenec, katastrálne územie: Lučenec

- EKN č.2338/2 , orná pôda o výmere  3 119 m2 , vedená na LV mesta Lučenec č.5414 , okres Lučenec, obec: Lučenec, katastrálne územie: Lučenec

- EKN č.2338/1, orná pôda o výmere 3 120 m2 , vedená na LV mesta Lučenec č.5414 , okres Lučenec, obec: Lučenec, katastrálne územie: Lučenec, spolu o výmere 25 355 m2

ako prípad hodný osobitného zreteľa,

podľa  9a, bodu 9, písm. c) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a Článku 2, bodu 2.11 Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec, pričom  dôvodom osobitného zreteľa je racionálne využívanie jednotlivých kultúrnych dielov v celku  na poľnohospodárske účely 

za cenu nájmu  v zmysle „Zásad“, ktorá je pre  ornú pôdu    0,00997  €/1 m2/rok   a pre  TTP   0,00237  €/1 m2/rok. Spolu ročne za celú výmeru 107,50 €

na dobu nájmu : 5 rokov

s nájomcom: BBSK- Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy,  Zvolenská cesta 83, 984 01 Lučenec, IČO: 370890221

B.1. prenájom pozemkov  z majetku mesta situovaných v areáloch školy  na  Ul.Fándlyho  a  Ul.M.Rázusa , konkrétne:

Pozemky v okolí školy na Uici M.Rázusa:

-CKN č.3630/1, zastav.plochy a nádvoria o výmere 147m2 , vedená na LV mesta Lučenec č.5414 , okres Lučenec, obec: Lučenec, katastrálne územie: Lučenec

- CKN č.3632 , záhrady o výmere  91 m2 , vedená na LV mesta Lučenec č.5414 , okres Lučenec, obec: Lučenec, katastrálne územie: Lučenec

- CKN č.3633, zastav plochy a nádvoria o výmere 191 m2 , vedená na LV mesta Lučenec č.5414 , okres Lučenec, obec: Lučenec, katastrálne územie: Lučenec

- CKN č.3634, záhrady o výmere 194 m2 , vedená na LV mesta Lučenec č.5414 , okres Lučenec, obec: Lučenec, katastrálne územie: Lučenec (spolu o výmere 623 m2)

Pozemky v okolí školy na Ulici Fándlyho :

-CKN č.3829/3, ost.plochy o výmere 652 m2 , vedená na LV mesta Lučenec č.5414 , okres Lučenec, obec: Lučenec, katastrálne územie: Lučenec

- CKN č.3829/4 , ost.plochy o výmere  465 m2 , vedená na LV mesta Lučenec č.5414 , okres Lučenec, obec: Lučenec, katastrálne územie: Lučenec

- CKN č.3829/12, zastav plochy a nádvoria o výmere 1891 m2 , vedená na LV mesta Lučenec č.5414 , okres Lučenec, obec: Lučenec, katastrálne územie: Lučenec

- CKN č.3841/1, ost.plochy o výmere 2300 m2 , vedená na LV mesta Lučenec č.5414 , okres Lučenec, obec: Lučenec, katastrálne územie: Lučenec

- CKN č.3845, ost.plochy o výmere 3317 m2 , vedená na LV mesta Lučenec č.5414 , okres Lučenec, obec: Lučenec, katastrálne územie: Lučenec

- CKN č.3832/3, ost.plochy o výmere 504 m2 , vedená na LV mesta Lučenec č.5414 , okres Lučenec, obec: Lučenec, katastrálne územie: Lučenec ( spolu o výmere 9129 m2).

ako prípad hodný osobitného zreteľa

podľa  9a, bodu 9, písm. c) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a Článku 2, bodu 2.11 Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec, dôvodom osobitného zreteľa je   údržba  prenajatých pozemkov, ich  využívanie  v súvislosti so vzdelávacím procesom, ako aj verejnosťou na športové aktivity

za cenu nájmu : symbolické 1- €/ rok  za celú prenajatú výmeru

na dobu nájmu: 5 rokov

pre:  BBSK- Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy, Zvolenská cesta 83, 984 01 Lučenec IČO: 370890221

z celkového počtu 21 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo

16 takto :

-za                 16

- proti              0

- zdržal sa        0

- nehlasoval     0

 

 

 

 

UZNESENIE Č. 149/2019
 

K bodu programu: Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec

2/SPOOL a.s., Ulica Dr.Herza č. 23, 984 01  Lučenec     

Mestské zastupiteľstvo v Lučenci

schvaľuje

A.1. predĺženie nájmu pozemkov v k.ú. Lučenec, ktoré sú využité na vytvorenie 747 parkovacích miest, v zmysle nájomnej zmluvy č. 9/2010 zo dňa 12.2.2010 v znení Dodatkov  v nasledovnom rozsahu :

 

1.

Rúbanisko II

pri budove Polikliniky

50

2.

Ulica F. Lehára

úsek od Haličskej cesty po Ulicu B. Němcovej

21

3.

Námestie rebupliky

úsek od Haličskej cesty popri križovatke s Ulicou Gorkého s ulicami Gorkého, Štúra, Partizánska s vyústením s ulicou Novohradská

18

4.

parkovisko pri budove Okresného úradu

zadná časť

18

5.

parkovisko pri budove Okresného úradu

smerom k nemocnici

15

6.

Ulica novohradská

úsek od ulice T.G.Masaryka po Ulicu mieru plus časť komunikácie medzi budovou YMCA a poštou

82

7.

parkovisko na Námestí republiky

 

6

8.

Ulica Jókaiho

úsek od J.Kármana po Ulicu novohradskú

45

9.

parkoviská na Ulici M.Rázusa

oproti Ipeľským tehelniam a protiľahlá strana

40

10.

Ulica mieru

úsek od Ulice Nejedlého po Ulicu novohradskú

31

11.

Ulica Eremburgova

 

5

12.

Ulica železničná

úsek od Ulice T.G. Masaryka po ulicu kpt. Nálepku

64

13.

Ulica Sládkovičova

úsek od Ulice Jókaiho po Ulicu mieru

17

14.

Ulica Nejedlého

úsek od Ulice Jókaiho po Ulicu mieru

16

15.

Ulica Petőfiho

úsek od Ulice Jókaiho po Ulicu železničnú

48

16.

Ulica Begova

úsek od Ulice Čajkovského po Ulicu Rádayho

49

17.

Ulica Rádayho

úsek od Ulice Vajanského po Ulicu Majakovského

9

18.

Ulica Dr. Vodu

úsek od Ulice T.G.Masaryka po Ulicu Komenského a Dr. Herza

34

19.

Ulica Komenského

úsek od Ulice T.G. Masaryka po Ulicu Husova

19

20.

Ulica Moyzesa

úsek od Ulice Dr. Vodu po Ulicu Komenského

7

21.

Ulica Dr. Herza

úsek od Ulice Vajanského po Ulicu Dr. Vodu (včetne parkoviska za Radnicou

58

22.

Ulica Olbrachtova

úsek od Ulice Komenského po Ulicu Vajanského

20

23.

parkovisko Adyho

pri CBA predajni

44

24.

parkovisko za bývalou budovou SPOOL na Ulici Masaryka

 

21

25.

parkovisko na ul. železničnej

pri bývalej budove GASTRO

10

 

 

spolu parkovacích miest :

747

 

ako prípad hodný osobitného zreteľa,

podľa § 9a, bodu 9, písm. c) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a Článku 2, bodu 2.11 Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec, dôvodom osobitného zreteľa je zabezpečenie parkovacích služieb a spravovanie parkovania spoločnosťou SPOOL a.s. Lučenec,

za cenu nájmu   1.000,- €/mesiac,

na dobu nájmu – do 31.12.2020, 

pre SPOOL a.s. Lučenec, Ulica Dr.Herza č. 23, 984 01 Lučenec, IČO : 31586392

z celkového počtu 21 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo

16 takto :

-za                    16

- proti              0

- zdržal sa        0

- nehlasoval     0

UZNESENIE Č. 150/2019
 

K bodu programu: Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec

3) PS–NOVOPS, a.s., Ulica Novomeského 5, 984 01 Lučenec, 984 01 Lučenec

                                                                                                                                            

Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci

 

A    s c h v a ľ u j e 

 

A.1. odpredaj nehnuteľností - pozemkov z majetku Mesta Lučenec v lokalite Ulice Jiráskova,  konkrétne :

- parcely  CKN č. 6050/16 o  výmere 190 m2, ostatné plochy a

parcely CKN č. 6051/41 o výmere 353 m2, ostatné plochy,  ktoré vzniknú odčlenením z pozemku parcely CKN č.6050/2 vo výmere 2251 m2 trvalý trávny porast a 

z pozemku parcely CKN č.6051/19 vo výmere 1402 m2  zastavané plochy a nádvoria evidovaných na LV Mesta Lučenec č.5414 , Okres Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie Lučenec na základe  Geometrického  plánu č.36624039-80/2019 vypracovaného kanceláriou GEODETI G5 s.r.o., Dukelských hrdinov 2, Lučenec zo dňa 11.7.2019, úradne overeného pod číslom G1-324/2019 dňa 22.7.2019

ako prípad hodný osobitného zreteľa,

podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, dôvodom osobitného zreteľa je, že na odpredanom pozemku bude vybudovaný priamy vjazd na pozemky žiadateľa priamo z verejnej komunikácie,  pričom zároveň žiadateľ vybuduje prepojenie novovybudovaného vstupu do areálu PS NOVOPS s existujúcou cestou popri garážach v danej lokalite.

za kúpnu cenu 10,– €/ 1 m² , čo pri výmere 543  m² predstavuje celkovú kúpnu cenu 5.430,– €

pre kupujúceho: PS –NOVOPS, a.s., Ulica Novomeského 5,IČO: 36031534, 984 01 Lučenec

 

A.3 uzatvorenie kúpnej zmluvy v zmysle § 588 a nasl. Zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, podľa bodu A.1 tohto uznesenia

 

A.4 vypovedanie, zrušenie  kúpnej zmluvy  uzavretej podľa bodu A.1 tohto uznesenia v prípade ak  kupujúci poruší jeho zmluvne dohodnuté povinnosti

 

 

z celkového počtu 21 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo

16 takto :

-za                 16

- proti              0

- zdržal sa        0

- nehlasoval     0

     

                                              

 

 

UZNESENIE Č. 151/2019
 

K bodu programu: Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec

4) MUDr. Danuša Urbánková, Rúbanisko II/1, 984 01 Lučenec

Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci

 

A    s c h v a ľ u j e 

A.1.   že nehnuteľnosť, ktorú zamýšľa Mesto Lučenec  odpredať  v zmysle časti A.2, tohto uznesenia je pre Mesto Lučenec neupotrebiteľným a prebytočným majetkom

A.2.  odpredaj nehnuteľnosti - pozemku z majetku Mesta Lučenec v lokalite dvora bytového domu na Haličskej ceste súp.č. 942  konkrétne :

- parcely CKN č. 3300 o výmere 23 m², zastavané plochy a nádvoria, ktorá je zapísaná na  LV č.5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,

podľa § 9a, bodu 8, písm. b) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, žiadateľ je vlastníkom nehnuteľnosti, garáže súpisné č.6280 stojacej na odkupovanom pozemku,

za kúpnu cenu 10,–€/ 1 m² , čo pri výmere 23 m² predstavuje celkovú kúpnu cenu 230,–€,

pre kupujúceho: MUDr. Danuša Urbánková, rod.Urbánková, nar. 6.5.1932,  Rúbanisko II/1, 984 01 Lučenec

A.3 uzatvorenie kúpnej zmluvy v zmysle § 588 a nasl. Zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, podľa bodu A.2 tohto uznesenia

 

A.4 vypovedanie, zrušenie  kúpnej zmluvy  uzavretej podľa bodu A.2 tohto uznesenia v prípade ak  kupujúci poruší jeho zmluvne dohodnuté povinnosti

 

z celkového počtu 21 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo

17 takto :

-za                 15

- proti              0

- zdržal sa        0

- nehlasoval     2

 

                              

UZNESENIE Č. 152/2019
 

K bodu programu: Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec

5) Miroslav Léke, Ulica zámocká 50/1, 984 01 Lučenec

 

Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci

 

A    s c h v a ľ u j e 

A.1.   že nehnuteľnosť, ktorú zamýšľa Mesto Lučenec  odpredať  v zmysle časti A.2, tohto uznesenia je pre Mesto Lučenec neupotrebiteľným a prebytočným majetkom

A.2. zámer odpredať  nehnuteľnosť - pozemok z majetku Mesta Lučenec v lokalite Ulice skladištná,  konkrétne :

- parcelu  CKN č. 5935/3 o  výmere 19 m2, zastavané plochy a nádvoria evidovanú na LV Mesta Lučenec č.5414 , Okres Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie Lučenec

ako prípad hodný osobitného zreteľa,

podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, dôvodom osobitného zreteľa je, zabezpečenie vstupu do nehnuteľnosti, ktorý je pre žiadateľa nevyhnutný  na tomto, zo strany Mesta Lučenec inak nevyužívanom pozemku,

za kúpnu cenu 10,– €/ 1 m² , čo pri výmere 19 m² predstavuje celkovú kúpnu cenu 190,– €

pre kupujúceho: Miroslav Léke, rod.Léke nar. 3.5.1981,  Ulica zámocká 50/1, 984 01 Lučenec

 

z celkového počtu 21 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo

17 takto :

-za                 17

- proti              0

- zdržal sa        0

- nehlasoval     0

 

 

UZNESENIE Č. 153/2019
 

K bodu programu: Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec

7 ) Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Sekulská 1, 842 50 Bratislava, IČO: 00683876

Mestské zastupiteľstvo v Lučenci

A schvaľuje

 

A.1. zámer predĺžiť nájom nebytového priestoru- kancelárie č.318 vo výmere 16,15 m2 nachádzajúcej sa  na 3. poschodí v budove  Okresného  úradu v Lučenci, Námestie republiky 26,

ako prípad hodný osobitného zreteľa,

podľa § 9a, bodu 9, písm. c) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a Článku 2, bodu 2.11 Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec, dôvodom osobitného zreteľa je poskytovanie sociálnych služieb pre občanov Mesta Lučenec so zrakovým postihnutím

za cenu nájmu :1,- €/mesiac ,

na dobu nájmu  do 31.07. 2021,

pre: Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Sekulská 1, 842 50 Bratislava, IČO: 00683876

 

z celkového počtu 21 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo

17 takto :

-za                 17

- proti              0

- zdržal sa        0

- nehlasoval     0

 

                                                                                                                                            

                                              

UZNESENIE Č. 154/2019
 

K bodu programu: Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec

8) INPREL, s.r.o. Sibírska 17, 080 01 Prešov, IČO:47 570 644

Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci

A    s c h v a ľ u j e 

A.1. zriadenie vecného bremena in rem a uzavretie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemky v lokalite Rúbaniska I ,  konkrétne:

 

Číslo

LV

Parcelné číslo pozemku

Druh pozemku

Spoluvlastnícky

podiel

Celková výmera v m2

Výmera obmedzenia v m2

 

5414

CKN  6525/57

Zastavané plochy

1/1

196

9

 

5414

CKN  6525/58

Zastavané plochy

1/1

112

23

 

vecné bremeno  bude spočívať v práve uloženia, zotrvania a prístupe k uloženým inžinierskym sieťam v súvislosti s realizáciou stavby „Lučenec –Rúbanisko I – Rozšírenie NNK pre radové garáže “, SW kód: 10420

za jednorázovú odplatu:  100,-€  v zmysle „Zásad“

na dobu neurčitú,

pre Stredoslovenskú distribučnú, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina , IČO:36 442 151, Obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel:Sa Vložka č.10514/L

A.2 uzatvorenie  zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena  a zmluvy o zriadení vecného bremena  v zmysle § 151n) a nasl. Zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, podľa bodu A.1 tohto uznesenia,

A.3 vypovedanie, zrušenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a  zmluvy o zriadení vecného bremena uzavretej podľa bodu A.1 tohto uznesenia v prípade ak  oprávnený poruší jeho zmluvne dohodnuté povinnosti,

z celkového počtu 21 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo

17 takto :

-za                  17

- proti              0

- zdržal sa        0

- nehlasoval     0                 

                                              

UZNESENIE Č. 155/2019
 

K bodu programu: Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec

9) Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia, Pekná cesta 17, 831 52 Bratislava 34

Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci

A    s c h v a ľ u j e 

A.1. zriadenie vecného bremena in rem a uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena na pozemky v lokalite Ulice P.Tótha (bývalé dopravné ihrisko),  konkrétne:

Pozemky pre elektrickú prípojku: EKN č.3246, LV č.5414 výmera 2482 m2 v rozsahu 7m2       EKN č. 3247/1  LV č.5414 výmera  1028 m2  v rozsahu  114m2

vedené  na LV č.5414 , Obec: Lučenec, Okres: Lučenec, Katastrálne územie : Lučenec.

Pozemky pre vodovodnú a kanalizačnú prípojku:

EKN č. 3247/1 LV č.5414 výmera 1028 m2 v rozsahu    30m2

CKN č. 636/1 LV č.5414 výmera 13 265 m2 v rozsahu    62m2

CKN č. 6702/9 LV č.5414 výmera 13265 m2 v rozsahu    5m2

vedené  na LV č.5414 , Obec: Lučenec, Okres: Lučenec, Katastrálne územie : Lučenec.

Rozsah zabratia je vymedzený  GP č.36049905-100/2018 vypracovaným spoločnosťou Reality Trading spol. sr.o., Nám. artézskych prameňov 1, 984 01 Lučenec, úradne overeným dňa 14.2.2019 pod č.G1-71/2019.

vecné bremeno  bude spočívať v práve uloženia, zotrvania a prístupe k uloženým inžinierskym sieťam vybudovanými v súvislosti s realizáciou stavby „Budova na biblické vyučovanie“

za jednorázovú odplatu:  200,-€  v zmysle „Zásad“

na dobu neurčitú,

pre Náboženskú spoločnosť Jehovovi svedkovia, IČO: 30 845 696,  Pekná cesta 17, 831 52 Bratislava 34

A.2 uzatvorenie  zmluvy o zriadení vecného bremena v zmysle § 151n) a nasl. Zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, podľa bodu A.1 tohto uznesenia,

A.3 vypovedanie, zrušenie zmluvy o zriadení vecného bremena a   podľa bodu A.1 tohto uznesenia v prípade ak  oprávnený poruší jeho zmluvne dohodnuté povinnosti,

z celkového počtu 21 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo

17 takto :

-za                    17

- proti              0

- zdržal sa        0

- nehlasoval     0                                                                                                                              

                                              

                                              

UZNESENIE Č. 156/2019
 

K bodu programu: Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec

10) Stredoslovenská distribučná, a.s. Pri Rajčianke 2927/8, Žilina

 

Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci

 

A    s c h v a ľ u j e 

A.1.   že nehnuteľnosť, ktorú zamýšľa Mesto Lučenec  odpredať  v zmysle časti A.2, tohto uznesenia je pre Mesto Lučenec neupotrebiteľným a prebytočným majetkom

 

A.2.  odpredaj spoluvlastníckeho podielu 2/6 z nehnuteľnosti z majetku mesta Lučenec – pozemku pod budovou trafostanice súp.č. 4785, nachádzajúcej sa v areáli MŠ na Ulici partizánska  konkrétne :

- parcely CKN č. 2636/4 o výmere 29 m², zastavané plochy a nádvoria, ktorá je zapísaná na  LV č.160, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,

podľa § 9a, bodu 8, písm. b) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, pričom žiadateľ je vlastníkom nehnuteľnosti – trafostanice, stojacej na odkupovanom pozemku,

za kúpnu cenu:  celkom 143,55 € (14,85 €/1 m²) – stanovenú ZP č.222/2019 vypracovaným spoločnosťou Znalex s.r.o., Hronská 1, 960 01 Zvolen 

pre kupujúceho: Stredoslovenská distribučná, a.s. Pri Rajčianke 2927/8, Žilina, IČO:36 442 151

A.3 uzatvorenie kúpnej zmluvy v zmysle § 588 a nasl. Zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, podľa bodu A.2 tohto uznesenim

A.4 vypovedanie, zrušenie  kúpnej zmluvy  uzavretej podľa bodu A.2 tohto uznesenia v prípade ak  kupujúci poruší jeho zmluvne dohodnuté povinnosti

z celkového počtu 21 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo

17 takto :

-za                 16

- proti              0

- zdržal sa        0

- nehlasoval     1

                                                                                                                                            

                                              

UZNESENIE Č. 157/2019
 

K bodu programu: Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec

 11) JUDr. Roman Malček, rod.Malček, nar. 12.3.1975, Ul. J. Smreka 9, 984 01 Lučenec

 

Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci

 

A    s c h v a ľ u j e 

A.1. odkúpenie nehnuteľnosti – pozemku  do  majetku mesta Lučenec, ktorý sa  nachádza      

 v lokalite Modré zeme v Lučenci,  konkrétne  parcely:

- CKN č: 6764/389 vo výmere 110 m2 ,orná pôda,  vytvorenej Geometrickým plánom č.32616881-126/2019 zo dňa 22.08.2019, vyhotoveným Ing.Jánom Šágom- GEODET, súkromná geodetická kancelária, Železničná 5, 987 01 Poltár odčlenením z pozemkov  parciel CKN č.6764/94, č. 6764/95, č. 6764/96, č.  6764/97 č. 6764/98  a č.6764/99, orná pôda,  vedených  na LV č.10739,  okres: Lučenec, obec: Lučenec, k.ú.: Lučenec,  .  

 

za kúpnu cenu: 45,00  €/1m2 čo pri výmere 110 m2  predstavuje sumu  4950,- €

od: JUDr. Romana Malčeka, rod.Malčeka, nar. 12.3.1975, Ul. J. Smreka 9, 984 01 Lučenec

 

 

z celkového počtu 21 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo

17 takto :

-za                 17

- proti              0

- zdržal sa        0

- nehlasoval     0

                                              

UZNESENIE Č. 158/2019
 

K bodu programu: Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec

12) Výkup pozemkov pre zamýšľané rozšírenie priemyselnej zóny Juh v Lučenci

Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci

A    s c h v a ľ u j e 

A.1. kúpu nehnuteľností, celých citovaných parciel alebo parciel, ktoré budú oddelené geometrickým plánom z citovaných parciel :

- parcely CKN č. 7509 o výmere 3362 m², orná pôda, ktorá je zapísaná na  LV č.9497, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,

- parcely CKN č. 7508 o výmere 18641 m², orná pôda, ktorá je zapísaná na  LV č.9497, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,

- parcely CKN č. 7507/1 o výmere 438 m², zastavané plochy a nádvoria, ktorá je zapísaná na  LV č.9497, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,

- parcely CKN č. 7506/23 o výmere 266 m², orná pôda, ktorá je zapísaná na  LV č.9497, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,

- parcely CKN č. 7504/28 o výmere 7324 m², trvalé trávne porasty, ktorá je zapísaná na  LV č.9497, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,

- parcely EKN č. 2685 o výmere 59538 m², orná pôda, ktorá je zapísaná na  LV č.6367, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,

- parcely EKN č. 2683/1 o výmere 23164 m², orná pôda, ktorá je zapísaná na  LV č.6048, Okres:

Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,

za kúpnu cenu 10,–€/ 1 m² ,

v období  do 31.12.2021,

od vlastníkov týchto citovaných pozemkov, ktorí budú ich vlastníkmi v čase uzavretia kúpnej zmluvy,

A.2. uzavretie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve s vlastníkmi pozemkov citovanými v časti A.1 tohto uznesenia, ktorí sú ich vlastníkmi v čase podpisu zmluvy o budúcej kúpnej zmluve.

A.3 vypovedanie , zrušenie   zmluvy o budúcej kúpnej zmluve uzavretej podľa bodu A.1 tohto uznesenia   v prípade, ak  zmluvná strana  poruší jeho zmluvne dohodnuté povinnosti

z celkového počtu 21 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo

17 takto :

-za                 17

- proti              0

- zdržal sa        0

- nehlasoval      0                   

                                              

UZNESENIE Č. 159/2019
 

K bodu programu:          Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec

13) Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže (ďalej OVS)  na  prenájom pozemkov pre rekonštrukciu a výstavbu zastávok  a recipročnom umiestnení a prevádzkovaní reklamných stavieb pre reklamu a  na prenájom pozemkov pre vybudovanie dobíjacej stanice pre elektromobily

Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci

 

A    s c h v a ľ u j e 

 

A.1 Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na  prenájom pozemkov pre rekonštrukciu a výstavbu zastávok  a recipročnom umiestnení a prevádzkovaní reklamných stavieb pre reklamu.

 

A.2 Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na prenájom pozemkov pre vybudovanie dobíjacej stanice pre elektromobily.

 

A.3 členov komisie pre stanovenie podmienok a vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže podľa bodov A.1 a A.2. :    PhDr.  Ing.  Pavol  Krížo  PhD  MBA, MUDr.  Juraj  Pelč,  Tomáš  Šurik, Ing.  Jozef  Kramec, Ing. arch .  Ivan  Siláči PhD.

a   zapisovateľa komisie:   Ing. Iveta  Poltárska

 

z celkového počtu 21 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo

17 takto :

-za                 17

- proti              0

- zdržal sa        0

- nehlasoval     0

    

 

 

 

 

UZNESENIE Č. 160/2019
 

K bodu programu:          Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec

14) Miroslav Ilčík, SHR, Ľ.Podjavorinskej 57, 984 01 Lučenec

Mestské zastupiteľstvo v Lučenci

 

A. schvaľuje

A.1. zámer prenajať nehnuteľnosť  -  pozemok z majetku mesta Lučenec, nachádzajúci sa v k.ú Opatová na poľnohospodárske účely , konkrétne  nasledovnú parcelu :

- EKN č.463 zastav. plocha  a nádvorie o výmere 38 404 m2 , vedenú na LV mesta Lučenec č.6469 , okres Lučenec, obec: Lučenec, katastrálne územie: Opatová

ako prípad hodný osobitného zreteľa

podľa § 9a, bodu 9, písm. c) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, pričom  dôvodom osobitného zreteľa je racionálne využívanie jednotlivých susediacich pozemkov v celku na poľnohospodárske účely 

za cenu nájmu  v zmysle „Zásad“, ako   ornú pôdu    0,00997  €/1 m2/rok ,  čo pri výmere 38 404 m2 predstavuje ročný nájom vo výške 382,89 €

na dobu nájmu : 5 rokov

pre nájomcu: Miroslava  Ilčíka , SHR, IČO: 31910246,  Ľ.Podjavorinskej 57, 984 01 Lučenec

 

z celkového počtu 21 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo

17 takto :

-za                 17

- proti              0

- zdržal sa        0

- nehlasoval     0

 

 

 

UZNESENIE Č. 161/2019
 

K bodu programu:          Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec

15)  Ľuboš Danko a manž. Helena Danková, J.Jiskru 399/16, 984 01 Lučenec

 

Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci

 

A    s c h v a ľ u j e

A.1 že nehnuteľnosť , ktorú zamýšla mesto Lučenec odpredať v zmysle časti A.2 tohto uznesenia je pre mesto Lučenec neupotrebiteľným a prebytočným majetkom

A.2 zámer odpredať z majetku mesta Lučenec nachádzajúceho sa v lokalite Ulice Borhyho nehnuteľnosť – pozemok, konkrétne:

- časť pozemku o predpokladanej výmere 395 m2   z pozemku parcely CKN č.100 o výmere 788 m2 orná pôda,  ktorá je zapísaná na LV Mesta  Lučenec č.5424, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Opatová    

ako prípad hodný osobitného zreteľa,

podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, pričom  dôvodom osobitného zreteľa, je zrevitalizovanie  pozemku, ktorý tvorí priľahlú plochu k nehnuteľnosti vo vlastníctve žiadateľa a je pre distribučný zemný rozvod nízkeho napätia vedeného cez predmetný pozemok pre mesto Lučenec inak nevyužiteľným a nepotrebným pozemkom, 

za kúpnu cenu: 10,–€ za 1 m², ( pri  odkupovanej výmere cca 395 m² bude celková kúpna cena  3 950,– € )

      pre kupujúceho : Ľuboš Danko , rod.Danko , nar.16.10.1965 a manž. Helena   

      Danková, rod.Slivková, nar.22.8.1969  J.Jiskru 399/16, 984 01  Lučenec

 

      z celkového počtu 21 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení

      hlasovalo 16 takto :

     -za                 16

    - proti              0

    - zdržal sa        0

    - nehlasoval     0

 

 

 

UZNESENIE Č. 162/2019
 

K bodu programu:          16) Návrh na vyradenie prebytočného a neupotrebiteľného majetku mesta Lučenec

Mestské zastupiteľstvo v Lučenci

A.  s c h v a ľ u j e

 

A.1.  Vyradenie prebytočného a neupotrebiteľného majetku Mesta Lučenec v celkovej     

        hodnote 3.775,14 €,  a to:

 

nákladné motorové vozidlo AVIA A31N valník,  EČ: LC-207 AI, vedené pod invent. číslom   HIM 6/61/12 v obstarávacej  cene 3.775,14 €

  

 a jeho ponúknutie na odpredaj.

 

z celkového počtu 21 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo

17 takto :

-za                 17

- proti              0

- zdržal sa        0

- nehlasoval     0

 

                                                   

UZNESENIE Č. 163/2019
 

K bodu programu: Správa o kontrolnej činnosti za predchádzajúce obdobie

Mestské zastupiteľstvo v Lučenci

 

prerokovalo a berie na vedomie predloženú správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za predchádzajúce obdobie.

 

z celkového počtu 21 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo

15 takto :

-za                 14

- proti              0

- zdržal sa        0

- nehlasoval     0

    

 

 

 

UZNESENIE Č. 164/2019
 

K bodu programu: Predloženie žiadosti o NFP (nenávratný finančný príspevok) a

      schválenie spolufinancovania na projekt "Vybudovanie a revitalizácia

      základnej technickej infraštruktúry pre obyvateľov marginalizovaných

      rómskych komunít." v súlade s Výzvou Ministerstva vnútra SR cez

      Operačný program Ľudské zdroje.

      Kód výzvy: OPLZ-PO06-SC611-2019-1

Mestské  zastupiteľstvo  v  Lučenci

A.  schvaľuje

 

    1. Podanie žiadosti o NFP: "Vybudovanie a revitalizácia základnej technickej infraštruktúry pre

                                            obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít."

     

2. Spolufinancovanie vo výške 5% z celkového rozpočtu projektu na realizáciu projektu, ktorý v rámci podporených obyvateľov MRK v počte 307 spĺňa maximálnu výšku celkových oprávnených výdavkov (ďalej len COV) vo výške od 250 000,-EUR až do 500 000,-EUR. Výška príspevku o ktorý sa bude žiadať bude predmetom vypracovanej Projektovej dokumentácie.

 

3. Zabezpečenie financovania prípadných vzniknutých neoprávnených výdavkov, ktoré vzniknú v priebehu realizácie projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie jeho cieľa.

z celkového počtu 21 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo

17 takto :

-za                 17

- proti              0

- zdržal sa        0

- nehlasoval     0

    

 

UZNESENIE Č. 165/2019
 

K bodu programu: Predloženie žiadosti o NFP (nenávratný finančný príspevok)

     a schválenie spolufinancovania projektu "Predstaničný priestor -

     prestupný uzol a záchytné parkovisko"                                                               

     v súlade s Výzvou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka

     SR cez Integrovaný regionálny operačný program.

     Kód výzvy: IROP-PO1-SC121-2019-48.

Mestské  zastupiteľstvo  v  Lučenci

A.  schvaľuje

 

      1. Podanie žiadosti o NFP: "Predstaničný priestor - prestupný uzol a záchytné parkovisko"      

 

      2. Spolufinancovanie vo výške 5% z celkového rozpočtu projektu na realizáciu projekt

      "Predstaničný priestor - prestupný uzol a záchytné parkovisko"

 

3. Zabezpečenie financovania prípadných vzniknutých neoprávnených výdavkov, ktoré vzniknú v priebehu realizácie projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie jeho cieľa.

 

z celkového počtu 21 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo

17 takto :

-za                 17

- proti              0

- zdržal sa        0

- nehlasoval     0

 

UZNESENIE Č. 166/2019
 

K bodu programu: Rekonštrukcia atletickej dráhy ZŠ L. Novomeského - predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie a schválenie spolufinancovania

Mestské  zastupiteľstvo  v  Lučenci

A.  s ch v a ľ u j e

 

A.1. Podanie žiadostí o dotáciu:

 

Rekonštrukcia atletickej dráhy ZŠ L. Novomeského, Lučenec

 

A.2. Spolufinancovanie vo výške 207 977,28 EUR, čo je 50% z celkového rozpočtu projektu na rekonštrukcie atletickej dráhy – 415 954,55 €.

 

 

z celkového počtu 21 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo

16 takto :

-za                 16

- proti              0

- zdržal sa        0

- nehlasoval     0

 

 

UZNESENIE Č. 167/2019
 

K bodu programu: Návrh na schválenie vyhlásenia a zabezpečenia verejného obstarávania za účelom poskytovania služby svietenia Sústavou verejného osvetlenia v meste Lučenec na technickej, technologickej a prevádzkovej úrovni ako komplexnej služby bez odberu elektrickej energie.

Mestské zastupiteľstvo v Lučenci

 

 

A.  schvaľuje

 

A.1    Vyhlásenie a zabezpečenie verejného obstarávania za účelom poskytovania služby svietenia Sústavou verejného osvetlenia v meste Lučenec na technickej, technologickej a prevádzkovej úrovni ako komplexnej služby bez odberu elektrickej energie.

 

A.2    Časový rámec zmlúv podľa predchádzajúceho bodu v trvaní 15 rokov. 

 

A.3    Zriadenie komisie na vyhodnotenie ponúk predmetného verejného obstarávania v zložení:

                   Lucia  Lásková,  Ing.  Roman  Konečný,  Mgr.  Pavol  Baculík,   MUDr. Zaher 

                   Mahmoud,  Ing. Michal  Kováč

 

z celkového počtu 21 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo

17 takto :

-za                 14

- proti              0

- zdržal sa        3

- nehlasoval     0

 

UZNESENIE Č. 168/2019

K bodu programu: Zmeny a doplnky č. 34 Územného plánu mesta Lučenec - zmena funkčného využitia územia v 5 lokalitách :

Lokalita A – zmena funkčného využitia z občianskej vybavenosti na funkčné využitie  územia bývania zmiešaného mestského (ZM).

Lokalita B – zmena funkčného využitia územia z bývania mestského na funkčné využitie územia zmiešaného mestského (ZM).

Lokalita C  – zmena funkčného využitia územia z priemyselnej výroby na funkčné využitie územia zmiešaného mestského (ZM).

Lokalita D – zmena funkčného využitia územia zo športu a rekreácie na funkčné využitie územia pre nie nebezpečný odpad (KO).

Lokalita E  – zmena funkčného využitia územia zo zmiešaného mestského na funkčné využitie priemyselnej výroby (VP).

 

Mestské  zastupiteľstvo  v  Lučenci

schvaľuje

vyhoveniu protestu prokurátora číslo: Pd 51/19/6609-7 zo  dňa  28.06.2019

 

z celkového počtu 21 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo

17 takto :

-za                 17

- proti              0

- zdržal sa        0

- nehlasoval     0

UZNESENIE Č. 169/2019

K bodu programu:        Informatívna správa o činnosti a dosiahnutých výsledkoch MsP za I. polrok 2019

Mestské zastupiteľstvo v Lučenci

A.  berie na vedomie

 

A.1.  Informatívnu správu o činnosti a dosiahnutých výsledkoch MsP za I. polrok 2019

 

z celkového počtu 21 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo

16 takto :

-za                 16

- proti              0

- zdržal sa        0

- nehlasoval     0

    

UZNESENIE Č. 170/2019

K bodu programu:  Zmena organizačného poriadku MsP Lučenec – navýšenie stavu príslušníkov MsP

Mestské zastupiteľstvo v Lučenci

A.  berie na vedomie

 

A.1.  Zmena organizačného poriadku MsP Lučenec – navýšenie stavu príslušníkov MsP

 

z celkového počtu 21 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo

16 takto :

-za                 16

- proti              0

- zdržal sa        0

- nehlasoval     0

    

UZNESENIE Č. 171/2019

K bodu programu:  Návrhy  a podnety  poslancov

Mestské zastupiteľstvo v Lučenci

schvaľuje

poslanecký návrh  pána poslanca  Mgr.  Pavla  Baculíka    o  zaradenie     bodu  č.  19  do

programu  rokovania  mestského  zastupiteľstva    „Návrh na schválenie vyhlásenia a

zabezpečenia verejného obstarávania na predmet zákazky „Poskytovanie služieb pre

prevádzku a údržbu informačných systémov mesta Lučenec“

 

 

z celkového počtu 21 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo

16 takto :

-za                 16

- proti              0

- zdržal sa        0

- nehlasoval     0

 

UZNESENIE Č. 172/2019

K bodu programu:  Návrh na schválenie vyhlásenia a zabezpečenia verejného obstarávania na predmet zákazky „Poskytovanie služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov mesta Lučenec“

Mestské  zastupiteľstvo  v Lučenci

Schvaľuje

A.1.Vyhlásenie a zabezpečenie verejného obstarávania na predmet zákazky

    „Poskytovanie služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov 

     mesta  Lučenec“

 

A.2.Financovanie zákazky maximálne vo výške 252 000,00 na obdobie od 1.1.2020 do 

    31.12.2022

 

z celkového počtu 21 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo

16 takto :

-za                 16

- proti              0

- zdržal sa        0

- nehlasoval     0

 

                                   PhDr.  Alexandra  Pivková 

                                   primátorka  mesta

    

Zostavovatelia  uznesení  :

Ing.  Eva  Balážová  PhD

Ing. Peter  Grenda

Zapísala :  Mgr.  Mária  Sárová,  v Lučenci  12.9.2019

 

Neprijaté  návrhy  uznesení  zo  zasadnutia  mestského  zastupiteľstva  dňa  12.9.2019:

 

Otvorenie  -  schválenie  programu

Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci

A.s c h v a ľ u je

A.1.  poslanecký  návrh  pani poslankyne  JUDr.  Renáty  Endrödyovej   za  vypustenie  bodu  č.  15 „Návrh na schválenie vyhlásenia a zabezpečenia verejného obstarávania za účelom poskytovania služby svietenia Sústavou verejného osvetlenia v meste Lučenec na technickej, technologickej a prevádzkovej úrovni ako komplexnej služby bez odberu elektrickej energie“ z programu  dnešného  rokovania.

z celkového počtu 21 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo

16 takto :

-za                   4

- proti              7

- zdržal sa        3

- nehlasoval     2

 

Návrh  uznesenia  nebol  prijatý

 

Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec

6) JUDr. Milan Pješčák, Rúbanisko III/1, 984 03 Lučenec

Mestské  zastupiteľstvo v Lučenci

A    s c h v a ľ u j e 

A.1.   že nehnuteľnosť, ktorú zamýšľa Mesto Lučenec  odpredať  v zmysle časti A.2, tohto uznesenia je pre Mesto Lučenec neupotrebiteľným a prebytočným majetkom

A.2. zámer odpredať  nehnuteľnosť - pozemok z majetku Mesta Lučenec v lokalite Ulice Jegorovova,  konkrétne :

- parcelu  EKN č. 473/1 o  výmere 243 m2, zastavané plochy a nádvoria evidovanú na LV Mesta Lučenec č.5424 , Okres Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie:  Opatová

ako prípad hodný osobitného zreteľa,

podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, dôvodom osobitného zreteľa je,  že žiadateľ zrevitalizuje  a upraví priestor pri vstupe do mesta,  zo strany Mesta Lučenec inak nevyužívanom pozemku,

za kúpnu cenu 10,– €/ 1 m² , čo pri výmere 243 m² predstavuje celkovú kúpnu cenu 2 430,– €

pre kupujúceho: JUDr.Milan Pješčák, rod.Pješčák, nar.6.1.1953 Rúbanisko III/1, 984 03 Lučenec

z celkového počtu 21 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo

17 takto :

-za                    2

- proti             12

- zdržal sa        3

- nehlasoval     0

Návrh  uznesenia  nebol  prijatý

 

 

                       

 

Hlasovanie

vysledky_hlasovania.html(117 kB)Hlasovanie za celé MsZ

Prezenčná  listina z  8.zasadnutia  Mestského  zastupiteľstva  v Lučenci dňa  12.09..2019

 Mgr.  Pavol  Baculík,      JUDr. Renáta  Endrodyová,  Ing. Peter  Grenda,    Ing.Branislav  Hámorník,     Lucia  Lásková, MUDr.  Zaher Mahmoud,    MUDr.  Juraj  Pelč,   Tomáš  Šúrik, Mgr.  Andrea  Moravčíková,   Ing.   Rút Olšiaková,  Mgr. Jozef  Kramec,  Ing.  Eva  Balážová PhD, Mgr.  Branislav  Hrdlička,  Ing. Michal  Kováč,   JUDr.  Jozef  Oravec, Ing. arch.  Anna Václavíková,  Ing. Elena  Uličná

 PhDr.  Alexandra  Pivková,  Ing.  Igor  Korniet, JUDr. Eva  Szabóová

Ospravedlnení:   Ing. Roman Konečný, PhDr.   Ing.  Pavol  Krížo,  PhD., MBA, Ing.  arch.  Ivan  Siláči PhD.,  MUDr.  Rudolf  Slivka,

Ing.  Mária  Móricová,  Ing. Želmíra  Kolimárová,   JUDr.Ivana  Kašová,  Ing.  Ivana  Olšágová Jasenková,   Ing.  Róbert  Ladoš,  Ing. Mária  Bérešová,  Ing.  Róbert  Móric,  Ing. Eva  Vasilová,  RNDr.  Pavol  Cífer, Bc. Ján  Tuček,  Štefan  Melicher.,  JUDr.  Daniel  Přybil,  Mgr.  Tomáš  Belko

Materiály k zasadnutiu

Bod03 Kontrola plnenia uzneseni.pdf(668.2 kB)Bod03 Kontrola plnenia uzneseni.
Bod04 VZN o poplatkoch MS CVC SKD SJ.pdf(172 kB)Bod04 VZN o poplatkoch MS CVC SKD SJ
Bod05 Prijatie vnutorneho predpisu v zmysle zakona 54 2019.pdf(221.6 kB)Bod05 Prijatie vnutorneho predpisu v zmysle zakona č. 54/2019
Bod06 Monitorovacia sprava o plneni programoveho rozpoctu mesta.pdf(1.5 MB)Bod06 Monitorovacia sprava o plneni programoveho rozpoctu mesta
Bod07 IS o stave pohladavok  zavazkov a dlhovej sluzby.pdf(392.2 kB)Bod07 IS o stave pohladavok zavazkov a dlhovej sluzby
Bod09 Prevod a prenajom nehnutelnosti.pdf(2.4 MB)Bod09 Prevod a prenajom nehnutelnosti.
Bod08 Zmeny a aktualuzacia rozpoctu 2.pdf(232.7 kB)Bod08 Zmeny a aktualizacia rozpoctu
Bod10 Sprava o kontrolnej cinnosti HK za predchadzajuce obdobie.pdf(135.5 kB)Bod10 Sprava o kontrolnej cinnosti HK za predchadzajuce obdobie
Bod11 Ziadost o NFP Infrastruktura_MRK.pdf(148.1 kB)Bod11 Ziadost o NFP Infrastruktura_MRK
Bod12 Ziadost o NFP Predstanicne_namestie.pdf(147.1 kB)Bod12 Ziadost o NFP Predstanicne_namestie
Bod14 Nabijacia stanica pre mesto Lucenec .pdf(293.4 kB)Bod14 Nabijacia stanica pre mesto Lucenec
Bod16 Zmena a doplnok c 34 k UP.pdf(631.2 kB)Bod16 Zmena a doplnok č 34 k UP
Bod17 Info sprava o cinnosti a dosiahnutych vysledkoch MsP.pdf(940.1 kB)Bod17 Info sprava o cinnosti a dosiahnutych vysledkoch MsP
Bod18 Zmena organizacneho poriadku MsP Lucenec .pdf(209.8 kB)Bod18 Zmena organizacneho poriadku MsP Lucenec

Interpelácie poslankyne  zo zasadnutia mestského zastupiteľstva zo dňa 12.9.2019

JUDr.  Endrödyová – v roku  2018  boli  zakúpené vodné  bicykle na vodnú  nádrž  Ľadovo

Požiadala o informáciu , kde  sa  vodné  bicykle  nachádzajú . Zároveň  sa  opýtala   v súvislosti  s Verejným  obstarávaním   na  služby  k  pôvodnej  súťaži o starostlivosť  o zeleň, MK a správu cintorínov, kde  bola  podpísaná  zmluva  so  spoločnosťou  MP  PROFIT. Požiadala  o informáciu, či  uvedenej  spoločnosti  bola vyplatená  odmena ,  nakoľko  súťaž    sa  nekoná.    V súvislosti s verejnou  obchodnou  súťažou  na  verejnú  zeleň  sa opýtala ,  kto  bude  v komisii  na  vyhodnocovanie  ponúk. 

Primátorka -  odpovedala  na interpeláciu  za  vodné  bicykle.    Verejné  obstarávanie  nebolo  ukončené,  boli  tam  námietky  zo  strany  vodohospodárskej   spoločnosti ,  a z tohto  dôvodu  nebola  spustená  tento  rok  prevádzka  vodných  bicyklov.  Je  zvolané  rokovanie  s Vodohospodárkou  spoločnosťou  ohľadne  riešenia  ich Verejného  obstarávania.  Vodné bicykle  sú  uskladnené  na Stredisku  služieb. 

Na ďalšiu  interpeláciu  bude odpovedané písomne.

Zvukový záznam

001_1..mp3(883.7 kB)1. Otvorenie
002_1..mp3(422.9 kB)1. Otvorenie
003_1..mp3(754.9 kB)1. Otvorenie
004_1..mp3(387.6 kB)1. Otvorenie
005_1..mp3(63.5 kB)1. Otvorenie
007_3..mp3(2.2 MB)3. Kontrola plnenia uznesení
019_9..mp3(512.7 kB)9. Návrh na prevod a prenájom
020_9..mp3(332.9 kB)9. Návrh na prevod a prenájom
021_9..mp3(344.7 kB)9. Návrh na prevod a prenájom
022_9..mp3(376 kB)9. Návrh na prevod a prenájom
023_9..mp3(325.1 kB)9. Návrh na prevod a prenájom
024_9..mp3(504.9 kB)9. Návrh na prevod a prenájom
025_9..mp3(340.9 kB)9. Návrh na prevod a prenájom
026_9..mp3(696.4 kB)9. Návrh na prevod a prenájom
027_9..mp3(360.3 kB)9. Návrh na prevod a prenájom
028_9..mp3(1.1 MB)9. Návrh na prevod a prenájom
029_9..mp3(274.3 kB)9. Návrh na prevod a prenájom
040_20..mp3(10.2 MB)20. Návrhy a podnety poslancov
041_21..mp3(1.9 MB)20. Interpelácie poslancov
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka