Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Životné prostredie

Odpady a separácia

Jesenné upratovanie v meste Lučenec Vytlačiť
 

Mesto Lučenec   oznamuje všetkým občanom mesta, že v období  od 4.10.2019 do 21.10.2019   bude prebiehať    v meste  Lučenec jesenné upratovanie, v rámci ktorého bude  realizovaný  zber objemných odpadov a drobných stavebných odpadov.

Na zber a prepravu objemného odpadu a drobného stavebného odpadu budú rozmiestňované veľkoobjemové kontajnery podľa požiadaviek občanov. Požiadavky na umiestnenie veľkoobjemových kontajnerov  je možné podať osobne na Mestskom úrade na Ulici novohradskej 1, na 2. poschodí  v kancelárii  č. 320, na č. t. 4307211 alebo emailom na adrese jarmila.fekiacova @lucenec.sk  do 17.10.2019.

 Upozorňujeme všetkých občanov aby do rozmiestňovaných veľkoobjemových kontajnerov neumiestňovali rastlinný odpad a elektroodpad.  

Odvoz rastlinného odpadu zo záhrad rodinných domov je v zmysle harmonogramu realizovaný  v mesiaci október jeden krát týždenne  a v mesiaci  november v cykle jeden  krát za dva týždne. Tiež bude realizovaný  mimoriadny zber konárov od rodinných domov    v termíne od 21. do 25. októbra.  Zber rastlinného odpadu bude realizovaný  podľa jednotlivých lokalít a dní, ktoré sú totožné s dňami vývozu komunálneho odpadu od rodinných domov.

V prípade, že z rodinných domov potrebujete  odovzdať elektroodpad, môžete  ho odviesť do zberného dvora f. MEPOS spol. s r.o. na Fiľakovskej ceste v pracovné dni pondelok, utorok, štvrtok a piatok v čase od 7.30 do 15.30 hodiny , v stredu v čase od  7.30 do 17.30 hod. a v sobotu v nepárny týždeň v čase 8.00 hod. do 13.00 hod. . Tu od Vás odpad bezplatne odoberú. Okrem elektroodpadu môžete odovzdať objemný odpad, drobný stavebný odpad, vyseparované zložky – papier, plasty, sklo, tetrapaky, plechovky od nápojov, použité jedlé oleje a tuky z domácnosti.

Zber objemného odpadu od bytových domov je realizovaný každý párny týždeň v pondelok. Najbližšie termíny vývozu budú 14.októbra 28.októbra. Objemný odpad môže byť vyložený pri zberných nádobách na komunálny odpad len deň pred zberom.  

Zároveň Vás, občanov mesta, majiteľov a užívateľov nehnuteľností v meste vyzývame, aby ste aj Vy svojou zvýšenou aktivitou prispeli k jesennému upratovaniu, a tým skrášleniu nášho mesta. V rámci jesenného upratovania okrem svojich objektov, domov, dvorov a záhrad si vyčistili aj okolie týchto nehnuteľností v zmysle platných zásad všeobecne záväzných nariadení.

 

 


 
 

Informácia o triedení nápojových kartónov Vytlačiť
 

Trieď nápojové kartóny – ušetríš prírodné zdroje

Nápojové kartóny, napríklad obaly z mlieka či džúsu, sú kompozitným obalovým materiálom. To znamená, že nie sú vyrobené z jedného materiálu. Najčastejšie sú tvorené zo 75 % papiera, 20 % plastu (polyetylén – PET) a z 5 % hliníkovej fólie. Je ich možné recyklovať dvoma spôsobmi.

Nápojový kartón má teda po recyklácii široké využitie:

stavebná izolácia, palety, noviny, zošity, lepenkové krabice, obaly na vajíčka, toaletný papier, kuchynské utierky. 

Nápojové kartóny je potrebné pred ich vyhodením vypláchnuť a zmenšiť ich objem napr. zošliapnutím. Nestlačený odpad v zberných nádobách zaberá veľa miesta, čo zvyšuje frekvenciu vývozov kontajnerov a v konečnom dôsledku sa vyváža vzduch. Nápojové kartóny patria do žltého kontajnera alebo žltého vreca, do ktorého sa zbierajú aj plasty.

 

 

 

 

 


 
 

Program odpadového hospodárstva mesta Lučenec na roky 2016-2020 Vytlačiť
 

Mesto Lučenec zverejňuje Program odpadového hospodárstva mesta Lučenec na roky 2016-2020 v zmysle § 10 ods. 12 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Vypracovaný Program odpadového hospodárstva mesta Lučenec na roky 2016-2020 bol schválený na zasadnutí Mestského zastupiteľstva konaného dňa 27.06.2019 uznesením č. 125/2019. 


 
 

Výkup papiera 2.polrok 2019Vytlačiť
 

Mesto Lučenec informuje obyvateľov mesta , o  podmienkach  zberu resp. výkupu novinového papiera od obyvateľov mesta. Zberová spoločnosť MEPOS s.r.o. novinový papier od Vás prevezme a následne zaň poskytne:

za 6 kg papiera = 1 rolka toaletného papiera ECONOMY ( 68 m) 

za 10 kg papiera = 1 balíček kuchynských utierok 

za 1 kg papiera = 1 balíček hygienických vreckoviek

Počas výkupu papiera môžete odovzdať aj použitý jedlý olej z domácnosti.

Za 3 litre  odovzdaného  použitého  oleja  Vám poskytnú 1 rolku toaletného papiera, 

za 1,5 litra  odovzdaného  použitého  oleja  Vám poskytnú 1 balíček hygienických vreckoviek.

Použitý jedlý olej odovzdávajte v uzavretej plastovej fľaši .  

Termíny výkupov papiera sú uvedené v nižšie  zverejnených letáčikoch. 


 
 

Trieďme odpad, má to zmysel Vytlačiť
 

Ak odpad triedime, svet je krajší. 

1. Snažte sa odpad netvoriť vôbec.

2. Zálohované obaly nepatria do koša, vráťte ich do predajne. 

3. Dodržiavajte farebnú abecedu triedenia: 

Sklu patrí zelená    , papieru patrí modrá , plastom žltá , kovom červená, nápojovým kartónom oranžová. 

Riaďte sa pravidlami svojej obce. 

4. Len vytriedený odpad sa dá zhodnotiť a regyklovať. 

5. Trieďte odpad, oplatí sa to. Za vytriedený odpad občan neplatí, jeho zber hradia výrobcovia prostredníctvom OZV ENVI- PAK.  

 


 
 

Význam značiek na obaloch pre správne nakladanie s odpadmi Vytlačiť
 

V prílohe Vás chceme oboznámiť so značkami, ktoré sa nachádzajú na obaloch výrobkov 

podľa ktorých je potrebné obaly správne triediť.

Za Vaše aktívne a správne triedenie ďakujeme. 


 
 

Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov Vytlačiť
 

Mesto Lučenec v zmysle § 4 ods. 6 zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok. Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov  je za rok 2018   vo výške 50,99 %.


 
 

Zavedenie systému zberu BRO z rodinných domov v Meste LučenecVytlačiť
 

b.png

a.png

V roku 2018 Mesto Lučenec  rozšírilo systém zberu a triedenia biologicky rozložiteľného odpadu. V rámci projektu s názvom „Zavedenie systému zberu BRO z rodinných domov v Meste Lučenec“  bolo zakúpené zberné vozidlo, zberné nádoby a cestná mostová váha. Hlavným cieľom realizovaného projektu je zvýšenie kapacity triedeného zberu biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu. Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci OP Kvalita životného prostredia. Zazmluvnená maximálna výška NFP: 351 652,07 EUR.

 

 

 

 


 
 

Harmonogram zberu biologicky rozložiteľného odpadu z 240 litrových zberných nádob Vytlačiť
 

Biologicky rozložiteľný odpad bude vyvážaný v zmysle harmonogramu, ktorý je  uverejnený

nižšie.

VÝVOZNÉ DNI ODPADU V JEDNOTLIVÝCH ULICIACH :

UTORKY

Ulice: A. Bernoláka, A. Petőfiho, A. S. Jegorova, Begova, Bratrícka, Budovateľov, Čajkovského, Dolná Slatinka, Dukelských hrdinov, F. Palackého, Gagarinova, Gemerská cesta, Hladký Majer, Hviezdoslavova, J. Jiskru, J. Kármána, Janka Alexyho, Janka Kráľa, Jána Perlicziho, Jána Petiana Petényiho, Jánošíkova, Jókaiho, K. Kuzmányho, Karola Borhyho, Karola Supa, Kláštorná, Kolomana Banšella, Kukoreliho, Kubínyiho nám., Kvetná, Ladislava Novomeského, Ľadovo, Ľudovíta Štúra, M. Kukučína, M. J. Lermontova, Martina Rázusa, Mateja Bela, Maxima Gorkého, Nová, Novohradská, Okružná, Olbrachtova, P. Rádayho, Parašutistov, Parný mlyn, Potočná, Revolučná, Samuela Mikovínyiho, Sládkovičova, Smetanovo nám. Št. Moyzesa, Študentská, T. G. Masaryka, Terézie Vansovej, Tkáčska, Továrenská, V. V. Majakovského, Vajanského, Z. Nejedlého, Záhradná, Železničná

 

ŠTVRTKY

Ulice :

B. Nemcovej, Barákova, Dekr. Matejovie, E. M. Šoltésovej, F. Lehára, F. M. Dostojevského, Fabianka, Fiľakovská cesta, Garbiarska, Haličská cesta, Hlavná, I. Krasku, J. Chalupku, J. Kollára, J. Martinčeka, Jarná, Jarková, Jasná, Juraja Fándlyho, Júliusa Szabóa, Krátka, L. N. Tolstého, Letná, Lúčna, M. Benku, M. Nešpora, M. Šolochova, Maloveská,  Mesačná, Mestská pustatina, Modré Zeme, Mlynská, Nábrežná, Osada, Parková, Pavla Dobšinského, Pod kaštieľom,  Robotnícka, Sadová, Slnečná, Športová, Tenisové ihrisko, Tichá, Úzka, Vinohradná, Zámocká

 

PIATKY

A.E. Timku, A. Kmeťa, A. S. Puškina, Arm. Gen. Ľ. Svobodu, Alexandra Wágnera, B. S. Timravy, D. Maróthyho, Dr. Herza, Dr. Vodu, Erenburgova, Františka Gyurkovitsa, Hany Ponickej, I. P. Pavlova, J. Francisciho, J. A. Komenského, J. G. Tajovského, J. Husa, J. Jesenského, J. M. Hurbana, J. Smreka, J. Vargu, J. Wolkra, kpt. Nálepku, Ľ. Podjavorinskej, Malá, Mieru, Mikušovská, Mládežnícka, L. Mocsáryho, P. J. Šafárika, P. Tótha, Partizánska, Pekárenská, Poľná, Slepá, Slovenskej republiky rád, Sokolská, Svätoplukova, Špitálska, Tehelná, Zory Jesenskej, Zvolenská cesta

 

Vývoz biologicky rozložiteľného  odpadu z nádob na BIO odpad, ktoré sú umiestnené v uzamykateľných kontajnerových stanovištiach bude realizovaný v utorky v zmysle harmonogramu zberu biologicky rozložiteľného odpadu z 240 litrových zberných nádob na BIO.    

Do označenej hnedej 240 litrovej zbernej nádoby patrí:

Tráva, seno, burina, lístie, odrezky zo stromov a kríkov do dĺžky 1 m, štiepka, šupky z čistenia zeleniny a ovocia, kávové a čajové zvyšky, starý chlieb, kvety, nespotrebované plody z ovocia a zeleniny  

Nepatrí !

Plasty, papier, sklo, kovy, textil, tetrapaky, plienky, tekutý a tuhý kuchynský a reštauračný odpad.


 
 

Triedený zber odpadu od bytových domovVytlačiť
 

Zber vytriedených zložiek ( plastov, papiera, skla, tetrapakov a kovových obalov ) bude v roku 2019 zabezpečovaný podľa zberového kalendára, ktorý je uverejnený v prílohe .
Vytriedené zložky z komunálneho odpadu je potrebné umiestňovať do farebne rozlíšených kontajnerov

Do kontajnera   na PLAST
Patria : igelitové vrecia, prepravky , PET fľaše, viacvrstvové kombinované materiály – obaly z mlieka a džúsov, umelohmotné zátky, fólie z cestovín , obaly z drogistického tovaru ( napr. od šampónu ), sudy, mäkké fólie, tašky, vrecia, zmršťovacie a obaľovacie fólie a alumíniové obaly – plechovky  od piva, coca coly.
PET fľaše je potrebné odovzdávať v stlačenom stave.
Obaly od mliečnych  a iných výrobkov  odovzdávať v umytom stave.
Nepatria !!!! : Obaly znečistené ropnými látkami, chemickými látkami a syntetickými farbivami.

Do  kontajnera  na SKLO
Patria : obaly z nealko nápojov, obaly z alkoholických nápojov, obaly z kompótov, ploché tabuľové sklo 
Nepatria !!!! : lepené sklo, ploché sklo s drôtenou vložkou, varné sklo, televízne obrazovky, porcelán, keramika, tabuľové zrkadlá

Do kontajnera na PAPIER
Patria : noviny, časopisy, korešpondencia ,  katalógy, prospekty, zošity, knihy , baliaci papier, sáčky, kartóny, lepenka hladká, vlnitá,  tetrapaky ( obaly z džúsov, mlieka)
Nepatria !!!! : indigo, etikety, nálepky, preložky od vajec, pampers
Vytriedený papier nesmie byť znečistený ropnými látkami, mastnotami a nesmie byť mokrý.

Samostatne bude zbieraný aj objemný odpad z kontajnerových stanovíšť. Zber takéhoto odpadu bude realizovaný každý párny týždeň v pondelok ( viď zberový kalendár v prílohe).

Ku kontajnerom na zmesový komunálny odpad je možné objemný odpad umiestniť v deň pred uskutočnením prepravy objemného odpadu. Vyložiť je možné napr. sanitu, dvere, nábytok, veľkorozmerné časti bytového jadra, elektroodpad.

V uzamykateľných kontajnerových stanovištiach sú umiestnené aj 240 litrové zberné nádoby na biologicky rozložiteľný odpad. 

Vývoz biologicky rozložiteľného  odpadu z nádob na BIO odpad, ktoré sú umiestnené v uzamykateľných kontajnerových stanovištiach bude realizovaný v utorky v zmysle harmonogramu zberu biologicky rozložiteľného odpadu z 240 litrových zberných nádob na BIO.    

Do označenej hnedej 240 litrovej zbernej nádoby patrí:

Tráva, seno, burina, lístie, odrezky zo stromov a kríkov do dĺžky 1 m, štiepka, šupky z čistenia zeleniny a ovocia, kávové a čajové zvyšky, starý chlieb, kvety, nespotrebované plody z ovocia a zeleniny  

Nepatrí !

Plasty, papier, sklo, kovy, textil, tetrapaky, plienky, tekutý a tuhý kuchynský a reštauračný odpad.

 


 
 

Zber vytriedených zložiek ( plastov, papiera, skla, tetrapakov a kovových obalov ) od rodinných domov   v roku 2019 Vytlačiť
 

 V roku 2019  bude odvoz triedeného  odpadu – plastov, papiera, skla, tetrapakov a kovových obalov  od rodinných domov zabezpečovaný nasledovne  :

Ulice: A. Bernoláka, A. Petőfiho, A. S. Jegorova, Begova, Bratrícka, Budovateľov, Čajkovského, Dolná Slatinka, Dukelských hrdinov, F. Palackého, Gagarinova, Gemerská cesta, Hladký Majer, Hviezdoslavova, J. Jiskru, J. Kármána, Janka Alexyho, Janka Kráľa, Jána Perlicziho, Jána Petiana Petényiho, Jánošíkova, Jókaiho, K. Kuzmányho, Karola Borhyho, Karola Supa, Kláštorná, Kolomana Banšella, Kukoreliho, Kubínyiho nám., Kvetná, Ladislava Novomeského, Ľadovo, Ľudovíta Štúra, M. Kukučína, M. J. Lermontova, Martina Rázusa, Mateja Bela, Maxima Gorkého, Nová, Novohradská, Okružná, Olbrachtova, P. Rádayho, Parašutistov, Parný mlyn, Potočná, Revolučná, Samuela Mikovínyiho, Sládkovičova, Smetanovo nám. Št. Moyzesa, Študentská, T. G. Masaryka, Terézie Vansovej, Tkáčska, Továrenská, V. V. Majakovského, Vajanského, Z. Nejedlého, Záhradná, Železničná

 posledné  utorky v mesiacoch  a to : 

29.1. 26.2. 26.3. 30.4. 28.5. 25.6. 30.7. 27.8. 24.9.   29.10. 26.11.   31.12.

 

Ulice : B. Nemcovej, Barákova, Dekr. Matejovie, E. M. Šoltésovej, F. Lehára, F. M. Dostojevského, Fabianka, Fiľakovská cesta, Garbiarska, Haličská cesta, Hlavná, I. Krasku, J. Chalupku, J. Kollára, J. Martinčeka, Jarná, Jarková, Jasná, Juraja Fándlyho, Júliusa Szabóa, Krátka, L. N. Tolstého, Letná, Lúčna, M. Benku, M. Nešpora, M. Šolochova, Maloveská,  Mesačná, Mestská pustatina, Modré Zeme, Mlynská, Nábrežná, Osada, Parková, Pavla Dobšinského, Pod kaštieľom,  Robotnícka, Sadová, Slnečná, Športová, Tenisové ihrisko, Tichá, Úzka, Vinohradná, Zámocká

posledné štvrtky  v mesiacoch  a to :

31.1. 28.2. 28.3. 25.4. 30.5. 27.6. 25.7. 29.8. 26.9. 31.10. 28.11   27.12.

 

Ulice : A.E. Timku, A. Kmeťa, A. S. Puškina, Arm. Gen. Ľ. Svobodu, Alexandra Wágnera, B. S. Timravy, D. Maróthyho, Dr. Herza, Dr. Vodu, Erenburgova, Františka Gyurkovitsa, Hany Ponickej, I. P. Pavlova, J. Francisciho, J. A. Komenského, J. G. Tajovského, J. Husa, J. Jesenského, J. M. Hurbana, J. Smreka, J. Vargu, J. Wolkra, kpt. Nálepku, Ľ. Podjavorinskej, Malá, Mieru, Mikušovská, Mládežnícka, L. Mocsáryho, P. J. Šafárika, P. Tótha, Partizánska, Pekárenská, Poľná, Slepá, Slovenskej republiky rád, Sokolská, Svätoplukova, Špitálska, Tehelná, Zory Jesenskej, Zvolenská cesta

posledné piatky v mesiacoch a to :

25.1. 22.2. 29.3. 26.4. 31.5. 28.6. 26.7. 30.8. 27.9. 25.10. 29.11.   27.12.

 

Vytriedené zložky z komunálneho odpadu je potrebné umiestňovať do farebne rozlíšených vriec nasledovne:

Do žltého  vreca  na PLAST
Patria : igelitové vrecia, prepravky , PET fľaše, viacvrstvové kombinované materiály – obaly z mlieka a džúsov, umelohmotné zátky, fólie z cestovín , obaly z drogistického tovaru ( napr. od šampónu ), sudy, mäkké fólie, tašky, vrecia, zmršťovacie a obaľovacie fólie a alumíniové obaly – plechovky  od piva, coca coly.
PET fľaše je potrebné odovzdávať v stlačenom stave.
Obaly od mliečnych  a iných výrobkov  odovzdávať v umytom stave.
Nepatria !!!! : Obaly znečistené ropnými látkami, chemickými látkami a syntetickými farbivami.

Do  zeleného  vreca na SKLO
Patria : obaly z nealko nápojov, obaly z alkoholických nápojov, obaly z kompótov, ploché tabuľové sklo 
Nepatria !!!! : lepené sklo, ploché sklo s drôtenou vložkou, varné sklo, televízne obrazovky, porcelán, keramika, tabuľové zrkadlá

Do modrého vreca na PAPIER
Patria : noviny, časopisy, korešpondencia ,  katalógy, prospekty, zošity, knihy , baliaci papier, sáčky, kartóny, lepenka hladká, vlnitá,  tetrapaky ( obaly z džúsov, mlieka)
Nepatria !!!! : indigo, etikety, nálepky, preložky od vajec, pampers
Vytriedený papier nesmie byť znečistený ropnými látkami, mastnotami a nesmie byť mokrý.


 
 

Zmena harmonogramu odvozu komunálneho, triedeného a biologicky rozložiteľného odpadu od rodinných domov na území mesta Lučenec od 1.1.2019Vytlačiť
 

Vážení občania

Mesto Lučenec v spolupráci so spoločnosťou MEPOS, s.r.o. Lučenec s cieľom zavedenia jednotného systému zberu odpadu a zvýšenia čistoty v meste oznamuje občanom bývajúcich v rodinných domoch, že od 1.1.2019 sa mení termín vývozu odpadu od rodinných domov. Zmena termínu vývozu odpadu sa týka lokalít v ktorých bol vývoz zabezpečovaný v dňoch pondelok a streda.

Od 1.1.2019 bude vývoz odpadu od rodinných domov zabezpečovaný nasledovne:

Utorok:

 A. Bernoláka, A. Petőfiho, A. S. Jegorova, Begova, Bratrícka, Budovateľov, Čajkovského, Dolná Slatinka, Dukelských hrdinov, F. Palackého, Gagarinova, Gemerská cesta, Hladký Majer, Hviezdoslavova, J. Jiskru, J. Kármána, Janka Alexyho, Janka Kráľa, Jána Perlicziho, Jána Petiana Petényiho, Jánošíkova, Jókaiho, K. Kuzmányho, Karola Borhyho, Karola Supa, Kláštorná, Kolomana Banšella, Kukoreliho, Kubínyiho nám., Kvetná, Ladislava Novomeského, Ľadovo, Ľudovíta Štúra, M. Kukučína, M. J. Lermontova, Martina Rázusa, Mateja Bela, Maxima Gorkého, Nová, Novohradská, Okružná, Olbrachtova, P. Rádayho, Parašutistov, Parný mlyn, Potočná, Revolučná, Samuela Mikovínyiho, Sládkovičova, Smetanovo nám. Št. Moyzesa, Študentská, T. G. Masaryka, Terézie Vansovej, Tkáčska, Továrenská, V. V. Majakovského, Vajanského, Z. Nejedlého, Záhradná, Železničná

Štvrtok:

B. Nemcovej, Barákova, Dekr. Matejovie, E. M. Šoltésovej, F. Lehára, F. M. Dostojevského, Fabianka, Fiľakovská cesta, Garbiarska, Haličská cesta, Hlavná, I. Krasku, J. Chalupku, J. Kollára, J. Martinčeka, Jarná, Jarková, Jasná, Juraja Fándlyho, Júliusa Szabóa, Krátka, L. N. Tolstého, Letná, Lúčna, M. Benku, M. Nešpora, M. Šolochova, Maloveská,  Mesačná, Mestská pustatina, Modré Zeme, Mlynská, Nábrežná, Osada, Parková, Pavla Dobšinského, Pod kaštieľom,  Robotnícka, Sadová, Slnečná, Športová, Tenisové ihrisko, Tichá, Úzka, Vinohradná, Zámocká

Piatok:

A.E. Timku, A. Kmeťa, A. S. Puškina, Arm. Gen. Ľ. Svobodu, Alexandra Wágnera, B. S. Timravy, D. Maróthyho, Dr. Herza, Dr. Vodu, Erenburgova, Františka Gyurkovitsa, Hany Ponickej, I. P. Pavlova, J. Francisciho, J. A. Komenského, J. G. Tajovského, J. Husa, J. Jesenského, J. M. Hurbana, J. Smreka, J. Vargu, J. Wolkra, kpt. Nálepku, Ľ. Podjavorinskej, Malá, Mieru, Mikušovská, Mládežnícka, L. Mocsáryho, P. J. Šafárika, P. Tótha, Partizánska, Pekárenská, Poľná, Slepá, Slovenskej republiky rád, Sokolská, Svätoplukova, Špitálska, Tehelná, Zory Jesenskej, Zvolenská cesta

 

Zmesový komunálny odpad bude vyvážaný každý týždeň.

Triedené zložky plast sklo a papier budú vyvážané každý posledný vývozný deň v mesiaci.

Biologicky rozložiteľný odpad bude vyvážaný v zmysle harmonogramu, ktorý bude uverejnený v najbližšom čísle mestských novín.

Spoločným zodpovedným prístupom prispejeme k čistejšiemu mestu.


 
 

Zmena harmonogramu odvozu komunálneho odpadu od podnikateľských subjektov na území mesta Lučenec od 1.1.2019Vytlačiť
 

Vážení partneri

Mesto Lučenec v spolupráci so spoločnosťou MEPOS, s.r.o. Lučenec s cieľom zavedenia jednotného systému zberu odpadu a zvýšenia čistoty v meste oznamuje podnikateľským subjektom podnikajúcich na území mesta, že od 1.1.2019 sa mení termín vývozu odpadu od podnikateľských subjektov.

Komunálny odpad sa bude vyvážať nasledovne:

- zo 110 a 240 l nádob v pondelok,

- z 1100 l nádob v pondelok, streda a piatok v zmysle harmonogramov  .

Spoločným zodpovedným prístupom prispejeme k čistejšiemu mestu.


 
 

Popis systému nakladania s komunálnymi odpadmi vrátane triedeného zberu na území mesta Lučenec Vytlačiť
 

Mesto Lučenec  informuje občanov mesta Lučenec o spôsobe nakladania s komunálnymi odpadmi, ktoré vyprodukujú vo svojich domácnostiach:

Držitelia komunálneho odpadu sú povinní zbierať oddelene vytriedený odpad na jednotlivé   zložky a umiestňovať ich  nasledovne:   

Zmesový komunálny odpad : 

- pri rodinných domoch  umiestňovať  do  110 l alebo 120 litrových  kontajnerov

z pozinkovaného plechu alebo plastu,

- pri bytových domoch  do  1100 l kontajnerov z pozinkovaného  plechu alebo plastu a tiež  veľkoobjemových  uzatvárateľných  kontajnerov

- v okrajových častiach mesta  Čurgov, Fabianka, Dolná Slatinka, Horná Slatinka, Ružová osada, Líškova osada, Vinica  do veľkoobjemových kontajnerov

Zberné nádoby od rodinných a bytových  domov sú vyvážané v zmysle platných harmonogramov .

 

Triedený  zber komunálnych odpadov

V meste sa vykonáva triedený zber nasledovných zložiek komunálnych odpadov:

a) elektroodpad z domácností,

b) odpady z obalov a  odpady z neobalových výrobkov ( papier, sklo, plasty, kovy),

c) použité prenosné batérie a akumulátory a automobilové batérie a akumulátory,

d) veterinárne lieky a humánne lieky  nespotrebované fyzickými osobami a zdravotnícke  pomôcky,

e) jedlé oleje a tuky z domácností,

f) šatstvo a textílie z domácností,

g) biologicky rozložiteľné  odpady zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov,

 

Elektroodpad z domácností

Občan je povinný  elektroodpad z domácnosti   odovzdať:

- distribútorom prostredníctvom spätného odberu priamo v predajni elektrospotrebičov,

- na  zbernom dvore, po preukázaní sa dokladom o trvalom pobyte na území mesta,

- prostredníctvom mobilného zberu v stanovený deň do pristaveného zberného auta,

- osobe oprávnenej na zber elektroodpadu .

Patria sem: napr. televízory, rádiá, počítačová, kancelárska a telekomunikačná technika, videá, diskmany, digitálne hodinky, variče, ohrievače, kávovary, práčky, elektromotory, ručné elektrické náradie atď.

Elektroodpad je zakázané ukladať do zberných  nádob určených na komunálny odpad  alebo vedľa nich a na verejné priestranstvá mesta.

 

Odpady z obalov a  odpady z neobalových výrobkov papiera, skla, plastov, kovov

Papier a lepenka

Na separovanú zložku  papier  a lepenku sú určené :

- pri bytových domoch označené 1100 l kontajnery s modrým poklopom alebo modré   zberné nádoby 

- pri rodinných domoch modré vrecia alebo  modré 120 litrové  zberné nádoby.  

Do zberných nádob :

patria : noviny, časopisy, zošity, knihy, listy, kancelársky papier, papierové vrecká, lepenka, krabice z tvrdého papiera, kartón, obálky, letáky, katalógy, telefónne zoznamy, plagáty, pohľadnice, zakladače, baliaci a krepový papier, papierový obal a pod.,

nepatria: plastové obaly, vrstvené obaly, voskový papier, papier s hliníkovou     fóliou, obaly na mrazené potraviny, krabičky od cigariet, špinavý či mastný papier,  kopírovací papier a pod.

Krabice resp. obaly z papiera musia byť poskladané a uložené do nádob na odpad tak, aby sa zmenšil ich objem a zaberali čo najmenej objemu nádoby.

 

Sklo 

Na separovanú zložku sklo sú určené :  

- pri bytových domoch označené  1100 litrové kontajnery so zeleným poklopom alebo zelené  a 2000    litrové  kontajnery

- pri rodinných  domoch  zelené  vrecia  alebo zelené  120 litrové zberné nádoby. 

Do zberných nádob

patria : sklenené fľaše, nádoby, obaly a predmety zo skla, poháre, fľaštičky

od kozmetiky, črepy, okenné sklo, sklo z okuliarov a pod.,

nepatria : vrchnáky, korky, gumy, porcelán, keramika, zrkadlá, drôtové sklo, fľaše z umelej hmoty, časti uzáverov fliaš, žiarovka, žiarivka a pod.

Väčšie kusy skleneného odpadu ( napr. okenné tabule) je potrebné odovzdať v zbernom dvore.

 

Odpady z plastov     

Na separovanú zložku plast  sú určené :  

- pri bytových domoch označené 1100   litrové  kontajnery so žltým poklopom alebo žlté zberné nádoby ,

- pri rodinných domoch žlté vrecia alebo žlté 120 litrové zberné nádoby.

Do  týchto zberných nádob  je potrebné  ukladať aj obaly z viacvrstvových  kombinovaných  materiálov.  

Do zberných nádob

patria :  plastové obaly a plastové výrobky ako číre a farebné fólie, tašky, vrecká, vedrá a fľaštičky od kozmetických a čistiacich prípravkov, vrecká od mlieka, prepravky fliaš, fľaše od nápojov, sirupov, rastlinných olejov, obaly od sladkostí, tégliky od jogurtov a rôzne plastové nádobky a hračky, penový polystyrén, poháriky z automatov a iné plastové nádobky, vodoinštalačné a elektroinštalačné rúrky, obaly kozmetických výrobkov, plastové okná a nábytok, kovové tuby od pást, obaly zo sprejov, hliníkový obal, konzervy, oceľové plechovky, viacvrstvové obaly od mlieka, smotany a iných mliečnych výrobkov, ovocných štiav a džúsov, vína, avivážnych prostriedkov,

nepatria: znečistené obaly chemikáliami a olejmi, hrubo znečistené plasty (zeminou, farbami), podlahové krytiny, guma, molitan, kovy hrubo znečistené zvyškami jedla, farbami a rôznymi chemickými látkami a pod.

Väčšie kusy plastového odpadu je potrebné odovzdať v zbernom dvore.

 

Odpady z kovov    

Na separovanú zložku  kov  sú určené :  

- pri bytových domoch označené 1100   litrové  kontajnery so žltým poklopom alebo žlté ,

- pri rodinných domoch žlté vrecia alebo žlté 120 litrové zberné nádoby.

Do zberných nádob okrem plastov

patria : kovové vrchnáky z fliaš a pohárov, kovové tuby od pást, obaly zo sprejov, hliníkový obal, konzervy, oceľové plechovky,

nepatria: znečistené obaly, kovy hrubo znečistené zvyškami jedla, farbami a rôznymi chemickými látkami.

Zozbierané zložky zo zberných nádob určených na zber plastov, kovov a viacvrstvových materiálov sú  následne roztriedené.   

Väčšie kusy kovového odpadu je potrebné odovzdať v zbernom dvore.

Odpady z papiera, plastov, skla a kovov je okrem zavedeného systému triedeného zberu    komunálneho odpadu na území mesta možné odovzdať aj v zbernom dvore.

 

Použité   batérie a akumulátory

Občania sú povinní odovzdať použité batérie a akumulátory:

- do nádob výrobcu, tretej osoby umiestnených na území mesta, ako aj na predajných miestach u distribútora batérií a akumulátorov alebo na iných zberných miestach zriadených v súlade so zákonom o odpadoch,

- na zbernom dvore, 

- prostredníctvom mobilného zberu

- osobe oprávnenej na zber použitých batérií a akumulátorov.

Do skupiny použitých batérií a akumulátorov patria automobilové batérie, batérie do hodiniek, hračiek, prenosných personálnych počítačov a iných elektrozariadení a pod.

 

Veterinárne liekov a humánne lieky nespotrebované fyzickými osobami

Držiteľ veterinárnych liekov a humánnych liekov nespotrebovaných fyzickými osobami je povinný odovzdať ich do verejných lekární, ktoré sú povinné ich zhromažďovať.

 

Jedlé oleje  a tuky z domácností

Na území mesta občania musia jedlé oleje a tuky z domácností  odovzdať :

- na zbernom dvore, po preukázaní sa dokladom o trvalom pobyte na území mesta

- prostredníctvom mobilného zberu v stanovený deň do pristaveného zberného auta.

Zhromažďovanie odpadu sa uskutočňuje v deň jeho odvozu a to priamo do pristaveného vozidla na dohodnutom mieste . Oleje a tuky sa odovzdávajú v plastových fľašiach s funkčným uzáverom, ktoré si občania zabezpečujú samostatne.

 

Objemný  odpad

Objemný odpad z domácností je  komunálny odpad, ktorý nie je možné pre jeho veľký rozmer alebo hmotnosť umiestniť do klasickej nádoby na zmesový odpad alebo príslušnej nádoby na triedený zber. Medzi objemný odpad patrí :  nábytok, staré okná, dvere, koberce, sanitárne vybavenie ( WC misa, umývadlo, vaňa), plechové rúry, ak sú súčasťou komunálneho odpadu a podobne.

Mesto  zabezpečuje podľa potreby, najmenej dvakrát do roka (na jar a na jeseň) zber a prepravu objemného odpadu v meste prostredníctvom veľkoobjemových kontajnerov.

Od bytových domov Mesto zabezpečuje zber objemného odpadu v rámci kalendárového zberu v termíne 1 krát za 2 týždne. Harmonogram zberu objemného odpadu  je uverejnený na webovom sídle Mesta.

Mesto  zabezpečuje zber objemného odpadu na zbernom dvore.

 

Odpad s obsahom škodlivín

Mesto  zabezpečuje dvakrát do roka zber a prepravu oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok na účely ich zhodnotenia alebo zneškodnenia.

Mesto  zabezpečuje informovanosť obyvateľov o zbere nebezpečného odpadu vopred osobitným oznamom, pričom využije všetky možnosti informačného systému mesta   na webovom sídle mesta www.lucenec.sk, v mestských novinách, letákmi doručenými do domácností.

Do skupiny odpadov s obsahom škodlivín patria: rozpúšťadlá, staré farby, lepidlá, živice, laky, kyseliny, zásady, fotochemické látky, pesticídy a chemické prípravky na ošetrovanie rastlín a drevín, priemyselné  hnojivá, detergenty (pracie prášky, čistiace prostriedky), drevo obsahujúce nebezpečné látky, handry znečistené olejom, farbami, obaly znečistené nebezpečnými látkami a pod.

 

Zberný dvor

Zberný dvor je umiestnený v oplotenom areáli v lokalite Fiľakovská cesta – areál firmy MEPOS, s. r. o. 

Fyzická osoba, ktorá je poplatníkom v meste a preukáže sa dokladom totožnosti  môže na zbernom dvore odovzdať:

- bezplatne oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu – papier a lepenku, plasty, sklo, kovy a viacvrstvové kombinované materiály v rozsahu ustanovenom v tomto VZN

- bezplatne objemný odpad, biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad, drevo bez obsahu škodlivín, jedlé oleje a tuky, elektroodpad v rozsahu ustanovenom v tomto VZN

- drobný stavebný odpad, za ktorý bude pôvodcovi určený miestny poplatok na  základe odváženia a odovzdania na zbernom dvore. Miestny poplatok bude vyrubený Mestom Lučenec.

Odpady je možné odovzdať na zbernom dvore počas prevádzkových hodín:

v pondelok, utorok, štvrtok, piatok v čase od 7:30 do 15:30 hod.,

v stredu od 7:30 do 17:30 hod.,

v sobotu každý nepárny týždeň od 8:00 do 13:00 hod.

Každý návštevník zberného dvora je povinný najmä  :

- ohlásiť sa na vrátnici zberného dvora, kde sa preukáže dokladom totožnosti,

- ukladať odpad do vyznačených nádob s dôrazom na separáciu podľa pokynov zamestnancov zberného dvora tak,  aby bol čo najviac minimalizovaný( nábytok rozložiť, sklenenú výplň z dverí oddeliť a pod. ) svojpomocne, vo vlastnej réžii a na vlastné nebezpečenstvo,

- na vjazd návštevníka do zberného dvora použiť osobné motorové vozidlo max. nosnosti do 3,5 t a s prívesným vozíkom max. objemu 1 m³.  

Zberný dvor nie je oprávnený odoberať odpadové pneumatiky. Občania sú povinní pneumatiky bezplatne odovzdať priamo distribútorovi pneumatík bez podmienky viazania na kúpu novej pneumatiky.

 

Drobný  stavebný  odpad

Drobný stavebný odpad  sa odovzdáva na zbernom dvore v meste .

výške 0,015 € za jeden kilogram drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín.

K drobnému stavebnému odpadu, ktorý vyprodukujú občania, patria zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc, keramiky a pod.

Zakazuje sa ukladať drobný stavebný odpad do   nádob určených na zmesový komunálny odpad alebo do priestoru vyhradeného pre zberné nádoby.

 

Zber textilu

       Zber textilu, odevov a obuvi prebieha celoročne do označených špeciálnych kontajnerov, ktoré sú umiestnené na území mesta.

Do špeciálnych kontajnerov na textil patria:

- šatstvo (všetky druhy odevov, prikrývky, deky, posteľná bielizeň),

- topánky (topánky iba v pároch, nezničené),

- doplnky k oblečeniu (čiapky, šály a pod.)

 

Biologicky rozložiteľný komunálny odpad

- Biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad v časti individuálnej bytovej výstavby, ak si držiteľ nezabezpečí jeho zhodnotenie na svojej nehnuteľnosti, sa odváža z 240 litrových zberných nádob určených na tenzo odpad  v určených termínoch. 

Do označenej hnedej 240 litrovej zbernej nádoby patrí:

Tráva, seno, burina, lístie, odrezky zo stromov a kríkov do dĺžky 1 m. Novým odpadom, ktorý môže byť umiestnený do hnedej zbernej nádoby je:  štiepka, šupky z čistenia zeleniny a ovocia, kávové a čajové zvyšky, starý chlieb, kvety, nespotrebované plody z ovocia a zeleniny  

Nepatrí !

Plasty, papier, sklo, kovy, textil, tetrapaky, plienky, tekutý a tuhý kuchynský a reštauračný odpad.

- Harmonogramy zberu biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad sú zverejnené na  webovom sídle mesta www.lucenec.sk

- Biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad  môžu  občania  mesta Lučenec odovzdať bezplatne pri zabezpečení vlastnou dopravou v kompostárni, ktorá sa nachádza v lokalite Dolná Slatinka.

- Pri odovzdaní odpadu do kompostárne sú občania  povinní preukázať sa  platným občianskym preukazom. 

- Biologicky rozložiteľné komunálne odpady zo záhradkárskych osád nachádzajúcich sa na území mesta Lučenec, ak si nezabezpečia ich  zhodnotenie na pozemkoch záhradkárskych osád sú  užívatelia záhradiek povinní odpady odviesť do kompostárne na vlastné  náklady. Pri dovezení odpadu sú povinní sa preukázať dokladom o vlastníctve alebo nájme záhradky. Odpad v kompostárni bude prevzatý bezplatne.

- Je zakázané ukladať biologický odpad zo záhrad a parkov do zberných nádob na komunálny odpad na iné miesta než na to určené alebo ho spaľovať.

 

 


 
 
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka